Duhovni uzroci problema u životu

Rezime: Duhovna dimenzija ima do 80% uticaja na naše živote. Ono što smo uradili u prošlosti, uključujući i u prošlim životima, određuje u proseku oko 65% događaja u sadašnjem životu u obliku sudbine. Ova sudbina se ispoljava kroz različite elemente, kako na fizičkom planu tako i u duhovnoj dimenziji. Elementi duhovne dimenzije koji utiču na našu sudbinu su uglavnom duhovi i suptilna tela naših preminulih predaka. Obavljanjem duhovne prakse u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse, prikupljamo duhovnu energiju koja nam pomaže da prevaziđemo uticaj ovih duhovnih faktora.

Da biste bolje razumeli ovaj članak, preporučujemo vam da prethodno pročitate sledeće članke:

 

1. Uvod

Kao što je već pomenuto u prethodnim člancima o ovoj temi, velika je verovatnoća da će stvarni uzrok svakog problema imati svoje poreklo u duhovnoj dimenziji. U ovom članku ćemo objasniti šta su stvarni uzroci problema, kao i načine za njihovo prevazilaženje.

Objasnićemo stvarne duhovne uzroke problema iz dve perspektive:

 1. Prva perspektiva je ‘Put akcije’ (Karmajoga). Ona uključuje sudbinu, slobodnu volju i zakon uzimanja i davanja koji imaju veliki uticaj na naše živote.
 2. Druga perspektiva su elementi u duhovnoj dimenziji koji utiču na našu sudbinu i slobodnu volju.

2. Iz perspektive duhovnog Puta akcije

Na duhovnom Putu akcije Duhovnost se zasniva i praktikuje prema načelu ‘Kako poseješ, tako ćeš i žnjeti’.

Ako bismo pogledali zašto doživljavamo sreću ili nesreću u životu, sa stanovišta ‘Puta akcije’ (Karmajoge), onda su sreća ili nesreća i svi događaji u našem životu posledica sudbine ili slobodne volje.

Akcije kao posledica slobodne volje: Neki događaji, akcije i ponašanja su u potpunosti pod našom kontrolom. To su akcije u kojima koristimo svoj um (osećanja i emocije) i intelekt  (sposobnost donošenja odluka) i ponašamo se u skladu sa njima. Po pravilu, u današnje vreme, 35% naših života određeno je slobodnom voljom ili slobodnim izborom.

Sudbinske akcije: Sudbinski deo našeg života određen je našim delima iz prošlih života ili prošlim događajima iz ovog života, i on nije pod kontrolom naše slobodne volje. Ovi događaji uključuju rođenje, brak, ozbiljne nesreće i bolesti. U današnje vreme, to čini 65% svih naših akcija. Naša sudbina takođe određuje kako reagujemo na različite stimulanse i događaje.

Sudbina sa kojom smo rođeni je samo delić našeg ukupnog računa uzimanja i davanja akumuliranog tokom svih prethodnih života. Kroz našu sudbinu, mi izmirujemo grehe ili uživamo u sreći od  zasluga za akcije i misli u prethodnim životima.

Svaka naša akcija ili stvara ili izmiruje račun. Može biti i kombinacija oba tj. delom ga izmiruje, a delom ga i stvara.  Računi mogu biti pozitivni ili negativni. Kad izmirujemo račune, to je sudbinski predodređeno, a kad ih stvaramo, to je posledica slobodne volje.

 • Ako je Ivan prevario Mariju i time je povredio, ovim činom mogao je da izmiri račun uzimanja i davanja, da stvori novi ili to može biti kombinacija jednog i drugog.

 • Sa druge strane, ako je Ivan Mariji poklonio novi auto, i tim činom je takođe mogao da izmiri račun uzimanja i davanja, da stvari novi ili to može biti kombinacija jednog i drugog.

Bez visoko razvijenog šestog čula, ne možemo da znamo koja od naših akcija bi mogla da izmiri ili stvori novi račun. Samo osoba koja je dostigla duhovni nivo Sveca, putem svog šestog čula može sa sigurnošću da zna da li se izmiruje račun ili stvara novi.

