U kojoj meri duhovni nivo pruža zaštitni omotač protiv duhova (negativnih energija)?

Duhovi (negativne energije) nas ometaju iz mnogih razloga. Objašnjenje možete pogledati u članku „Šta je cilj duhova“. Oni utiču na nas fizički, psihološki i duhovno na razne načine.

(Molimo vas da pročitate članak Primeri površnih i stvarnih uzroka problema u našim životima).

Da bismo iz našeg života otklonili probleme koji su prouzrokovani duhovima (tj. duhovni uzrok) treba nam duhovna mera. Praktikovanje Duhovnosti dovodi do podizanja duhovnog nivoa, što  je ključan faktor  u zaštiti od snažnih ometanja duhova (negativnih energija). Ovde važi princip da ko je duhovno jači, pobeđuje.

(Molimo vas da pročitate članak Šta je duhovni nivo?)

Hajde da pogledamo nekoliko primera o tome kako ovaj princip deluje u praksi:

 • Naš prvi primer je osoba koja je duhovnom praksom dostigla duhovni nivo od 40%. Ako ovu osobu ometa običan duh na duhovnom nivou od 25%, efekti ometanja  bi bili veoma ograničeni ili zanemarljivi. Molimo vas pogledajte sledeći dijagram.

 • Obični duh (duhovnog nivoa od 25%) ponekad izvršava naloge moćnijih duhova (negativnih energija) kao što je snažna negativna energija (Mantrik )  iz nižih regiona Pakla (Patal). U tom slučaju situacija bi mogla da se promeni i postane vrlo nepovoljna za ranije pomenutu osobu (na duhovnom nivou od 40%). Snažne negativne energije koriste obične duhove da za njih izvršavaju zadatke i daju im crnu energiju da pomoću nje ometaju osobe koje su na višem duhovnom nivou od običnog duha.

 

Napomena: U regionu Pakla, što je niži region, to je veća negativnost. Na primer, sedmi region Pakla je niži od prvih šest regiona i ovde su duhovi (negativne energije) najveće duhovne snage tj. sa najviše crne energije.

 • Čak i ljudi koji su na visokom duhovnom nivou Sveca mogu biti ometani od duhova višeg nivoa. U ovom slučaju duh ne može da utiče na um i intelekt Sveca, jer su oni do određene mere spojeni sa Bogom. Zato im je meta fizičko telo Sveca. Poznato je da su neki Sveci imali teške fizičke probleme kao što su krvarenja ili gubitak vitalne energije (Prana-šakti) kao posledice ometanja od duhova (negativnih energija) višeg nivoa.
 • Tragaoci koji se bave duhovnom praksom za dobrobit društva su više ometani od duhova (negativnih energija) u poređenju sa onima koji obavljaju samo individualnu duhovnu praksu. Razlog ometanja Božjih tragalaca od duhova (negativnih energija) je objašnjen u članku „Koji su ciljevi postojanja duhova?“. Tragaoci koji služe Bogu šireći Duhovnost za dobrobit društva, kao deo svoje duhovne prakse, su pod Božjom zaštitom i Njegova milost ih štiti od duhova (negativnih energija).

 

U sledećoj tabeli prikazane su pojedinosti o ometanjima koje su osobe doživele od duhova (negativnih energija) u odnosu na duhovni nivo i vrstu duhovne prakse.

Iz prethodne tabele možemo videti da:

 • Sa povećanjem duhovnog nivoa osobu ometaju duhovi višeg nivoa. To je zato što je osoba otporna na ometanja duhova čiji duhovni nivo je za 10% manji od njenog. Na primer, osoba na duhovnom nivou od 40% je neosetljiva na ometanja duha čiji je duhovni nivo manji od 30%.
 • Na osobe koje imaju niži duhovni nivo uglavnom utiču suptilna tela njihovih preminulih predaka. To je posebno slučaj kod osoba koje rade individualnu duhovnu praksu.

 

Fusnote:

 1. Ova kolona pokazuje suptilne regione postojanja iz kojih dolaze duhovi. Oni mogu dolaziti iz Čistilišta (Buvalok) ili jednog od sedam regiona Pakla. Brojevi u koloni odnose se na region Pakla. Što je niži region Pakla, kao recimo šesti i sedmi, to je duh (negativna energija) moćniji.
 2. Iako većina suptilnih tela preminulih predaka boravi u Čistilištu, u tabeli smo razdvojili „suptilna tela preminulih predaka“ od „duhova iz Čistilišta“. Pojam Čistilište je ovde korišćen da označi da ometanje dolazi od duha iz Čistilišta koji nije suptilno telo preminulog pretka osobe.
 3. Duhovi (negativne energije) više ometaju one osobe koje kao deo svoje duhovne prakse šire Duhovnost, ali one imaju i više Božje zaštite. Sa druge strane, duhovi (negativne energije) manje ometaju osobe koje rade individualnu duhovnu praksu kada dosegnu nivo od 70%, ne žele na njih da troše energiju jer su sigurni da ove osobe rade samo individualnu duhovnu praksu. Ljudi koji gledaju svoja posla i rade duhovnu praksu samo radi lične dobrobiti ne predstavljaju pretnju duhovima (negativnim energijama). Sa druge strane, ljudi koji šire Duhovnost  pomažu da se poveća satvikta u društvu. To je direktna pretnja za duhove i njihov način života jer u njima prevladava rađa i tama i ne mogu da tolerišu satviktu.
 4. Ova kolona odnosi se na težinu ometanja koju trpi osoba koja je pod uticajem duhova. Težina ometanja je predstavljena skalom od 0 do 100% gde 100% predstavlja smrt osobe.

 

Zaštita koju dobijamo od Boga je oko 10% i 20% veća od snage duhova (negativnih energija) kod ljudi koji rade individualnu duhovnu praksu i onih koji obavljaju duhovnu praksu za dobrobit društva. Božja zaštita je ista za sve, ali je osobe sa višim duhovnim nivoom i osobe koje rade duhovnu praksu za dobrobit društva zbog svog nižeg ega mogu primiti više.

To ne znači da je osoba potpuno otporna ako je Božja zaštita veća. Božja zaštita podrazumeva:

 • Da će ometanje stvoriti manje problema osobi tj. da će osoba moći da podnese ova ometanja.
 • Da će život osobe biti sačuvan.
 • Da će osobe koje rade duhovnu praksu za dobrobit društva dobiti dodatnu duhovnu energiju, jer je njima potrebno više duhovne energije za širenje Duhovnosti. To je jedan od razloga zašto je zaštita veća za osobe koje obavljaju duhovnu praksu širenja Duhovnosti u društvu. Drugi razlog je u činjenici da se ove osobe više ometaju i da su ometanja od duhova mnogo jača.

Ljudi koji ne obavljaju duhovnu praksu nemaju mogućnost da dobiju potrebnu zaštitu od Boga. Razlog za to je što je oko njihove duše mnogo ega. Kao posledica, zaštita koju prime je manja od ometanja duha. Zbog toga duhovi (negativne energije) mogu stvoriti haos u životu tih ljudi na fizičkom, emotivnom, intelektualnom i duhovnom nivou.