Život pre rođenja - Period u materici

Rezime: Čovekov predodređeni život na Zemlji započinje začećem. To je u skladu sa njegovom sudbinom. Međutim, tek posle trećeg meseca suptilno telo ulazi u matericu. U materici suptilno telo održava svest odrasle osobe. Duhovna praksa može uveliko da olakša trudnoću i da privuče bolje suptilno telo i takođe pomaže fetusu da razvije impresiju o duhovnoj praksi. Visok procenat komplikacija tokom trudnoće najverovatnije u svom korenu ima duhovni uzrok. To je još verovatnije u slučaju pobačaja, mrtvorođenja i abortusa

Za razumevanje ovog članka pogledajte sledeće članke:

1. Uvod u proces ponovnog rođenja i život u materici

U članku Život pre rođenja – period pre začeća, objasnili smo kako posle smrti osobe, njeno suptilno telo boravi u jednom od 13 suptilnih regiona Univerzuma prema njenom duhovnom nivou i obimu njenih zasluga/grehova. U tom suptilnom regionu, ona doživljava razne stepene sreće, ili nesreće zavisno od njenih zasluga, odnosno grehova. Ona će da ostane u tom regionu dok ne dođe vreme da se ponovo rodi na Zemlji. Čovekovo ponovno rođenje može da bude u obliku virusa, bakterije, biljke, životinje, ili ljudskog bića. U ovom članku, objasnićemo neke duhovne aspekte ponovnog procesa rađanja od vremena začeća do rođenja.

Pokušali smo da objasnimo ove duhovne aspekte kroz seriju pitanja koja slede put suptilnog tela od vremena začeća, do rođenja deteta i različite prepreke koje može sresti na putu.

Sve informacije u ovom članku su dobijene metodologijom istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci.

 2. Ulazak suptilnog tela u matericu

 2.1 Da li suptilno telo dolazi u neku vrstu čekaonice pre rođenja?

Ne postoji neka specifična čekaonica gde se suptilna tela okupljaju pre rođenja na Zemlji kao što to rade posle smrti.

[Postoji suptilni region koji se zove Martjaloka gde suptilno telo ide odmah posle fizičke smrti. Kroz ovaj region se prolazi pre dostizanja konačne destinacije u jednoj od suptilnih regija Univerzuma. Pogledaj članak Regioni mrtvih]

Međutim suptilna tela iz viših pozitivnih suptilnih regiona kao što je Raj (Svargaloka) ili više od Svargaloke i iz nižih negativnih suptilnih regiona kao što su prve 3 regije Pakla (Patala), prvo idu u region Čistilišta (Buvaloku) pre ulaska u region Zemlje. Ovaj tranzicioni period je ekstremno kratak, tj. samo  nekoliko sekundi. Sva suptilna tela koja se vraćaju na Zemlju rođenjem takođe prolaze kroz Region mrtvih (Martjaloku).

 2.2 Ponovo rođenje i vreme začeća

 2.2.1 Kada suptilno telo zna kada će se roditi?

Suptilno telo zna da će da se rodi u vreme začeća.

[Napomena: U 70-80% slučajeva ovo isto suptilno telo koje je namenjeno u vreme začeća ostaje kroz celo trajanje trudnoće i konačno bude rođeno. U 20-30% slučajeva, međutim, može biti istisnuto tako da drugo suptilno telo sa sledećim visokim računom uzimanja i davanja i vremenom zrelim za rođenje zauzima njegovo mesto u materici. To se dešava  zbog:

 • duhovne prakse majke

 • obreda koji su obavili roditelji

 • mešanja preminulih predaka u dogovoru sa jačim duhovima

Pogledajte odeljak: Može li žena da privuče naprednije ili satvik suptilno telo u vreme začeća?

 2.2.2 Kako suptilno telo zna vreme začeća?

Pravo je čudo kako suptilno telo zna tačno vreme začeća i to da je određena oplođena jajna ćelija nastala posle začeća namenjena njemu, ako u vidu imamo sledeće:

 • Postoje milijarde suptilnih tela u suptilnim regijama.