U slučaju Ivana i Marije, ako je račun varanja bio izmiren, to je bilo zato što je Marija Ivanu u prošlom ili u sadašnjem životu nanela istu količinu nesreće. Suvišno je reći koliko nam izmirivanje negativnih računa može doneti bola u životu.

Ovo objašnjava događaje gde vidimo da dobri ljudi prolaze neke neprijatne situacije za koje mislimo da ih nisu zaslužili. Prilično često čujemo frazu, “To je Božje delo” ili “To je misterija”. U stvarnosti nema misterije. Sve se događa s razlogom i vođeno je zakonom uzimanja i davanja (karmom), sudbinom i slobodnom voljom.

 • Neznanje o faktorima koji utiču na sudbinu i račune uzimanja i davanja dovodi do toga da se ljudi u teškim situacijama iz očaja zapitaju, “Šta sam uradio da ovo zaslužim?”

 • Nekada ovo može dovesti do okrivljivanja Boga, gubitka vere u Boga ili do osećaja nepravde u životu.

 • U najvećem broju slučajeva, obzirom da ljudi nisu upoznati sa konceptom sudbine, ne znaju kako da se nose s onim što im se dešava ili da to prevaziđu, zbog nekih ranije počinjenih dela.

 • Da su upoznati sa zakonom uzimanja i davanja, imali bi bar mogućnost filozofskog pogleda na događaje u kojima su stvari krenule loše uprkos svom njihovom trudu.

 • Takođe bi pazili da ne stvaraju dodatnu negativnu sudbinu.

S druge strane, izmirivanje pozitivne sudbine nam donosi prijatna iznenađenja. Zbog toga ponekad vidimo da ljudi za koje nam se čini da ni najmanje ne zaslužuju dobiju na lutriji ili uživaju u lagodnom životu bez mnogo truda. Razumevanje duhovne nauke i principa demistifikuje takve događaje.

2.1  Udeo sudbinskih događaja u odnosu na akcije proistekle iz slobodne volje

Svi smo mi pre ovog rođenja živeli mnoge živote. U trenutku našeg prvog rođenja, 100% našeg života bilo je određeno slobodnom voljom. Kao da smo imali prazan list papira. Onda smo, kako je vreme prolazilo, stvarali račune uzimanja i davanja u zavisnosti od načina na koji smo živeli i izbora koje smo pravili tokom mnogih života. Sledeći grafikon pokazuje kako se računi koje stvaramo uvećavaju kroz vreme. Na kraju se dodaju na naš ukupni račun koji treba da izmirimo kao našu sudbinu tokom sledećih rođenja.

2.2  Udeo fizičkih, psiholoških i duhovnih događaja koji se dešavaju kao posledica sudbine odnosno slobodne volje

U donjoj tabeli smo pokušali da u procentima prikažemo udeo stvarnih uzroka problema u životu.

Kako ova raspodela utiče na sudbinski deo našeg života u odnosu na deo koji je pod uticajem naše slobodne volje? Sledeća tabela pokazuje njihov odnos.

Fusnote:

 1. Primer za ovo bio bi da je osoba ‘A’ upozorena kako je voda iz određenog područja zagađena i da je treba prokuvati pre upotrebe. Međutim, zbog prevelikog samopouzdanja u sopstveno fizičko zdravlje, osoba kaže da može da svari sve vrste bakterija i popije vodu. Ako posle toga dobije stomačne probleme, sama ga je izazvala i to bi bio primer ponašanja koji je proistekao iz slobodne volje.

 2. Ovde je osobi ‘A’ sudbinski predodređeno da ima stomačne probleme, jer mora da prođe kroz određenu dozu patnje zbog greha iz prethodnih života. U ovom slučaju, intelekt će raditi u skladu sa sudbinom. Čak i ako je to osoba koja je po svojoj prirodi oprezna kad su u pitanju rizici, sudbinski događaj se ipak može odigrati na nekoliko načina:

  • Osoba na trenutak može da postane preterano samouverena i onda će odlučiti da popije vodu.

