Metodologija istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci


Sadržaj

1. Razlika u metodologiji istraživanja ‘moderne nauke’ u odnosu na ‘duhovnu nauku'

2. Potvrda tačnosti istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci

2.1 Tačnost u zavisnosti od toga ko vodi tim koji sprovodi istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci

3. Gde se uglavom obavljaju istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci?

4. Kako možete određivati procente duhovnih pojava/karakteristika?

5. Kako to da druga istraživanja nisu došla do istih zaključaka?

6. Prednosti ove metode istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci

7. Rezime


1. Razlika u metodologiji istraživanja ‘moderne nauke’ u odnosu na ‘duhovnu nauku'

 

 

Kako je pokazano u prethodnoj tabeli, kada obavljamo istraživanje u modernim naukama, pratimo osnovne korake da bismo došli do zaključka ili da bismo prihvatili ili odbacili početnu hipotezu. Obzirom da zaključak zavisi od hipoteze, on nužno ne odražava  istinu. Uzimajući u obzir da većina ljudi nije svesna da duhovna dimenzija postoji, neizbežno je da većina hipoteza neće uzeti u obzir stvarni duhovni uzrok. U duhovnom istraživanju, tragaoci za Istinom sa veoma razvijenim šestim čulom dobijaju odgovore od Univerzalnog Uma i Intelekta samo postavivši pitanje tj. složeni postupci neophodni u modernim naukama nisu potrebni. Za dobijanje odgovora uzima se u obzir  fizička, psihološka i duhovna dimenzija. Nivo ‘Istine’ u odgovoru je direktno proporcionalan nivou razvijenosti šestog čula tragaoca koji sprovodi istraživanje.

Jedna od veoma vidljivih razlika između dva tipa istraživanja je vreme potrebno za istraživanje. Na primer, recimo da želimo da otkrijemo koja zemlja u svetu ima najsrećnije stanovništvo.

  • Ako bismo koristiti tradicionalne metode istraživanja, morali bismo pratiti spomenute korake. Morali bismo da koristimo statističke metode sa uzorkom dela stanovništva i konačno da stignemo do zaključka posle mnogo nedelja na osnovu podataka dobijenih od uzoraka i analiza. Čak i tako bismo mogli da testiramo hipotezu samo do određene tačke.
  • Kod duhovnog istraživanja, sve što je potrebno je ući u meditativno stanje kako bismo uspostavili vezu sa Univerzalnim Umom i Intelektom koji će dati odgovore. U slučaju onih koji su duhovno uzvišeni preko nivoa od 90%, nema potrebe čak ni za meditacijom. Oni su gotovo neprekidno u stalnoj komunikaciji sa Univerzalnim Umom i Intelektom (Božjim Umom i Intelektom). Čitav proces u duhovnom istraživanju ne bi potrajao više od nekoliko sekundi.

 
Napomena: Dok ideja o duhovnom istraživanju može delovati jednostavno, tj. postavljanje pitanja Univerzalnom Umu i Intelektu i dobijanje odgovora, u stvarnosti je samo nekoliko ljudi sposobno za to. To je zato što samo posle intenzivne duhovne prakse tokom nekoliko života, ljudi mogu da dobiju ovu sposobnost. Biti veoma uspešan u svetovnom životu je 'dečja igra' u poređenju sa dostizanjem duhovnog nivoa od preko 70%, kao dobar Tragalac za Istinom.

Obratite pažnju na članak koji obelodanjuje koliko ima Svetaca i Gurua duhovnog nivoa od preko 70%.

2. Potvrda tačnosti istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci

Znanje o bilo kojoj temi dobijeno nezavisno putem šestog čula od strane raznih tragalaca za Istinom u Fondaciji za istraživanja  zasnovana na duhovnoj nauci -SSRF-u je identično. Jedina razlika u analizama različitih tragalaca koji sprovode duhovno istraživanje može da bude u dubini informacija, što zavisi od razvijenosti šestog čula tragalaca. Njegova Svetost Dr. Atavle proverava saznanja koja dobijaju ovi tragaoci.

Na primer, ispostavilo se da je kao odgovor na pitanje o tome ‘šta se zapravo događa u duhovnoj dimenziji kada je zaposednuta osoba podvrgnuta metodi duhovnog lečenja’ više tragalaca je dalo identične odgovore. Odstupanje je moguće samo u detalju ko stoji iza napada. Tragalac sa srednje razvijenim šestim čulom može da vidi da su napad izazvale negativne energije iz trećeg regiona Pakla. Međutim, tragalac sa još razvijenijim šestim čulom može da nam otkrije podatke i o duhovima iz šestog regiona Pakla koji šalju crnu energiju duhu iz trećeg regiona Pakla.

