Život pre rođenja - period pre začeća

Da bi lakše razumeli ovaj članak pročitajte i sledeće članke:


Sadržaj

1. Uvod u život pre rođenja

Da li je ovaj život sve što imam? Odakle dolazimo pre nego što se rodimo? Gde idemo kada umremo?

Ova pitanja su bez sumnje poznata većini nas. Pre nekog vremena objavili smo članak ‘Život posle smrti’. Duhovnim istraživanjem u seriji od dva članka otkrićemo naš život pre rođenja. Ta dva dela su:

Razlog za objavljivanje oba članka, život pre rođenja i život posle smrti, je da skrenemo pažnju na to da život živimo iz nekog razloga. Zakon karme vlada čitavim našim životom. Život koji vodimo u ovom životu, odlučuje kvalitet sledećih života. Paradoksalno, dok se većina ljudi interesuje za duhovni život pre rođenja ili za život posle smrti, samo nekolicina želi da uradi nešto konkretno po pitanju svog duhovnog života na Zemlji. To je važno za bolji život posle smrti i u sledećim rođenjima i da bismo što pre izašli iz kruga rađanja i smrti.

2. Gde se nalazimo pre rođenja?

Kada umremo na Zemlji, mi (tj. naša suptilna tela) odlazimo u neke regione Univerzuma zavisno od duhovnog nivoa i stečenih zasluga i grehova. Ovde ostajemo neko vreme pre nego što dobijemo priliku da ponovo budemo rođeni na Zemlji. (pogledaj tačku 2.4 – u koje suptilne regione najčešće odlazimo.)

2.1 Život pre rođenja: Regioni Raja i iznad

U današnje vreme, samo dvoje od nas 100 će moći dostići više pozitivne regione Univerzuma kao što su Raj (Svargalok), Mahalok itd. U višim regionima Univerzuma, preovlađuju sreća i Blaženstvo.

Ostali odlaze ili u Čistilište (Buvalok) ili u neke regione Pakla (Patal). Ovde preovlađuje nesrećno stanje i ekstremna patnja.

 

The seven positive and seven negative regions

2.2 Život pre rođenja: Čistilište (Buvalok)

Patnja koja se oseća u Čistilištu (Buvalok) generalno je daleko veća nego na Zemlji, jer tamo nema mnogo slobodne volje. Suptilna tela iz viših regiona, kao što su Raj i Mahalok duhovno vode 10% suptilnih tela u Čistilištu (Buvalok). Ovih 10% suptilnih tela su tragaoci koji žude za duhovnim napretkom. U ovom regionu, u proseku 2% suptilnih tela je kompletno kontrolisano sudbinom, a prosečno 88% suptilnih tela je zaposednuto duhovima (negativnim energijama) koje ih kontrolišu. Ova suptilna tela su u potpunosti svesna da su zaposednuta duhovima, ali ne mogu da se zaštite, jer nemaju nimalo svoje duhovne energije.

2.3 Život pre rođenja: Regije Pakla (Patal)

Čak i najgori deo nečijeg života na Zemlji je bolji od onog u regionima Pakla (Patal). U Paklu (Patal) suptilna tela su 100% kontrolisana jačim negativnim energijama. Što se ide u dublje regione Pakla, patnja i bol se sve više povećavaju. U regionu Buvaloka u proseku ostajemo 50-400 godina pre nego što postanemo dostojni ponovnog rođenja na Zemlji. U slučaju Pakla, možemo patiti hiljadama godina pre nego što dobijemo priliku da se ponovo rodimo.

2.4 Duhovna praksa u suptilnim regionima

Sledeća tabela pokazuje verovatnoću u koju ćemo suptilnu regiju otići posle smrti u ovom životu.

Suptilni regioni Univerzuma Scenario 1 – Vreme mira Scenario 2 – Vreme konflikta
Viši pozitivni regioni Univerzuma (na pr. Mahalok i iznad ) Manje od 0.1% 0.40%
Raj (Svarga) Manje od 1% 1.60%
Čistilište (Buvalok) 85% 30%
1.region Pakla 10% 30%
2.region Pakla 30%
3.region Pakla 4% 3%
4.region Pakla 2%
5.region Pakla 2%
6.region Pakla 1%
7.region Pakla 0%
100% 100%

Jedino što može da smanji patnju u nižim suptilnim regionima Univerzuma je duhovna praksa. Međutim, verovatnoća obavljanja duhovne prakse u nižim suptilnim regionima Univerzuma (npr. Čistilište ili Pakao) je ravna nuli. Intenzivna patnja zajedno sa napadima jakih duhova čini okolinu nemogućom za obavljanje duhovne prakse, a suptilna tela se fokusiraju na preživljavanje da bi podneli surovost sredine.

