Neke karakteristike duhova

1. Da li duhovi imaju pol, tj. da li su oni muškog ili ženskog roda?

Negativne energije nemaju fizičko telo pa zbog toga nemaju ni rod. Što se tiče izgleda njihovih suptilnih formi i psiholoških karakteristika, mogu da budu muške i ženske forme. Na primer, Ženski Goblin (Hadal), Đakin i Veštica (Četkin) su ženske forme, dok su Mantrici generalno muške forme. Kada se duhovi materijalizuju, njihova pojavna forma najviše zavisi od toga kako su izgledali i kog pola su bili u njihovom neposrednom, prethodnom životu. To znači da, ako je duh bio žensko u ljudskoj formi, materijalizovaće se kao žensko. Moćniji duhovi kao što su Mantrici imaju sposobnost da izaberu formu prema svojoj volji. Mantrici su duhovi sa vrlo jakom negativnom duhovnom moći koja može da se uporedi sa duhovnim moćima Svetaca. Da bi stekli takve nivoe duhovne moći, Mantrici moraju da obavljaju intenzivnu duhovnu praksu sa umom usmerenim na samo jedan cilj i sa racionalnim razmišljanjem. Kako su kvaliteti usmerenosti ka jednom cilju i racionalnog razmišljanja karakteristike koje su više vezane za muškarce, Mantrici generalno uzimaju mušku formu.

2. Koji je životni vek negativnih energija?

U slučaju ljudi, izraz ‘životni vek’ znači period između rođenja i smrti. U slučaju duhova, ovo bi označavalo period između toga kad suptilno telo postane duh do njihovog eventualnog ponovnog rođenja na Zemlji. Stoga, životni vek duha varira pa u slučaju duhova nižeg reda, koji egzistiraju u regiji Čistilišta (Buvaloka), može biti između 50-400 godina. Duhovi koji su proterani u niži region Pakla i koji su instrumenti masovnog nanošenja štete čovečanstvu, mogu da ostanu u formi duha hiljadama godina.

Duhovi mogu da se oslobode ovog stanja u zavisnosti od sledećeg:

1. Generalno pravilo:

Po završetku patnje sa kojom moraju da se suoče u raznim regionima Pakla i Čistilišta.

2. Za duhove koji su na duhovnom nivou manjem od 30%:

U duhovnoj dimenziji, jedini način da se izađe iz tih regiona i patnje koja se u njemu podnosi, je da se obavlja duhovna praksa. Za duhove čiji je duhovni nivo ispod 30% je malo verovatno da mogu da obavljaju duhovnu praksu u suptilnim regionima da bi sebi duhovno pomogli. Ove vrste duhova uključuju i suptilna tela naših preminulih predaka. Oni uglavnom odlaze u Čistilište, ili u neke regione Pakla. U ovim regionima oni ne obavljaju duhovnu praksu, jer dok su bili na Zemlji, nisu imali naviku da obavljaju bilo koju duhovnu praksu. Kao posledica toga, kada preminu, bez znanja kako i bez neophodnih oruđa za duhovnu praksu, nemaju izgleda da obavljaju bilo koju duhovnu praksu da bi pomogli sebi u ovim regionima.

Što je niži region Pakla u koji odlaze, veća je i patnja. Kako ne mogu da sami sebi pomognu duhovno, pokušavaju da dozovu članove svoje porodice na Zemlji da urade nešto za njih. Jezik kojim uglavnom komuniciraju je jezik bola. Zadavanjem bola svojim potomcima na Zemlji, nadaju se da će njihovi potomci da zastanu i potraže duhovni način da prevaziđu svoje probleme. Konačno, potomci zastanu i pitaju nekoga ko može da vidi suptilnu dimenziju te tako saznaju da suptilna tela njihovih predaka uzrokuju hronične probleme sa kojim se suočavaju u životu. Zatim dobiju savet da obave neki specifičan duhovni obred ili primene mere za svoje pretke. Primenom ovih specifičnih duhovnih mera, potomci na Zemlji postižu sledeće:

  • Izoluju se od problema sa suptilnim telima predaka

  • Pomažu suptilnim telima svojih predaka tako što im daju neophodnu duhovnu podršku da se pomere u bolje pod-regione u suptilnim regionima i da izmire svoj račun uzimanja-davanja koji su možda imali sa precima. Svojom duhovnom praksom pomažu suptilnim telima predaka da se oslobode svoje egzistencije u formi duha i da mogu brže da se ponovo rode na Zemlji kako bi izmirili svoj račun uzimanja-davanja i započeli duhovnu praksu.

