Satva, rađa i tama

Ukratko: Tri osnovne suptilne komponente satva, rađa i tama su u osnovi svega što je stvoreno. Nepoznati modernoj nauci, oni prodiru kroz sve žive i nežive, opipljive i neopipljive stvari. Vibracija koju emituje bilo koja stvar zavisi od toga koja joj je suptilna komponenta u osnovi. Ove suptilne komponente utiču i na ponašanje svih stvari. Jedino duhovna praksa može da izmeni razmeru ovih komponenti u ljudima.

1. Uvod i definicija

Namera ovog članka je da čitaocima prenese Znanje o konceptu tri osnovne suptilne komponente. Obzirom da predstavlja osnovu mnogih članaka na ovim veb stranicama, ovaj članak ima poseban značaj.

Prema modernoj nauci, Univerzum  se sastoji od osnovnih fizičkih čestica kao što su elektroni, protoni, neutroni, mezoni, gluoni i kvarkovi.

Ako posmatramo iz duhovnog ugla, Univerzum je sačinjen od nečega još osnovnijeg. Te osnovne čestice poznate su kao 3 osnovne suptilne komponente (trigune) pod imenom satva, rađa i tama. U reči trigune, „tri“ označava broj tri, a „gune“ označava ove 3 suptilne komponente.

Karakteristike svake od ovih komponenti ukratko su opisane u sledećoj tabeli:

Ove komponente nazivamo suptilnim jer su neopipljive, po prirodi nisu fizičke i ne postoji instrument kojim bi mogle da se registruju. Čak ni u skorijoj budućnosti, s tehnički unapređenim instrumentima, nećemo moći da ih izmerimo. One, naime, mogu da budu  uočene samo našim, isto tako suptilnim organom zvanim šesto čulo.

 • Osnovna suptilna satva komponenta je najfinija i najnedodirljivija između ove tri osnovne suptilne komponente. To je komponenta najbliža božanskom. Kada u nekoj osobi preovladava ovaj element ona zrači srećom, zadovoljstvom i poseduje vrline kao sto su strpljenje, tolerancija, sposobnost praštanja, žudnja za Duhovnošću, itd.
 • Osnovna suptilna tama komponenta je najosnovnija od triju komponenti. Njenu prevlast u nekoj osobi karakterišu  lenjost, pohlepa, vezanost za materijalne stvari, itd.
 • Osnovna suptilna rađa komponenta „dobavlja“ gorivo dvema prvim komponentama i obezbeđuje aktivnost. Zavisno od  toga  da li je osoba pretežno satvik ili tamasik, osnovni element rađa će da usmeri aktivnost ili u pravcu satvik aktivnosti ili u pravcu tamasik aktivnosti kod te osobe.

Obzirom na neopipljivu prirodu satva, rađa i tama komponenti, njihovog postojanja nesvesne su škole i fakuteti koje predaju i podučavaju modernu nauku. Zbog toga  se mnogima od nas može da učini stranim koncept tri osnovne suptilne komponente. To ne znači da one ne postoje i da njima nije protkano celokupno naše postojanje i svet u kojem živimo. Prema tome koja od osnovnih suptilnih komponenti preovladava u nama, određuje kako ćemo mi:

 • Reagovati na određene situacije
 • Donositi odluke
 • Činiti izbore
 • Živeti svoje živote

Obzirom da po svojoj prirodi ove tri osnovne suptilne komponente nisu ni vidljive ni opipljive, teško ih je fizički okarakterisati. Ovim člankom smo želeli da sa vama podelimo Znanje o ovim trima osnovnim suptilnim komponentama i kako one utiču na naše živote.

2. Poređenje najmanjih fizičkih elemenata i tri osnovne suptilne komponente

Sledeća tabela pokazuje osnovne razlike između najmanjih fizičkih elemenata poznatih modernoj nauci i još manjih osnovnih suptilnih komponenti poznatih duhovnoj nauci.