 • Od milijardi, samo će jedno da se rodi.

 • Roditelji mogu da se trude nekoliko meseci pre nego se začeće dogodi.

Prema tome, uzimajući u obzir ovu veličinu i dimenzije, suptilno telo biva precizno spojeno sa određenom porodicom jer u suptilnom svetu sve funkcioniše u skladu sa vibracijama i frekvencijama. Prema računu davanja i uzimanja sa budućim roditeljima, suptilno telo je nesvesno privučeno u matericu u vreme začeća pomoću vibracija računa davanja i uzimanja. Dok gravitira prema novoj porodici ono nema nikakvog izbora.

 

 2.2.3 Kada tačno suptilno telo ulazi u fetus?

U vreme začeća, kao što smo ranije objasnili, suptilno telo zna da je određena oplođena jajna ćelija namenjena njemu.

Tokom prva tri meseca trudnoće, suptilno telo je uglavnom u suptilnom regionu odakle je i došlo i može, a i ne mora često da posećuje matericu. Međutim, posle trećeg meseca suptilno telo će verovatno stalno da boravi u materici. Vreme ulaska u matericu može da varira od jednog do drugog suptilnog tela. Ovo vreme ulaska je generalno posle trećeg meseca, ali može da se produži i do sedmog meseca. Što je suptilno telo više vezano za Zemlju pre će zauzeti svoje mesto u materici.

Celi proces je sličan gradnji kuće. Mi smo generalno prisutni u vreme početka konstrukcije da bi razgovarali sa građevinarima. S vremena na vreme možemo da proverimo kako ide izgradnja. Međutim, konačno ulazimo kada je kuća završena. Vreme od začeća do trećeg meseca je slično konstrukciji kuće. Posle trećeg meseca veličina fetusa je adekvatna za ulazak suptilnog tela; kao kad je kuća spremna za useljenje.

 

Entry of the subtle body into the womb

Prethodna suptilna slika prikazuje prolazak suptilnog tela iz Čistilišta u fetus u materici. Dok prolazi kroz region Čistilišta ka materici, suptilno telo uglavnom ometaju crna energija suptilnih tela preminulih predaka ili duhovi .

 2.2.4 Zašto suptilno telo ulazi i izlazi iz fetusa tokom prvih 3-7 meseci?

Posle suptilnog sveta, fetus i materica su novo okruženje u kojem suptilno telo boravi. Ujedno, suptilno telo sebe doživljava u istoj veličini kao što je imalo u prošlim rođenjima (tu se misli na veličinu tela), čak i dugo posle izlaska iz fizičkog tela. Dakle, tesna oplođena jajna ćelija u vreme začeća je prilično zastrašujuća za suptilno telo. Ustvari, ova barijera je više psihološke prirode, budući da suptilno telo može da poprimi bilo koji oblik i veličinu. U trećem mesecu trudnoće materica postaje dovoljno prostrana da suptilno telo uđe i ostane u njoj. Suptilno telo može da ulazi i izlazi iz fetusa kako mu je volja i vraća se u suptilni region. Ove posete “prethodnoj kući “u suptilnom regionu postaju sve ređe i ređe kako vreme prolazi i  posle 7-og meseca suptilno telo trajno ostaje u materici. Do ovoga dolazi jer suptilno telo vremenom gubi vezanost za raniji suptilni region i postaje vezano za Zemlju.

 2.2.5 Kako suptilno telo ulazi u fetus u materici?

Suptilno telo može da uđe u matericu na razne načine. 70% suptilnih tela ulazi kroz kožu fetusa, a 30% ulazi kroz razne otvore u telu kao što su usta, nozdrve, itd.

2.2.6 Da li buduća majka zna kada je vreme ulaska?

Samo buduće majke iznad 70% duhovnog nivoa su dovoljno perceptivne da osete ulazak suptilnog tela. Majke na tako visokom duhovnom nivou obično nose duhovno napredniju decu.

 2.2.7 Da li sudbina buduće bebe počinje u majčinoj materici, ili kada se rodi za 9 meseci?

Sudbina budućeg deteta počinje u vreme začeća.

