Šta podrazumevamo pod crtežima zasnovanim na duhovnom znanju?

Uvod: Crteži zasnovani na duhovnom znanju su važan alat u duhovnom istraživanju. Oni imaju isti značaj kao što u medicini imaju rentgenski zraci. Oni pružaju autentičan uvid u suptilni svet za one koji ne mogu sami da vide i osete suptilni svet. Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) je putem dara šestog čula ili sposobnost suptilnog opažanja mnogih svojih tragalaca stekla uvid u suptilni svet i to zabeležila za dobrobit čovečanstva. Suptilno opažanje je poslužilo kao dijagnostičko sredstvo za razumevanje duhovnih faktora koji su uzrok raznih poteškoća u životu. Putem šestog čula omogućeno je razumevanje kako različita sredstava za duhovno isceljivanje koja je SSRF uveo utiču na suptilni svet. U ovom članku ćemo predstaviti detaljnu studiju o crtežima zasnovanim na duhovnom znanju.

1. Šta su crteži zasnovani na duhovnom znanju?

Šta su suptilne slike?

suptilni-svet-YNNeki tragaoci Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) imaju vrlo razvijeno šesto čulo. Ekstrasenzorna percepcija (ESP), sposobnost opažanja duhovne dimenzije, psihička sposobnost, vidovitost, predosećaj, intuicija su sinonimi za šesto čulo. Pomoću šestog čula oni mogu da vide suptilni svet i vide ono što obični ljudi ne mogu. U zavisnosti od razvijenosti šestog čula tragaoci mogu da vide suptilni svet do određenog nivoa i do određenih detalja. Takođe su u stanju da premoste barijeru vremena i mesta (prostora). To znači da crteži suptilne dimenzije koje oni crtaju mogu biti o događajima koji su se dogodili u prošlosti ili bilo gde u svetu iako sami tragaoci nisu nikada posetili niti su poznavali ljude ili detalje njihove prošlost. Crteži i ilustracije onoga što su ovi tragaoci opazili (spoznali) u suptilnoj dimenziji nazivamo crtežima zasnovanim na duhovnom znanju. Crteži zasnovani na duhovnom znanju se prvo formiraju u obliku grubih skica olovkom onako kako ih tragaoci vide uz pomoć šestog čula (ESP). Zatim se skica obrađuje kompjuterski generisanim alatima u crteže za objavljivanje.

2. Ko može da crta crteže zasnovane na duhovnom znanju?

Ljudi sa ovim sposobnostima su poznati kao umetnici suptilnog sveta ili umetnici vidovnjaci. Uopšte, osoba na 40% ili višeg duhovnog nivoa sa razvijenim šestim čulom, a naročito čulom suptilnog vida, može da sagleda suptilnu dimenziju. Ovi ljudi mogu zapravo da vide nevidljivi suptilni svet baš kao što mi vidimo fizički svet. Neke od tih osoba su isto tako talentovani umetnici i mogu da naslikaju i predstave precizno ono što vide u suptilnom svetu.

Tačnost crteža raste sa:

 • Povećanjem duhovnog nivoa
 • Motivacijom osobe koja poseduje šesto čulo
 • Blagoslovom duhovno uzvišene osobe
 • Ako se tumačenje suptilnog čitanje radi kao vid duhovne prakse sa ciljem prikupljanja informacija o suptilnoj dimenziji za dobrobit čovečanstva.

3. O objavljenim crtežima duhova zasnovanim na duhovnom znanju u SSRF-u

U sledećoj tabeli dato je nekoliko detalja o crtežima negativnih energija  zasnovanim na duhovnom znanju objavljenih na sajtu SSRF-a. Opisana su dva scenarija:

 • Idealan scenario

U idealnoj situaciji, poželjnije je da tragalac višeg duhovnog nivoa crta slike duhova nižeg nivoa, na primer iz regiona Čistilišta, prvog i drugog regiona Pakla (Patala). U tom slučaju, preciznost crteža će biti najviša moguća za vreme u kome živimo, uz minimalnu opasnost da tragaoca ometa negativna energija u tom procesu.

