Snažna negativna energija (Mantrik)

1. Uvod

Snažne negativne energije (Mantrici) su najviši u hijerarhiji negativnih energija. Njihova relativna duhovna snaga iznosi od 100.000 jedinica do beskonačnosti. To je u poređenju sa relativnom snagom običnog duha koji ima snagu jedne jedinice. Više detalja možete naći u članku ,,Tipovi duhova”.

Mantrici su izuzetno jaki. Njihova moć skoro da je uporediva sa neispoljenim oblikom Boga. Oduvek rade na cilju uspostavljanja svoje nadmoći, (tj. vladavine nepravičnosti) u svim suptilnim regionima kao i u regionu Zemlje.

Kako bi postigli svoj cilj, vode bitku sa najvišim pozitivnim bićima iz svih pozitivnih regiona, uključujući Satjalok (Raj). Deluju kroz medijum drugih tipova duhova koje koriste kao robove. Imaju odličnu suptilnu komunikacijsku infrastrukturu na mestu gde su svi tipovi duhova međusobno povezani. Čim je nekom duhu potrebna crna energija, automatski je dobija od duha koji je na toj lestvici snažniji od njega, itd. Samo kada najsnažniji od duhova robova Mantrika počnu da gube energiju, snažna negativna energija (Mantrik) stupa na scenu, ali i tada je u pitanju Mantrik nižeg nivoa i to samo u cilju obezbeđivanja više crne energije za borbu.

Kao elitna klasa duhova, snažne negativne energije (Mantrici) se ne zamaraju uznemiravanjem duhovno prosečnih ljudi u regionu Zemlje. Ponekad zaposedaju neke ljude koji već aktivno rade na propasti čovečanstva podstičući ratove i genocide. Mete su im takođe i Sveci i tragaoci za Bogom koji su aktivno posvećeni ponovnom uspostavljanju Duhovnosti u čovečanstvu. Mogu da manipulišu  Apsolutnim Kosmičkim elementima i da izazovu poplave, cunamije, zemljotrese, itd.

Iz ovih razloga, zanemarljiv je deo društva direktno zaposednut suptilnim snažnim negativnim energijama (Mantricima). Zato smo u članku ‘Tipoviduhova‘  naveli da je broj ljudi zaposednutih njima jednak nuli. Ali, uzimajući u obzir njihov ogroman uticaj na Univerzum posebno na čovečanstvo u sadašnjem vremenu do 2025., dali smo detaljan opis snažne negativne energije (Mantrika).

2. Slika snažne negativne energije (Mantrika)

Picture of the Sorcerer (Maantrik)

Molimo vas, imajte na umu da je ovo samo grub prikaz, jer duh može da uzme bilo koji oblik u zavisnosti od toga šta želi da postigne.

Da biste razumeli zašto smo stavili zabtitni okrvir oko ovog teksta i slike, molimo vas da pročitate nas članak “Šta podrazumevamo pod crtežima zasnovanim na duhovnom znanju?

3. Glavne karakteristike Mantrika

3.1 Mesto boravka  Mantrika

Duhovi se generalno nalaze na mestima koja imaju istu frekvenciju kao i suptilni region Pakla (Patal) odakle potiču, ili gde se rađa-tama vibracije poklapaju s njihovim vibracijama. Mantrici borave u regionima Pakla i to od drugog regiona Pakla pa naniže.

3.2 Fizičke karakteristike Mantrika

 • Mantrici mogu da uzmu  bilo koji oblik u zavisnosi šta žele da postignu i koliko  nameravaju da se pokažu. Takođe mogu fizički da se ispoljavaju i preuzmu  ljudski, ili životinjski oblik.

 • Zbog svoje ogromne duhovne energije, zrače aurom koja je slična kao kod Svetaca.

3.3 Mentalne karakteristike Mantrika

 • Mantrici su veoma lukavi i vrlo vešti u spletkama.

 • Pažljivo čuvaju svoje tajne.

 • Uče čak i o najmanjim detaljima obreda koje rade drugi, ali ne dele nikakvo znanje o svojim obredima kojima stiču duhovnu moć.

 • Mogu da izvrše bilo koju aktivnost isključivo se koncentrišući na određenu misao tokom meditacije.

 • Neprestano ulažu sav trud kako bi uspostavili potpunu kontrolu nad ljudima i prostorima koji su pogodni za postizanje njihovih ciljeva.

3.4 Duhovne karakteristike Mantrika

3.4.1 Duhovna praksa

 • Sede u meditaciji satima: Mantrici dobijaju ogromnu duhovnu crnu negativnu energiju kroz meditaciju.

