Koje su osobe pod uticajem duhova i kako duhovi i demoni odabiraju ljude koje će zaposednuti?

1. Koji su osnovni razlozi zbog kojih osoba može da bude pod uticajem duhova ili odabrana za zaposedanje

Hajde da prvo razumemo prikriveni uzrok koji može da dovede do zaposedanja neke osobe od negativnih energija.

Why possess

  1. Ako postoji račun uzimanja i davanja koji treba da bude izmiren između osobe i duha: ako je osoba koja je sada duh ranije doživela neki bol ili nesrećno stanje zbog osobe koju sada zaposeda, zaposedanjem dolazi do poravnjanja tog računa uzimanja i davanja.
  2. Preuzimanje kontrole duha nad osobom koju zaposeda u pokušaju zadovoljenja svojih žudnji i čežnji preko zaposednute osobe: Duh uglavnom zaposeda osobu čije se želje i čežnje poklapaju sa njegovim, jer  je tada mnogo lakše da ih ispuni.
  3. Ako je osoba uvredila ili naljutila duha svesno ili nesvesno: Na primer, mokreći po drvetu na kojem boravi duh.
  4. Ometanje osobe u služenju Istini putem širenja Duhovnosti: Obavljanjem samo individualne duhovne prakse (na primer samo za lični duhovni rast) dolazi do ličnog pročišćenja. Obavljanjem duhovne prakse za dobrobit celog društva postiže se i lično pročišćenje kao i povećanje suptilne satva (satva-duhovna čistota) komponente u okruženju.

Note3

5. To veoma uznemirava duhove koji su, uglavnom rađa-tama prirode. Zbog toga duhovi ometaju i izazivaju neprijatnosti tragaocima za Istinom koji obavljaju duhovnu praksu za dobrobit čovečanstva. Duhovi mnogo više i intenzivnije ometaju tragaoce koji obavljaju duhovnu praksu za dobrobit celog čovečanstva, naročito u početnoj fazi njihovog duhovnog rasta. Ali, takvi tragaoci su utoliko više blagosloveni i zaštićeni od Svetaca i Boga. Obavljajući duhovnu praksu za dobrobit društva, tragalac za Istinom, samim tim dobija dodatne blagodati.

6. Ako osoba posećuje mesta zaposednuta od duhova, može biti uznemiravana od duhova ili čak i zaposednuta na tim mestima.

2. Statistički podaci o razlozima napada duhova

• Sledeća tabela nam daje najverovatnije razloge uticaja  negativnih energija

Razlozi ometanja duhova %
1. Radi podmirivanja računa uzimana-i-davanja između duha i ometane osobe 30
2. Pokušaj ispunjenja žudnji duha 30
3. Ako smo razljutili duha 10
4. Radi zaustavljanja širenja Duhovnosti koju obavlja ometana osoba 5
5. Poseta zaposednutim mestima od osobe pod uticajem 4
7. Nepoznato ili razno 21
Ukupno 100

• Važno je napomenuti i dublje razloge napada od duhova. Iza 90% napada ili zaposedanja osoba od  duhova stoji moćniji duh koji im naređuje da napadnu neku osobu. U samo 10% slučajeva duh napada samovoljno.

3. Ko najčešće postaje žrtva uticaja duhova?

Negativne energije najlakše ometaju ili zaposedaju sledeće tipove ljudi. (Napomena: Da biste bolje razumeli ovaj članak, preporučujemo vam da pročitate članak tri osnovne suptilne komponente) :

  • Kada se radi o uticaju duha na određenu osobu tu važi princip da onaj ko je duhovno jači pobeđuje. Ako duh ima više duhovne snage od osobe na koju želi da utiče,  tada on može lako da uznemiri ili zaposedne osobu.Fizički obolele osobe: Svaka bolest dovodi do porasta osnovne suptilne tama komponente uz istovremeno opadanje satva komponente. Tama komponenta raste konstantno što je bolest teža i dugotrajnija.

    Kada satva komponenta preovladava u osobi, to osigurava zaštitu od duhova, dok nizak nivo satva komponente olakšava duhovima uticaj na osobu, ili im omogućava ulaz kroz deo tela u kome usled bolesti preovladava tama komponenta. Budući da su negativne energije sačinjene od osnovnih tama i rađa suptilnih komponenti, oni biraju rane ili obolela mesta kao ulaznu tačku u osobu.

  • Osobe slabog uma: Ove osobe su lake žrtve duhova. Mane karaktera poput besa, žudnji, prevelike emotivnosti, itd. su kao rane u našem umu. Mane karaktera osobe su  pune rađa – tame ili tama – rađe i time su laka ulazna tačka negativnih energija  u naš um. Kada jednom dođe do zaposedanja, negativne energije koriste mane karaktera osobe da bi je kontrolisali. Duhovi takođe povećavaju intenzitet tih defekata, čineći, na primer, inače emotivnu osobu, ekstremno emotivnom. To dodatno destabilizuje um i osigurava da se zaposednutost nastavi.

Ako je osoba višeg duhovnog nivoa, njena odbrana od uticaja je jača zbog:

  • Njene lične duhovne snage
  • Veće zaštite koju dobija od Boga.