Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

Šta su duhovi i kako osoba postaje duh?

1. Šta su duhovi?

Kada osoba umre, samo njeno fizičko telo prestane da postoji. Njeno suptilno telo (koje se sastoji od podsvesnog uma, intelekta, ega i duše, tj. bez fizičkog tela) nastavlja da postoji i prelazi u druge regione Univerzuma. Pogledajte sliku koja sledi  za detaljniji pregled onoga od čega se sastojimo i šta ostavljamo posle smrti.

Subtle body

Neka od ovih suptilnih tela postaju duhovi. Duhovi po definiciji zadovoljavaju sve sledeće kriterijume:

 • Oni su suptilna tela
 • Oni pripadaju nižim regionima Čistilišta (Buvaloka) ili jednoj od sedam regiona Pakla, ali oni se takođe nalaze i u  Zemljinom regionu. To je zbog toga što duhovi iz suptilnijih regija mogu, po želji, da  putuju u materijalne regije kao što je Zemlja.

 • Oni ne postoje u pozitivnim regionima Univerzuma tj. u Raju ili višim regionima.

 • Oni imaju neispunjenih želja kao što su žudnja za seksom, alkoholom (stvarima koje možemo da iskusimo samo kroz fizičko telo), osvetom, itd.

 • Oni doživljavaju zadovoljstvo time što vrše kontrolu nad ljudima i ostalim suptilnim telima, ili što ih na drugi način muče. Njihov glavni cilj je da doprinesu stvaranju nepravičnosti u društvu.

g1-noteSuptilno telo osobe posle  fizičke smrti se smatra  duhom ako se njegove karakteristike i namere podudaraju sa prethodno  navedenima. Nema nekog posebnog procesa kroz koji moraju  da prođu da bi postali duhovi.

 

 

 

person becoming a ghost after death

2. Šta odlučuje kuda idemo i šta postajemo posle smrti?

Kada umremo, o našem telu u životu posle smrti odlučuje nekoliko faktora. Oni uključuju:

 • Broj i vrstu impresija koji su stvoreni u podsvesti zavisno od toga kako smo živeli naše živote. Pogledajte članak o impresijama u našem umu koji odlučuju o našoj osnovnoj prirodi i ličnosti.

 • Naš ego: reč ego ovde koristimo u duhovnom kontekstu. Uz to što termin svakodnevno upotrebljavamo da označimo samopoštovanje i samoljublje, on takođe  uključuje stav dualiteta sa Bogom. Dualitet znači da mislimo da smo odvojeni od Boga. Ego se poistovećuje sa naših 5 čula, umom i intelektom, umesto da se poistovećuje sa Dušom ili Bogom u nama.

 • Vrste dela koje smo radili za vreme našeg života
 • Količinu i vrstu duhovne prakse koju smo obavljali za života
 • Našu sudbinu
 • Vrstu smrti – prirodnu i mirnu, ili nasilnu i nesrećnim slučajem
 • Vrstu sahrane
 • Obrede po duhovnoj nauci koje čine potomci posle naše smrti da nam pomognu u životu posle smrti

3. Ko će verovatno da postane duh?

Ljudi će verovatno da postanu duhovi posle svoje smrti ako:

 • Imaju mnogo neispunjenih želja
 • Imaju mnoge mane karaktera kao što su ljutnja, strah, pohlepa, itd.
 • Imaju mnogo negativnih impresija u umu
 • Imaju veliki ego
 • Štetili su drugima i u prirodi im je da štete drugima
 • Nedostatak duhovne prakse koja se sastoji od progresivnog nivoa predavanja uma, tela i intelekta sa namerom Spoznaje Boga

Samo ljudi koji su dostigli 60% duhovnog nivoa i imaju nizak ego mogu da nastave putovanje u više regione raja i oni ne postaju duhovi. Ostatak čovečanstva, kada umru, nađu se u regionima Čistilišta i Pakla (Patala). Većina suptilnih tela u regionu Čistilišta će vrlo verovatno da postanu duhovi. Sva suptilna tela u Paklu su duhovi.

U stvari, čak i ako je neko džentlmen ali nema dovoljno duhovne snage zadobijene kroz duhovnu praksu, on će verovatno da postane duh kada umre. To je zato što ga ometaju duhovi višeg nivoa koji ga kontrolišu. Kao i na Zemlji, tako i u ostalim regionima Univerzuma samo najjači opstaju. Duhovi višeg nivoa sa njihovom visokom duhovnom snagom potčinjavaju suptilno telo «džentlmena» niže duhovne snage. Jači duhovi prisiljavaju ih da čine stvari protiv njihove volje i tako ih indirektno čine duhovima. Kroz neko vreme, suptilno telo «džentlmena» podleže i postaje duh koji uživa u mučenju drugih ljudi, ili ispunjava svoje svetovne želje zaposedanjem ljudskih bića.

Stoga, ukoliko ne krenemo da radimo duhovnu praksu prema šest osnovnih principa duhovne nauke i ne smanjimo naš ego, vrlo velika je verovatnoća da ćemo posle smrti da postanemo duh.

4. Ko ne postaje duh?

To su obično ljudi koji:

 • Rade duhovnu praksu sa namerom Spoznaje Boga (vrhunac duhovnog rasta)
 • Imaju manje impresija u umu, manje mana karaktera, itd.
 • Imaju nizak ego
 • Iznad su 60% duhovnog nivoa

Kada takva osoba umre, ona prelazi u više regione  Raja i dalje. Duhovi na njih ne mogu da utiču, ili da ih zarobe zbog njihove duhovne snage i zaštite od Boga.

5. Duhovni nivo i duhovi

Kroz čitav  članak o duhovima govorimo o duhovima višeg nivoa  koji imaju mnogo duhovne snage kao rezultat intenzivne duhovne prakse i poslušnosti. Zato imaju visok duhovni nivo i mnogo duhovne snage. Ovo se možda čini kontradiktornim i možemo da se zapitamo: «Kako  može da se  postane duh, ako se ima visok duhovni nivo?» Duhovna snaga Sveca na 70% duhovnog nivoa  i jačeg duha kao što je Mantrik iz 5. regije Pakla može biti ista. Ključna razlika među njima je:

 • Svetac radi duhovnu praksu s namerom da preda svoje telo, um, bogatstvo, ego, itd. Bogu da bi se spojio s Njim.

 • Jači duh, ili osoba velike duhovne snage (koja posle smrti postaje duh) radi duhovnu praksu sa namerom sticanja nadprirodnih moći i da bi glumio «Boga»,  ima visok ego.

Svetac se više poistovećuje s Božjim principom, ili  Dušom u sebi. Mantrik je sa druge strane vrlo ponosan što ima duhovnu snagu i poistovećuje se sa svojim egom tj. sa 5 čula, umom i intelektom.