U suptilnom regionu Raja (Svargaloku), sreća je tolika da suptilna tela bivaju ponesena ovakvim iskustvom i teško da rade bilo kakvu duhovnu praksu. Dakle dok suptilna tela u Raju (Svargaloku) teorijski mogu da rade duhovnu praksu, verovatnoća da se to stvarno dogodi je minimalna zbog raznih zadovoljstava koji im odvlače pažnju od Boga.

Duhovna praksa može da se obavlja i zaista se jedino i radi u višim suptilnim regionima Mahaloka do Satjaloka. Suptilna tela koja se nalaze u ovim regionima ne moraju se ponovo da se rode na Zemlji da bi izmirili račun uzimanja – davanja ili da bi radili duhovnu praksu.

Život u regionu Zemlje je od velikog značaja, jer je to jedino mesto na kojem se ljudi iz nižih regiona mogu roditi da bi obavljali duhovnu praksu, izmirili račune uzimanja – davanja i tako izašli iz kruga rađanja i smrti.

2.5 Da li smo svesni naših prethodnih života dok smo u suptilnim regijama?

Prosečno suptilno telo generalno se samo seća događaja iz poslednjeg života na Zemlji. Prethodnih rođenja se ne seća osim ukoliko nisu veoma upečatljivi. Ovo zavisi od vremena u kojem će se suptilno telo ponovo da rodi na Zemlji. Želja da znamo nešto iz predhodnih života nije najbitnija stvar u regionima kao što su Čistilište ili Pakao. Izbegavanje nesreće, odbrana od uticaja duhova i agonija odvojenosti od ljudi za koje su vezani, generalno najviše okupira suptilna tela u Čistilištu.

2.5.1 Zašto se ne sećamo prethodnih života u ovom životu?

Kada dođemo na ovaj svet, zaboravljamo prethodne živote u suptilnim regijama kao i živote na Zemlji. Naša fizička čula nadvladaju naše šesto čulo i gubimo sposobnost sagledavanja prošlih života. To je Božja milost da se ne možemo setiti prethodnih života. Samo zamislite koliko bi bilo teško da iz dana u dan preživljavamo situacije u ovom, sećajući se prethodnih života kao na primer veza iz prethodnih života koje smo imali sa ljudima u ovom životu. Na primer, otac i sin u ovom životu su u prethodnom mogli biti muž i žena.

3. Zašto smo rođeni na Zemlji?

Na Zemlji smo rođeni da bismo izmirili naše račune uzimanja-davanja, ili Karmu i da bismo radili duhovnu praksu. U Čistilištu ili u Paklu je skoro nemoguće raditi duhovnu praksu, jer moraju da se izmiruju računi uzimanja-davanja.

Vezano za članak svrha života.

Posle smrti, ponovno rođenje na Zemlji nije u rukama te osobe (ili bolje rečeno njegovog suptilnog tela. Rođenje na Zemlji je retko. Za svaki ulazak suptilnog tela u embrion utrkuju se milioni drugih suptilnih tela da bi se rodili na Zemlji i osetili svetovni život. Ali samo ona suptilna tela kojima je suđeno da postanu embrioni rodiće se na Zemlji.

4. Koji faktori odlučuju kada, gde i kako ćemo da se ponovo rodimo na Zemlji

Dva glavna faktora koja određuju naše rođenje na Zemlji su:

 1. Da li su uslovi na Zemlji pogodni da se izmire računi uzimanja-davanja?
 2. U kom smo regionu bili pre nego što smo rođeni na Zemlji?

4.1 Račun uzimanja – davanja i ponovno rođenje

Naš račun uzimanja-davanja je jedini najvažniji faktor koji odlučuje:

 • Vremenski period u kojem ćemo da se rodimo
 • U kojoj porodici, itd.