2.1 Tačnost u zavisnosti od toga ko vodi tim koji sprovodi istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci

Vrlo često čujemo o vidovnjacima i medijumima koji imaju sposobnost da vide duhovnu dimenziju. Iscelitelji, medijumi i vidovnjaci ispod duhovnog nivoa od 70% dobijaju znanje od suptilnih tela duhova. Suptilna tela duhova su obično na istom duhovnom nivou kao iscelitelj, medijum ili vidovnjak. Ovo takođe utiče na tačnost i visinu dobijenog znanja.

Da bi se razumeo ovaj koncept, zamislite skalu od 0 do 100%, u kojoj je odsustvo znanja označeno sa 0%. Najniži nivo znanja koji se može razumeti kroz um i intelekt je 1%, a znanje dostupno od Univezalnog Uma i Intelekta je 100%. Osoba na duhovnom nivou od 40% obično dobija znanje od suptilnog tela duha odgovarajućeg duhovnog nivoa tj. duhovnog nivoa od 40%. Tačnost i nivo znanja su takođe 40%.

Do duhovnog nivoa od 70%, znanje se najčešće dobija od negativnih energija i shodno tome ga prati srazmerno učešće crne energije. Onima koji nisu svesni suptilnih mehanizama dobijanja znanja može da bude nepoznat ovaj aspekt i tako mogu slepo i bezuslovno da veruju u sva dobijena znanja. Ako je znanje dobijeno preko suptilnih tela, postoji velika verovatnoća da će biti u potpunosti ili delimično netačno. Suptilna tela obično daju neka ispravna znanja na početku, da zadobiju poverenje ljudi. Kada je jednom poverenje uspostavljeno, oni nastavljaju da daju različite netačne ili varljive informacije.

Drugi važan faktor koji treba uzeti u obzir je to da je znanje dobijeno od suptilnih tela duhova uvek obavijeno crnim energijama. Ovo ima negativan uticaj na onoga ko dobija znanje i nepovoljno se odražava na razne načine kao što je  slabo zdravlje, psihološke slabosti, 'zamagljen' intelekt, itd. Ali ovaj proces je tako blag i postepen da izmiče pažnji te osobe i njenim roditeljima i prijateljima. Ako se ovaj proces dobijanja znanja nastavi neko vreme, polako osoba postaje samo marioneta u rukama suptilnog tela duha. Suptilno telo duha potencijalno može da koristi iscelitelja, medijuma ili vidovnjaka na razne načine; i tako se produbljuje interes za duha koji daje informacije.

Međutim, iznad duhovnog nivoa od 70%, kako znanje daju pozitivna suptilna tela, kao Sveci i Mudraci iz viših pozitivnih regiona Univerzuma (iznad Raja), ili je dobijeno kroz medijum Univerzalnog Uma i Intelekta (Božjeg Uma i Intelekta), crna energija ne prati to dobijeno znanje. Posle postizanja duhovnog nivoa od 70%, čovek počinje da prima Apsolutno Znanje od Univerzalnog Uma i Intelekta. Postoje razni nivoi razumevanja negativnih aspekata suptilne dimenzije kao što su negativne energije, zaposednutosti duhovima, ili ometanja od strane duhova. Vrlo često, ono što ljudi generalno mogu da dožive je samo vrh ledenog brega. Samo na duhovnom nivou od preko 90% je neko u stanju da sagleda čitav dijapazon suptilne dimenzije.

Molimo vas da pročitate članak o dubini sposobnosti da opazimo paranormalna događanja putem našeg šestog čula.

Da zaključimo, samo duhovno uzvišena osoba na duhovnom nivou od preko 70% može da vodi tim koji sprovodi duhovno istraživanje jer su oni sposobni tačno da raspoznaju da li je znanje dobijeno od suptilnih tela duhova, ili od Univerzalnog Uma i Intelekta.

3. Gde se uglavom obavljaju istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci?

U osnovi duhovno istraživanje znači sticanje znanja od Boga. Sprovodi se uz pomoć osobe sa razvijenim šestim čulom (ESP). Dakle, za razliku od istraživanja u modernim naukama, duhovno istraživanje se obavlja u duhovnoj dimenziji u stanju duboke meditacije. Tragaoci sa visoko razvijenim šestim čulom ne moraju uvek da budu u stanju meditacije. Mogu dobiti znanje i samo moleći se Bogu.

Duhovno istraživanje se ne obavlja spolja tj. u laboratoriji ili u ciljnim grupama u društvu. Na primer, da bi se uverio da li je neka kuća ukleta, tragalac koji obavlja duhovno istraživanje ne mora otići do te kuće da bi potvrdio zaposednutost. Upravo sa mesta na kome se nalazi, tragalac može da da precizne detalje o duhu koji je zaposeo kuću ili detalje o razlogu zaposednutosti.   

