Duhovne mere isceljivanja za mentalne bolesti uzrokovane duhovima

Do sada nam je uglavnom bilo poznato da na uzrok simptoma mentalnih bolesti utiču kako biološki tako i psihološki faktori. Ali, većina nas nije svesna:

 • da je u većini slučajeva uzrok simptoma narušenog mentalnog zdravlja duhovne prirode, ili

 • da duhovni faktori imaju veliki udeo u ubrzavanju ili pogoršavanju postojeće bolesti, ili

 • da pacijenti, zbog duhovnih faktora, u mnogo slučajeva ne reaguju na adekvatno medicinsko lečenje.

U ovom članku, predstavljamo istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o nekim simptomima narušenog mentalnog zdravlja prouzrkovanog duhovnim faktorima, uglavnom negativnim energijama, kao i odgovarajuće duhovne mere isceljivanja.

Cilj ovog članka nije iznošenje iscrpne studije svih simptoma mentalno narušenog zdravlja, već pojašnjenje kako duhovi mogu da budu uzrok raznih simptoma i kako  ti simptomi mogu da se leče merama duhovnog isceljivanja uz pomoć znanja zasnovanog na duhovnoj nauci. 

 

Fondacija za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci -(SSRF) savetuje kontinuirano konvencionalno medicinsko lečenje zajedno sa merama duhovnog isceljivanja za lečenje fizičkih i psihičkih bolesti.

Čitaocima savetujemo da mere duhovnog isceljivanja, ako žele, primenjuju na sopstvenu odgovornost.

 

 

1. Uvod

Svi smo kad tad na ovaj ili onaj način iskusili mentalne smetnje, od nekog blažeg oblika anksioznosti, do nekih ozbiljnijih bolesti kao depresija, suicidne misli,  ili još ređe bolesti kao šizofrenija, itd. U našem članku o problemima u životu, objasnili smo da suštinski uzrok problema u životu (uključujući zdravstvene probleme) može biti fizički, psihološki i/ili duhovni. Savremena medicinska nauka otkrila je samo fizičke i psihološke uzroke mentalnih bolesti.

Predhodni dijagram daje analizu  suštinskog uzroka problema i teškoća u našem životu. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da do 80% uzroka problema u životu svoju osnovu imaju u duhovnoj dimenziji. Važno je da napomenemo da bilo koji fizički simptom može biti u određenoj meri povezan sa osnovnim, suštinskim uzrokom u fizičkoj, psihološkoj ili duhovnoj dimenziji i da oni nisu međusobno isključivi.

Na primer, sledeći dijagram prikazuje ženu koja je teško depresivna zbog gubitka posla i kako suština uzroka potiče iz sve tri dimenzije.

2. Koji su dublji suptilni uzroci i mere duhovnog isceljivanja za mentalne bolesti?

Kompletna analiza specifičnog duhovnog osnovnog uzroka fizičkih problema u našem životu predstavljena je u članku ‘Razni tipovi duhovnih uzroka problema’.

Bilo koji od različitih duhovnih uzroka, može da dovede do mentalnog poremećaja kod neke osobe. Na primer, suicidne misli mogu da budu izazvane razvodom koji se desio zbog impotencije prouzrokovane nepravilnim funkcionisanjem čakre na temenu glave –Sakralne čakre (druge, sakralne čakre) ili  može da ih prouzrokuje duh. Kada je suštinski uzrok nastanka bolesti duhovne prirode, moguće  je da ga lečimo samo specifičnim merama duhovnog isceljivanja. Bez obzira na duhovni uzrok, dobra osnova duhovne prakse, usklađene sa 6 osnovnih univerzalnih principa duhovne prakse pomaže da specifična mera duhovnog isceljivanja bude delotvornija i brže deluje.

U ovom članku smo se osvrnuli na mere duhovnog isceljivanja koje mogu da pomognu u ublažavanju simptoma kada je suštinski uzrok duhovne prirode, dakle, simptomima koje su prouzrokovale negativne energije.

Vratimo se na slučaj gospođe koja je depresivna zbog gubitka posla. Ako duh uzrokuje 70% depresije, tada bi ona primenom mera duhovnog isceljivanja iz ovog članka, trebalo da oseti olakšanje u toj istoj meri.

3. Narušeno mentalno zdravlje prouzrokovano duhovima

Trenutno smo gotovo svi na ovom svetu pod određenim uticajem negativnih energija. Za više detalja, molimo pogledajte naše poglavlje o duhovima. Svojom crnom energijom duhovi mogu da prouzrokuju bilo koji simptom mentalne bolesti slabeći funkcije mozga na različitim nivoima. Koristeći se svojim oružjem, crnom negativnom energijom, duhovi mogu da podražavaju bilo koji mentalni simptom ili mentalno narušeno zdravlje. Kada kažemo ‘duhovi’, tu se misli i na suptilna tela naših preminulih predaka.