Naš račun uzimanja-davanja odlučuje o vremenu našeg začeća tačno od godine, meseca, sata, minute i sekunde. Ovo znači da život na Zemlji započinjemo tačno u vreme koje je najpogodnije za nas da bismo otplatili maksimum akumuliranog računa uzimanja-davanja. Stoga se rađamo u isto vreme kada su ljudi sa kojima imamo velike račune uzimanja-davanja u okolini i kada su spoljne situacije na Zemlji pogodne. Pogledajmo sledeći primer:

Gospodin A je pokrao celokupno bogatstvo gospodinu B. Tako je stvoren negativan račun uzimanja-davanja između gospodina A i gospodina B. Ako gospodin A umre a ne otplati dug, on mora ponovo da se rodi da bi vratio dug i izmirio račun sa gospodinom B. Da bi ovo ispunio, rodiće se ponovo ili odmah, dok je gospodin B još uvek živ, ili sačekati da gospodin B bude ponovo rođen. Takođe, ako bi gospodin A nastavio da živi baveći se nepoštenim poslovima morao bi se suočiti sa velikim nesrećama u jednom ili više sledećih rođenja, da bi se iskupio za to. Svakako, morao bi biti rođen u vreme opšte krize. Dakle, ne bi mogao biti rođen u relativno povoljnim vremenima.

Važan deo u vezi sa računom uzimanja-davanja je to da  nije uspostavljen prema tome koliko novca treba da bude vraćeno već prema jedinicama sreće i nesreće koja je naneta. U navedenom primeru, ako je gospodin A, prevarivši gospodina B za određenu količinu novca bio odgovoran za 1000 jedinica nesreće gospodina B, onda gospodin A može biti rođen kao majka gospodina B, a gospodin B kao njeno dete. Dete (gospodin B u prethodnom rođenju) je puno ljubavi i poslušno i dobija puno ljubavi od majke. A onda umire u strašnoj nesreći, ili od kratkotrajne bolesti u uzrastu od otprilike 10 godina. Za to vreme, majka je postala prilično vezana i njegova iznenadna smrt izaziva 1000 jedinica nesreće majci koja je u prethodnom životu bila gospodin A.

Religija u kojoj smo rođeni je od manje važnosti u poređenju sa računom uzimanja-davanja koji imamo sa roditeljima kod kojih smo rođeni.

4.1.1 Šta odlučuje koji će se deo računa odigrati prema nečijoj sudbini na Zemlji?

Ovde važi isto pravilo: biće izabran onaj deo akumuliranog računa uzimanja-davanja koji maksimalno može biti izmiren u predstojećem životu.

4.1.2 Da li roditelji mogu privući naprednije i satvik suptilno telo pre začeća kroz duhovnu praksu kao što je pojanje?

Da, moguće je privući naprednije i više satvik suptilno telo u matericu kroz duhovnu praksu. Ovo je moguće jedino ako roditelji rade puno duhovne prakse, (tj. minimum 4-5 sati na dan prema šest osnovnih principa duhovne prakse uključujući žrtvovanje tela, uma i bogatstva da bi služili Bogu).

U slučaju duhovne prakse roditelja, pretpostavimo da prvo suptilno telo koje je na redu (prema jačini računa uzimanja-davanja sa roditeljima) da uđe u matericu nije toliko satvik, ono će biti zamenjeno sledećim suptilnim telom koje je više satvik. Neke karakteristike satvik dece je da se lepo ponašaju, inteligentna su i dobro se prilagođavaju. Takođe šanse da se dobije fizički, ili mentalno ometeno dete su manje. Razlog zbog kog ljudi dobijaju decu ometenu u razvoju je negativna sudbina. Sudbina se može prevazići kroz duhovnu praksu. Ako roditelji rade mnogo duhovne prakse prema šest osnovnih principa duhovne prakse onda je njihova negativna sudbina smanjena.

Ako Svetac (tj. osoba iznad 70% duhovnog nivoa) treba da bude rođen onda duhovni nivo majke treba da je najmanje 50-60% da bi bila u stanju da podnese pozitivnu energiju bebe. Majčin duhovni nivo ima 70% značaja u odnosu na duhovni nivo oca.

4.1.3 Šta odlučuje da li će  neko da se rodi u imućnoj porodici, ili kod roditelja na višem duhovnom nivou?

