Mehanizam delovanja računa uzimanja i davanja i zašto ponekad radimo ono što radimo?

1. Uvod

U ranijem članku je spomenuto  da je  sudbina odgovorna za 65% našeg života. Ovo je deo našeg života koji nije pod našom kontrolom. Zbog računa uzimanja i davanja koji smo stvorili sa ljudima oko nas, mi isto tako  povećavamo iznos računa koji treba da  namirimo, bilo u ovom, ili u sledećim životima. 

Svesnom umu je nepoznato da se mi vrlo često ponašamo, ili mislimo na određeni način zbog duboko ukorenjenih impresija u podsvesnom umu. Sudbina i račun uzimanja i davanja se ogledaju u načinu na koji živimo svoje živote i snažno utiču na izbore koje pravimo. Šta je dakle mehanizam delovanja računa uzimanja i davanja? Dat je primer koji će pomoći da se objasni kako račun uzimanja i davanja utiče na naše izbore.

Međutim, prvo moramo razumeti različite aspekte našeg bića koji su neophodni da bi se izvela bilo koja akcija ili donela neka odluka. Neki od ovih aspekata su nepoznati modernoj nauci.

2. Aspekti ljudskog bića koji su neophodni za donošenje odluke

Dijagram koji sledi objašnjava aspekte ljudskog bića koji učestvuju u donošenju odluke. Neki od aspekata nisu fizički i ne mogu se videti golim okom. Krug predstavlja suptilno, ili kauzalno telo jedne osobe koje uključuje um i intelekt. Pod umom podrazumevamo osećaje i želje, a pod intelektom sposobnost rasuđivanja i donošenja odluka. Ni um ni intelekt se  ne mogu videti.

Kako ste  mogli da  vidite na prethodnoj slici, sledećih pet centara čuvaju razne uspomene u podsvesnom umu.

2.1. Centar za identifikaciju i interpretaciju:

Ovaj centar prepoznaje i objašnjava prirodu nekog impulsa.

2.2. Centar za uzimanje i davanje:

Ovaj centar čuva sve vrste računa uzimanja i davanja i pokušava da podmiri dugove. Na primer, ako gospodin X  istuče neku osobu, centar za račun uzimanja i davanja te osobe to pamti i pokušava da postigne to da i ta osoba istuče gospodina X kad god se bude ukazala prilika za to, ili mu nanese jednaku količinu patnje/nesreće.

2.3. Centar za instinkte i želje:

To je skup svih želja i nagona.

2.4. Centar za sklonosti i odbojnosti:

Ovaj centar šalje impulse dopadanja i nedopadanja svesnom umu.

2.5. Centar za karakteristike temperamenta:

To je skup karakteristika od kojih se sastoji temperament pojedinca.  

3. Primer kako centar za račun uzimanja i davanja vrši svoj uticaj

Da bismo razumeli kako funkcionu razni centri u našem umu, uzmimo primer psa koji mašući repom prilazi osobi.

Sada pretpostavimo da svaki centar u umu da pozitivan odgovor na pojavu psa, a centar uzimanja i davanja da negativan odgovor, kakav bi onda bio odgovor? U ovom slučaju, konačna akcija/reakcija bi i dalje bila negativna. Razlog je  što centar uzimanja i davanja ima ‘pravo veta’ nad svim drugim centrima i ispoljava 65% snage u poredjenju sa drugim centrima koji ukupno imaju samo 35%. To je razlog što nekad napravimo besmislen izbor i posle kažemo ‘Šta mi bi?’ Pa, odgovor je da je račun uzimanja i davanja mislio umesto nas i uprkos i najsjajnijem intelektu, čovek ponekad upadne u nepriliku. Svi izbori u značajnim životnim događajima kao što su brak, teške nesreće, ili ako nam neko na prevaru oduzme neko bogatstvo – imaju korene u centru uzimanja i davanja.

Sada ovo možemo da primenimo na životne situacije. Kada pogledamo unazad na svoj život, možda smo sreli ljude koji su prema nama bili ljubazni, ili neljubazni bez nekog određenog razloga. Ovo nam sada moze pomoći da razumemo zašto se to događalo.  

  • Korak 1: Kada se pas približava osobi, impuls stiže do njenih očiju. Od očiju dolazi do centra za vid u mozgu. Iz centra za vid u mozgu impuls stiže do suptilnog čula organa vida.
  • Korak 2: Od suptilnog čula organa vida impuls putuje do svesnog uma. U ovoj fazi, osoba je sposobna samo da shvati da joj nešto prilazi.
  • Korak 3: Iz svesnog uma impuls putuje do podsvesnog uma i dolazi do centra za identifikaciju i interpretaciju, koji identifikuje i interpretira impuls na sledeći način. Objekat  koji prilazi je pas. Pas se čini druželjubivim i maše repom.
  • Iz centra za identifikaciju i interpretaciju impuls dolazi do centra uzimanja i davanja. Ako postoji bilo kakav ostatak duga u računu uzimanja i davanja, impuls se menja, na primer, ako je taj pas, ili suptilno telo u njemu stvaralo probleme ovoj osobi na bilo koji način bilo kad u prošlosti (u ovom ili nekom od prethodnih života), impuls će da se promeni tako da stvori nevolje psu na neki način.
  • Od centra uzimanja i davanja impuls ide u centar za instinkte i želje gde se menja prema željama te osobe, npr. želji da se igra sa psom.
  • Iz centra za instinkte i želje impuls ide u centar za sklonosti i odbojnosti. Impuls izazove sklonost, ili odbojnost u zavisnosti od toga da li uzrokuje uživanje, ili patnju. Iz centra za sklonosti, ili odbojnosti impuls ide do centra za karakteristike temperamenta gde se oblikuje u odnosu na temperament.
  • Iz centra za karakteristike temperamenta impuls ide do centra intelekta. Centar intelekta menja impuls na osnovu znanja koje je akumulirano u njemu. Isto tako uzima u obzir moguće posledice od akcija pod uticajem drugih centara i drugih faktora kao što su vreme koje je na raspolaganju da se igra sa psom itd. Priroda impulsa koji nastaje u centru intelekta zavisi od toga koji centar je u mogućnosti da menja impuls do maksimalnog nivoa. Na primer, ako je ‘želja da se igra sa psom’ iz centra za instinkte i želje jača od ‘nemam vremena za igru sa psom’ iz centra intelekta, impuls koji će da nastavi dalje iz centra intelekta do pet suptilnih motornih organa  biće ‘da se igram sa psom’. Prema tome, impuls koji nastaje u centru intelekta je skup vektora iz svih drugih centara.
  • Od pet suptilnih motornih organa, razni motorni i hipotalamički centri u mozgu i svesnom umu prenose impuls, i osoba reaguje u skladu sa tim. U ovom slučaju, ako osoba ima urođeni i neobjašnjivi strah od pasa, koji je utisnut kao impresija u njenom umu zbog događaja u prethodnom životu, ona će reagovati neprijateljski prema psu i može čak da uzme kamen kako bi ga oterala.