Duhovni značaj pomračenja Sunca i Meseca i njegovi efekti

Rezime: Duhovno gledano, pomračenja su značajni događaji. Tada dolazi do povećanja koncentracije rađa (akcija, strast) – tame (inercija, neznanje ), što negativno utiče na čovečanstvo. Duhovi koriste povećanje rađa-tame da bi stvorili razne vrste problema koji globalno imaju negativan uticaj. Redovna duhovna praksa nam sa sigurnošću obezbeđuje da se zaštitimo od njihovih suptilnih (neopipljivih) štetnih uticaja. 

Definicija pomračenja: Pomračenje je događaj u astronomiji do kojeg dolazi kada  jedan objekt na nebu dođe u senku drugog. Ovaj termin se najčešće koristi da opiše ili pomračenje Sunca, tj. slučaj kada Mesečeva senka pokrije površinu Zemlje, ili pomračenje Meseca, tj. slučaj kada Mesec uđe u Zemljinu senku. 

Napomena: Da biste mogli da razumete ovaj članak, trebalo bi da se upoznate sa podacima iz članka satva, rađa i tama – tri osnovne suptilne  komponente Univerzuma

1. Uvod o duhovnom značaju pomračenja Sunca i Meseca

Svake godine smo svedoci brojnih pomračenja Sunca ili Meseca bilo delimičnih, ili potpunih. Vidljivost nekog od pomračenja je obično ograničena na neka geografska područja na Zemlji. Posmatranje pomračenja stvara veliku zainteresovanost u široj zajednici i ovo nas je podstaklo da pokušamo da doznamo postoji li duhovno ili suptilno, tj. nevidljivo značenje pomračenja. Sproveli smo duhovno istraživanje da bismo uvideli duhovni značaj i uticaj pomračenja na čovečanstvo.

2. Vrste pomračenja

Prvo do čega smo došli kroz duhovno istraživanje je da fizička (golim okom vidljiva) pomračenja kako je spomenuto, nisu jedina vrsta pomračenja. Postoje takođe i suptilna (nevidljiva) pomračenja. Ova suptilna pomračenja izazivaju moćne  negativne energije koje se zovu Mantrici i nalaze se od petog do sedmog regiona Pakla. Oni koriste svoje natprirodne moći i mogu da ih vide samo osobe sa veoma razvijenim i aktivnim šestim čulom.

Moćni duhovi stvaraju suptilna pomračenja stvaranjem pregrade suptilne crne negativne energije između ili fizičkog Sunca i Zemlje, ili suptilnog Sunca i Zemlje.

Svako nebesko telo koje vidimo, poput Zemlje ili Sunca, takođe ima i suptilno telo. Ono je nalik na suptilno telo koje ljudi imaju oko svog fizičkog tela. Pogledajte članak o suptilnom telu i od čega se sastojimo.

 

Fizičke manifestacije Božanstva Sunca kroz apsolutni kosmički princip Vatre

Fizičkim i suptilnim Suncem vlada Božanstvo Sunca. Božanstvo Sunca je Božanski aspekt koji kontroliše delovanje svih Sunca i drugih zvezda u Univerzumu. Božanstvo Sunca je neispoljeno u svom izvornom obliku. Božanstvo Sunca se ispoljava kroz Apsolutni kosmički element Vatre i materijalizuje kao Sunce koje vidimo na nebu, ili kao munje i vatru na Zemlji. Sva živa bića zavise od Sunca, jer je jedna od osnovnih funkcija Božanstva Sunca u Univerzumu, da osigura svetlo i zračenje u Univerzumu.

Postoje i suptilna pomračenja Meseca, ali je njihov uticaj na Univerzum znatno manji u poređenju sa pomračenjem Sunca.

Stvaranjem prepreke između Sunca i Zemlje pri suptilnom pomračenju, Mantrici utiču na delovanje Sunca i tako raste koncentracija rađa-tame na Zemlji.

Vrste pomračenja - fizičko ili suptilno pomračenje

Od svih pomračenja koja se dogode, 70% su suptilna, a 30% su fizička pomračenja. Čovečanstvo (uključujući najbolje astronome) je svesno samo onih 30% fizičkih pomračenja. Prema tome, čovečanstvo je u potpunom neznanju o suptilnim pomračenjima.

Samo ljudi koji su na duhovnom nivou iznad 50% i imaju razvijeno i aktivno šesto čulo mogu da vide  postojanje i suptilni uticaj suptilnog pomračenja. Prosečan čovek ne može da vidi suptilne nevidljive uticaje suptilnog pomračenja.