Ako suptilno telo ima više zasluga, biće rođeno u dobrim uslovima, ili kod dobro situiranih roditelja. Ako je suptilno telo na duhovnom nivou iznad proseka, biće rođeno kod roditelja na višem duhovnom nivou koji će moći da podrže njegov duhovni napredak. Ipak, Sveci koji se ponovo rađaju su izvan zasluga i grehova i mogu da se rode i u veoma siromašnim porodicama. Ovo zavisi od njihove misije na Zemlji.

4.2 Ponovno rođenje na Zemlji sa osvrtom na region u kome smo bili pre rođenja

Verovatnoća da se ponovo rodimo na Zemlji je manja ukoliko se suptilno telo nalazi u:

 • Višim regionima Univerzuma kao što je Mahalok i iznad ili
 • Nižim regionima kao što je Pakao.

4.2.1 Ponovno rođenje iz Mahaloka

Kao što je ranije spomenuto, kada suptilna tela dostignu suptilni region Mahaloka i iznad, ona su na duhovnom nivou preko od 80%. Na ovom duhovnom nivou oni dostižu Mukti, ili oslobađanje od ciklusa rađanja i smrti. Ukoliko je preostala bilo kakva sudbina, može biti sama po sebi izmirena u suptilnom regionu kroz duhovnu praksu.

Ljudi iznad 80% duhovnog nivoa mogu se svakako ponovo roditi po svojoj volji. U Mahaloku i Đanaloku ‘Ja’, ili suptilni ego je još uvek minimalno prisutan, tako da suptilna tela mogu sama da odluče da li će ponovo da se rode u vreme pogodno za njihovu misiju. Zbog njihovog visokog duhovnog nivoa, rađaju se po vlastitoj volji i biće rođeni kod roditelja na višem duhovnom nivou. Čak i duhovno uzvišenija suptilna tela iz regije Tapaloka odlučuju i gde i kada će ponovo da se rode. U stvari, mnoga od ovih uzvišenih suptilnih tela su već rođeni da bi podržali predstojećih 1000 godina duhovnog obnavljanja. Više o tome možete da pročitate u članku Armagedon.

4.2.2 Iz regiona Raja

Ukoliko se neko nalazi u regionu Raja, u proseku je potrebno oko hiljadu godina da se ponovo rodi na Zemlji.

4.2.3 Iz regije Pakla

U nižim regionima Univerzuma kao što je Pakao, patnja je znatno povećana. Uz to, duhovi na višem nivou direktno utiču na egzistenciju suptilnih tela, navodeći ih da čine loša dela. Ova suptilna tela zato ulaze u vrtlog negativnog računa uzimanja-davanja, što ih zadržava u nižim regionima Pakla.

Suptilno telo koje se nalazi u jednom od prva tri regiona Pakla može ponovo da se rodi na Zemlji samo kada ispuni svoju kvotu patnje. Čak i tada, verovatnoća da suptilno telo iz prvog regiona Pakla bude rođeno na Zemlji je samo 1 na 100,000 rođenja. Verovatnoća ponovnog rođenja iz drugog ili trećeg regiona Pakla je još manja dok je verovatnoća rođenja iz regiona ispod trećeg ravna nuli.

U proseku od 350,000 rođenja koja se svakodnevno događaju širom sveta, samo tri suptilna tela će biti iz Pakla, ostali će uglavnom biti iz Čistilišta i samo nekoliko iz Raja.

U nekim retkim slučajevima, čak i u današnjoj eri, suptilna tela će da se rode po prvi put. Kako ova tela nemaju prethodne račune uzimanja-davanja, svi događaji u životu su prema slobodnoj volji. Takođe, kako nemaju ukorenjene rađa-tama  impresije u podsvesnom umu, mogu da iskoriste  slobodnu volju za obavljanje duhovne prakse. Stoga, oni su u najboljoj poziciji da spoznaju Boga u svom prvom rođenju.

5. Koliki je vremenski razmak između smrti i ponovnog rođenja?

Ne postoji tačno određen vremenski period između smrti i ponovnog rođenja na Zemlji. U proseku za suptilna tela iz Čistilišta (Buvalok) on traje između 50-400 godina. Suptilna tela iz Raja mogu da čekaju i po hiljadu godina da bi se ponovo rodila na Zemlji.