3. Period u materici

3.1 Osećaji straha suptilnog tela

Naša prirodna sklonost je strah od nepoznatog. Ceo proces ponovog rođenja i ulazak u matericu za suptilno telo je proces prelaska od poznatog (suptilni svet) ka nepoznatom (materica). Kako je materica kompletno nepoznata suptilnom telu, ono doživljava različite stepene straha.

Suptilna tela nose dugotrajnu mentalnu impresiju odraslog ljudskog tela od ranijeg rođenja. Dakle, potpuna je agonija za suptilno telo da bude zatvoreno u materici. U slučajevima gde je duboko ukorenjena impresija osvete prema porodici u kojoj će da se rodi, ili neka intenzivna želja koja čeka ispunjenje, suptilna tela tada mogu sa priželjkivanjem da provedu vreme do rođenja prihvatajući tu neudobnost.

3.2 Kompletna svest prošlih života

Suptilno telo u materici ima kompletnu svest odraslog čoveka u skladu sa ranijim suptilnim regionom iz kojeg je došlo. Ovo se nastavlja do vremena rođenja. Čak i pri rođenju postoji momentalna svest o prošlom životu u suptilnom regionu i tada veo Maje ( Maja – Velika Iluzija) ublažava svest o prošlom životu novorođenog. Kako se čovek više uključuje u ovaj život, lagano zaboravlja prošli život.

Sledeći dijagram prikazuje kako se neki od nas sećaju prošlih života posle rođenja.

Memories before birth

4. Komplikacije tokom trudnoće

Oko 40% komplikacija tokom trudnoće kao što su prekomerne i učestale jutarnje mučnine itd. su prouzrokovane duhovnim faktorima. Fizički i psihološki faktori učestvuju svaki po 30%.

Duhovni razlozi su uglavnom sudbina majke, ili suptilna tela predaka koja uzrokuju probleme.

 5. Pobačaji i mrtvorođenja

Kroz istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci slede razlozi za pobačaje i mrtvorođenja.

 

Causes of miscarriages and still births

Pobačaji i mrtvorođenja nastaju većinom zbog duhovnih razloga. Osim računa davanja i uzimanja između fetusa i majke, suptilna tela predaka imaju veliku ulogu u prouzrokovanju pobačaja i mrtvorođenja. Pobačaji i mrtvorođenja su često slučaj negativnog računa davanja i uzimanja u kome fetus svojom smrću uzrokuje nesreću budućoj majci i porodici uopšteno. Fetus ne zna unapred da će  to da se desi.

Takođe pogledajte odeljak 7 – Uticaj preminulih predaka/negativne energije na suptilno telo u materici

5.1 Gde odlaze suptilna tela mrtvorođenih?

Suptilna tela mrtvorođenih fetusa, kao i u slučajevima pobačaja i abortusa, slede isti put nakon smrti kao i suptilna tela odraslih. Prema tome njihova destinacija u životu posle smrti će biti odlučena njihovim duhovnim nivom i zaslugama i grehovima od prošlih rođenja.

6. Duhovne posledice abortusa

Sa svakim abortusom se u svakom od slučajeva stvara ili izmiruje veliki račun davanja i uzimanja između suptilnog tela i roditelja. Međutim, bez obzira na račun davanja i uzimanja, kako abortus znači skraćivanje života, nastaje greh. Ovo proizlazi iz perspektive da je život na Zemlji dragocen jer je jedino mesto gde može duhovno da se raste ka finalnom cilju, a to je Spoznaja Boga.

Ako gledamo na intenzitet greha počinjenog ubijanjem embriona, on je manji nego kod ubijanja odraslog. Sledeća tabela daje relativnu skalu greha koji nastaje ubijanjem različitih tipova ljudi.

Comparision of sin/demerit for killing an embryo and various types of people

Uzimajući u obzir prethodnu relativnu skalu, ubistvo Sveca bi značilo 100 jedinica u razmerama greha. Na relativnoj skali, ubistvo potencijalne osobe kroz abortus donelo bi jednu jedinicu greha. Glavna razlika dolazi iz toga što je u obzir uzet pozitivni efekat te osobe na društvo.

