Šta je duhovni nivo

1. O duhovnom nivou

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) koristi se terminom „duhovni nivo“ da opiše duhovnu zrelost, ili duhovni kapacitet neke osobe. On se koristi kao lestvica za određivanje duhovnog rasta i daje nam orijentaciju dokle smo stigli na svom duhovnom putovanju. Što je viši duhovni nivo kod neke osobe to je veća i količina ispoljenog Božjeg principa u njoj.

2. Lestvica duhovnog nivoa

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) za određivanje duhovnog nivoa koristi se lestvicom od 1 do 100% pri čemu 1% odgovara duhovnom nivou neživog objekta, dok se 100% odnosi na duhovni nivo osobe koja je dostigla samospoznaju tj. spajanje s Bogom.

Većina ljudi u današnje vreme, vreme Kalijuge, poznate i kao ere razdora, spada u kategoriju osoba sa duhovnim nivom od 20%. Prema duhovnoj nauci osoba na duhovnom nivou od preko 70% smatra se Svecem. Isto kao što postoje ljudi koji su veoma uspešni u područjima kojima se bave u materijalnom svetu, Sveci koji žive na Zemlji su duhovni autoriteti. Oni nisu samo teoretičari već i praktičari duhovne nauke u svakodnevnom životu – i duše koje su spoznale Boga.

Sveci koji aktivno prenose Duhovnost i vode tragaoce da duhovno napreduju zovu se Gurui. Manje od 10% Svetaca koji žive na Zemlji su Gurui. Gurui su fizički oblik Božanskog principa učenja i oni deluju kao svetionici duhovnog znanja u našem materijalnom svetu.

3. Duhovni nivo i duhovna praksa

4. Kako se može izmeriti duhovni nivo?

Duhovni nivo  se ne može izmeriti savremenom naučnom opremom, niti iko može da ga utvrdi intelektom. Samo Svetac ili Guru može da utvrdi  duhovni nivo osobe pomoću svog visoko razvijenog i aktivnog šestog čula ili sposobnosti suptilnog opažanja.

Veoma često čujemo pitanje, “Kako Svetac može da precizno izmeri duhovni nivo neke osobe?”

Kao što oko zahvaljujući svojoj urođenoj sposobnosti može da razlikuje plavi od crvenog predmeta sa 100% tačnosti, isto tako i Svetac svojim šestim čulom može tačno da proceni duhovni nivo osobe. Šesto čulo omogućava osobi da bude veoma svesna nevidljivog sveta i da sa preciznošću izmeri nevidljivi svet.

Molimo pogledajte lestvicu koja pomaže da se duhovni nivo razume na nivou intelekta.

 

SERB-Spiritual-Level-March06 copy

Sa porastom duhovnog nivoa osobe, njen stav i pogled na život se postepeno menjaju. Na primer, osobi na duhovnom nivou od 30% može da bude jako teško da u svom pretrpanom rasporedu nađe vremena za barem jedno duhovno predavanje. Ista osoba, sa istim svetovnim obavezama, na duhovnom nivou od 40% lako će naći vremena da redovno odlazi na duhovna predavanja i proučava duhovne tekstove.

Osoba na određenom duhovnom nivou, npr. duhovnom nivou od 30%, može da se razume bolje samo sa osobom koja je nekoliko procenata ispred nje. Na primer, osobi na duhovnom nivou od 30% veoma je teško da se razume sa osobom na duhovnom nivou od 40% i obrnuto.

Intelektom možemo donekle proceniti da je druga osoba malo naprednija u Duhovnosti, međutim, ta procena bi bila neprecizna.

Uz pomoć intelekta ne možemo odrediti da li je neko Svetac.

Duhovni nivo određuju brojni faktori. U sledećim pasusima razmotrićemo neke od važnijih parametara koji doprinose duhovnom nivou neke osobe i kako se oni menjaju s duhovnim rastom.

4.1 Ego i duhovni nivo

 • Jedan od važnih parametara duhovnog nivoa neke osobe je količina uklonjenog ega ili tame oko duše i stepen do kojeg se osoba identifikuje sa sobom tj. dušom koja je u njoj.

 • Pod tamom oko duše i egom, podrazumevamo čovekovu sklonost da se poistovećuje samo sa 5 čula, umom i intelektom. Ego je poznat i kao duhovno neznanje o pravom obliku našeg postojanja, dakle o duši. Naš moderni obrazovni sistem i društvo nas uče da se identifikujemo s našim telom, umom i intelektom, malo znajući o tome da smo u stvari iznutra duša.