Parametar

Najmanja fizička čestica

Suptilne osnovne komponente

Oznaka Telesni, fizički Suptilne ili neopipljive
Kako se meri? Eksperimentalno pomoću moćnog akceleratora čestica Šestim čulom, kroz naša suptilna čula
Izgrađuje Celi fizički svet Sve što je stvoreno, bilo da je na fizičkom, psihičkom ili duhovnom. Čak su i najmanje fizičke čestice sačinjene od satva, rađa i tama kombinacije. Pa čak i naše misli, same po sebi neopipljive, sačinjene su od ove tri suptilne komponente
Njihove karakteristike Utiče na fizička svojstva  stvorenog, npr. da li je nešto tečno, čvrsto itd. Utiče na sve što je stvoreno, na odluke i izbore koje činimo itd. No, satva, rađa i tama elementi utiču čak i na fizička svojstva, npr. tama element uzrokuje materijalizaciju ili čvrstoću nečega.

3. Kako izgledaju ove tri osnovne suptilne komponente (trigune)?

Sledeći dijagram dobijen je putem šestog čula (ESP) i pokazuje kako tri osnovne suptilne komponente izgledaju kada su aktivne.

Tri osnovne suptilne komponente u svojoj su biti neopipljive čestice. Kada su aktivne, tj. kada ih energija pokrene, pojavljuju se u formi talasa.

Objašnjenje dijagrama:

 • Boja: Opažanjem kroz visoko razvijeno šesto čulo, osnovna suptilna satva komponenta pojavljuje se u žutoj boji, osnovna suptilna rađa komponenta u crvenoj, dok se osnovna suptilna komponenta tama pojavljuje u crnoj boji.
 • Talasna dužina: Kao najaktivnija, suptilna osnovna rađa komponenta se takvom i očitava u svojoj talasnoj  dužini, dok satva komponenta kao mirnija ima nešto duže talase. Neorganizovana i poremećena priroda osnovne suptilne komponente tama ogleda se u njenim nepravilnim talasnim  dužinama.
 • Obim talasa: Obim rađa komponente je najviši i najaktivniji. Kod osnovne suptilne komponente satva je niži i pravilan, dok je kod  osnovne suptilne tama komponente nizak i nepravilan.
 • Trajanje: Trajanje njihovih talasa diktirano je potrebom funkcije koju obavljaju.

4. Tri osnovne suptilne komponente i pet kosmičkih elemenata

Apsolutna Zemlja, Apsolutna Voda, Apsolutna Vatra, Apsolutni Vazduh i Apsolutni Etar pet su Apsolutnih kosmičkih elemenata (Pančamahabuta), sačinjena od tri osnovne suptilne komponente koje ih grade i njima upravljaju. Kosmički elementi su po svojoj prirodi neopipljivi i čine najfiniji aspekt nama poznatih elemenata koje možemo da vidimo i opipamo. Na primer: kosmički element Apsolutna Voda je u stvari najsuptilnija forma vode koja čini reke, okeane, itd. Ukratko, pet Apsolutnih kosmičkih elemenata građa su od kojih je Univerzum sagrađen, ali su i oni sačinjeni od tri osnovne suptilne komponente.

Sledeća tablica pokazuje razlike u građi Apsolutnih kosmičkih elemenata s obzirom na razmeru triju osnovnih suptilnih komponenti koje se u njima nalaze.

Kao što se u tabeli može da vidi, Apsolutni element Zemlja ima najveću količinu tama komponente, što je čini najtežom od svih pet elemenata. Osnovna suptilna komponenta tama ograničava postojanje, dok komponenta satva prouzrokuje ekspanziju. To objašnjava zašto je element Zemlje najnepokretniji od svih kosmičkih elemenata. Takođe objašnjava zašto je element Etra najsuptilniji i satvik pa, prema tome i najsnažniji. Što je prisustvo tama komponente u nekom od pet elemenata manji, taj će elemenat biti i manje opipljiv. Na primer, Vatra je manje tvrda i neopipljiva od Zemlje.