Ako pogledamo na abortus sa pozicije namere iza abortusa tada sledeća tabela daje smernice za relativnu skalu nastalog greha. U ovoj tabeli referentnu tačku predstavlja ubistvo čoveka koje nosi 100 jedinica.

 

 

Magnitude of sin depending on intent of abortion

 

Članovi porodice i doktori koji su uključeni u proces donošenja odluke o abortusu dele greh abortusa.

Jedine iznimke ovoga pravila su kada je majka prisiljena na abortus zbog medicinskih razloga da bi spasila svoj život, ili kada je to prepreka u obavljanju lične duhovne prakse.

Ovde koristimo termin duhovne prakse u kontekstu šest osnovnih principa duhovne prakse gde se osoba odriče majčinstva zbog puno većeg cilja u životu tj. kompletno posvećujući sopstveni život Spoznaji Boga i pomaganju drugima u tom procesu. Osoba treba da bude minimalno na 50% duhovnog nivoa da može da donese tako važnu odluku iz prave perspektive i duhovne zrelosti (Prosečna osoba u ovim vremenima je na 20-25% duhovnog nivoa).

Ako je abortus urađen iz bilo kog drugog razloga, a ne duhovnog, tada osim negativnog računa davanja i uzimanja sa suptilnim telom fetusa, nastaje greh.

Ljudi se u velikom broju slučajeva odlučuju na abortus kada saznaju da će dete da se rodi sa ozbiljnim deformacijama. Opet, ako je sudbina majke i deteta da propate toliko jedinica nesreće zbog deformacija, onda nema svrhe bežati od te sudbine jer će ih ona dostići u nekom drugom rođenju.

 7. Uticaj suptilnih tela preminulih predaka/ negativne energije na suptilno telo u materici

Suptilna tela preminulih predaka, pogotovo ona sa duhovnom snagom ili uz pomoć moćnih negativnih energija odn. duhova kao što su Mantrici mogu da utiču na suptilno telo u materici.

Pogledajte članak – Zašto bi me moji preminuli želeli povrediti?

To se dešava iz sledećih razloga:

 • Da zadobiju pažnju porodice da se nešto uradi za preminule pretke na duhovnom nivou

 • Da se zadobije kontrola nad suptilnim telom u materici

 • Osveta nad fetusom mučeći ga

 • Osveta nad majkom mučeći je tokom trudnoće tako što se ometa fetus. U takvim slučajevima majka obično ima tešku trudnoću kao što su dugotrajne i česte jutarnje mučnine, visok krvni pritisak, itd.

 • Osveta nad roditeljima mučeći fetus

 • Ugrađivanje semena zavisnosti u buduće dete. Pogledajte članak Uzroci zavisnosti.

Duhovno istraživanje otkriva da kao i u slučajevima opšte populacije, oko 100 % fetusa su pod uticajem, a 30% fetusa biva zaposednuto od strane suptilnih tela preminulih predaka, ili duhova kada je u materici. Suptilna tela predaka ili duhovi lako utiču na fetus jer je buduća osoba tada najranjivija. Ponekad je duhovna moć suptilnog tela preminulog pretka koji želi osvetu slaba. Međutim on i dalje može da traži osvetu. Čista negativna želja za osvetom automatski privlači negativnu energiju moćnijih duhova iz Pakla.

 8. Uloga majčinih pozitivnih uticaja

 8.1 Može li žena da privuče duhovno naprednije ili satvik suptilno telo u sebe za vreme začeća?

Da, žena može da privuče naprednije i satvik suptilno telo tokom trudnoće kroz duhovnu praksu. Međutim, njena duhovna praksa mora da bude dovoljno intenzivna (minimalno 4-5 sati kvalitetne duhovne prakse dnevno) kako bi povećala svoj duhovni nivo iznad 40%. Žene iznad ovog duhovnog nivoa mogu kada su trudne da privuku satvik suptilna tela u svoju utrobu. Ovo se događa automatski, nisu potrebne nikakve specijalne molitve ili trud.