3.1 Kako možemo da znamo da su naše simptome prouzrokovali duhovi?

 • Samo Sveci uz pomoć visoko razvijenog šestog čula mogu stvarno da daju dijagnozu određenog simptoma prouzrokovanog duhovima. Oni nam, takođe, mogu reći detalje o uticaju duhova, razlog uticaja, tačnu duhovnu meru za isceljivanje, itd. Za više detalja, molimo pogledajte članak ‘Nivoi sposobnosti opažanja paranormalnih aktivnosti našim šestim čulom’.

 • Pojedinci sa aktivnim šestim čulom do neke mere, takođe, mogu da dokuče da li je određeni simptom prouzrokovan duhovima. Međutim, oni ne mogu da budu 100% sigurni u to jer ne mogu da dobiju dovoljno detalja o prirodi ometanja.

 • Šta je sa nama ostalima koji nemamo šesto čulo (ESP), to jest, sposobnost razumevanja da li je simptom koji osećamo prouzrokovan duhom? Postoji jednostavno pravilo koje možemo da primenimo kako bismo rešili tu nedoumicu, koristeći se svojim intelektom. Možemo da smatramo da postoji velika verovatnoća da je neku mentalnu bolest prouzrokovao duh kada  simptomi:

  • nisu ublaženi rutinskom, konvencionalnom medicinom ili

  • kada su prolazni,

  • neobjašnjivi,

  • naglašeni za vreme punog meseca ili dana mladog meseca, ili

  • su ublaženi merama duhovnog isceljivanja.

Na primer, ako neko oseti neobjašnjivu (bez ikakvog razloga) anksioznost koja ne prestaje upotrebom konvencionalnih lekova, verovatno je prouzrokovana duhom.

Čak u slučajevima gde je suštinski uzrok fizičke ili psihološke ili duhovne prirode (osim onih čiji su uzrok duhovi), preporučujemo da se medicinsko lečenje nadopunjuje  navedenim merama duhovnog isceljivanja. Razlog za to je što duhovi iskorišćavaju svaku slabost prouzrokovanu mentalno narušenim zdravljem kako bi ometali osobu i tako uvećali ili pogoršali problem. Dakle, čak i kada je bolest započela kao čisto psihološka, u većini se slučajeva  kasnije komplikuje uticajem duhova.

Sledeća tabela prikazuje tipičan profil osobe sa manama karaktera kao što su bes, depresija, negativno razmišljanje, anksioznost i sklonost alkoholu. Duh iskorišćava i povećava obim negativnog razmišljanja. Ovo postupno utiče i na druge mane karaktera kao što su depresija, sklonost alkoholu, itd. U nekim slučajevima mana karaktera može da postane tako jaka da osoba koja je pomišljala na samoubistvo, to stvarno i učini, ako se intenzitet suicidnih misli prouzrokovanih duhovima poveća iznad određene tačke.

4. Objašnjenje tabele i kako da je upotrebljavamo

Za objašnjenje tabele molimo pogledajte duhovno isceljujuće pojalice za mentalne bolesti.

Pet parametara u vezi sa duhovno isceljujućim pojalicama:

 1. Simptom: Podrazumeva simptom od kojeg neko pati i koga je prouzrokovao duh, na primer anksioznost, noćne more, depresija, itd. Za lakše razumevanje smo naveli simptome, umesto bolesti.

 2. Cilj ovog članka nije iznošenje iscrpne studije svih simptoma mentalno narušenog zdravlja, već pojašnjenje kako duhovi mogu da budu uzrok raznih simptoma i kako  ti simptomi mogu da se leče merama duhovnog isceljivanja uz pomoć znanja zasnovanog na duhovnoj nauci. 

Nivo pet apsolutnih kosmičkih elemenata: Ova kolona nam govori koji je od pet kosmičkih elemenata poremećen i  prouzrokuje određeni simptom.

U medicinskoj nauci dijagnoza se odnosi na to koji je neuroprenosnik mozga oštećen, itd.  Medicinska nauka je doprla samo do biološkog ili psihološko-biohemijskog nivoa ćelije.

Stara medicinska nauka Ajurveda ide mnogo dublje u dijagnozi bolesti ili poremećaja. Ona ide nekoliko nivoa dublje od nivoa protona, neutrona, mezona, gluona i kvarkova, jer se dijagnoza zasniva na pet kosmičkih elemenata od čega je sačinjen ceo Univerzum. Molimo pogledajte članak o pet kosmičkih elemenata.