Čovek je uglavnom sačinjen od Apsolutnih elemenata Zemlje i Vode. Kada počne duhovno da se razvija, on počinje postupno da deluje na višim nivoima kao što su element Vatre itd. Duhovno uzvišenija osoba više ‘zrači’. Duhovno uzvišenija osoba ima manju potrebu za hranom i snom. Njeno Znanje i poimanje, kao i kapacitet da obavlja različite aktivnosti izrazito se povećavaju, kako na kvantitativnom tako i na kvalitativnom nivou.

5. Tri osnovne suptilne komponente i svet

5.1. Prirodne katastrofe

Ako se na svetu dogodi povećanje rađa i tama komponenti, to se direktno odražava na povećanje ratova, terorističkih aktivnosti i prirodnih katastrofa. Povećanje rađa i tama komponenti prouzrokuje destabilizaciju pet kosmičkih elemenata što za posledicu ima katastrofalne prirodne nepogode. Molimo, pogledajte članak: Šta se krije iza povećanog intenziteta prirodnih katastrofa.

5.2  Nežive stvari

Sledeća tabela pokazuje odnos između neživih stvari i tri osnovne suptilne komponente:

5.3. Živa bića

Sledeća tabela pokazuje odnos između živih subjekata i tri osnovne suptilne komponente. Kao što se može videti u tabeli, kada je u pitanju satva osnovna suptilna komponenta, život ima veću vrednost čak i od religioznih mesta, što nam prethodna  tabela prikazuje.

Fusnote

 1. U osobi, intelekt ima veći udeo Satve u poređenju sa fizičkim i mentalnim telom (pogledajte tabelu u odeljku 6.1). Kada je intelekt ugrožen, kao što je u slučaju osobe sa intelektualnim teškoćama, ukupna Satva komponenta se smanjuje kod osobe, i stoga smo označili da je Satva komponenta 10%, što je manje od Satva komponente prosečne osobe koja je 20%. Kompromitovani intelekt je, u većini slučajeva, posledica nepovoljne sudbine sa kojom se neko rodi.
 2. Zla osoba, s druge strane, koristi svoj intelekt samo za zla dela, pa se stoga Satva komponenta u njenom intelektu smanjuje, smanjujući tako njenu ukupnu Satva Dakle, razlog za smanjenje Satva komponente kod osobe sa intelektualnim invaliditetom i zle osobe je različit.
 3. U nekim slučajevima gde je životinja veoma satvik kao u slučaju indijske krave, udeo Satva komponente može biti čak i veći od 20%.

To je jedan od glavnih razloga zašto nivo duhovnog razvoja osobe koja boravi u nekom prostoru ima više uticaja na sveukupne vibracije tog prostora, nego prostor sam po sebi. Na primer, ako osoba  na nivou Sveca uđe na neko mesto koje, usled svoje loše konstrukcije, ima negativne vibracije, to će na Sveca da ima beznačajan, zanemarljiv uticaj. Stoga su nauka Feng-Šui i nauka o proučavanju prostora (vastušastra) od veće važnosti za osobe koje su na nižem duhovnom nivou ili one koje ne obavljaju nikakvu duhovnu praksu.

6. Tri osnovne suptilne komponente i ljudska bića

U sledećim poglavljima biće rečeno nešto više o tome kako tri osnovne suptilne komponente utiču na različite aspekte naših života.

6.1 U odnosu na to od čega se sastojimo

Obzirom da se osnovna suptilna rađa komponenta odnosi na funkcionisanje tela, njena zastupljenost je ista u svim telima. Međutim, kao što možete da vidite iz prethodne tabele, značajna je razlika između satva i tama komponenti u različitim telima. Ovo ima direktan uticaj na sposobnost tela da nam pruži održivu i trajnu sreću. Na primer, satva komponenta je u intelektu daleko više zastupljena nego u fizičkom telu. Zato je kvalitet  sreće veći i trajniji  kad smo intelektualno stimulisani, nego kad sreću doživljavamo putem fizičkog tela.