 • Posle izučavanja duhovne nauke, iako smo možda intelektualno shvatili da u nama postoji duša, ne možemo da je vidimo ili da je doživimo. Kako radimo duhovnu praksu, ova tama ili ego počinje da se smanjuje dok ne dostignemo najviši duhovni nivo na kojem smo u stanju stvarno i bezrezervno da se identifikujemo sa dušom.

 • Sa duhovnom praksom naš ego počinje da se smanjuje, što direktno utiče na povećanje našeg duhovnog nivoa. Tabela koja sledi pokazuje smanjenje ega sa povećanjem duhovnog nivoa.

SERB-Ego copy

Na 20% duhovnog nivoa osoba je veoma egocentrična, samosvesna, i misli samo na sebe. Kako radimo duhovnu praksu naša svest o telu se smanjuje. Ne samo da smo u stanju da izdržimo neprijatnosti i patnju, nego smo sposobni i da primamo pohvale, a da ne dopustimo da nam ‘udare u glavu’.

Na primer, pokazatelj velikog ega bi bio da kada nekoj ženi kažu da se ugojila ili da izgleda starije, ona padne u depresiju na neko duže vreme. Druga vrsta ega je kada osoba ne obelodani da radi duhovnu praksu, jer bi to moglo da je udalji od vršnjaka. U većini slučajeva doživljavamo negativne reakcije ako nam neko ukazuje na greške. Nesposobnost prihvatanja grešaka takođe je znak ega.

4.2 Usmerenost na svoju sreću i duhovni nivo

Jasan znak višeg duhovnog nivoa od prosečnog je smanjena briga o sopstvenoj sreći. Kako možete da primetite na grafikonu, osoba koja je dostigla nivo Sveca je samo 10% usmerena na svoju dobrobit. Jedan od razloga za smanjenje brige je to što sa duhovnim rastom, identifikacija sa telom, umom i intelektom počinje da opada.

SERB-Happiness copy

Život prosečnog čoveka je prepun primera brige za svoju sreću. Oni uključuju:

1. Nervozu kada osoba treba da neguje nekog od članova porodice jer joj je to neprijatno.

2. Spremnost da prisustvuje duhovnom predavanju samo ako je u neposrednoj blizini.

3. Spremnost da novčanim prilozima pridonese borbi protiv nepravičnosti, ali ne i spremnost da dobrovoljno uloži vreme i trud zbog straha od neprijatnosti.

Još jedan pozitivan rezultat smanjene usmerenosti na svoju sreću je to što osoba postaje otvorenija, šira. Čistog srca se raduje sreći drugih i društva.

Paradoksalno, iako manje tragamo za srećom, kako rastemo duhovno, jedna od dobrobiti je to što u životu osećamo više sreće. Sledeći grafikon pokazuje porast kvaliteta i količine sreće koju doživljavamo u životu s porastom našeg duhovnog nivoa. Svetac doživljava Blaženstvo, uzvišeno stanje koje daleko nadmašuje sreću.

SERB sreca-i-duhovni-nivo

4.3 Duhovna praksa i duhovni nivo

Kako raste naš duhovni nivo, i naša sposobnost da radimo duhovnu praksu raste i kvalitativno i kvantitativno. Naša sposobnost da radimo više duhovne prakse je kao jačanje ‘duhovnih mišića’. Što se više trudimo da obavljamo duhovnu praksu, sve više jačamo naše ‘duhovne mišiće’.

Duhovna praksa u pravom smislu te reči zaista počinje na duhovnom nivou od 35%. Pod ovim mislimo da neko zaista iskreno želi duhovni rast i radi duhovnu praksu svakodnevno u skladu s osnovnim principima Duhovnosti. Jedan od kriterijuma duhovnog rasta je nadrastanje duhovne prakse u okvirima religija (odnosno pripadnosti bilo kojoj religiji) i stalno prisutni napredak ka višoj i suptilnijoj duhovnoj praksi. Na primer, osoba koja u početku odaje počast Bogu kroz medijum svoga tela – kroz verske obrede, napreduje do višeg i suptilnijeg medijuma, to jest poštovanja/obožavanja Boga na mentalnom nivou. Primer za ovo je duhovna praksa pojanja Božjeg Imena.

Evo nekoliko primera koji objašnjavaju razliku u stavu prema duhovnoj praksi.

 • Na duhovnom nivou od 20% vrlo se malo, ili se uopše ne obavlja duhovna praksa. Ako ljudi i odu na sveta mesta to je samo stvar navike ili ostatak iz prošlosti.