Negativan uticaj suptilnog pomračenja na čovečanstvo je 9 puta snažnije, nego obično fizičko pomračenje Sunca ili Meseca.

3. Duhovno značenje pomračenja

Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da u slučajevima svih pomračenja dolazi do porasta rađa-tame i smanjenja satva komponente. Ovaj porast rađa-tame komponenti ima mnoge štetne neželjene uticaje na suptilnom (nevidljivom) nivou koji se možda ne primećuju odmah na fizičkom planu. Ipak, povećanje rađa-tame stvara uslove koje duhovi koriste da bi naudili čovečanstvu.

Tokom pomračenja Sunca suptilnom pregradom ispred fizičkog ili suptilnog Sunca, ispoljavaju  se dva bitna duhovna uticaja:

 • Okolina postaje pogodna za negativne energije da nagomilaju crnu energiju. Crna energija je vrsta duhovne energije koja prvenstveno služi kao oružje duhova.
 • Okolina postaje najpogodnija za negativne energije da koriste crnu energiju i naude čovečanstvu za vreme trajanja pomračenja, kao i da poseju seme destrukcije čovečanstvu. Pogledajte deo 4.4

3.1 Zašto dolazi do povećanja negativnih vibracija sa pomračenjem Sunca i pomračenjem Meseca?

Do porasta rađa-tame dolazi iz dva razloga:

 • U slučaju fizičkih pomračenja, razlog povećanja rađa-tame je činjenica da je za vreme pomračenja, svetlost od Sunca ili Meseca zatamnjena pre nego što stigne do Zemlje. Ovo zatamnjenje je poremećaj u uobičajenom ciklusu dana i noći, jer u periodu kada bi trebalo da je svetlo, vlada tama. U stvari, duhovno štetni uticaji fenomena noći su svega 2% u odnosu na uticaj pomračenja. Ovo je zbog toga što negativne energije imaju sposobnost da koriste tamu i dovedu do povećanja rađa-tame da bi naudili čovečanstvu.
 • U slučaju suptilnog pomračenja, jači duhovi stvaraju pregradu crne negativne energije između Sunca i Zemlje i takođe direktno vrše uticaj na suptilno Sunce. Ovo zatamnjenje ponovo uzrokuje povećanje rađa-tame.

3.2 Zašto pomračenje Sunca izaziva više negativnih vibracija?

Sunce je mnogo važnije za život na Zemlji nego Mesec. Zatamnjenjem na suptilnom ili fizičkom nivou, okruženje na Zemlji postaje mnogo ranjivije na suptilnom, neopipljivom nivou i prema tome pogodnije za negativne energije

3.3 Koliki je relativni porast negativnih vibracija od pomračenja?

Sledeća tabela pokazuje razlike u proporciji tri osnovne suptilne komponente kako je u sadašnjoj eri Univerzuma (tj. Kalijugi) i kako je kada dođe do pomračenja. Podaci pokazuju procenat rađa-tame koja se stvara tokom delimičnog pomračenja od 30% i koje se događa na fizičkom nivou.

Efekti pomračenja Sunca uključuju povećanje negativnih vibracija oko nas

Procenat povećanja rađa-tame se menja u zavisnosti od vrste pomračenja tj. da li je potpuno ili delimično, bilo da je u pitanju pomračenje Sunca, ili Meseca. Sledeća tabela pokazuje porast rađa i tama komponenata kada nastaje potpuno pomračenje.

Povećanje negativnosti od delimičnog pomračenja do potpunog pomračenja

U slučaju suptilnih pomračenja rađa-tama će biti jača za oko 5%.

3.4 Koliko dugo traje duhovni efekat pomračenja Sunca ili Meseca?

Povećanje rađa-tame tokom pomračenja ima dugotrajni uticaj koji ostaje tokom nekoliko meseci. U sledećoj tabeli je prikazano koliko je potrebno vremena da se smanji višak rađa-tame od 30% koji stvara pomračenje.

Trajanje negativnih vibracija od delimičnog pomračenja

4. Duhovni efekti pomračenja Sunca i Meseca

4.1 Gde je suptilni uticaj pomračenja najjači?

Najjači suptilni uticaj na ljude zavisi od toga gde je najvidljivije pomračenje (jer je veća naseljenost). Što je vidljivije, to je snažniji suptilni uticaj na ljude u tom području.

Prema tome, ako bi pomračenje bilo najvidljivije na Tihom Okeanu, imalo bi najslabiji suptilni uticaj jer je to minimalno naseljeno područje.