6.2 U odnosu na duhovni nivo

Duhovni nivo i njegov odnos sa zastupljenošću tri osnovne suptilne komponente su usko povezani. Njihov odnos je međutim prilično sličan pitanju ‘šta je starije, koka ili jaje?’ Možemo reći da je duhovni nivo neke osobe  definisan preovladavanjem satva, rađa i tama komponene. Mogli bismo i reći da preovladavanje bilo koje od tri komponente, satva, rađa ili tama, definiše nečiji duhovni nivo. Kako radimo duhovnu praksu tako počinje da se  menja odnos 3 osnovne suptilne komponente u nama u korist veće zastupljenosti satva komponente. Drugim rečima, tama komponentu pretvaramo u satva komponentu.

Kako se satva komponente povećava u nama (u odnosu na druge dve suptilne komponente) to pozitivno deluje na naš duhovni nivo i našu ličnost.

Sledeći grafikon pokazuje različite razmere tri osnovne suptilne komponente u nama dok povećavamo duhovni nivo putem duhovne prakse.

Napomene:

 1. Iznad nivoa od 50%, razmera tri komponente se ne menja. Razlog za to je u činjenici da osoba ne može imati manje od 20% tama komponente. Ukoliko bi se to dogodilo, osoba bi počela  da se dematerijalizuje. Dok god neko ima telo, tama komponenta ne može biti manja od 20%. Međutim, efekat komponenti na osobu je umanjen daljim duhovnim rastom toliko da je na duhovnom nivou od 80%  zanemarljiv. U sledećem poglavlju  detaljnije opisujemo ovaj efekat umanjenja.
 2. Sve dok je Uzvišeni Svetac na nivou od 100% u telu, sačinjen je  od tri osnovne suptilne  komponente. Čim umre i napusti telo sve tri osnovne suptilne komponente dobijaju nultu vrednost i Svetac se u potpunosti spaja sa Bogom.

6.3 Smanjivanje uticaja tri osnovne suptilne komponente sa povećavanjem duhovnog nivoa

Dok duhovno rastemo, ono što se zapravo događa je da zamračenost naših pet čula, uma i intelekta počinje da se smanjuje i kao posledica toga duša (tj. Bog) u nama počinje da svetli. Pogledajte sledeći dijagram. Ovo je poznato i kao razgradnja pet čula, uma i intelekta. Ovih pet čula, um i intelekt nazivamo mrakom ili neznanjem jer nas sprečavaju da se identifikujemo  sa svojom pravom prirodom tj. Bogom u nama, ili dušom.

Duša, koja je Bog u nama, je izvan tri osnovne suptilne komponente i nije od njih sačinjena. Prema tome, što nas svetlo duše putem duhovne prakse više prosvetli, to je manji uticaj tri komponente u određivanju naše ličnosti, izbora, ili akcije. U finalnom stadijumu našeg duhovnog rasta, kada nas svetlo duše skoro potpuno prosvetli, svoje živote živimo u potpunom sjedinjenju sa Božjom voljom, a tri komponente su razređene i imaju zanemarljiv uticaj na našu ličnost.

6.4 U odnosu na našu ličnost

SERB-sattva-raja-tama-face

Sledeća  tabela pomože da razlikujemo vrstu ličnosti koju neka osoba pokazuje u zavisnosti od preovlađujuće suptilne komponente.
Ovo su primeri za osnovno razumevanje. Tačna analiza preovlađujuće osnovne suptilne komponente može biti utvrđena samo pomoću šestog čula (ESP).