 • Na duhovnom nivou od 30% postoji određena zainteresovanost  za odlazak na hodočašća, ili mesta u kojima se obavljaju verski obredi.

 • Na duhovnom nivou od 40% osoba ima snažnu želju za dobijanjem duhovnog znanja i primene tog znanja u praksi. Provodi mnogo slobodnog vremena baveći se Duhovnošću.

 • Na duhovnom nivou od 50% osoba izlazi iz religijskih okvira i dolazi do čiste Duhovnosti. Primarni fokus u životu je duhovni napredak umesto upuštanja u razne svetovne veze i svetovnih postizanja ciljeva. U skladu sa tim, veći deo vremena provodi baveći se Duhovnošću nezavisno od životne situacije, odnosno toga je li osoba poslovni čovek, domaćica itd. Duhovni nivo od 50% nije automatski praćen odricanjem od materijalnog i svetovnog života, ili profesije, samo se menja fokus sa postizanja svetovnog napretka na postizanje duhovnog napretka. Tako osoba koja je ranije mnogo vodila računa o zarađivanju i tome šta ljudi misle o njoj, sada više vodi računa o tome šta Bog misli o njoj.

SERB-Sp-practice copy

4.4 Psihološka emocija i duhovni nivo

U današnjem sebičnom i nemoralnom svetu, pozitivna osećanja, naročito briga za druge, su hvale vredne. Ali, kada dostigne nivo koji je uzvišeniji od nivoa prosečnog, nemoralnog, bezosećajnog čoveka, osoba bi trebalo da ima na umu da ovo nije krajnji cilj. Zapravo, psihološka emocija je funkcija uma koji je deo crnog omotača oko naše duše kako je objašnjeno na prethodnoj slici. Prema tome on nas sprečava da doživimo Boga (dušu) u nama. Bog je izvan psiholoških emocija i u stanju je uzvišene sreće odnosno Blaženstva. Osoba dostiže stanje sve veće smirenosti uma i više ne oscilira između uspona i padova koje izazivaju spoljašnji događaji.

SERB-Bhavna copy

Devojka na duhovnom nivou od 20% može da se razbesni zbog toga što su joj šiške skraćene santimetar više nego što je želela i danima da  pati zbog toga. Ista devojka na duhovnom  nivou od 50% može da ostane stabilna čak i na vest da joj je otkrivena neizlečiva bolest poput raka, ili side.

4.5 Duhovna emocija i duhovni nivo

Duhovna emocija prema Bogu je snažna svest o postojanju Boga u svemu, osećanje Božjeg prisustva tokom obavljanja svakodnevnih aktivnosti i život zasnovan na ovoj svesnosti.

Kako raste duhovna emocija osoba je sve više i više u stanju da oseti Božju ruku u svakom aspektu života i, prema tome, može više da se preda Bogu. Jednom, kada dostigne stanje predavanja, Božanski princip može da radi kroz nju. Ovaj se princip postupno sve više i više ispoljava kroz osobu kao i kroz druge oko nje, osoba oseća protok Božanske energije kroz nju.

SERB-bhav copy

Osoba na duhovnom nivou od 20% može da bude puna sebe i ponosna na svoje intelektualne sposobnosti kada uspešno obavi neki veliki i značajan posao. Osoba na duhovnom nivou od 50% u sličnim okolnostima će da bude preplavljena duhovnom emocijom i prepuna zahvalnosti Bogu na Njegovoj milosti što ju je blagoslovio takvim uspehom.

Ako osoba na duhovnom nivou od 20% izgubi neki posao, biće jako nervozna, ljubomorna i nesrećna. Međutim, osoba na duhovnom nivou od 50% u sličnim okolnostima i dalje će moći da vidi Božju ruku u toj situaciji te da razume da je posao dobio onaj ko zaslužuje i biće zahvalna Bogu što ju je blagoslovio takvim iskustvom.

5. Neki aspekti duhovnog nivoa

Duhovni nivo na kojem smo, ima ključnu ulogu u tome kako živimo svoj život i kako na nas utiču životne situacije i sudbina. Sledi nekoliko aspekata o konceptu duhovnog nivoa i kako on utiče na naše živote.

5.1 Duhovni nivo i rođenje

Svi smo rođeni na nekom određenom duhovnom nivou. On se temelji na duhovnom nivou postignutom u prethodnim životima. Tako, ako pretpostavimo da osoba radi duhovnu praksu i dostigne duhovni nivo od 50%, u sledećem će životu biti rođena na duhovnom nivou od 50%. U Duhovnosti polazimo odande gde smo stali u prethodnom rođenju, ili životu. Ovo je suprotno od sticanja svetovnog znanja jer kada se rodimo, sve moramo ponovo da učimo iz početka.