Važno je da znamo koji je kosmički elemenat poremećen jer mera duhovnog isceljivanja, da bi bila delotvorna, treba da bude na istom ili višem nivou kosmičkog elementa.
Molimo da pogledate sledeće primere duhovnih mera isceljivanja prema pet kosmičkih elemenata od najnižeg do najvišeg kosmičkog elementa. Apsolutni elemenat Zemlje je najniži i najmaterijalniji od svih suptilnih kosmičkih elemenata, dok je apsolutni Etar element koji je najsuptilniji (nematerijalniji) i najviši u hijerarhiji.

Kosmički element

Mera duhovnog isceljivanja

Apsolutni elemenat Zemlje (Prutvi tatva). Duhovno isceljenje putem mirisa
Apsolutni elemenat Vode (Ap tatva) Primena Svete vode, tretman slanom vodom
Apsolutni elemenat Vatre (Teđ tatva). Primena Svetog pepela
Apsolutni elemenat Vazduha (Vaju tatva). Duvanje Svetog pepela
Apsolutni elemenat Etra (Akaš tatva). Kutije i duhovno isceljivanje gledanja u nebo

Svaka mera duhovnog isceljivanja je šire razmatrena u poglavlju Duhovno isceljivanje.

Prema tome, ako je simptom takav da na nas deluje na nivou Apsolutnog elementa Zemlje i prouzrokovan je duhom manje snage, (blaži uticaj) tada će da nam koristi duhovno isceljenje mirisom koji je mera duhovnog isceljivanja Apsolutng elementa Zemlje. Ali ako je reč o uticaju duha veće snage, ili je uticaj teži, tada bi trebalo da primenimo tretman slanom vodom koji deluje na nivou Apsolutnog elementa Vode. Za simptome prouzrokovane na nivou Apsolutnog elementa Etra mera duhovnog isceljivanja se radi na nivou elementa Etera.

Duhovni energetski centri (Čakre): Ovde je objašnjeno kako može da se kanališe duhovna energija putem tehnike nijasa. Molimo pročitajte članak o tehnici nijas.

U našem fizičkom telu postoji sedam nevidljivih ili suptilnih duhovnih centara. Sledeći dijagram prikazuje gde se oni nalaze.

Pozicija nijasa je položaj u kome, kada pojemo, našu duhovnu energiju možemo da kanališemo skupljenim prstima na određeno mesto. Na primer, ako treba da se radi nijas na Anahata čakri (energetski centar u prostoru između obrva) to izgleda ovako.

 Kako deluje nijas

Nijas  je uvek praćen pojanjem. Pojanjem se napajamo Božanskom Energijom Božjeg aspekta čije ime pojemo. Radeći nijas, Božansku Energiju nastalu pojanjem kanališemo u određeni duhovni energetski centar. Tako se energija širi na organe u tom predelu tela.

Ako ne znamo koji nijas da primenimo za koji simptom, uopšteno govoreći, za sve mentalne poremećaje nijas bi bio: jedna ruka na  Adnja čakri između obrva, a druga na Anahata  čakri.

Ako vas tokom držanja nijasa ruka počne da boli možete da je spustite i odmorite na neko vreme ili možete da promenite ruku.

 1. Specifična pojalica Božanstava: Pojalica određenog aspekta Boga se poje da bi se uklonile određene tegobe izazvane duhovima. Nekada je potrebno da pojemo i kombinaciju dva ili više Imena Božjih aspekata (Božanstava) u određenom sledu. Božja Imena treba da ponavljamo u zadatom sledu kao jedan niz Imena i onda taj niz da ponavljamo jedno za drugim.

 2. Kako bi olakšali našim čitaocima, napravili smo snimak pojanja u skladu sa duhovnom naukom. Ako postoji prepreka u izgovaranju reči možete da probate da to savladate na sledeći način.

  Korak 1: Samo slušajte pojanje i čitajte reči pojalice.
  Korak 2: Probajte da izgovorite pojalicu zajedno sa snimljenim izgovorom pojalice.
  Korak 3: Izgovorite pojalicu samostalno. U ovoj fazi, možete da je izgovorite naglas ili da je ponavljate mentalno u bilo koje vreme, bez obzira gde se nalazite ili šta radite. Ako je moguće radite nijas. Ako nijas nije moguć, jer recimo putujete vozom na posao možete samo mentalno da pojete bez nijasa.
  Korisno će biti i samo slušanje pojanja i čitanje reči pojalice.
  Sledeće navedene pojalice su lek, namenjen isceljivanju od tegoba izazvanim od negativnih energija. Njihovo pojanje će da deluje samo kao lek za određene bolesti, ali neće imati uticaja na duhovni napredak osobe koja ih poje.

