Drugi deo: Sadašnja borba između dobra i zla

1. Gde se vodi bitka između dobra i zla?

Bitka između dobra i zla se vodi uglavnom u suptilnom svetu između suptilnih sila dobra i suptilnih sila zla. Iako je ta bitka mnogo većih razmera nego bilo koja bitka na Zemlji (Buloku), može da je opazi jedino osoba sa razvijenim šestim čulom.

Kada suptilne sile dobra dobiju suptilnu bitku, sledi bitka na fizičkom nivou tj. na Zemlji. Ta bitka na fizičkom nivou uticaće na ceo svet, ali je neophodna da ukloni sve zle ljude sa lica Zemlje. Na početku na Zemlji bojno polje se dešava u umovima ljudi i izgleda nam kao da živimo u svetu koji je poludeo. To veoma liči na današnje stanje sveta. Ovo je pre svega zato što negativne energije zaposedaju ljude, ili utiču na ljude širom sveta. Pored toga, tu su i sve veće prirodne katastrofe (poplave, zemljotresi, cunami, epidemije, suše itd.). Bitka će se iz suptilnog sveta ispoljiti u većoj meri i proširiti na Zemlji. Konačno će da kulminira u obliku Trećeg svetskog rata zajedno sa ogromnim prirodnim katastrofama. Prirodne katastrofe su način na koji priroda čisti planetu od elemenata kod kojih preovlađuje tama komponenta i time utire put za bolji svet.

2. Kada se pojačava bitka između dobra i zla?

Bitka između dobra i zla se pojačava kada osnovna suptilna satva komponenta padne na relativno nizak nivo (ili dođe do dna), a osnovna suptilna tama komponenta poraste do relativnog vrha. Opadanje satve zavisi od srazmere zlih ljudi na Zemlji. Količina smanjenja satva komponente se razlikuje tokom vremena i menja se u svakoj eri. Na primer, najgori period u Satjajugi (prva era Univerzuma) mnogo je više satvik od perioda sa najviše satvikte u celoj Kalijugi (sadašnja era Univerzuma).

Drugi deo: Sadašnja borba između dobra i zla

Napomena: Brojke za prve tri ere odnose se na celokupne ere, ne na mini cikluse u okviru njih.

U budućnosti, u sledećim mini ciklusima, nizak nivo ili dno će nastupiti kada udeo zlih ljudi pređe 35%, 40% itd. Kada dostigne 100%, Univerzum će prestati da postoji, jer će Bog uništiti celokupnu populaciju.

3. Ko učestvuje u bitci između dobra i zla?

  • Većina tragalaca za Bogom širom sveta nema svest o toj suptilnoj bitci, jer nema razvijeno šesto čulo pomoću koga bi je razumeli, niti su uopšte čuli za takvu bitku. Zato se oni ne mogu ni pripremiti za suočavanje s uticajem demonskih sila, niti mogu učestvovati u bitci. Većina Svetaca na Zemlji koji se bave jedino ličnom duhovnom praksom takođe nema svest o toj bitci. Bog deluje kroz njih u skladu sa Njihovim duhovnim nivoom. Međutim, osim te uloge Oni ne mogu značajnije doprineti u bitci između dobra i zla.
  • Ljudi i suptilna tela koji su na strani dobra, na duhovnom nivou od 30-50%, mogu razumeti ovu temu samo na psihološkom nivou. Kako nemaju dovoljno duhovne snage, mogu doprineti malo na duhovnom nivou. Takvi ljudi koji se bore fizički na Zemlji obično stradaju. Ali time barem stiču zasluge, jer se bore na strani Boga.
  • Oni na duhovnom nivou od 50% i više, zbog toga što imaju duhovnu emociju (bhav) i borbeni stav, sposobni su da učestvuju u bitci na duhovnom nivou. Da bi neko bio sposoban da učestvuje u takvoj bitci na duhovnom nivou mora imati veoma nizak ego, razvijeno i aktivno šesto čulo i jako dobro razumevanje Duhovnosti koje prevazilazi sektaško gledanje ili organizovane religije. Takvi tragaoci deluju pod vođstvom Svetaca višeg nivoa koji mogu da pristupe Univerzalnom Umu i Intelektu i razumeju Božju volju. Kako su dela koja takav tragalac čini prema Božjoj volji on ima pristup Božanskoj energiji i svojim delima ne stvara račun uzimanja i davanja. Bogoljublje osobe privlači Božju pomoć. Kako Bog dolazi u pomoć istinskim bogoljubnicima, ljudi oko njih takođe dobijaju korist. To se može razumeti iz sledećeg primera. Kada bogoljubnik zarobljen u zgradi usred zemljotresa zavapi Bogu za pomoć, Bog šalje ljude da ga spasu. Zbog toga će i ostali ljudi u toj zgradi takođe biti spašeni.
  • Veoma je malo Svetaca koji su aktivno uključeni u to da upućuju tragaoce kako da obavljaju duhovnu praksu za dobrobit društva i da ih vode u ovom teškom vremenu. Oni to čine zahvaljujući Svojoj želji da se uspostavi Pravičnost (Darma) na Zemlji. Oni su u mnogo većoj meri postali jedno sa Bogom, a Njegova osnovna karakteristika je Pravičnost. Duhovna praksa za dobrobit društva podrazumeva pomoć čovečanstvu da razume i praktikuje Duhovnost prema šest osnovnih principa Duhovnosti i vodi pravičan život. Zato Bog deluje kroz te Svece u mnogo većoj meri. Oni su aktivno uključeni u suptilnu bitku i uče tragaoce kako da se bore protiv zla na duhovnom nivou.
  • Svi ljudi i suptilna tela ispod duhovnog nivoa od 30%, ljudi sa visokim egom, oni koji se bave kriminalom, teroristi, korumpirani, oni koji seksualno zlostavljaju druge i oni koji vređaju Božanstva, ili simbole obožavanja i poštovanja, itd. bore se na strani zlih sila. Religiozni fundamentalisti misle da se bore na strani Boga i upuštaju se u (religiozni) terorizam, ali i oni spadaju u zle sile. Kao deo ove suptilne bitke, negativne energije veće duhovne moći (Mantrici) prisiljavaju duhovno slabija suptilna tela predaka da upotrebe svoje račune uzimanja-i-davanja sa svojim ‘dobrim’ potomcima i da im stvaraju nevolje.