  • Neće biti nikog ko bi osobi rekao da je voda zagađena i zbog neznanja će je popiti.

 3. Započinjanje romantične veze sa osobom koja ima sklonost ka nasilju i alkoholizmu iako je dobijen savet da se to ne čini. Posledica toga može biti da osoba biva fizički maltretirana.

 4. Započinjanje romantične veze sa osobom koja ima sklonost ka nasilju i alkoholizmu iako je dobijen savet da se to ne čini. Ovo se događa kao posledica pogrešne procene, jer se intelekt  ponaša u skladu sa sudbinskim događajem koji mora da se desi. Ovo je jedan od razloga zašto se ljudi venčavaju iako svi oko njih jasno vide da par ide u susret razvodu ili mnogobrojnim godinama patnje i bola.

  Molimo vas da pročitate članak: Mehanizam delovanja računa uzimanja i davanja i zašto ponekad činimo ono što činimo?

 5. Može se desiti da neko kupi kuću za koju je poznato da je zaposednuta duhovima. Iako su tu osobu prijatelji upozorili na nesreću koja je zadesila njegove prethodnike, on ne sluša njihove savete i useli se u kuću. Ovo može da razljuti duhove koji će ili uznemiravati tu osobu ili će je potpuno zaposesti.

Ukratko, sudbina je kao sveprisutni oblak iznad naših života koji utiče na to kako mislimo, delujemo i reagujemo.

3. Elementi iz duhovne dimenzije koji mogu da utiču na nas

Postoji suptilni i nedodirljivi svet koji ne možemo da razumemo pomoću naših pet čula, uma i intelekta i koji je nepoznat većini čovečanstva. Ovaj svet ima mnoga imena kao što su suptilni svet, suptilna dimenzija, svet duhova, duhovni prostor ili duhovna dimenzija. Taj svet uključuje svetove anđela, duhova, raja, pakla, itd. Opipljivi ili poznati svet koji nam je blizak, vrlo je mali u poređenju sa suptilnim, neopipljivim svetom. U stvari, veličina poznatog sveta u poređenju sa suptilnim je kao jedan naspram beskonačnom. Suptilni svet ima veliki uticaj na naš život. Glavni elementi iz suptilnog sveta koji utiču na naš život su duhovi i suptilna tela naših preminulih predaka.

Uticaj suptilnog sveta na naš život može biti prilično različit u zavisnosti od našeg duhovnog profila koji uključuje duhovni nivo, koliko se trudimo da bismo duhovno rasli i pomogli drugima da duhovno rastu.

Sledeća tabela pokazuje učinak različitih elemenata suptilnog sveta na dve vrste ljudi s veoma različitim duhovnim profilima.

 • Duhovni profil 1: Osoba na duhovnom nivou od 20% koja ne obavlja nikakvu duhovnu praksu

 • Duhovni profil 2: Osoba na duhovnom nivou od 50% koja obavlja duhovnu praksu, znajući ili ne znajući, u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse i u cilju duhovnog napretka društva.

Ovi različiti elementi utiču na naše živote u svim aspektima, kao što su fizički, psihološki, finansijski, društveni, obrazovni, itd. i predstavljaju stvarne duhovne uzroke problema u našem životu.

Napomene:

 1. Ovo uključuje ometanja koja uzrokuju duhovi ili suptilna tela preminulih predaka. Kod osobe koja ne obavlja nikakvu duhovnu praksu i koja je na duhovnom nivou od 20%  postoji veća verovatnoća da će je uznemiravati suptilna tela preminulih predaka. Razlog za to je činjenica da duhovi višeg reda osobu na duhovnom nivou od 20% smatraju nevažnom i ne vide u njoj duhovnu pretnju. Molimo vas pročitajte članak: Zašto nam suptilna tela naših predaka stvaraju probleme? Sa druge strane, osobu koja se trudi da obavlja duhovnu praksu radi sebe, ali i radi društva, duhovi će više napadati.