4.2 Kako negativne energije koriste negativne vibracije koje se stvaraju usled pomračenja?

Za vreme trajanja pomračenja, snaga negativnih energija veća je i do 1000 puta u poređenju sa drugim periodima. Ovo je zbog toga što duhovi koriste višak rađa-tame koja se stvori pomračenjem da nagomilaju crnu energiju bilo korišćenjem povoljnih uslova za njihovu duhovnu praksu kojom stvaraju negativnu duhovnu crnu energiju, bilo krađom duhovne energije od tragalaca za Bogom. Crna energija je duhovna energija koja se koristi da se naudi čovečanstvu. Sledeći dijagram pokazuje kako se skuplja crna energija.

Šta se dešava tokom pomračenja u duhovnoj dimenziji

Pogledajte članak o tome ‘zašto stavljamo zaštitni ram’.

Ova suptilna slika objašnjava šta se događa na suptilnom, neopipljivom nivou, za vreme pomračenja. U suptilnim negativnim regionima Pakla, jače negativne energije nazvane Mantricima (koji se nalaze od drugog regiona Pakla do sedmog regiona Pakla) koriste rađa-tamu uvećanu tokom pomračenja za duhovnu praksu poput paljenja žrtvenih vatri (jadnija) ili meditaciju da sakupe duhovnu crnu energiju. Crna energija koju stvore Mantrici teče prema sedmom regionu  Pakla gde se čuva. Ovi tokovi crne energije su međusobno povezani.

U suptilnim pozitivnim regionima, Sveci su u meditaciji. Božanska svesnost (Čaitanija) teče kroz više pozitivne regione da bi se borila sa uvećanom rađa-tamom na Zemlji. Tako se na području Zemlje odvija suptilna bitka sila dobra i zla.

4.3 Efekti pomračenja Sunca i Meseca na telo i um osobe

U vreme pomračenja je veća verovatnoća da će ljudi da budu pogođeni uticajem suptilnih tela njihovih preminulih predaka. U mnogim slučajevima suptilna tela preminulih predaka stvaraju probleme u životima svojih potomaka. Da bi mogla to da učine suptilna tela preminulih predaka koriste povećanje rađa-tame i visok nivo crne energije koju stvaraju duhovi za vreme pomračenja.

Obratite pažnju na članak ‘Zašto bi moji preminuli preci želeli da me povrede?’

Ovo su razlozi što ljudi mogu da osete umor, letargiju, mučninu, itd. na fizičkom nivou. Na psihološkom nivou dolazi do povećanja emotivnosti i negativnih misli, naročito o duhovnoj praksi. Poznato je da Mesec utiče na um. Za vreme punog Meseca uticaj je veći. Ovaj uticaj je još naglašeniji kada dođe do pomračenja Meseca. Prema tome kombinacija pomračenja i punog Meseca je vrlo ozbiljna. Međutim, to se događa na suptilnom, nevidljivom nivou, tj. ljudi pate zbog negativnih energija.

Dolazi do opšteg opadanja sposobnosti za donošenje odluka i veća je verovatnoća da će ljudi da donesu pogrešne odluke, jer je i intelekt pod uticajem negativnih energija.

4.4 Efekti pomračenja Sunca i Meseca na ljude

Kako smo ranije spomenuli, duhovi koriste uvećanje rađa-tame stvorene pomračenjem da sakupe crnu energiju. Koriste ovu crnu energiju da naude čovečanstvu na razne načine. Postižu to tako što usađuju seme destrukcije i zla na suptilnom nevidljivom nivou koje se pokazuje samo na fizičkom planu kada za to sazri situacija. Ovaj period sazrevanja može da traje od nekoliko dana do nekoliko godina. Primeri ovoga bi bili sejanje semena pandemičnih bolesti, zaraza poput ptičjeg gripa i Ebola virusa, ili sejanje semena Trećeg svetskog rata.

Pomračenja mnogo doprinose stvaranju uslova za nagomilavanje crne energije koju duhovi imaju. U našem članku o Predviđanjima o Trećem svetskom ratu pominje se da će svet verovatno proći kroz svetski rat i značajne prirodne katastrofe između 2019. i 2025. godine. Pratiće  ih neprocjenjivi gubici u ljudskim životima. Glavni katalizatori na suptilnom nivou za Treći svetski rat će da budu moćniji duhovi. Oni će da upravljaju ovim događajima svojom crnom energijom utičući na ljude da vode rat. Do 30% njihove crne energije će da bude sakupljeno tokom pomračenja. Sledeća tabela predstavlja prikaz svih faktora koji će pomoći da se stvori pogodno okruženje da duhovi mogu da  stvaraju crnu energiju.

