Guru - Duhovni učitelj

Rezime: Imati učitelja koji nas vodi na bilo kom polju je neprocenjivo. Ovo važi i u Duhovnosti. Kako je Duhovnost po prirodi suptilna ili nedodirljiva, teško je sa sigurnošću potvrditi ko je duhovni Učitelj ili Guru. Guru je potpuno različit od učitelja ili propovednika. On je svetionik duhovnog svetla u našem svetu i uči nas Univerzalnim duhovnim principima koji prevazilaze sve religije i kulture. U članku su objašnjenja Njegovih osnovnih osobina.

1. Uvod

Šta bi se dogodilo deci kada bi im rekli da o modernoj nauci uče sami bez učitelja ili bez pristupa prvobitnom znanju koji je stican vekovima? Šta bi bilo kada bi na svakom polju morali da pokrećemo točak iz početka, bez pristupa znanju iz neke oblasti koje je sada nama pristupačno? U tom slučaju, potrošili bi ceo život pokušavajući da nešto naučimo bez mnogo napretka ili bi možda čak otišli i pogrešnim putem.

Guru - um i intelekt

Isto tako, i na našem duhovnom putu je neophodan Učitelj. Proizlazi da je Učitelj potreban kao autoritet za tu određenu oblast. Prema duhovnoj nauci, osoba koja je autoritet na polju Duhovnosti je poznata kao Guru.

Postoji izreka da je u kraljevstvu slepih onaj koji vidi je kralj. Sa visoko razvijenim šestim čulom, On je osoba koja jasno vidi u kraljevstvu duhovno slepih i neukih. On je neko ko je već prešao duhovni put pod vođstvom svog duhovnog Učitelja i ima pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. U ovom članku ćemo da opišemo ko se smatra Duhovnim učiteljem ili Guruom i njegove osobine.

2. Definicija Gurua ili Duhovnog učitelja

Postoje različiti aspekti Vrhovnog Božjeg principa. Ovi različiti aspekti obavljaju različite funkcije u Univerzumu. Ovo je vrlo slično vladi svake države koja ima različita ministarstva koja olakšavaju funkcionisanje vlade i države uopšte.

Kao što u vladi države postoji ministarstvo prosvete koje olakšava učenje moderne nauke u zemlji, tako je i aspekt Boga koji vodi računa o duhovnom učenju poznat kao Guru. Ovo je poznato kao nevidljivi ili neispoljeni Guru ili Božji princip učenja. Neispoljeni Guru prožima celi Univerzum i sa nama je tokom celog života čak i posle smrti. Glavna osobina neispoljenog Gurua je da je uz nas celi život i polako nas podiže iz svetovnog u duhovni način života. Guru nas vodi prema našem duhovnom nivou, tj. prema našem kapacitetu da usvojimo znanje i bez obzira na to da li to znamo ili ne, pomaže nam da razvijemo kvalitete kao što su istrajnost, posvećenost, obraćanje pažnje na detalje, otpornost, saosećanje, itd. Sve ove osobine su neophodne da bi postali dobri tragaoci za Istinom i važni su za istrajnost na duhovnom putu. Za one koji radoznalo i istrajno teže duhovnom rastu Guru je još aktivniji, vodi ih u nevidljivoj formi prema onome što im je potrebno.

Od celokupne ljudske populacije, samo nekolicina obavlja duhovnu praksu koja je univerzalna i iznad ograničenih formalnih organizovanih religija. Među njima veoma malo njih kroz svoju duhovnu praksu (prema religiji u kojoj je rođen) dostigne duhovni nivo od preko 70%. Tada neispoljeni Guru potpuno radi kroz neke od ovih duhovno uzvišenih osoba koji su poznati kao ispoljeni Gurui ili Guru u ljudskoj formi. Drugim rečima, osoba mora da bude najmanje na 70% duhovnog nivoa, da bi bila Duhovni učitelj ili Guru. Guru u ljudskoj formi je kao izvor duhovnog Znanja za čovečanstvo i u potpunom je skladu sa Univerzalnim Božjim Umom i Intelektom.

