Šta je Region Mrtvih (Martjaloka)?

1. Uvod

U članku Gde odlazimo posle smrti? opisali smo trinaest glavnih suptilnih regiona u Univerzumu u koje odlazimo posle smrti. Međutim, odmah posle smrti prolazimo kroz privremeni region u Univerzumu, poznat kao Region Mrtvih (Martjaloka). U ovom regionu suptilno telo se navikava na novo stanje – bez fizičkog tela. U ovom regionu postojanja ima 10 podregiona kroz koje prolazi suptilno telo.

2. Kome je ovaj region postojanja najvažniji?

Ovaj region postojanja najvažniji je onima kojima je Čistilište poslednje odredište u životu posle smrti. Suptilna tela polako prolaze kroz razne podregione u Regionu Mrtvih (Martjaloki) dok se oslobađaju tragova i vezanosti ovozemaljskog života.

Duhovno razvijeniji ljudi, zbog svetlosti suptilnog tela i nevezanosti za zemaljski život, kroz ovaj region samo prolete u više regione poput RajaMahaloka, itd.

S druge strane, suptilna tela koja odlaze prema jednom od regiona Pakla, tonu u niže regione bez većeg zadržavanja u Regionu Mrtvih (Martjaloki), zbog težine suptilnog tela koje je tokom života opterećeno negativnim delima, egom i vezanostima.

3. Različiti podregioni u Regionu Mrtvih (Martjaloki)

Postoji ukupno 10 podregiona u Regionu Mrtvih (Martjaloki). U nastavku smo dali smo osnovni opis svakog od ovih suptilnih podregiona i opisali uopšteno ponašanje suptilnih tela u svakom od njih.

U drevnim Svetim spisima postoje zapisi o Svetoj suptilnoj reci Vaitarni, koju su preminuli preci prelazili pre ulaska u Čistilište (Buvalok). To je u stvari suptilni omotač Apsolutnog Kosmičkog elementa Vode oko regiona Zemlje. Taj omotač je sam po sebi reka Vaitarna. Posle smrti suptilna tela zarone u Vaitarnu i uđu u Čistilište (Buvalok). Ostatak eliminisanih gasova i subvitalnih energija fizičkog tela, koji su u pratnji suptilnog tela, prazne se u Vaitarni.

Tako Vaitarna pomaže suptilnom telu u oslobađanju od poslednjih tragova fizičkog tela, da bi postalo dovoljno suptilno za ulazak u Region Mrtvih.

Fusnote: M1, M2, M3…. M10

M1 se odnosi na prvi podregion Regiona Mrtvih. M2 se odnosi na drugi podregion Regiona Mrtvih i tako redom.

3.1 Region Mrtvih (Martjaloka) Br. 1: Suptilna tela su uskomešana i idu levo – desno bez reda

Posle prelaska Vaitarne suptilno telo ulazi u „Region Mrtvih“ (Martjaloku) Br. 1.  Okolina u ovom podregionu je crvenkasto ljubičaste boje. Zbog nepoznate okoline suptilna tela su uskomešana i idu levo-desno bez nekog reda. Imaju osećaj da moraju da se kreću, ali jednostavno ne znaju kuda treba da idu. Zbog toga su sva tela u ovom podregionu nemirna.

3.2 Region Mrvih (Martjaloka) Br. 2: Nestrpljivost suptilnih tela

Okolina ovog podregiona sastoji se od širokih ljubičastih i crvenih boja. U ovom podregionu suptilna tela vidno nastoje da smire svoje kretanje. Posle napuštanja ovog podregiona, nisu toliko uskomešana kao u prethodnom, ali se ipak konstantno kreću u mestu.  Na njima se vidi nestrpljenje, zbog toga što iako su bolje prilagođeni dolaskom u ovaj podregion,  još uvek ne znaju kuda da idu.

3.3 Region Mrtvih (Martjaloka) Br. 3: Nekontrolisanost suptilnih tela

Okolina ovog podregiona sastoji se od isprepletenih ljubičasto crvenih niti. U ovom regionu izgleda da se mnoga suptilna tela kreću gore-dole nekontrolisanim pokretima, ali duž horizontalne linije. Suptilna tela su dodatno napredovala u odnosu na ranije podregione i pokušavaju da se kreću horizontalno.

3.4 Region Mrtvih (Martyaloka) Br. 4: Nestabilnost suptilnih tela

Ovde je isprepletenost ljubičasto crvenih niti još veća. U ovom podregionu suptilna tela su pri prelazu u drugi podregion vrlo nemirna. Kreću se u vertikalnoj liniji iz najvišeg do najnižeg dela ovog podregiona, pokušavajući da izađu iz ovog podregiona na taj način, jer nisu uspela da izađu horizontalnim pokretima.