5.2 Mogu li ateisti da imaju viši duhovni nivo?

Apsolutno, čak i ateisti mogu da imaju viši duhovni nivo, iako ne veruju u Boga. Ponekad ateisti počinju duhovnu praksu kasnije u životu – ovo je određeno sudbinom.

5.3 Duhovni nivo i kompatibilnost

Kako smo ranije videli, razlika u duhovnom nivou može snažno da utiče na životne poglede dvoje ljudi. Prema tome, kompatibilnost se smanjuje kako se razlika u duhovnom nivou između dvoje ljudi povećava. Ovaj faktor ima 5% uticaja na kompatibilnost dvoje ljudi .

Čak i ako je dvoje ljudi na istom duhovnom nivou, razlika u želji za duhovnim rastom može da bude uzrok nekompatibilnosti.

Još jedan razlog za nekompatibilnost između dva tragaoca za Istinom je taj što je jedan tragalac usmeren na individualnu duhovnu praksu dok je drugi okrenut duhovnoj praksi širenja Duhovnosti i duhovnog napredovanja društva. Ovaj faktor može da ima do 8% uticaja na nekompatibilnost dvoje tragalaca za Bogom.

Molimo vas da pogledate članak Uticaj računa uzimanja i davanja na usklađenost među supružnicima’

5.4 Duhovni nivo i pristup moćima Univerzuma

Kako duhovno napredujemo, dobijamo pristup višim nivoima moći Univerzuma. Da pojasnimo ovo: moći navedene u nastavku ovog teksta spadaju u najniže nivoe moći, tj. fizičku moć. Veći deo sveta troši ceo život u pokušajima da osvoji neki aspekt ove moći.

 • Medicina, da izleči bolesti – na primer, antibiotici da ubiju bakterije

 • Fizičko oružje koristi se za ubijanje

 • Finansijska moć

 • Politička moć 

Na primer, jedan od razloga dramatičnog uspona moći Adolfa Hitlera je taj što je bio vođen Mantrikom iz niže regije Pakla (Patala). Ovaj suptilni Mantrik koji je godinama zaposedao Hitlera učinio ga je nepobedivim od bilo koje fizičke moći. Ljudi koji su svojom duhovnom snagom zaustavili Hitlera (tj. Mantrika koji ga je zaposeo) bili su dva Sveca iz Indije, Sveti Matađi i Jogi Arvind (Sri Aurobindo). (Pogledati: searchforlight.org, lightendlesslight.org, aurobindo.ru)

Molimo vas kliknite na link da biste pročitali ceo članak – ’Hijerarhija moći u Univerzumu’.

5.5 Duhovni nivo kao zaštita od negativnih energija

Jedini siguran i trajan način da se izolujemo od negativnih energija  jeste da duhovno rastemo. Na duhovnom nivou od 20-30%, veoma smo ranjivi za uticaje svih vrsta negativnih energija. Na ovom nivou može da nas zaposedne bilo koji duh, jer duhovima odgovara to što nemamo Božansku zaštitu.

Molimo vas kliknite na link da biste pročitali ceo članak – ‘Koliko duhovni nivo obezbeđuje zaštitni omotač od negativnih energija?’

5.6 Duhovni nivo mentalno ometene osobe

Duhovni nivo mentalno ometene osobe je 19% u poređenju sa većinom ljudskih bića koji su na duhovnom nivou od 20%. Razlog za ovo je nedostatak intelektualnih sposobnosti kod mentalno ometene osobe. Intelekt je funkcija osnovne suptilne satva komponente koja uvećava naš duhovni nivo. Dakle, duhovni nivo takve osobe je manji nego duhovni nivo prosečne osobe.

6.Podela današnje svetske populacije prema duhovnom nivou

Da napravimo podelu današnje svetske populacije prema duhovnom nivou, koristili smo se metodologijom istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci polazeći od podatka da ima 7.1 milijarda ljudi.

Ova tablica pokazuje da je većina stanovništva sadašnje populacije na duhovnom nivou od 20%. Trenutno stanje u svetu (koji obiluje prirodnim katastrofama, ratovima, drogama, neskladnim brakovima i nasiljem u društvu) je takvo pre svega zato što je veći deo populacije i njenih vođa na nižem duhovnom nivou. Iz toga je moguće zaključiti da se stanje u kojem se svet nalazi može popraviti samo ako se prosečni duhovni nivo čovečanstva poveća.