Vidi članak – Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede?

4. Sadašnja suptilna bitka

Sadašnja era u kojoj živimo je Kalijuga, unutar Kalijuge, unutar Kalijuge, unutar Kalijuge, unutar Kalijuge, unutar glavne Kalijuge. Mi tako živimo u najmračnijem delu ovog mini ciklusa glavne ere Kalijuge gde su materijalizam, nedostatak Duhovnosti i sebičnost ljudi dostigli vrhunac. Sve to ukazuje na porast tama komponente u ljudima.

Odnos između dobrih i zlih sila 2006.godine je bio u srazmeri 70:30. Danas procenat zlih ljudi predstavlja 30% društva. U ovom delu ere, to znači da je satva komponenta pala na najnižu tačku. Slično je sa berzom, kada indeks padne ispod psihološke barijere kažemo da je berza ‘dotakla dno’.

Neko može da se zapita, “ako je srazmera 70 naspram 30 na strani dobra kako to onda može biti problem?” To takođe ima suprotno značenje od onog što se tvrdi na početku članka da je danas većina ljudi u svetu zla. Odgovor je da je većina dobrih sila u višim regionima Univerzuma. U ovim visokim regionima postojanja one su toliko jedno sa Bogom da su u stanju posmatranja događaja koji se odigravaju, jer imaju stav da sve što se događa događa se prema Božjoj volji. Zle sile koriste taj atribut dobrih sila i postavljaju se tako da napadnu i uspostave prevlast na Zemlji.

U ovo vreme, čovečanstvo je na pragu toga da bude svedok istorijske promene mini ere Kalijuge u mini eru Satjajuge u okviru glavne ere Kalijuge. Ova promena era će iznedriti metode čišćenje planete od ljudi i elemenata u kojima preovlađuje tama.

Drugi deo: Sadašnja borba između dobra i zla

Mada većina čovečanstva ne zna o tome, od 1999. do 2012. godine, glavna bitka dobra protiv zla se vodila u suptilnim regionima. U poslednjih desetak godina, ova suptilna bitka se delimično ispoljila i na fizičkom planu na Zemlji. Svedoci smo porasta intenziteta prirodnih katastrofa, mnoštva ratova, nereda i antidruštvenih aktivnosti. Osnovni razlozi za to su porast suptilne tama komponente povezane sa zlom tj. negativnim energijama i društvo kome nedostaje duhovna praksa i koje ne živi u skladu sa Pravičnošću.