 2. Ometanja su ovde snažnija zbog činjenice da ova osoba, time što pomaže drugima da rastu duhovno, doprinosi porastu satva komponente u društvu. Važno je da napomenemo da duhovnu praksu, svesno ili nesvesno, treba da obavljamo u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Samo na taj način osoba može zaista da bude u stanju da doprinese stvaranju čistote u društvu. U duhovima preovladava rađa i tama i to ometa povećanje duhovne čistote u društvu. Molimo vas pročitajte članak o ciljevima duhova.

 3. Zbog povećane duhovne prakse, prag tolerancije tj. odbrambeni mehanizam protiv ometanja je veći kod osoba koje su na duhovnom nivou od 50%. Kao posledica toga, iako su uticaji na njih češći, osoba je sposobna da se sa njima nosi i da ih lakše podnese.

 4. Negativni entiteti koji imaju 30% duhovne energije ne mogu dodirnuti osobu sa duhovnim nivom od 50% zbog zaštite koju ove osobe primaju od Boga. Sa druge strane, osobe na nižem duhovnom nivou su osetljive na ometanja čak i duhova nižeg nivoa. Molimo vas pročitajte članak ‘U kojoj meri duhovni nivo pruža zaštitni omotač protiv duhova?

 5. Ponekad i pozitivne energije mogu da prouzrokuju probleme u našem životu. Ovo može da izgleda kao paradoks. Međutim, može da se razume jednostavnom analogijom. Ako student ima mnogo potencijala, a ne uči u skladu s tim potencijalom, roditelji ili nastavnik mogu da mu zabrane da izlazi, ili da ga primoraju da uči. Zabrana izlazaka studentu može da izgleda kao problem, ali mu može i pomoći da se više pozabavi studiranjem. Isto tako, ponekad pozitivne energije prouzrokuju problem u našem životu da nas nateraju da stanemo i razmislimo, i da nas navedu da saznamo više o duhovnoj dimenziji i duhovnoj praksi.

 6. Problem u Kunḍalini sistemu (protoku duhovne energije) kao i smanjenje vitalne energije obično su prouzrokovani duhovima. Problem sa Kunḍalini sistemom odnosi se samo na tragaoce za Istinom, pošto na duhovnom nivou od 20% osobe nisu tragaoci onda je Kunḍalini  uspavan u  Muladar čakri  tj. centru duhovne energije u dnu karlice.

 7. Faktori o kojima se govori u ovom poglavlju na nas utiču na sledeći način.

  – Hrana: Ustajala, konzervisana, nevegetarijanska hrana sadrži više osnovne rađa-tama komponente. Duhovima je lakše da ometaju osobu koja konzumira hranu u kojoj dominira rađa-tama komponenta.

  – Odeća: U sintetičkoj odeći prevladavaju suptilne rađa i tama komponente. Crna boja i tamni tonovi takođe u većoj meri privlače, upijaju i prenose osnovne rađa-tama komponente. Tako duhovima postaje lakše da ometaju osobe koje nose ovakvu odeću.

  – Vreme: Određeno vreme može, ili ne mora biti pogodno za osobu. Na primer, industrijalac trpi ogromne gubitke iako su svi drugi faktori kao što su doprinos i saradnja zaposlenih, tehnologija, kapitalne investicije, itd. povoljni, a nema ni ometanja suptilnih tela preminulih predaka ili duhova. U ovom slučaju radi se o učinku vremena.

  – Kolektivni gresi: Ako je neka država, zajednica ili rasa počinila zločine nad drugima, zaslužuje ono što se naziva kolektivni greh. Pri tome je nevažno da li je osoba na bilo koji način učestvovala u tome ili je bila deo tog zločina. Ćutati o nečemu je isto što i podržavati nešto. Vremenom, cela populacija kolektivno mora da trpi, bilo u ovom ili nekom drugom životu.