Veoma su retki slučajevi da osoba umre i odmah dobije mogućnost da se ponovo rodi. Ako se ovo i dogodi, biće odmah posle prvog tromesečja trudnoće. Stoga, osoba se ponovo rađa u roku od šest meseci. Verovatnoća da se ovo dogodi je 0.001% na sva rođenja.

U još ređim slučajevima suptilno telo osobe koja je tek preminula, može da istera neko drugo suptilno telo u devetomesečnom fetusu i da se rodi  odmah. U ovom slučaju, suptilno telo koje isteruje drugo mora biti na višem duhovnom nivou i imati intenzivniji račun uzimanja-davanja sa porodicom u kojoj se rađa.

6. Kada se odlučuje o sledećem rođenju osobe?

Kod većine ljudi naredno rođenje je odlučeno još za vreme smrti u prethodnom životu. To je zbog toga što većina suptilnih tela ne radi duhovnu praksu u životu posle fizičke smrti. Kako je duhovna praksa jedini način da se poništi račun uzimanja-davanja, kod većine suptilnih tela račun uzimanja-davanja ostaje nepromenjen zbog nedostatka duhovne prakse u životu posle smrti.

Samo u slučaju duhovno uzvišenijih tela koja dolaze iz regiona Mahaloka i Đanaloka, odluka se donosi u trenutku njihovog rođenja. To je zbog toga što se ponovno rođenje događa prema njihovoj volji, tj. nisu određeni sudbinom. Međutim, suptilna tela iz nižih regiona kao što su Čistilište (Buvalok), Raj (Svargalok) i regioni pakla su 100% određeni sudbinom.

7. Koliko rođenja smo imali?

Život pre rođenja - period pre začeća

Veoma je teško dati odgovor koji bi se odnosio na sve ljude. Stvar  je u tome što smo mogli imati hiljadu života kao ljudi, a može se takođe dogoditi da smo po prvi put rođeni u ovom životu. Prikazana tabela pokazuje različite tipove rođenja koje je mogao da prođe čovek na 20% duhovnog nivoa za vremenski period od 1000 godina. Napomena je da ovo važi za osobu koja je došla iz Čistilišta (Buvalok). Ona može biti rođena u različitim oblicima da bi patila pre nego što se ponovo rodi kao čovek.

8. Da li osoba zna svoju sudbinu, ili ko će biti roditelji?

Do samog trenutka začeća osoba ne zna u kojoj će porodici da se rodi. Čak i posle toga postoji verovatnoća da se mesto u materici izgubi zbog drugog suptilnog tela. U trenutku začeća postoji svesnost o računu uzimanja – davanja sa porodicom u kojoj će da se rodi. To znači da postoji razumevanje da li je račun pozitivan ili negativan, kao i razlog postojanja tog računa. Osoba ipak nema svest kakav će biti život koji je pred njom.

9. Pre nego što se neko rodi, da li postoji neki savet od uzvišenijeg suptilnog tela o tome šta se od pojedinca očekuje?

Ne, ne dobija se nikakav savet.

10. Šta odlučuje pol deteta?

U prvom životu pol novorođenčeta određuje Bog. Sa Božjeg aspekta, biti rođen kao muško, ili žensko je nebitno pitanje iz perspektive dostizanja osnovnog cilja života, tj. dostizanja Bogospoznaje.

Posle prvog rođenja, oni koji su rođeni kao muškarci, generalno nastavljaju da se rađaju kao muškarci ukoliko je to preovlađujuća impresija u podsvesnom umu osobe. Ovo se događa prema pravilu da ‘Nismo zainteresovani za ono što ne znamo’. Međutim, ukoliko osoba ima lezbijske ili gej odlike u sledećem životu može da se dogodi da se rodi kao pol prema kojem ima veću privlačnost. Sa tačke gledišta ispunjenja računa uzimanja-davanja biti muško, ili žensko je nebitno, jer druge lične odlike kao što je bes, itd, ostaju. Takođe, iz perspektive Bogospoznaje, ne mora biti prednost biti rođen kao muško.