Ono što je važno je da odlučujući faktor nije samo bilo koji tip duhovne prakse, ili njen kvantitet već da je postignut duhovni napredak. Samo kada praktikujemo Duhovnost prema šest osnovnih principa duhovne prakse onda to dovodi do našeg duhovnog rasta. Iz ovoga proističe progresivni porast  duhovnog nivoa. Satvik suptilno telo ima pozitivne karakteristike kao što su jak intelekt, dobre crte ličnosti i kao najvažnije – sklonost ka Duhovnosti.

8.2 Koji je efekat duhovne prakse buduće majke na fetus?

Kada duhovna praksa buduće majke dovede do održivog duhovnog rasta i podigne njen duhovni nivo iznad 40%, ona počinje pozitivno da utiče i na fetus u utrobi. To je zato što buduća majka sa duhovnim nivoom iznad 40% zrači satviktu (osnovna suptilna satva komponenta). Dakle ta satvik komponenta pozitivno utiče na fetus na duhovnom nivou.

 

Effect of mother chanting the Name of God on the developing foetus

Redovna duhovna praksa buduće majke kroz pojanje stvara impresiju pojanja u podsvesnom umu budućeg deteta.

Čak iako suptilno telo nije u utrobi u prvom tromesečju trudnoće, ono i dalje dobija dobrobit  time što utroba postaje više satvik.

Ova satvikta dobijena od majke je preusmerena ka smanjenju problema u vezi sa trudnoćom i fetusom. U proseku, 30% problema u trudnoći nastaju zbog fizičkih uzroka, drugih 30% zbog psiholoških uzroka i preostalih 40% nastaju zbog duhovnih uzroka. Od duhovnih uzroka, najčešći su sudbina, račun davanja i uzimanja  i problemi prouzrokovani od preminulih predaka. Satvikta se koristi da se prevaziđu, ili smanje duhovni uzroci problema u trudnoći. Ona takođe ima efekat na um (isti kao koncentrični krugovi u vodi kad bacimo kamen) u prevazilaženju psiholoških problema, kao što je negativno razmišljanje, itd.

Najvažnija korist od duhovne prakse, osim duhovnog rasta, je da se izravna račun davanja i uzimanja koji može da prouzrokuje velike probleme u trudnoći. Čak i ako se problemi dese, roditelji koji obavljaju duhovnu praksu imaju unutrašnju snagu da se izdignu iznad problema tako da problemi imaju  minimalni uticaj. Duhovna energija stvorena duhovnom praksom može biti iskorišćena da ublaži prepreke na opštem nivou ili na specifičnom nivou, već prema potrebi fetusa. Na opštem nivou može da se koristi za smanjenje stepena invalidnosti koja bi se pojavila kod autističnog deteta rođenog od te majke. Primer primene na specifičnom nivou je smanjenje intenziteta sudbinskog slepila fetusa.

Redovna duhovna praksa majke može samo marginalno da pomogne u povećanju duhovnog nivo fetusa ( 0.1%). Važnije od toga je da redovna duhovna praksa majke stvara impresiju duhovne prakse u svesti fetusa. Ova impresija potrebe za redovnom duhovnom praksom je najveći poklon koji roditelj može da da detetu jer je u kompletnoj saglasnosti sa svrhom našeg rođenja.

 8.3 Da li aktivnost trudnice utiče na fetus?

Aktivnost trudnice utiče na fetus. Ukupna suma osnovne suptilne komponente kao rezultat aktivnosti buduće majke utiče na osnovnu suptilnu komponentu fetusa. Na primer, ako majka jede pretežno satvik hranu (svežu vegetarijansku hranu), ima satvik misli i obavlja aktivnosti kao što su pojanje, čitanje Svetih tekstova itd., ona postaje pretežno satvik i ta satvikta se prenosi fetusu. Umesto toga ako uživa rađa-tama hranu (ustajalu, zamrznutu, nevegetarijansku hranu), i ima rađa-tama misli i obavlja aktivnosti  kao što su preterano gledanje TV-a, preterano razgovaranje, pušenje i uživanje u alkoholu, itd., tada će preneti svoju pretežnu rađa-tama komponentu na fetus.