  Duhovi se koriste bilo kojim od pomenutih, za osobu nepovoljnih, faktora kako bi je ometali. Oni se ne muče oko osoba koje nisu tragaoci, jer su u njihovim očima takve osobe nevažne.

 8. Ono što je važno zaključiti jeste da su ometanja vezana za to da li radimo ili ne radimo duhovnu praksu. Na prvi pogled, može nam se učiniti da obavljanjem duhovne prakse neko postaje podložan ometanjima od duhova. Ovo se može uporediti sa izloženošću bogataša i super-bogataša mogućem kidnapovanju. Međutim, bogati su bolje opremljeni da se nose s tim izazovom i uprkos svim problemima ipak uživaju u svom bogatstvu. Shodno tome, iako smo više ometani, budući da imamo pristup srazmerno većoj zaštiti od Boga, bolje smo opremljeni da se nosimo sa tim. Ljudi bez ikakve duhovne prakse, samim tim i sa manje duhovne energije, postaju osetljivi na bilo koju vrstu ometanja i to od svake vrste duhova.

Ovo možemo razumeti i uz pomoć sledeće analogije. Ponekad godinama studiramo, što može biti relativno bolno, ako taj proces uporedimo s drugom osobom koja je završila samo srednju školu i već zarađuje, makar zarađivala i vrlo skormnu svotu novca. Dok mi provodimo brojne sate učeći zatvoreni u kući, oni uživaju u životu, idu u bioskop, itd. Međutim, zahvaljujući trudu  koji ulažemo u studiranje, mi smo spremniji za ostvarivanje poslovnih uspeha, ili za uspeh u odabranom polju. Ovim uspehom, dobijamo prava i privilegije o kojima drugi mogu samo da sanjaju. Zajedno sa tim dolazi i odgovornost, jer imamo sposobnost da pomognemo ljudima i utičemo na promene u društvu. Na isti način, iako smo meta duhova i negativnih energija, sa duhovnim rastom mi imamo razne dobrobiti od duhovne prakse. Neke od tih dobrobiti smo razmatrali u poglavlju koje se odnosi na koristi od duhovne prakse.

4. Princip kao osnova za prevazilaženje problema čiji je stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji

Za probleme koji imaju stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji, samo duhovna mera može smanjiti njihov intenzitet i potpuno ih otkloniti.

 1. Specifični duhovni lek
  Duhovni lek je nešto što se primenjuje pre svega da bi se prevazišao specifični duhovni problem. Na ovom sajtu, u delu koji se bavi duhovnim isceljivanjem razmatrali smo duhovne metode isceljivanja. Međutim, ove metode ne doprinose duhovnom rastu.

 2. Duhovna praksa 
  Duhovna praksa koja je u skladu sa osnovnim principima duhovne prakse dovodi do duhovnog rasta. Ovaj tip duhovne prakse povećava duhovni kapacitet ili duhovni nivo koji nas zauzvrat, štiti i izoluje od negativnih elemenata u duhovnoj dimenziji.

5. Zaključak

Kao zaključak, iz ovog članka treba zapamtiti sledeće:

 • Sledeći put kada vidimo da nam se u životu pojavljuje problem, setite se da njegov uzrok može da bude fizički, psihološki ili duhovni. Vrlo je velika verovatnoća da stvarni uzrok može da bude duhovne prirode.

 • Svi veliki problemi uglavnom su određeni sudbinom, to je vrsta duhovnog problema kroz koji izmirujemo prethodne račune. Zaštita od sudbine može biti ostvarena samo putem duhovne prakse.

 • Suptilna tela naših preminulih predaka i duhovi mogu da izazovu ili prouzrokuju probleme u porodici, fizičke bolesti, mentalne bolesti, itd. Ako je naš duhovni nivo nizak, osetljiviji smo na njihova ometanja.

 • Istrajna duhovna praksa u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse je jedini način da dobijamo zaštitu od negativnih uticaja duhovne dimenzije.