Satvik osoba Rađasik osoba  Tamasik osoba

Mane karaktera

Potpuna kontrola emocija, misli i akcija

Ljutita, ljubomorna, ponosna, egoistična, šefuje, traži pažnju, pohlepna, ne preza ni od čega da bi zadovoljila svetovne ambicije i žudnje, zabrinuta, sanjalica

Lenja, neaktivna, depresivna, ekstremno sebična, ne misli o drugima niti o tome da li ih povređuje dok ispunjava svoje sebične želje, iritabilna

Vrline

Sve vrline, istinoljubiva i pravedna, tolerantna, iskrena, stabilnog intelekta, nije egoistična. Na kraju, prevazilazi okvire i vrlina i mana karaktera.  Ne plaši se ni smrti

Istrajni, ali besciljni napori u smislu duhovnog rasta

Nema

Glavni način za postizanje sreće

Sticanje znanja, veština, pomaganje drugima, meditacija, povećanje duhovnog nivoa. Na kraju prevazilazi sreću-nesreću i ide ka Blaženstvu

Autoritativnost, posedovanje svetovne imovine

Uživanje u hrani i piću, seksualnim odnosima, itd.

U odnosu prema drugima

Živi da bi služila društvu i pomogla ljudima da duhovno rastu. Ovde duhovni rast ima univerzalnije značenje, prema 6 osnovnih Principla duhovne prakse

Egocentričan ili pomaže drugima uz veoma prisutan ego o pomoći koju pruža

Povređuje druge. Uglavnom tamasik – šteti društvu kao celini u ime religije ili neke ideologije

Spavanje

4-6 sati

7-9 sati

12-15 sati

Duhovna moć

Visoka

Mala

Vrlo mala 1

Napomena:

 1. Izuzetak od ovoga je suptilni mantrik koji može imati veliku duhovnu snagu zbog obavljanja duhovne prakse iz zlih motiva, ali je preovlađujuće tamasik.

Ove osobine nisu međusobno isključive. Na primer, nekoj satvik osobi može biti potrebno 9 sati sna, ili tamasik osoba može imati vrlinu kao što je tolerancija. Međutim, priroda neke osobe je određena ukupnom sumom svih vrlina i svih mana karaktera. Zato neko ne treba da sudi o sebi ili drugima na osnovu jedne ili dve karakterisitke već u obzir treba da  uzme celu sliku.

Takođe je veoma retko da osoba bude potpuno satvik, rađasik ili tamasik. Uglavnom osobom dominira satva-rađa ili rađa-satva ili rađa-tama. Satva-rađa osoba bi imala karakteristike i satva i rađa u gotovo istom odnosu sa preovlađujućom satvom. U slučaju rađa-satva osobe, situacija bi bila obrnuta.

Zavisno od suptilne komponente koja dominira unutar neke osobe, one će da ispolje taj tip ličnosti. Koliko god se neko trudio da se kamuflira oblačenjem u skupu odeću i sofisticiranim govorom, osnovne frekvencije koje emituje će da budu bazirane na komponenti koja je u njemu dominantna. Osobe sa razvijenim šestim čulom mogu da vide istinitije od spoljnje slike koju ljudi pokazuju svetu i mogu da osete ove suptilne i neopipljive frekvencije. Oni mogu lako reći koja je nečija osnovna priroda tj. da li je satvik, rađasik ili tamasik, i koje će osobine najverovatnije da ispolje.

Pravi lakmus test određivanja preovlađujuće komponente je kad je osoba prepuštena sama sebi. Na osnovu ponašanja u situaciji u kojoj ih niko ne gleda, osoba obično pokazuje svoje pravo lice. Sledeći primer će pomoći u razumevanju .

Uzmimo primer odelenja učenika 4. razreda. Oni su bučna, nasilna družina, sa nastavnicom koja se muči da ih disciplinuje. Ako je nastavničin glas veoma strog, ona ima dobre šanse da u učionici održi tišinu. Kao rezultat, u razredu je tiho samo kad je ona prisutna. Međutim, u trenutku kad ona izađe iz učionice, đaci se vraćaju razuzdanom ponašanju. Ovo je zato što su ova deca uglavnom rađasik i tamasik prirode. Ako se u drugom slučaju u razredu nalazi satvik dete, a njegovi drugovi  pokušavaju da ga nateraju da učestvuje u nekoj od loših aktivnosti kao što je zadirkivanje, pravljenje podvala ili učestvovanje u prevari, dete nikako ne može  da se uklopi u te aktivnosti, jer je njegova osnovna priroda satvik. On će pre da dobije grčeve u stomaku  nego što će da uživa u aktivnostima koje predlažu njegovi drugovi  iz razreda. Ne bi mogao da podnese  samog sebe ako bi učestvovao u nekoj nedoličnoj  radnji.