Trudnica može da planira svoj životni stil u skladu sa svojim mogućnostima i okolnostima da bi bila što više satvik , tako da fetus dobije korist od toga. Pogledaj poglavlje Satvik životni stil.

8.4 Koji je efekat duhovnog statusa fetusa na buduću  majku?

 8.4.1 Duhovno pozitivan fetus

Fetus sa pozitivnom energijom koja može da bude zbog njegovog visokog duhovnog nivoa ili uticaja pozitivne energije na njega, pozitivno utiče na buduću majku. Takve su trudnoće generalno bez problema, majka doživljava celokupno poboljšanje zdravlja tokom takve trudnoće.

Međutim, ako majka ima probleme zbog preminulih predaka ili duhova, prisustvo duhovno pozitivnog fetusa duhovno isceljuje majku. U takvim slučajevima majka može da doživi blage do umerene probleme. Problemi nastaju zbog stalne suptilne borbe između negativne energije u majci i pozitivne energije u fetusu.

Ova duhovna pozitivnost fetusa, međutim, traje samo dok je on u utrobi. Posle rođenja, kada se razvije suptilni ego ili “Ja”, pozitivnost počinje da opada. Ovo se događa kada pri rođenju dete oseća gušenje, počinje da diše, oseća glad, itd.

Suptilna tela iznad 50% duhovnog nivoa nastavljaju svoju duhovnu praksu u utrobi.

Sledeća suptilna slika pokazuje kako pojanje suptilnog tela u fetusu zrači pozitivnu energiju koja pomaže povećanju pozitivnosti majke.

 

Effect of the foetus' chanting on mother

 8.4.2 Duhovno negativan fetus

 

A foetus mildly affected by black energy

Ovo je suptilna slika fetusa koji je  pod blagim uticajem crne energije suptilnih tela preminulih predaka ili duhova. Ovo je suptilno viđenje u prosečnoj trudnoći. Možemo da vidimo da je čak i pupčana vrpca  prekrivena crnom energijom. Ovo se generalno događa kada ni buduća majka ni suptilno telo u fetusu ne rade duhovnu praksu.

Fetus koji je pod uticajem suptilnih tela preminulih predaka ili duhova je izvor negativne energije i kao takav je uzrok problema buduće majke. Međutim, samo majke koje su duhovno perceptivne mogu to da osete. U današnja vremena, pretpostavljajući da je 100% populacije pod uticajem negativnih energija, većina majki ima prekrivač crne energije oko njih, oko 4 cm širok, zbog čega nisu u stanju da primete povećanje negativne energije u sebi. Takve trudnoće su nestabilne i imaju visok stepen komplikacija.

Suptilno telo može uticati na majku stavljajući joj misli u um. Međutim ona ne razume da to dolazi od fetusa i misli da su njene misli. Ovo je jedan od načina na koji suptilno telo u fetusu dovršava svoj račun davanja i uzimanja sa budućom majkom. Misli mogu biti pozitivne, ili negativne. Suptilno telo može uticati na buduću majku kada je njegov duhovni  nivo nekih 20% veći od njenog, ili kada mu duhovnu energiju daje duh.

9. Rezime

 • Životno putovanje počinje za vreme začeća. Međutim, suptilno telo ulazi u matericu tek nakon trećeg meseca.
 • Embrion/fetus je vrlo ranjiv na štetne uticaje iz suptilnog sveta. Značajniji događaji, kao pobačaji i mrtvorođenja su pretežno prouzrokovani problemima čiji je koren u suptilnoj dimenziji.
 • Samo duhovna praksa može ublažiti probleme gde je koren problema u duhovnoj dimenziji.
 • Duhovnom praksom buduća majka pomaže:
  • u zaštiti trudnoće od problema koji imaju duhovni uzrok
  • u privlačenju duhovno naprednijeg satvik suptilnog tela u matericu.