5. Detalji sadašnje suptilne bitke dobra i zla

Počev od 1999. godine, bitka dobra protiv zla se pojačavala u suptilnim regionima. Božanstva i Sveci učestvuju u ovoj bitci u suptilnom svetu protiv veoma moćnih sila zla tj. negativnih energija veće snage. U osnovi ova borba dobrih sila se događa potpuno suptilno i odigrava se na ‘nivou postojeće moći’. Nivo postojeće moći može se razumeti pomoću analogije sa Suncem. Svakoga dana kada se sunce rađa, cveće cveta. Sunce ne pita cveće da cveta, niti čini da cveće cveta. To se događa automatski samim prisustvom Sunca. Isto tako, samim Svojim postojanjem Sveci i Božanstva Svojim sveznanjem, sveprisutnošću i svemoći kroz Svoju Božansku Svesnost (Čaitaniju) koja teče neprekidno biju bitku.

Pogledajte članak – Hijerarhija moći u Univerzumu.

Tragaoci za Istinom koji rade duhovnu praksu za dobrobit društva učestvuju u bitci sa svojom malom moći. Kada šire svesnost o Duhovnosti u društvu kao deo svoje duhovne prakse, ometaju ih negativne energije iz duhovne dimenzije. Tragaoci za Istinom mogu da izdrže ove uticaje zahvaljući primeni metoda duhovnog isceljivanja kao i duhovnoj snazi koju stiču duhovnom praksom,  blagoslovima i što je najvažnije zahvaljujući Božjoj milosti. Sile zla u suptilnom svetu takođe poseduju i daju energiju antidruštvenim elementima na Zemlji, kao što je prikazano u dijagramu u nastavku. Tako kad gledamo televizijske vesti vidimo svet koji je haotičan, u kome vlada nemoral, suludo ponašanje, rastući terorizam, sukobi i ratovi.

Kako većina ljudi ne razume duhovni uzrok ili perspektivu sadašnjeg  haotičnog vremena, oni pokušavaju da isprave situaciju fizičkim sredstvima kao što je vođenje rata protiv terorizma, itd. ili psihološkim sredstvima održavanjem konferencija, samita itd. Međutim, to ne dovodi do rešenja, jer sve antidruštvene elemente, kao marionete, pokreću suptilne sile zla. Zato ih nije moguće uništiti ili ukloniti fizičkim, ili psihološkim sredstvima. Čak i kada bi najgori antidruštveni elementi na Zemlji bili uništeni, negativne energije (Mantrici) bi jednostavno zaposele druge antidruštvene elemente dajući im svoju duhovnu moć. Ta duhovna moć je daleko veća od bilo koje fizičke moći.

Stanje u kome je svet danas, može se popraviti jedino kada se prevlada zlo u suptilnom svetu. To je razlog što su Božanstva i Sveci angažovani u suptilnoj bitci protiv negativnih energija veće duhovne snage iz najdubljih regiona Pakla (Patala) i bore se Svojom duhovnom snagom u periodu od 1999 do 2012. godine.

Drugi deo: Sadašnja borba između dobra i zla

Suptilna bitka je dostigla vrhunac u 2012. godini i polako će početi da jenjava narednih godina kako suptilne sile dobra nadvladavaju sile zla. Antidruštveni elementi koji su u počeku dobijali energiju od negativnih energija veće snage (Mantrika) iz suptilnog sveta više neće imati pristup toj duhovnoj energiji. Kao posledica toga smanjiće se broj antidruštvenih elemenata i broj ljudi koji je zaposednut ili pod uticajem zlih sila. Tako će zle sile biti nadvladane. Onda će početi fizički rat koji će zahvatiti celu planetu. Bitka na fizičkom planu je takođe potrebna da izbriše sve zle ljude i antidruštvene elemente sa lica Zemlje. U glavnoj fizičkoj bitci koja će se dogoditi sledećih godina i sa porastom prirodnih katastrofa stanovništvo sveta će se značajno smanjiti. Razmera ove fizičke bitke kakva do sada nije viđena će uticati na celo čovečanstvo. Ova promena će najnepovoljnije delovati na ljude sa nižim duhovnim nivoom tj. ispod 30%. Oni koji su zli biće uništeni, obzirom da se bore na strani zla. Ljudi koji nisu opredeljeni, tj. nisu ni na strani zla ni na strani dobra, trpeće u unakrsnoj vatri.

6. Duhovni značaj sadašnjeg vremena

Drugi deo: Sadašnja borba između dobra i zla

Od početka Univerzuma, određena osnovna suptilna komponenta preovlađuje, na primer u Satjajugi preovlađuje satva komponenta, a sada u Kalijugi  preovlađuje rađa-tama komponenta.