Prema tome, umesto površnog pokušavanja da promenimo decu tako što im držimo moralne lekcije, trajna promena bi  mogla da se postigne ukoliko bismo ih ohrabrili da obavljaju duhovnu praksu i ukoliko bismo ih vaspitavali u okruženju koje je stimulativno za Duhovnost, i koje bi povećalo satva komponentu u njima. 

7. Tri osnovne suptilne komponente i naš način življenja

Sve oko nas može biti okarakterisano kao satvik, rađasik ili tamasik u zavisnosti od preovlađujućih osnovnih suptilnih komponenata od koje je nešto sačinjeno. Preovlađujuća osnovna suptilna komponenta u bilo čemu može da se meri samo pomoću šestog čula (ESP).

Dali smo nekoliko opštih  primera različitih aspekata sveta u kome živimo i dominantnih suptilnih komponenti. Zavisno od toga da li smo satvik, rađasik ili tamasik osobe, privlačićemo prema  tome ono što je satvik, rađasik ili tamasik. Isto tako, poistovećivanje sa različitim komponentama povećava tu komponentu u nama.

8. Tri suptilne osnovne komponente i duhovi (negativne energije)

Duhovi (negativne energije) su primarno rađa i tama predominantni. Duhovi koji su niže u hijerarhiji, tj. s duhovnom snagom manjom od 50%, kao što su obični duhovi, su rađa-tama predominantni. Duhovi koji su viši u hijerarhiji, tj. s duhovnom snagom iznad 50%, kao što su mantrici iz 6. ili 7. regiona Pakla, su tama-rađa predominantni.

Kako duhovima dominira rađa-tama, oni posećuju rađa-tama okruženja na Zemlji jer će tamo najlakše naći ljude kojima preovladava rađa-tama. Ovi ljudi sličnog razmišljanja su idealne mete za zaposedanje i izvršavanje planova koje duhovi imaju na Zemlji. Drugim rečima, osoba koja je predominantno tamasik i koja voli da povređuje druge izložena je velikom riziku da će biti kontrolisana od duhova da bi štetila društvu.

Osnovni princip koji omogućava da se zaštitimo od duhova je da povećamo svoju satviktu. Kako su duhovi predominantno tama oni ne mogu da tolerišu satvik okruženje ili ljude. Zbog ovog razloga oni ne mogu da zaposednu Sveca na visokom duhovnoj nivou ili Guru-a.

Pročitajte članak Zašto se zaposednuta osoba manifestuje kada dođe u kontakt sa satvik uticajem višeg nivoa?

9. Zaključak

Ključne tačke koje treba zapamtiti iz ovog članka su:

 • Svako od nas emituje frekvencije satve, rađe ili tame u zavisnosti od toga koja suptilna komponenta je predominantna u nama. Što je u nama više satva komponente, to su bolje naše osobine, šanse da ostvarimo dugoročni uspeh i da budemo zadovoljni našom karijerom, odnosima i životima.
 • Satva komponenta može se uvećati obavljanjem duhovne prakse uporedo s izbegavanjem rađa i tama uticaja koliko god je to moguće.
 • Društvo u kojem boravimo značajno nam pomaže u duhovnoj praksi.
 • Duhovi iskorišćavaju okruženja i ljude kojima dominira tama da bi sproveli svoje aktivnosti kojima žele da nanesu štete društvu i da smanje Pravičnost (Darmu) u svetu.