2.1 Doslovno značenje reči Guru

Reč “Guru” je izvedena iz Sanskruta (Prastari Baratija jezik za propovedi (govore) o  Božanskom.Ovaj jezik se smatra jezikom Bogova) i ima duboko duhovno značenje. Sastoji se od dve reči Gu i Ru koje imaju sledeće značenje:

Gu označava duhovno neznanje u kojem se nalazi većina čovečanstva.
Ru je svetlost duhovnog znanja koje osvetljava neznanje.

Ukratko, Guru je onaj koji osvetljava tamu duhovnog neznanja u čoveku i poklanja mu duhovna iskustva i duhovno znanje.

3. Razlika između učitelja/profesora i Gurua

Sledeći grafikon prikazuje razliku između učitelja i Gurua u ljudskoj formi.

GUru - učitelj

4. Razlika između propovednika i Gurua

Postoji velika razlika između osobe koja propoveda duhovnu nauku ili podučava o nekoj religiji – i Gurua. Sledeća tabela pokazuje razlike u njihovom vođenju ljudi.

učitelj-propovednik

Većina propovednika danas je na 30% duhovnog nivoa i zato nisu u stanju da razumeju pravo značenje duhovnih tekstova koje propovedaju, niti su iskusili ono što je napisano. Takođe je velika mogućnost da se publika povede pogrešnim putem.

5. Koja je razlika između Gurua i Sveca?

5.1 Kako osoba postaje Guru pošto je postala Svetac?

Svaki Guru je Svetac, ali svaki Svetac nije Guru. Samo je mali broj Svetaca kvalifikovan da bude Guru.

Sledeća tabela pokazuje koliki je broj Svetaca i Gurua u svetu maja 2013. godine.

Fusnote :

 1. Pod Svecem smatramo osobu koja je na nivou od 70% duhovnog nivoa ili iznad. Sveci pomažu da se ljudi zainteresuju za Duhovost, započnu duhovnu praksu  i vode ih na putu Duhovnosti.
 2. Guru preuzima punu odgovornost za vođenje tragalaca do dostizanja Mokše (Konačnog Izbavljenja) i zapravo čini sve što treba da se to desi.
 3. Obzirom da se osoba koja je ispod duhovnog nivoa od 70% ne smatra Svecem, ipak smo prikazali ukupan broj tragalaca koji su u kategoriji duhovnog nivoa od 60-69% i njih ima 5000. Osobe koje su na duhovnom nivou od 60-69% (tragaoci) na putu su da postanu Sveci ili Gurui. To takođe znači da oni imaju potencijal da postanu Sveci ili Gurui. Ako tragaoci iz ove kategorije nastave da rade duhovnu praksu onda će njih 70% (3 500) postati Sveci, a 30% njih (1 500) postati Gurui.

5.2 Koje su sličnosti između Sveca i Gurua?

 • I Svetac i Guru su na duhovnom nivou većem od 70%

 • Oba imaju duhovnu ljubav prema svim ljudima tj. ljubav bez očekivanja.

 • Oba imaju veoma mali ego. To znači da se ne poistovećuju sa sobom, sa svojih pet čula, umom i intelektom, već sa Dušom koja je Bog u nama.

5.3 Koje su razlike u osobinama između Sveca i Gurua?

Sledeća tabela pokazuje poređenje između Sveca i Gurua na duhovnom nivou od 80%.

Svetac-Guru-razlika

Fusnote (odnose se na crvene brojeve u gornjoj tabeli):

 1. Pod ljubavlju prema drugima podrazumeva se ljubav bez očekivanja. Ona se razlikuje od svetovne ljubavi koja je uvek ispunjena nekom vrstom očekivanja. To znači da je ona 100% bezuslovna, nepodeljena, potpuna Božja ljubav, sveprožimajuća, počev od neživih stvari i najsitnijih živih bića, kao što su mravi, do najviših živih bića tj. ljudi.

