1. Uvod

Naša dela u svakodnevnom životu imaju za posledicu ili sticanje zasluge, ili stvaranje greha. Zasluge i gresi određuju da li ćemo i koliko biti u stanju sreće, ili patnje. Zato je važno da znamo kako da izbegnemo dela koja stavaraju greh. Iako većina ljudi želi srećan život, oni koji žele da napreduju duhovno možda žele da znaju zašto ni zasluge nisu poželjne za sve koji žele da spoznaju Boga.

2. Definicija zasluge i greha

Zasluga je posledica dobrog dela koje osoba čini i zato doživljava sreću. Zaslugom se stiče posebna energija ili sposobnost koja nastaje vođenjem pravičnog života. Na primer, pomoć prijateljima savetom ili novčano stvara zasluge. Pravičnost i pravičan život  opisuje se do detalja u mnogim Svetim spisima. Stvaranjem zasluga doprinosimo blagostanju drugih. Na primer, kad neko daje priloge fondaciji za borbu protiv raka, mnogi pacijenti koji boluju od raka imaju koristi od toga, a onaj ko čini takvo delo stiče zasluge.

Greh je posledica nekog lošeg dela i donosi patnju. Greh stvara delo koje dovodi do nečijeg propadanja. Gresi se stvaraju kada osoba radi nešto protiv Zakona prirode i Boga. Na primer, kad neko prevari kupce na pijaci, stvara greh. Greh se stvara i kada osoba ne obavlja svoje dužnosti, na primer, kada roditelj ne brine o svojoj deci, ili kada lekar ne brine o svojim pacijentima.

Sa zaslugama i gresima se suočavamo ili u sadašnjem životu, ili u životu posle smrti, ili u nekom od sledećih života.

Zasluge i gresi su po svojoj prirodi suptilniji od računa uzimanja i davanja. Suptilniji su, jer je na primer dosta lako razumeti mehanizam računa uzimanja i davanja u okviru jedne porodice, ali je mnogo teže da shvatimo zašto je neko uvredio potpuno nepoznatu osobu.

3. Razlozi za sticanje zasluge ili greha

Postoje brojni razlozi za sticanje zasluga, a najčešći su

 • Činjenje dobrih dela
 • Vođenje pravičnog života u skladu sa Svetim spisima
 • Žrtvovanje zbog nečije duhovne prakse. Na primer, kad snaha uzme godišnji odmor ili neplaćeno odsustvo i preuzme na sebe vođenje domaćinstva da bi njena svekrva mogla da ide na hodočašće. U tom slučaju, pola zasluga stečenih odlaskom na hodočašće će dobiti snaja, a pola svekrva. Međutim, kad god je moguće treba da izbegavamo obavljanje duhovne prakse oslanjanjem na druge.

Razlozi za sticanje greha:

 • Sebičnost i želje u obliku besa, pohlepe i zavisti koji navode osobu da učini greh
 • Nemoralnost ili okrutnost
 • Neučtivost prema prosjaku
 • Kada se jede meso, ili piju alkoholna pića
 • Prodaja zabranjene robe, nevraćanje dugova, obavljanje poslova i plaćanja ‘na crno’, kockanje
 • Lažno svedočenje ili lažne optužbe
 • Krađa
 • Preljuba, incest, silovanje, itd.
 • Nasillje
 • Ubijanje životinja
 • Samoubistvo
 • Neprikladno trošenje, ili pronevera imovine koja pripada Bogu, verskom hramu ili duhovnoj organizaciji, itd.
 • Advokati čine greh kada neistinu predstavljaju kao istinu i obrnuto
 • Kada suprug ne spreči suprugu da učini greh i on učestvuje u njenom grehu
 • Supruga čini greh kada prihvata i troši novac koji je njen suprug stekao na nepravičan način, iako je toga svesna
 • Ukoliko smo povezani sa grešnikom godinu dana, postajemo saučesnik u njegovim gresima

4. Posledice zasluga ili greha

4.1 Posledica zasluga je stanje sreće

Srazmerno količini zasluga, osoba doživljava stanje sreće na Zemlji (Buloku). Sticanjem zasluga zbog dobrih dela koje čini sa očekivanjima tokom života na Zemlji, osoba doživljava Rajsku sreću (Svarga).

 • Rađa se u bogatoj i kulturnoj porodici
 • Imetak se stalno uvećava
 • Doživljava svetovna zadovoljstva
 • Ispunjenje želja
 • Dobro zdravlje
 • Pohvale i priznanja u društvu, nekim organizacijama, ili u državnom aparatu
 • Duhovni napredak
 • Sreća u Raju posle smrti

Rođenje u ljudskom telu, rođenje u porodici sa uglednim poreklom, bogatstva, dugovečnost, zdravo telo, dobri prijatelji, dobar sin, pažljiv bračni partner koji voli svog bračnog partnera, ljubav ka Bogu, inteligencija, ljubaznost, pobeda nad žudnjama i davanje priloga onima koji to zaslužuju – sve to nije moguće steći bez zasluga iz prošlih života. Kada sve to ima osoba koristi prednosti toga, a kada obavlja duhovnu praksu, napreduje duhovno.

Kako se povećavaju kolektivne zasluge naroda, on se ističe po svojoj filozofiji i ponašanju i postaje napredan.

4.2 Posledica greha je patnja

To je obrađeno u našem članku o Posledicama činjenja greha

5. Kako se stiču zasluge i gresi

Da bi se razumelo sticanje zasluga ili greha, potrebno je da razumemo nameru sa kojom je učinjeno neko delo. To će biti jasnije kada se prouči sledeća tabela u kojoj je kroz nekoliko primera prikazana namera pri sticanju novca i namera pri njegovom trošenju. Težina greha ili zasluga koje se time stiču dati su uz svaki primer.

6. Ograničenja u vezi sticanja zasluga

Kada o zaslugama razmišljamo iz duhovnog ugla, onda postoje određena ograničenja za duhovni rast koje stvara sticanje zasluga.

6.1 Posledice sticanja zasluga moraju da se dožive

Život pun zasluga dovodi do toga da osoba ode u Raj i tamo doživljava sreću zbog stečenih zasluga. Kada se jednom te zasluge iscrpe osoba ponovo mora da se rodi na Zemlji u svom sledećem životu. Tako i zasluge predstavljaju stegu, tj. vezuju za ciklus rađanja i umiranja. Samo duhovna praksa nas može dovesti do Konačnog oslobodjenja (Mokše).

6.2  Proživljavanjem sreće zasluge se na kraju iscrpe

Kako svaki trenutak doživljene sreće iscrpljuje zalihe zasluga, treba ulagati trud da se ponovo steknu zasluge. To se postiže ili dobrim i pravičnim delima, ili duhovnom praksom. Razlika je međutim u tome da dobra i pravična dela stvaraju sreću, a duhovna praksa dovodi do duhovnog napretka, odnosno do doživljaja Blaženstva, koji je izvan domena zasluga i greha, kao i radosti i tuge. Sreća se u tom slučaju doživljava više kao ‘prateći proizvod’.

7. Zaključak o zaslugama i gresima

Razumevanje principa zasluga i greha i koliko su duboke i duge posledice po nas pomaže nam da pravilno usmerimo svoja dela. Ali da bismo se oslobodili i zasluga i greha, neophodno je da obavljanjamo duhovnu praksu.

“Niti nas zasluge svojom prirodom spasavaju, niti nas gresi svojom prirodom uništavaju. Samo nas duhovna emocija (Bhav) svojom prirodom spašava.” – Njegova Svetost Kane Maharađ, Narajangaon, Pune, Maharaštra, Indija