 • Pristup Apsolutnom elementu Vatre: Pristupaju Apsolutnom elementu Vatre (Teđ tatva) i tako dobijaju crnu energiju kroz medijum raznih poza (mudri). Tako dobijenu crnu energiju tada šalju u željenim smerovima pomoću određenih poza (mudri).

 • Veštine tantre i mantre: Recituju mantre u tonu basa i aktiviraju centre crne energije u svojim telima kroz medijum govora. Takođe su vrlo vešti u tantra obredima. Tantra je nauka iskorišćavanja duhovne energije za svetovne ciljeve.

 • Poznavanje iluzorne nauke (majavi vidija): Stvaraju svoje iluzorne oblike putem meditacije.

3.4.2 Ostale duhovne karakteristike

 • Utiču na ljude koncentrišući se na odgovarajuće misli tokom meditacije: Mantrici se fokusiraju na misli o uticanju na određenu osobu tokom meditacije i tako kroz osobu izvršavaju ono što žele.

 • Naslađivanje demonskim užicima: Naslađuju se demonskim užicima remećenjem društvene strukture.

4. Kako Mantrici utiču na ljudska bića?

Mantrici utiču na ljudska bića na sledeće načine:

4.1 Putem okoline

 • Mantrici remete ravnotežu temperature u atmosferi čime uzrokuju ekstremno uznemirenje.

 • Čine da rađa-tama bude dominantna u okolini, koju prožimaju svojom crnom energijom i na taj način ona postaje pogodna za destruktivne antidruštvene aktivnosti.

4.2 Na fizičkom nivou

 • Snažne negativne energije (Mantrici) mogu čovečanstvu da izazovu bilo kakvu fizičku neprijatnost.

 • Mogu da izazovu  mutaciju virusa koji uzrokuju epidemije.

4.3 Na mentalnom nivou

 • Izazivaju antidruštvene misli u umovima ljudi koji su pod njihovim uticajem.

 • Prave osećanje nemanja egzistencije.

4.4 Na duhovnom nivou

 • Aktivno rade na širenju nepravičnosti u društvu.

 • Zaposedaju ljude koji su ključni za društvo. Zaposednuti se tada, pod kontrolom snažne negativne energije, ispoljava kada treba da donese ključne odluke za društvo.

5. Mera

 • Samo Svetac i pozitivna energija iznad 95% duhovnog nivoa može da se efikasno bori sa snažnim negativnim energijama (Mantricima).

6. Rezime

 • Mantrici su najviši u hijerarhiji duhova.

 • Previše su jaki da bi uticali i zaposedali duhovno prosečna ljudska bića. Međutim, oni ipak utiču i zaposedaju ljudska bića sa visokom rađa-tama komponentom koji putem terorizma  utIču na čovečanstvo, ili čelnike od međunarodnog značaja, itd. To čine kako bi ih iskoristili kao oružja za masovno uništenje, ili da negativno utIču na tok čitavog sveta izazivajući Svetski rat.

 • Njihovo zaposedanje je vrlo tajanstveno i presuptilno da bi neko to mogao da primeti, osim onih sa vrlo visoko razvijenim šestim čulom, ili duhovnim nivoom iznad 90%.

 • Oni su glavni uzrok masovnog uništenja kroz prirodne katastrofe poput cunamija ili zemljotresa.

 • Konstantno vode suptilnu bitku za prevlast koja se odvija u raznim pozitivnim regionima. Ova bitka je najizraženija u poslednjoj mini eri mini ciklusa. Sada prolazimo kroz takav period.

 • Jedino Sveci iznad 95% duhovnog nivoa mogu da ih nadjačaju ili da ih unište, jer funkcionišu na nivou neispoljenog (nirgun) oblika Boga.

 • Kada su savladani, traže utočište u najdubljim delovima Pakla i ulaze u duboku meditaciju kako bi povratili svoju negativnu crnu energiju.

 • Ovo se događa već stotinama godina i kada uspeju da nagomilaju željene moći ponovo oživljavaju kako bi zauzeli pozitivne regione.

 • Izražene negativne osobine kao što su ekstremna mržnja, posebno prema društvu, ili religiozni fanatizam, čine pojedinca koji poseduje te osobine mogućom metom Mantrika, pri čemu on biva iskorišćavan kao marioneta za prouzrokovanje masovnog uništenja. To se događa bez svesti zaposednute žrtve.

 • Intenzivna duhovna praksa prema šest principa duhovne prakse zajedno sa uklanjanjem mana i iskorenjivanjem ega način je da se postigne najviša zaštita od Boga koji nas štiti od Mantrika.

 • Dobijanje milosti Gurua koji je na duhovnom nivou iznad 90% obavljanjem intenzivne duhovne prakse je siguran način smanjivanja neprijatnosti koje prozrokuje Mantrik.