Period od 1999. do 2025. godine predstavlja period sumraka između dve ere pošto se krećemo od duhovno nepovoljnijeg doba (mini-Kalijuge) ka duhovno boljem (mini-Satjajuge) u okviru glavne ere Kalijuge. Kada neko obavlja duhovnu praksu prema osnovnim principima Duhovnosti za vreme perioda sumraka od 23 godine, ona mu donosi ogromnu dobrobit.

U stvari, svaka godina duhovne prakse u ove 23 godine sumraka, jednaka je periodu od 50 godina u nekoj drugoj eri. Ako uzmemo da je prosečno trajanje odraslog doba u ljudskom životu oko 50 godina, duhovna praksa koja se obavi u ove 23 godine bi otprilike bila ekvivalentna duhovnoj praksi preko 1000 godina. Drugi način gledanja na to je da dobijamo korist od 20 života duhovne prakse u samo jednom životu.

7. Šta se događa posle bitke?

7.1 Sa silama zla

Posle bitke, kada suptilne demonske sile budu konačno pokorene, prestaće sa borbom i odlaze da preduzmu rigoroznu duhovnu praksu da povrate duhovnu snagu tako da mogu još jednom pokušati da dobiju prevlast u Univerzumu. Takođe, kao rezultat pobede nad demonskim silama, na Zemlji i svim regijama iznad Čistilišta (Buvaloka) će uslediti period u kome će satva komponenta preovladati. Počeće mini Satjajuga, poznata kao Božansko Kraljevstvo. Ova era se prvo uspostavlja u svim suptilnim regionima iznad Zemlje i zatim nastaje i na Zemlji.

7.2 Sa čovečanstvom

Sada smo usred prekretnice u istoriji čovečanstva. Posle fizičke bitke, dolazi period pokušaja i pogrešaka, kako se svet usklađuje sa novom svetskom situacijom. Za to vreme, kod ljudi koji su preživeli će se razviti potencijal da vode Božansko Kraljevstvo. To će trajati do 2025. godine. Posle tog perioda stalnih promena čovečanstvo će doživeti skoro hiljadu godina mira. U novoj eri, biće obnovljeno duhovno buđenje i cvetaće discipline kao što je nauka Ajurvede, koja je u današnjem svetu neprihvaćena kao nauka.

Važno je napomenuti da će tih hiljadu godina biti poslednja Božanska era u Univerzumu. Satva komponenta stvorena u toj eri biće sve što će biti dostupno čovečanstvu do kraja Univerzuma nekih 400.000 godina posle. Neće biti ponovnog stvaranja suptilne satva komponente posle ovih hiljadu godina, jer će Univerzum polako kliziti nizbrdo prema tami i time ka svom neizbežnom uništenju.

Od svih regiona postojanja u Univerzumu, region Zemlje je najpovoljniji za obavljanje duhovne prakse. Nažalost kada nastane period mira i napretka, vremenom se ljudi izgube u svetovnim zadovoljstvima i zaborave na duhovnu praksu. Ishod toga je da satvikta počinje da opada. Zbog toga dolazi do brzog rasta nepravičnosti što dalje smanjuje satviktu i povećava rađa-tamu. To opadanje satve i porast rađa-tame utiče na sve regione. Iako je uticaj na suptilne regije samo delimičan, čak i to neznatno opadanje satva komponente izaziva jaka ometanja kod dobrih suptilnih tela u regionima iznad Čistilišta, koji su naviknuti na stalan visok nivo satve.

Detaljnije informacije o vremenima koja dolaze možete naći u članku Armagedon.

8. Zaključak

Za tragaoce za Istinom koji žele da rastu duhovno, ove 23 godine predstavljaju jedinstvenu priliku za duhovni rast. Svaki trud uložen u spoznaju Boga tokom tih godina će imati višestruki efekat. Ako ne znate kako da započnete sa obavljanjem duhovne prakse posetite našu stranu – Započnite svoje duhovno putovanje.

Zli ljudi i antidruštveni elementi na Zemlji postaju marionete u rukama suptilnih negativnih energija. Zato je za smanjenje snage negativnih energija potrebno da svi tragaoci povećaju duhovnu praksu pojanjem i Bogoljubljem. Pomoć u širenju Duhovnosti, uz ulaganje truda da se smanji ego i lični defekti, rezultiraju brzim duhovnim rastom.

Tragaoci na duhovnom nivou od preko 60% mogu, u skladu sa vođstvom koje dobijaju od Svetaca, da poju i mole se za uništenje negativnih energija.