4. Kako možete da odredite procente duhovnih pojava/karakteristika?

Proučavanje duhovne dimenzije je isto tako sistematično i logično kao i proučavanje materijalnog sveta. Stoga, može biti kvantitativno izraženo u procentima. Ovi procenti su dobijeni u procentima od Univerzalnog Uma i Intelekta kroz šesto čulo u stanju duboke meditacije. Oni se ne dobijaju konvencionalnim istraživačkim metodama.

5. Kako to da druga istraživanja nisu došla do istih zaključaka?

 Na ovom sajtu spomenuli smo kako duhovni uzroci predstavljaju do 80% svih glavnih uzroka problema u životu.

Većina istraživanja proučavaju duhovnu dimenziju i njen uticaj na čoveka koristeći konvencionalne instrumente za istraživanje. SSRF  sa druge strane koristi medijum aktivnog šestog čula. Korišćenje konvencionalne metodologije istraživanja da bi se istražila duhovna dimenzija bilo bi poput pokušaja da se inteligencija izmeri lenjirom. U najboljem slučaju, ova vrsta istraživanja može da bude samo potvrda, pre nego direktno istraživanje uzroka pojava u duhovnoj dimenziji. Ono što um/mozak ne zna, on neće ni tražiti da potvrdi. Istraživanja koja SSRF sprovodi kroz medijum aktivnog šestog čula ne suočavaju se sa ograničenjima konvencionalnih istraživačkih metoda. Prema tome, zaključci istraživanja su zasigurno drugačiji.

Na primer, medicina može pripisati 100% simptoma boli u grudima srčanim neurozama obzirom da sve izgleda normalno na rendgenu i EKG-u. Duhovno istraživanje može pripisati 10% simptoma psihološkim faktorima, a 90% duhu koji blokira protok duhovne energije kroz telo (Kunḍalinī).  

6. Prednosti ove metode istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci

  • Pravilna upotreba ljudskih sposobnosti: Metodologija istraživanja moderne nauke koristi vreme i sposobnosti mnogih pojedinaca. Ako bismo bili vični poznavaoci duhovnog istraživanja ove sposobnosti bi bile mnogo efikasnije i produktivnije iskorišćene. (Cena nekorišćenja sposobnosti čovečanstva ograničavajući istraživanje samo na konvencionalno istraživanje mogu se lako popeti na milijarde dolara.)
  • Novac: Milijarde dolara se koriste za obavljanje različitih istraživanja. Ovo se ne bi događalo u slučaju da prihvatimo metode duhovnog istraživanja jer bi odgovori bili dobijeni odmah.
  • Vreme: Neki naučnici provedu celi život u istraživanju jedne određene oblasti. Duhovnim istraživanjem konačni odgovori bi bili odmah dobijeni.
  • Izbegnuta su štetna istraživanja: U toku proučavanja vode se mnoga neželjena i potencijalno štetna istraživanja. Duhovno istraživanje, budući da dolazi od Boga, ne može da bude štetno.
  • Duhovna korist: U istraživanjima moderne nauke, istraživač razvija ego koji otkriva da je on "otkrio" ili "izmislio nešto". U duhovnom istraživanju naš ego je umanjen jer imamo svest da  'sam imao pitanja, a Bog je na njih odgovorio'. Na ovaj način, kako se približavamo Bogu, ne samo da naša vera i posvećenost rastu, nego se i glavni cilj života , smanjenje ega, postiže kao nusproizvod koji čak nismo ni tražili.  

7. Rezime

Razvijanje sposobnosti za vođenje duhovnog istraživanja, u osnovi znači razvijanje naše sposobnosti za suptilno opažanje. Jedini način da se ova sposobnost razvije je obavljanje duhovne prakse. Postoji mnogo tragalaca za Istinom u SSRF-u  koji imaju ovaj nivo razvijenosti šestog čula (ESP), koji se razvio kroz redovnu duhovnu praksu. Kroz ovaj sajt ćemo da objavljujemo nalaze dobijene duhovnim istraživanjem putem šestog čula (ESP). Iskreno se molimo da će to da podstakne razumevanje duhovne dimenzije u svetu, kao i prave razloge koji stoje iza normalnih ili čudnih pojava koje utiču na naše živote.

Duhovno istraživanje znači biti u vezi sa Bogom. Ako imamo razvijenu sposobnost šestog čula (ESP) možemo momentalno dobiti uvid u ono što smo naumili da naučimo i saznamo.