 • Stvaran scenario

Trenutna situacija je da tragaoci SSRF-a koji poseduju moć suptilnog opažanja crtaju ilustracije o negativnim energijama (Mantike) višeg nivoa iz 5-7 nivoa Pakla. Zbog toga se oni suočavaju sa mnogim ometanjima

suptilne slike tabela

Fusnote (za brojeve obojene crveno)

 1. Prošli smo kroz tri ere Univerzuma i sada se nalazimo u četvrtoj i poslednjoj eri poznatoj kao era razdora (Kalijuga). U ovoj eri, većina ljudi je na 20% duhovnog nivoa. U sadašnjosti, zbog smanjenja sposobnosti suptilnog opažanja, oni koji mogu da opaze pozitivne energije i Božanstva, to mogu da rade sa najviše 30% preciznosti. Štaviše, ljudi danas zbog nedostatka duhovnog nivoa, ne mogu izvući korist od posmatranja suptilne slike čak i kad bi ona zračila sa 30% Istine. Na primer, ako bi Božanstvo bilo predstavljeno sa većom preciznosti od 30%, mi ne bi mogli da podnesemo energiju/Božansku svesnost koju bi crtež ili prizor emitovali. Najveći broj komercijalnih slika Božanstava u proseku sadrže samo 1-2% energije/Božanske svesnosti Božanstava. Pod preciznošću podrazumevamo suptilnu sposobnost opažanja svih nijansi Božanstva ili negativne energije. Čineći to, mi automatski privlačimo ili Božansku svesnost Božanstva, ili crnu energiju duha.
 2. Ograničili smo preciznost prikaza negativnih energija na 8% da bismo umanjili opasnost od crne energije koja se prenosi preko suptilnih slika. Ovo se naročito odnosi na crteže snažnijih negativnih energija iz najviših nivoa Pakla, jer kada ih gledamo na slici mi smo suštinski izloženi 8% njihove crne energije. Slika bi emitovala toliko crne energije pa bi negativni efekat bio prilično drastičan po naše čitaoce. Suptilna slika od 8% preciznosti predstavlja istinsku sličnost u terminima grubih osobina negativne energije, tako da, ako bi na primer druga osoba koja poseduje dar suptilnog opažanja videla tu istu negativnu energiju, mogla bi da je prepozna sa slike. Pod 8% preciznosti podrazumevamo crtež koji bi toliko bio sličan negativnoj energiji i da uhvati 8% njene duhovne energije. Preostalih 22% (od maksimalno mogućih 30%) bi jedino bilo moguće preneti kroz oslikavanje svake senke, boje i svake nijanse negativne energije. Važno je naglasiti da 8% nikako nije mali stepen. Ova ocena je data u odnosu na običnog čoveka koji nema sposobnost uvida u suptilni svet.
 3. 100% je jednako smrti.
 4. Negativne energije koje borave u prva dva regiona Pakla su suptilni. Kretanjem od prvog regiona Pakla naniže oni postaju još suptilniji. Oni od petog do sedmog su najsuptilniji i bukvalno providni (transparentni) čak i sa relativno dobro razvijenim šestim čulom. Teško je da ih razlikuju i prikažu sa preciznošću. Tragaoci SSRF-a koji imaju dar šestog čula ih prikazuju (crtaju) zbog toga što sada negativne energije višeg nivoa po hijerarhiji, iz petog do sedmog regiona Pakla, ometaju tragaoce SSRF-a. Glavni razlozi ometanja snažnijih negativnih energija je da sprečavaju traganje za znanjem i širenje Duhovnosti SSRF tragaoca.

4. Zaštitni okvir

suptilne slike zastitni okvir

Primetićete da smo postavili zaštitni okvir oko svakog crteža zasnovanog na duhovnom znanju koja prikazuje negativne energije, a u nekim slučajevima i oko celog članka. Svaka strana okvira sadrži Ime određenog aspekta Boga. Ime je određeno putem razvijenog šestog čula. Razlog zbog koga koristimo zaštitni okvir je da bismo predupredili bilo kakve štetne suptilne vibracije koje emituju slike ili tekst o negativnim energijama. Zahvaljujući tome, naši čitaoci su zaštićeni od suptilnih negativnih vibracija.

Takođe boja okvira varira prema Imenu Božanstva ispisanog na okviru. Razlog za to je da smo kroz duhovna istraživanja utvrdili da je Božanstvo (aspekt Boga), u duhovnoj dimenziji, predstavljeno određenom bojom. Koristeći ovu istu boju na okviru, povećavamo sposobnost okvira da privuče zaštitnu energiju Božanstva.

Možete i sami da uradite suptilni eksperiment posmatrajući ove zaštitne okvire.

5. Šta utiče na procenat Istine u crtežima zasnovanim na duhovnom znanju?

Procenat Istine, a time i ukupno čitanje crteža zasnovanog na duhovnom znanju se povećava kada su svi detalji vezani za crtež opisani autentično. Na primer, čak i ako se ne spomene pravo ime osobe čija je suptilna slika nacrtana, smanjuje se element istine.

Sledi kompletna podela različitih činioca koji mogu da utiču na tačnost ilustracije umetnika koji crta suptilni svet (ili vidovite osobe).

suptilne slike zastitni netacna citanja

Kao što možete da vidite iz predhodne tabele postoje mnogi činioci koji mogu da stanu na put izrade preciznih crteža zasnovanih na duhovnom znanju.