U suštini, prema duhovnoj nauci, čovek i žena nisu superiorni, ili inferiorni, jer su oni jedinstvo – Kanal Sunca (Surija nadi) i Kanala Meseca (Čandra nadi) Univerzalnog Sistema Duhovne Energije (Kunḍalinī).

Međutim u ekstremnim slučajevima kao na primer žena koja godinama trpi da je suprug tuče i želi mu se osvetiti na isti način tako što će u sledećem životu ona postati suprug svom sadašnjem suprugu, a on se roditi kao žena, može doći do promene polova.

No, nije obavezno da se rode kao supružnici da bi prevazišli gore spomenutu negativnu sudbinu. Sadašnji muž može proći kroz potrebne jedinice nesreće na druge načine.

11. Šta odlučuje da li će se životinja roditi kao čovek?

Šansa da se životinja rodi kao čovek postoji samo ukoliko se prethodno čovek rodio kao ta životinja i tako ispaštao za svoja nedela. Nijedna životinja (koja je prvobitno započela život kao životinja) nikada ne može napredovati do ljudskog rođenja. Tek kada životinja koja je prvobitno bila čovek ispuni kvotu patnje kao životinja može se ponovo roditi kao čovek. Obredi koji potomci obavljaju za svoje preminule pretke takođe pomažu.

Veoma je teško da se životinja (koja je od samog početka bila životinja) u sledećem životu rodi kao ljudsko biće, jer je veoma teško da životinja radi duhovnu praksu. Međutim, ako je životinja bila u Satsangu Sveca, dobila Sveto Pričešće (Prasad), slušala pesme posvećene Bogu, ili redovno pojanje Božjeg Imena, može se u njoj razviti želja za Bogospoznajom. Tada ona napreduje duhovno do rođenja kao ljudsko biće. Isto tako, ako životinja živi sa Svecem i Svetac uputi svoju nameru (Sankalp) da životinja napreduje duhovno i rodi se kao ljudsko biće, onda  može da se desi da se životinja rodi kao čovek.

12. Da li preminuli preci mogu da utiču na rođenje suptilnog tela u nekoj porodici?

Preminuli preci višeg duhovnog nivoa, ili preci uz pomoć duhova (negativnih energija), snažnih negativnih energija kao što su Mantrici itd. mogu da se umešaju u to koje će suptilno telo biti rođeno u nekoj porodici, sprečavajući rođenje, ili sprečavajući da se suptilno telo određenog pola rodi u porodici, npr.da se rodi muško dete. U tim slučajevima rađa se suptilno telo koje je sledeće u redu, ili sledeće suptilno telo sa najvećim računom uzimanja-davanja. Ovo mešanje preminulih predaka se dešava, ili da bi skrenuli pažnju na sebe, ili iz osvete, itd.

Pogledajte članak: Zašto bi nam naši preminuli preci želeli nauditi?

13. Zaključak:

Šta nam ovaj članak govori?

 • Stvari za kojima većina ljudi juri tokom života, kao što su posao, ugled, bogatstvo i porodica malo utiču na to kako se ponašamo u sadašnjem životu u odnosu na duhovnu svrhu života, a nikako na život posle smrti. Jedino što je važno u životu posle smrti je duhovni nivo.

 • Gledano iz duhovnog ugla ljudsko rođenje na Zemlji je veoma dragoceno. To je jedini region gde možemo da radimo duhovnu praksu da bismo prevazišli sudbinu i konačno izašli iz kruga rađanja i smrti.

 • U današnjoj eri moramo čekati vekovima pre nego što se rodimo na Zemlji i to samo ako dospemo do Čistilišta. Ako dospemo u region pakla verovatno da ćemo se roditi na Zemlji tek posle nekoliko hiljada godina.

 • U današnjoj eri samo 30% nas će dospeti do regiona Čistilišta (Buvalok). Većina nas će otići u neki od regiona Pakla.
 • U današnje vreme, tj. vreme između 1999-2022, svet će videti promene mini era u glavnoj eri razdora (Kalijugi). Ova era je veoma pogodna za duhovni rast, jer je u njoj jedna godina duhovne prakse jednaka 50 godina duhovne prakse u nekoj drugoj eri.

 • Kroz duhovnu praksu, kada jednom dostignemo duhovni nivo od 60% u sadašnjem rođenju, ne moramo se vraćati na Zemlju da bismo izmirili sudbinu.