3. Za duhove čiji je duhovni nivo viši od 30%:

Duhovi čiji je duhovni nivo viši od 30% generalno su obavljali neku vrstu duhovne prakse dok su bili na Zemlji. Kao posledica toga, mogu da obavljaju neku duhovnu praksu u suptilnim regionima postojanja posle smrti. Postoje brojni činioci koji mogu da utiču na njihovu sposobnost da obavljaju ustaljenu duhovnu praksu. Ovi činioci uključuju razne svetovne želje. Na primer, ako duh ima želje raznog intenziteta za hranom, alkoholom, ili seksom, onda ih zadovoljava tako što zaposeda neku osobu. Zbog toga ovi duhovi mogu lako da budu odvučeni od obavljanja duhovne prakse, ne mogu da pomognu sami sebi, a prave i nove grehe. Moćniji duhovi kao što su Mantrici mogu da izvuku korist od ovih želja i svetovnih vezanosti nižih duhova. Oni kontrolišu niže duhove putem njihovih želja prisiljavajući ih na zla dela u zamenu za ispunjenje želja.

Sposobnost obavljanja duhovne prakse zavisi i od motivacije suptilnog tela (tj. duha). Suptilno telo na nižem duhovnom nivou, ali sa velikom motivacijom, može da obavlja duhovnu praksu bolje nego suptilno telo višeg duhovnog nivoa, ali sa nižom motivacijom. Stoga je veoma važno tokom života na Zemlji stvoriti jaku impresiju o duhovnoj praksi u podsvesnom umu. Duhovna praksa koja se obavlja sa ciljem spoznaje Boga je zagarantovan put dobijanja višeg nivoa Božje zaštite i smanjenja sopstvenih želja i vezanosti. To je jedini način da se smanji životni vek u formi duha.

4. Milost Sveca:

Ponekad, ako duhovi dobiju milost Svetaca tako što ih služe, ako se pokaju, mole za milost itd. izlaze iz stanja duha. Milost Svetaca je način na koje duhovi mogu da dobiju energetski zamajac koji će da ih odvede u bolje suptilne regione i da ih  oslobodi od njihovog postojanja u formi duhova. No, ovo je dosta retko. Razlozi za to, kao što smo objasnili su:

  • Njihova tendencija da budu ometani u obavljanju duhovne prakse zbog žudnji, ili jačine patnje u negativnim suptilnim regijama.

  • Potomci ne znaju da je srž hroničnih problema sa kojima se suočavaju, zaista zbog predaka. Zbog toga, potomci ne obavljaju nikakve duhovne mere, ili obrede.
  • Zbog intenzivnih žudnji mogu da upadnu u ruke Mantrika.

Kada prvi put budu u formi duha su manje opasni ali vremenom mogu da postanu mnogo gori. Razlog za to je što ulaze u negativan vrtlog pokušavajući da ispune svoje žudnje i zbog toga zarađuju više greha. Ostaju u ovom stanju sve dok ili ne ispune svoju kaznu za zla dela, ili ne povećaju duhovni nivo, da bi se pomerili. Zbog toga, životni vek duhova može da bude od nekoliko stotina godina jer nekad ostaju u određenom nižem regionu vekovima zbog svojih žudnji, ega, zlih dela i manjka duhovne prakse. Što se tiče moćnijih duhova koji su u raznim regionima Pakla (Patala), njihov životni vek je od nekoliko stotina, do hiljada godina, ili i do kraja Univerzuma. To je zbog jačine njihovih zlih dela, zlih impresija i njihovog visokog ega. Zato se progresivno kreću sve niže ka nižim regionima Pakla bez skoro ikakve nade za oslobođenje iz takvih regiona.

3. Da li duhovi ( negativne energije, itd.) rastu i stare vremenom kao životinje i biljke?

Ljudi imaju smrtno telo, koje se rađa, raste, stari i onda umire, tj. prestaje da funkcioniše. Zbog toga su rast i starenje funkcije fizičkog tela. Kako duhovi nemaju fizičko telo, ove karakteristike fizičkog tela su za njih neprimenjive. Kada kažemo reč ‘rast’ u odnosu na duhove, tu se onda misli na povećanje njihove duhovne moći, tj. njihove crne energije, ili njihove sposobnosti da se bore sa božanskim/pozitivnim silama.