 2. Služenje znači služenje Apsolutnoj Istini ili duhovnoj nauci, koja je u skladu sa Univerzalnim principima koji prevazilaze sve religije i koji vladaju u celom Univerzumu. 100% ovde znači da je 100% njihovog vremena i sposobnosti na svim poljima,  fizičkom (telesnom), mentalnom, intelektualnom, finansijskom i društvenom uloženo u služenje Bogu.

 3. Žrtvovanje označava koliko su svog vremena, tela, uma i imetka žrtvovali da bi služili Bogu.

 4. Kvantitet pisanja tekstova povezanih sa objašnjavanjem i širenjem Apsolutne Istine.

 5. Tekstovi Svetaca i Gurua su više o duhovnim iskustvima i duhovnim savetima.

 6. Bog funkcioniše kroz samo svoje postojanje. On ne mora ništa da radi, jer Njegova energija nije ispoljena. Oblici Njegove energije kao što su Mir, Blaženstvo itd. su neispoljene. Ipak, Sveci i Gurui do neke mere koriste ispoljenu  energiju jer imaju fizičko telo.

  Jastvo-guru

  Kako su Gurui u većoj meri jedno sa neispoljenom (nirgun) formom Boga, ne moraju da koriste ispoljenu energiju. Kako je “JA” kod Svetaca veće nego kod Gurua, koriste više ispoljene energije od Gurua. Ali ovo je znatno niže u poređenju sa onima koji obavljaju slične funkcije pomoću natprirodnih moći. Na primer kada je osoba uz blagoslov Sveca izlečena od neke bolesti, samo je 20% energije ispoljeno, međutim ukoliko neko nije Svetac već leči natprirodnim moćima može biti potrošeno i do 50% energije. Što je više ispoljene energije, dalji smo od Boga. Znaci ispoljene energije su sjaj u očima, oštri pokreti ruku, itd.

  Sa ciljem da ispune svoju misiju Sveci i Gurui podjednako imaju potrebu za ispoljenom Božjom energijom. Sveci ponekad rešavaju svetovne probleme svojih učenika što zahteva više energije. Guru usmerava svog učenika na duhovni rast što čini učenika samodovoljnim u prevazilaženju problema čiji je koren duhovne prirode. Kao rezultat Guru koristi manje duhovne energije.

 7. I Sveci i Gurui su na duhovnom nivou od najmanje 70%. Kad pređu duhovni nivo od 70%, duhovni rast Gurua je brži nego kod Svetaca. Oni dostižu nivo Sadgurua (Duhovni učitelj ili Guru na duhovnom nivou najmanje od 85%) i Paratpar Gurua (Vrhovni Guru, Guru na najvišem duhovnom nivou (90%-100%) brže nego što ostali Sveci dostižu te duhovne nivoe. Ovo je radi toga što su konstantno usmereni na misiju duhovnog uzdizanja učenika, dok Sveci pomažu svojim učenicima i u svetovnom životu.

6. Kakva je važnost Gurua u ljudskoj formi?

Svako od nas traži savete od učitelja, doktora, advokata itd. Ako su saveti potrebni čak i u ovim delatnostima, onda možete da zamislite važnost Gurua koji oslobađa pojedinca iz ciklusa neprestanog rađanja i umiranja.

6.1 Važnost Gurua – iz perspektive podučavanja učenika

Postoje razne vrste Gurua. Guru princip nas uči kroz situacije, knjige, u ljudskoj formi, itd. Sledeća tabela prikazuje poređenje ovih različitih formi Guru principa i važnost Gurua u ljudskoj formi.

Guru-važnost

6.2  Važnost Gurua – psihološka perspektiva

Učenik ima mnogo psiholoških dobrobiti kad ima duhovnog vodiča u ljudskoj formi.