3.5 Region Mrtvih (Martjaloka) Br. 5: Trud suptilnih tela da se prilagode okolini

U ovom podregionu  vide se osnovne, suptilne rađa-tama čestice. Vide se mnoge pruge ljubičasto crvenih niti. Suptilna tela u ovom podregionu kreću se ka napred, ostaju stabilna i nastavljaju kretanje ka napred. Izgledaju stabilnija.

3.6 Region Mrtvih (Martjaloka) Br. 6: Suptilna tela prilagođena su pritisku okoline

Čini se da suptilna tela u ovom podregionu postaju stabilna u vremenu kada se nalaze nekad u srednjoj zoni, a nekad u nižoj zoni ovog podregiona. U ovom podregionu okolina je ispunjena ljubičasto crvenim oblacima.

3.7 Region Mrtvih (Martjaloka) Br. 7: Suptilna tela su stabilna s vremena na vreme u gornjoj zoni te ostatak vremena u srednjoj zoni

U ovom podregionu oblaci postaju retki i sve je više suptilnih rađa-tama čestica. Suptilna tela su stabilnija i nekad su u sledećoj zoni, a nekad u srednjoj zoni.

3.8 Region Mrtvih (Martjaloka) Br. 8: Suptilna tela su stabilna u višoj zoni

Ovaj podregion sastoji se od sasvim ljubičaste boje. Vide se retke suptilne rađa-tama čestice. Suptilna tela su stabilna na rubu više zone.

3.9 Region Mrtvih (Martjaloka) Br. 9: Suptilna tela shvataju kako preći podregion

Ovaj podregion je u potpunosti ljubičast. Vide se sjajne frekvencije koje isijavaju iz spoljašnjeg omotača suptilnih tela. Suptilna tela prelaze u sledeći podregion osnažena ovim sjajnim frekvencijama.

3.10 Region Mrtvih (Martjaloka) Br.10: Suptilna tela shvataju kako preći podregion

Atmosfera ovog podregiona je svetlo ljubičaste boje. Suptilna tela se zadržavaju vrlo kratko u ovom podregionu. Suptilna tela bivaju izbačena ka gore uz pomoć vazdušnog omotača devetog podregiona. Njihov odlazak u Buvalok ili druge regione je određen njihovim delima.

3.11 Suptilno vozilo (Antarikša jan): Suptilna tela su izbačena iz ovog regiona u Buvalok kao kometa

To je takođe poznato kao vozilo predaka. Ima sopstvenu energiju. Na osnovu zamaha ove energije suptilna tela su kao kometa izbačena iz ovog područja u Buvalok. Zvuk u ovom regionu je nalik uraganu.

Martjaloka se sastoji od kolektivnog protoka ljubičaste i crvene boje. To je okruženje u kome se raspadaju frekvencije želja što se dešava u omotaču oko suptilnog tela ili u centrima impresija u omotaču suptilnih tela. Osim toga, to se dešava i zbog neprekidnog raspadanja eliminisanih gasova iz ostavljenih fizičkih tela ovih suptilnih tela.

4. Vreme provedeno u Regionu Mrtvih (Martjaloki)

Vreme provedeno u Regionu Mrtvih (Martjaloki) je otprilike od nekoliko meseci do godinu dana.

Faktori koji utiču na vreme provedeno u Martjaloki:

  1. Jačina vezanosti preminulog pretka: više vezanosti, sporiji napredak
  2. Obredi učinjeni za pokojne: ako su učinjeni određeni obredi, suptilno telo dobija zamajac za svoje dalje putovanje.
  3. Duhovni nivo: suptilno telo na 50% duhovnog nivoa proći će ovaj region brže nego suptilno telo na 30% duhovnog nivoa. To je zbog lakoće suptilnog tela zahvaljujući razgradnji pet čula, uma i intelekta.

Kada govorimo o precima i njihovoj vezanosti za Zemlju, mislimo na to da su se oni zbog toga zaustavili u Regionu Mrtvih (Martjaloki). Možemo da im pomognemo da krenu dalje izvođenjem odgovarajućih duhovnih obreda ili pojanjem posebne zaštitne pojalice Šri Grudev Data.

U većini slučajeva u današnje vreme preminule osobe nisu radile ni jednu ozbiljnu duhovnu praksu prema šest osnovnih principa duhovne prakse, niti potomstvo obavlja za njih bilo koji ispravan obred ili pojanje pojalice Šri Gurudev Data. Zbog toga većina suptilnih tela godinama ostaje u Regionu Mrtvih.