Uticaj pomračenja na ljude u sadašnjoj eri

Fusnote:

 1. Pod sadašnjom erom podrazumevamo današnje vreme u Eri Razdora (Kalijugi). Univerzum prolazi kroz ciklus faza destrukcije izazvan na prvom mestu uvećanjem rađa-tame. Rađa-tama koja na Zemlji dostiže vrhunac između 2002 i 2012 priprema osnovu za period duhovnog čišćenja na Zemlji.

 2.  Pod ljudskim delima mislimo na sva zla dela čovečanstva u kojima dominira rađa-tama. Obratite pažnju na članak ‘Tri osnovne suptilne komponente i naš način života’.

5. Šta raditi tokom pomračenja Sunca i Meseca – šta treba i šta ne treba

Za vreme pomračenja je povećana količina crne energije koja je svuda unaokolo i tako povećava rađa-tamu. Čak i ako nemamo šesto čulo da to opazimo, najbolje bi bilo da prilagodimo svoje ponašanje za vreme pomračenja i preduzmemo akcije koje suzbijaju suptilne (nevidljive) štetne uticaje.

Šta učiniti

 • Ta osoba će da oseti štetni uticaj pomračenja do 20%.
 • Međutim, da bi se suzbilo povećanje rađa-tame i crne energije, količina Božanske energije  koja nam je dostupna je za 50% veća.
 • Prema tome, rezultat je 30% pozitivan.

Shodno tome, ljudi koji se za vreme pomračenja potrude i intenzivno rade duhovnu praksu, će imati 30% duhovne koristi.

Šta ne treba da činimo

 • Nemojte planirati važne poslove:Sve akcije i misli spadaju u domen triju osnovnih komponenata, tj. one su  satvik, rađasik, tamasik ili kombinacija ovih komponenata. npr. rađasik-tamasik. Sve dobre i povoljne misli su pretežno satvik, ili rađasik-satvik. Kako rađa-tama frekvencija kruži tokom perioda pomračenja, dobre akcije učinjene tokom ovog perioda ne donose očekivane rezultate. Zbog toga je preporučljivo izbegavati važne događaje kao započinjanje poslova, svečanih otvaranja, važnih poslovnih dogovora itd. tokom perioda pomračenja.
 • Smanjiterađa-tama aktivnosti: Izbegavajte aktivnosti kao što su spavanje, odlazak u toalet, seksualne odnose, ili konzumiranje hrane, jer u tim akcijama preovladava rađa-tama i one nas čine još ranjivijim za uticaj suptilnih tela preminulih predaka i duhova.
 • Izbegavajte da jedete: Povećanje suptilne osnovne rađa-tama komponente u atmosferi u periodu pomračenja utiče na hranu i proces probave. Zato je preporučljivo da ne uzimamo hranu tokom perioda pomračenja. Trajanje perioda kada treba da izbegavamo uzimanje hrane zavisi od vrste pomračenja, zbog toga što količina Sunčeve ili Mesečeve svetlosti koja dopire do Zemlje zavisi od procenta površine Sunca ili Meseca koja je pokrivena tokom pomračenja.

  Potpuno pomračenje 12 sati pre početka pomračenja
  Ako je pokriveno ¾ 9 sati
  Ako je pokrivena ½ 6 sati
  Ako je pokrivena ¼ 3 sata

Ako će za vreme izlaska Meseca on biti potpuno pomračen, onda ne bi trebalo uzimati hranu prethodnih 12 sati. Isto tako, ako će tokom predstojećeg svitanja biti pomračenja (nezavisno od vrste pomračenja), onda post  treba da počnemo 12 sati ranije. Razlog za to je što su suptilni procesi pokrenuti približno 12 sati pre pomračenja. Ako su Sunce ili Mesec pomračeni, treba jesti tek sledećeg dana posle kupanja. Deca, starije osobe i bolesnici mogu  sprovesti ove mere u trajanu od samo 4 i po sata.

6. Ključni pojmovi – duhovni značaj pomračenja Sunca i pomračenja Meseca

 • Pomračenje je važan duhovni događaj koji ima dugotrajne loše uticaje koji pogoduju delovanju duhova.
 • Potrebno je da primenimo sve duhovne mere predostrožnosti naročito ako je pomračenje vidljivo na području na kojem živimo.
 • Redovna duhovna praksa tokom godine pomaže da se smanji nepovoljan uticaj pomračenja. Ako radimo intenzivnu duhovnu praksu tokom pomračenja rezultat može biti čak i pozitivan za naš lični duhovni rast.