 • Za razliku od Boga i Božanstava koji ne ispoljavaju svoje postojanje i potencijal, Guru pokazuje svoju formu kao ljudsku. Na ovaj način učenik ima opipljivog vodiča koji ga vodi duhovnim putem.

 • Guru u ljudskoj formi je neograničen kao i neispoljen Guru i u stanju je da opaža sve o učeniku. Kroz pristup Univerzalnom Umu i Intelektu On zna da li je učenik iskren ili ne i gde pravi greške. Kao rezultat, učenik postaje svesniji ove sposobnosti i izbegava da čini loša dela.

 • Guru ne dozvoljava učeniku da razvije kompleks niže vrednosti zbog činjenice da je niži od Gurua. On briše inferiornost kod učenika i nagrađuje ga sveprožimajućom prirodom Gurua.

6.3  Važnost Gurua – iz perspektive duhovne nauke

Sledeća tabela pokazuje važnost Gurua u ljudskoj formi za duhovni rast tragaoca/učenika.

Guru u ljudskoj formi

Fusnote (vezane za crvene brojeve u predhodnoj tabeli):

 1. Na otprilike 55% duhovnog nivoa, učenik je dostigao duhovnu zrelost da može da dobije korist od prisustva Gurua u ljudskoj formi. To je slično kao dobijanje stipendije u Duhovnosti. Na ovom nivou duhovne zrelosti, učenik je spreman da prihvati Guruovo vođstvo i ide ka Bogu.

 2. Relativno je teško dobiti duhovnu korist od statue Boga. Suptilne, nevidljive frekvencije koje slika ili Guru emituje, mogu biti korisne samo za osobu koja je iznad 60% i ima aktivirano šesto čulo.

 3. Kad pojedinac sledi vođstvo Gurua u ljudskoj formi, trud koji je potrebno da uloži da bi se duhovno napredovalo je manji, jer je trud kanalisan mnogo efikasnije. U svim drugim slučajevima mogućnost pravljenja grešaka je mnogo veća.

 4. Nije lako da razumemo  prenosno značenje Svetih spisa. Često su Sveti spisi ili knjige pogrešno tumačene.

 5. Ovde se pod egom misli na veru u samog sebe. Ako vera u samog sebe nije velika, onda pojedinac ne može duhovno da napreduje ako nema duhovno vođstvo.

 6. Bez duhovnog Učitelja, veća je verovatnoća da će doći do duhovne stagnacije ili čak duhovne regresije.

7. Neke bitne osobine Gurua u ljudskoj formi

 • Guru je iznad organizovane religije i gleda na celokupno čovečanstvo podjednako. Ne diskriminiše na osnovu kulture, nacionalnosti ili pola. On samo traži učenike koji intenzivno teže duhovnom napretku.

 • Guru nikada ne traži od nekoga da se odrekne religije. On će podići učenika tako da razume Univerzalne duhovne principe koji prevazilaze sve religije.
 • Koji god duhovni put ili religiju pojedinac sledi, svi oni vode putu Guruove milosti.

Guru - milost

Guru funkcioniše pomoću  duhovne moći na nivou odluke. Sa ovom duhovnom moći koja je dobijena od Boga, On podiže zaslužnog učenika samom pomisli da bi učenik trebao da napreduje. Tragalac/učenik duhovne nauke, ukoliko nema Guruovu milost i nema Gurua u ljudskoj formi, ne može da dostigne nivo od 70%. Razlog za to je što u ranijim stadijumima našeg duhovnog rasta, možemo da napredujemo ukoliko sledimo osnovne principe duhovne prakse. Međutim, posle određenog stadijuma, duhovno znanje postaje toliko suptilno da pojedinac može da bude  zaveden od negativne energije,  pomoću sopstvenog šestog čula. Pojedincu je potreban  visoko razvijen Duhovni učitelj u ljudskoj formi, da bi sa sigurnošću znao kuda dalje i napredovao ka Svetosti.