 3. Pojanje određenog broja: Pojanje određenog broja je još jedna mera duhovnog isceljivanja. Ako neko ne može da ponavlja  Božje Ime iz nekog razloga (bilo da je ateista ili mu je teško da izgovara reči pojalice) može da poje određeni broj zajedno sa nijasom. Molimo pročitajte članak o pojanju brojeva da bi razumeli kako to funkcioniše.

 4. Postoji još jedan način primene pojanja brojeva, a to je da se ponavlja samo broj koji je ukupan zbir cifara broja koji mogu da se ponavljaju. Ovo je treći tip pojanja koji može da se radi uz nijas poziciju.

 5. Pojanje brojeva najbolje deluju kada se rade na Sanskrutu jer je taj jezik najviše satvik. Ako vam je teško da izgovorite višecifren broj, npr. 131, možete da ponavljate broj 5, koji je zbir svih cifara u broju 131 (1+3+1= 5). No korist od ovakvog pojanja će biti manja. Ako vam je izgovaranje brojeva na Sanskrutu teško, možete da ponavljate na svom jeziku.

4.1 Koliko dugo treba da pojemo?

Pojanje za duhovno isceljivanje treba da radimo  svakodnevno tokom određenog perioda, prema potrebi ili težini problema.

 • Za blaže probleme može da se poje 1-2 sata dnevno odjednom ili u više navrata.

 • Za srednje teške probleme može da se poje 3-4 sata ili više, odjednom ili u više navrata.

 • Za teže probleme, trebalo bi da pojemo koliko god je to moguće, što više u toku dana.

Isceljivanje treba da nastavimo  još 2-4 meseca posle nestanka simptoma. Ovo je slično kao što se pri lečenju depresije anti-depresiv tabletama, ne smatra da su nestanak tuge i plača znaci da je bolest iskorenjena. Neuravnoteženo stanje usled poremećaja neuroprenosnika koji su uzrok depresije i dovode do tuge i plača, se nastavlja i kada tuga i plač prestanu. Zato se anti-depresivi uzimaju još određen broj dana nakon prestanka simptoma. Slično tome, čak i kada simptomi nestanu, uticaj duha ostaje tako da se isceljivanje mora da nastavi do potpunog izlečenja.

4.2 Koje duhovne mere isceljivanja treba da koristimo?

U tabeli su ponuđene tri vrste pojanja i stepen njihove delotvornosti. Navedene mere duhovnog isceljivanja vezane za pet kosmičkih elemenata, komplementarne su sa ostalim duhovnim merama i mogu da se koriste uz bilo koju drugu duhovnu meru za isceljivanje za brže i kompletnije ozdravljenje. Mogu biti korisne čak i same ako je u pitanju blaži uticaj, prouzrokovan slabijim duhom iz regiona Čistilišta. Inače, deluju najbolje kao pomoćni  tretman uz pojanje.

Duhovna mera isceljivanja

Delotvornost

Pojanje imena Božanstava

100%

Pojanje brojeva

50%*

Pojanje samo zbira brojeva

30%*

* Delotvornost ako je pojanje na Sanskritu

4.3 Da li treba da se nastavi sa pojanjem Božjeg imena prema religiji rođenja, a zatim i pojalice Božanstva Date?

Da, ako se uporedo obavlja osnovna duhovna praksa, korist je veća i brža. Ako je to nemoguće, onda bi trebalo da se prvo obavlja pojanje za duhovno isceljivanje jer je teže da se fokusira na duhovnu praksu kada smo bolesni.

4.4 Da li treba da se nastavi medicinsko lečenje?

Čak i ako neko zna ili osećamo da su uzrok bolesti duhovi, treba da se nastavi sa medicinskim i psihološkim lečenjem zato što to može da dovede do simptomatskog olakšanja. Ne treba da trošimo svoju teško zarađenu energiju od duhovne prakse da bi se ublažili simptomi bolesti, ako pri ruci imamo lekove savremene medicine.

4.5 Da li je potrebno da verujemo u pojanje da bi od toga imali koristi?

Vera pomaže, ali i bez nje možemo da imamo korist od bilo koje mere duhovnog isceljivanja predložene na ovoj veb stranici. Ovo je isto kao što nije potrebno da verujemo u medicinu da bi imali koristi od medicinskog lečenja. Ovo je duhovna medicina i korist se dobija njenom primenom u praksi, bez obzira na veru.

5. Tabela mera duhovnog isceljivanja za mentalne bolesti prouzrokovane duhovima

Molimo kliknite ovde za pregled pojalica za duhovno isceljivanje.