Vrlo često nailazimo na umetnike (vidovite umetnike) koji za ljude slikaju duhovne vođe ili anđele iz suptilnih regiona. U gotovo svim slučajevima, ovi crteži su duhovi negativne energije koje  pružaju lažne slike umetnicima koji vide suptilni svet (vidovitim umetnicima). Kako sami umetnici nisu duhovno razvijeni niti imaju adekvatno duhovno vođstvo, često budu zavedeni negativnim energijama koje imaju jaču duhovnu snagu. Bezazlena osoba koja misli da ima sliku svog anđela u stvari ima sliku negativne energije iz jednog od regiona Pakla. Kada se crtež nađe u kući osobe, postaje kanal kroz koji negativna energija emituje crnu energiju.

6. Kako proveravamo crteže zasnovane na duhovnom znanju?

Tragaoci SSRF-a su koristiti sledeće tehnike da bi proverili svoju sposobnost.

 • Tragaoci sa razvijenim šestim čulom (ESP) su izvodili različite eksperimente kako bi se utvrdilo ono što može lako da se proveri. Na primer:
 • Prepoznavanje broja stranice u knjizi bez gledanja. Stranica je birana nasumično.
 • Prepoznavanje karte nasumično odabrane iz pakovanja karata za igranje.
 • Opisivanje pojedinosti kuće nepoznate osobe.
 • Opisivanje života osobe koja je kremirana samo gledanjem u njen pogrebni pepeo.
 • 90% odgovora na oko 300 takvih pitanja je potvrđeno kao tačno pri proveri. Kako smo ustanovili da su odgovori koje smo mogli da proverimo tačni, bili smo slobodni da verujemo u odgovore koje nije bilo moguće da proverimo.
 • Ispostavilo se da je znanje o različitim temama koje su dobili različiti tragaoci identično iako su znanje dobili nezavisno jedni od drugih. Na primer, utvrđeno je da su detalji o tome ‘Šta se tačno događa u suptilnoj dimenziji kada se zaposednuta osoba isceljuje duhovnim metodama‘, identični iako su ih doživeli potpuno različiti tragaoci.
 • Pored svega navedenog, Njegova Svetost Dr. Atavle proverava sve odgovore tragalaca kroz visoko razvijeno šesto čulo (ESP).

7. Posebne karakteristike crteža zasnovanih na duhovnom znanju koje su crtali tragaoci SSRF-a

Većina umetnika (vidoviti umetnici) suptilnim vidom opažaju figure u crno-beloj boji. U većini slučajeva, sposobni su da sagledaju samo najgrublji deo suptilne dimenzije. Na primer, kako izgleda negativna energija iz regiona Čistilišta. Suptilna sposobnost da vide negativne energije  iz viših regiona Pakla, koji su daleko suptilniji, je van njihovog dometa. Tragaoci SSRF-a su obdareni sposobnošću da sagledaju suptilnu dimenziju do najsitnijih detalja i u boji. Tragaoci SSRF-a su takođe u mogućnosti da vide detalje poput toga kom regionu pripada negativna energija, šta  radi u tom trenutku, zašto to radi, po čijim nalozima to radi, koji je mehanizam delovanja iza onoga šta radi i sl.

 • Jedna od tragalaca SSRF-a, Anurada Vadekar, je opisala simptome koje je pretrpela njoj nepoznata osoba. Kada je ta osoba intervjuisana simptomi su se podudarili u meri od 80%. Psihoterapeut bi potrošio više časova proučavajući činjenice i istoriju osobe da bi razotkrio detalje koje je Anurada otkrila samo svojim šestim čulom.
 • Drugi tragalac SSRF-a, Joja Vale, bi prvo sagledala suptilnu sliku u delovima, npr. prvo oči, zatim udove i slično, a onda bi ih sve poređala i sastavila bi kompletnu sliku.

U suptilnoj dimenziji, nije sve onako kako izgleda. Na primer, ako umetnik koji vidi suptilni svet misli da dobija viziju negativne energije, velika je mogućnost i da mu se prikazuje negativna energija koja mu daje lažnu sliku. U suptilnoj dimenziji, jednu negativnu energiju kontroliše druga, višeg reda. Sasvim je uobičajeno da postoji više nivoa kontrole. Da bi mogao uspešno da pronađe Mantrika iz sedmog regiona Pakla odgovornog za delovanje negativne energije nižeg nivoa, tragalac treba da poseduje razvijeno šesto čulo (ESP) najvišeg nivoa.

Molimo Vas da pogledajte članak: “Nivoi sposobnosti opažanja paranormalne aktivnosti našim šestim čulom“.