 • Čak i kad neko dostigne nivo Sveca, treba da nastavi sa svojom duhovnom praksom da bi osigurao stalan priliv Guruove milosti.

 • On podiže učenika da bi imao pristup znanju iz duše iznutra. Ovo je suprotno od nekih ljudi sa  šestim čulom (ESP)  koji, kao medijumi pristupaju znanju preko suptilnih tela (duhova) koji su u suptilnoj dimenziji. Kada je neko samo medijum ne napreduje duhovno.

 • Veza između Gurua i učenika je čista, a ljubav koju Guru ima za učenika je bez očekivanja i bezuslovna  je.

 • Guru je sveznajući i iz tog razloga je u stanju da brine o učeniku čak i kad nije fizički sa njim.

 • Najteža sudbina može da bude prevaziđena jedino Guruovom milošću.

 • Guru  vodi učenika prema šest osnovnih principa duhovne prakse i prema duhovnom nivou i kapacitetu . Nikada ne podučava učenika iznad njegovih kapaciteta.

 • Guru će uvek da podučava sa pozitivnim stavom. Na primer, Guru će savetovati učenika da započne duhovnu praksu prema duhovnoj zrelosti učenika, kao što su: Pevanje bogoljubivih pesama, pojanje Božjeg imena, služenje Bogu itd. On nikad ne vodi na negativan način:  “nemoj piti alkohol, nemoj da se ponašaš  na takav način” itd, Razlog za to je što je učenje da se ne rade određene stvari na psihološkom nivou. To nema nikakvu svrhu sa gledišta duhovnog napretka. Guru se fokusira na duhovnu praksu učenika. Ako učenik redovno obavlja duhovnu praksu, vremenom će to samo po sebi da da učeniku snagu da odbaci aktivnosti koje su štetne za njega.

 • Iz oblaka kiša svuda pada podjednako, ali se voda zadržava samo u udubljenjima, dok vrhovi planina ostaju suvi. Slično tome, Gurui i Sveci ne diskriminišu. Učinak Njegove milosti je jednak za sve, ali oni sa iskrenom namerom da uče i da rastu duhovno su kao udubljenja spremna da prime i zadržavaju dobrobiti Njegove milosti.

 • Kako je Guru sveznajući On zna šta je najbolje za učenika i njegov dalji duhovni rast. On savetuje učenika.

8. Kako prepoznati i steći Duhovnog učitelja?

Teško je učeniku duhovne nauke da sudi o sposobnostima Gurua. Ovo je ravno tome da učenik testira nastavnika.

Guru - suptilni svet

Da bi nekoga testirali moramo biti bolji od njega. Učenik ne može da testira Gurua. Što je još važnije, sposobnost Gurua je u suptilnoj ili duhovnoj dimenziji, tj. izvan je razumevanja putem pet čula, uma i intelekta. Može da se rasuđuje  samo kroz visoko aktivno šesto čulo.

Ovo ostavlja prosečnu osobu u nedoumici koga treba da sledi.

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) savetuje da osoba ne traži Gurua. U skoro svim slučajevima neće imati duhovnu zrelost da odluči koga izabrati za duhovnog Učitelja.

Guru - satik intelekt

Da bi nečiji kapacitet da raspoznaje porastao, mora da obavlja redovnu duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Ovo će da osigura duhovni rast i razvoj satvik (uzvišeno čistog) intelekta. Sveprožimajući neispoljeni  Guru ili Božiji princip Učenja vodi stalnu brigu o svima nama. Kada neko dostigne duhovni nivo od 55%, Guru u ljudskoj formi ulazi u njegov život (prosečni duhovni nivo ljudi danas je 20%). Na duhovnom nivou od 55% učenik duhovne nauke ima duhovnu zrelost da oseti da li je Guru pravi ili ne samo pomoću svog satvik intelekta.