4. Odakle duhovi dobijaju svoju energiju ili moć?

Negativne energije višeg duhovnog  nivoa obično imaju hiljade godina duhovne prakse iza sebe. Dobijaju energiju od svoje duhovne prakse. Ali kako su sva dela duhova zla, svako takvo zlodelo iscrpljuje njihovu energiju. Posebno kada se izlože satvik uticaju, dosta njihove energije se izgubi. U takvim slučajevima, oni se povlače i započinju duhovnu praksu poput meditacije, ili koriste mantre da dobiju duhovnu energiju, ili moć. U većini slučajeva, duhovi nižeg nivoa su kao marionete u rukama moćnijih duhova koji im naređuju da izvrše brojne zadatke u njihovu korist.  Ponekad duhovima nižeg reda može da nedostaje neophodna energija da zadaju brige ljudima, ili da ih zaposedaju da bi ispunili svoje žudnje. U tim slučajevima, moćniji duhovi im osiguravaju energiju da izvrše te zadatke, a zauzvrat ih i nadalje kontrolišu.

5. Da li duhovi imaju inteligenciju?

Intelekt normalnih ljudskih bića je usmeren ka ispunjenju raznih zadataka u svetu da bi se zadovoljili na fizičkom, psihološkom i duhovnom planu. Ljudski intelekt ima unutrašnju sposobnost diskriminacije koja usmerava osobu na to šta je ispravno, a šta pogrešno, a takođe i čemu treba da se teži, a šta treba da se napusti. Nekada se desi da ljudi koji preminu gube ovu sposobnost diskriminacije. Kada je osoba samo suptilno telo, vladajuće telo je mentalno telo, koje je puno žudnji. Intelekt se onda koristi samo sa jednim ciljem, da se ispune žudnje. Ovo je na Zemlji suprotno, gde se intelekt koristi za donošenje raznih odluka, fizičke aktivnosti koje uključuju zarađivanje za život, itd. Kako duh postaje opsednut  ispunjenjem svojih žudnji, ili mučenjem drugih, njegov intelekt  je potpuno usmeren samo  u ovom smeru.  Intelekt  je potpuno baziran na egu i ograničen na sticanje moći. Duhovi u Čistilištu (Buvaloku) zbog manjih želja imaju neke oblike ljudske inteligencije. Duhovi i Mantrici srednjih regija Pakla (tj. od prve do četrvte regije Pakla) su sve više kao roboti u rukama jačih Mantrika. Viši Mantrici imaju duhovnu snagu i moć, koja  može da se uporedi sa Svecima i imaju pristup višem, Univerzalnom i Apsolutnom znanju.

6. Da li duhovi mogu da žive/prežive na zemlji, u vodi, ili u vatri?

Da, negativne energije mogu da žive/prežive u svim ovim područjima. To je zbog toga što su duhovi kao suptilna tela, tj. bez fizičkih tela, izvan uticaja elemenata zemlje, vode ili vatre. Duhovi nižeg reda kao obični duhovi, ili oni koji su tek zadobili formu duha, imaju strah od vode, ili vatre, koji je zasnovan na preostalim impresijama iz njihovog ljudskog života. Ovo brzo prolazi, jer ih drugi duhovi uče o njihovoj novoj vrsti postojanja.

7. Da li se duhovi ikada odmaraju, ili spavaju?

Kako nema fizičkog tela, nema ni potrebe za spavanjem, ili odmaranjem, kao kod ljudi. U stvari, duhovi su veoma nemirna bića. Oni se stalno upuštaju ili u mučenje drugih, u zadovoljavanju sopstvenih želja, ili obavljanje duhovne prakse da bi se zadobila energija za mučenje drugih. Iako duhovi iznad  30% duhovnog nivoa mogu da započnu duhovnu praksu, u realnosti samo negativne energije iz nizih regiona i većeg negativnog duhovnog nivoa su u stanju da započnu duhovnu praksu da bi dobili energiju na taj način.

8. Da li negativne energije imaju porodični život?

Koncept porodičnog života se odnosi na duhove nižeg reda i nižeg duhovnog nivoa. Na primer, suptilna tela preminulih predaka koja su na Zemlji pripadala određenoj porodici su zajedno, u grupi. Izvan ovoga ne postoji porodični život, posebno u kontekstu u kom se to shvata u  ljudskom rodu.