8.1 Lažni Gurui

U današnjem društvu 80% Gurua  je lažno ili je bez duhovnog autoriteta. Ovo znači da je njihov duhovni nivo mnogo ispod 70% i da nemaju pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. U nekim slučajevima, ovi ljudi mogu  da imaju sposobnost da privuku na hiljade ljudi pomoću nekih specifičnih duhovnih moći koje imaju.

Na primer, osoba na 50% duhovnog nivoa može biti u stanju da leči bolesti od rane mladosti, zahvaljući duhovnoj moći koju je zadobila duhovnom praksom koju je obavljala u prošlom životu. Većina čovečanstva u današnjoj eri je između 20-25% duhovnog nivoa i ne mogu da razlikuju koja je osoba Svetac, a koja nije. Oni najčešće slede osobu koja može da ih leči ili da čini čuda.

Radi dobrobiti prosečnih ljudi navešćemo nekoliko stvari o tome ko je pravi Guru, a ko nije. Ovih nekoliko stvari mogu pomoći da razotkrijemo lažne duhovne Učitelje, a i mogu se intelektualno shvatiti i proveriti. To su neki slučajevi gde su se lažni Gurui razotkrili svojim delima.

1. Gurui koji stvaraju osećaj inferiornosti i hvale se svojom veličinom:

Jedan Svetac pita sve koji dođu kod njega na poklonjenje kako se zovu i koliko imaju godina. Kada mu odgovore on im kaže: ”Oba odgovora su pogrešna. Ime i godine pripadaju telu. Ti si duša. Ona nema ni ime ni godine.” Onda počinje da govori o Duhovnosti i pita: “Da li radiš duhovnu praksu? “ kad se dogodi da neko potvrdno odgovori, on pita: “Koju duhovnu praksu?” Kad dobije odgovor “Onu koju mi savetuje moj Guru”, onda on kaže: ”Ne možeš da odgovoriš  ni na jednostavna pitanja o svom imenu i godinama. Šta te je onda tvoj Guru naučio? Samo pravi Guru može da odgovori na ta pitanja. Dođi kod mene, ja ću ti reći”

Ovakvim Guruima bi trebalo reći: “U suštini vaša pitanja su besmislena! Pitali ste me za ime i godine samo zbog toga što vi imate visoku svest o telu (Dehabudi) tako da sam i ja odgovorio sa svešću o telu.”

Kakav je to Guru koji ne može na prvi pogled da utvrdi da li neko ima Gurua ili da li neko obavlja odgovarajuću duhovnu praksu ili ne?

2. Oni koji imaju vezanost za bogatstvo ili suprotan pol

3. Kada se neko pravi važan

Jedan Guru ne nosi sat, jer navodno ne želi biti ograničen vremenom i remenom sata. Ipak, svakih petnaest do dvadeset minuta pita druge. “Koliko je sati?”

4. Željni slave

Neki ljudi koji imaju žarku želju da budu poznati kao Gurui i donekle su duhovno uznapredovali preporučuju razne vrste duhovne prakse drugima. U većini slučajeva oni sami ne rade to što pričaju. Tragaoci koji rade duhovnu praksu po njihovim savetima napreduju, dok takvi nazovi Gurui stagniraju.

5. Ohrabruju zavisnost kod svojih studenata

Neki Gurui se boje da će ako podele sve duhovno znanje sa svojim učenicima posle toga da izgube  na značaju. Zbog toga im ne prenose ono što znaju.

9. Zaključak

 • Guru je duhovno uzvišena osoba iznad 70% duhovnog nivoa.

 • Ne treba da tražite  Gurua, jer najverovatnije nećete biti u stanju sa sigurnošću da potvrdite da li je osoba koju tražite zaista Guru.

 • Umesto toga obavljajte  duhovnu praksu i vodite računa da je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Ovo će pomoći da se napreduje duhovno do određenog nivoa duhovne zrelosti koja sprečava da se bude zavaran lažnim Guruima.
 • Osoba ne može da postane  Svetac tj. dostići nivo od 70% bez milosti Gurua.