Od čega se sastoje ljudska bića?

1. Uvod u temu od čega se sastoje ljudska bića

U ovom članku objašnjavamo sastav ljudskog tela i njegova različita suptilna tela. Savremena nauka je ušla u duboko razumevanje fizičkog tela. Ipak, razumevanje ostalih aspekata ljudskog postojanja je vrlo ograničeno. Na primer, razumevanje ljudske psihe i intelekta je sa fizičkog aspekta manje-više ograničeno. Sa druge strane, duhovna nauka je u detalje proučila čitavu ljudsku egzistenciju.

2. Od čega se sastoje ljudska bića prema duhovnoj nauci?

Živa osoba se sastoji od navedenih tela:

 1. Fizičko telo (Stula-deha)
 2. Vitalno energetsko telo (Pran-deha)
 3. Mentalno telo (Mano-deha)
 4. Telo intelekta ili kauzalno telo (Karan-deha)
 5. Suptilni ego ili nadkazualno telo (Mahakaran-deha)
 6. Duša ili Božji princip u svakom od nas (Atma)

What are humans we comprised of?

U narednom delu ćemo detaljnije da objasnimo ova tela.

3. Fizičko telo

Ovo telo je najistraženije zahvaljujući savremenoj nauci. Sastoji se od skeleta, mišića, tkiva, organa, krvi, pet čulnih organa, itd.

4. Vitalno energetsko telo

Ovo telo se još zove i Prandeha. Obezbeđuje vitalnu, životno važnu energiju za sve funkcije fizičkog i mentalnog tela. Postoji pet tipova vitalnih energija ili Prana:

 • Prana: Energija za aktivnost disanja

 • Udana: Energija za aktivnost izdisanja i govora

 • Samana: Energija za aktivnost stomaka i creva

 • Vjana: Energija za svesne i nesvesne pokrete tela

 • Apana: Energija za mokrenje, izlučivanje, ejakulaciju, porođaj, itd.

Kada nastupi smrt, vitalna energija se oslobađa u Univerzum i podstiče suptilno telo da nastavi dalje putovanje.

5. Mentalno telo ili Um

Mentalno telo (Manodeha) ili Um je sedište naših osećanja, emocija i želja. Nosi u sebi bezbroj utisaka iz sadašnjeg i prošlih života. Sastoji se iz tri dela:

 • Svesnog uma: To je deo naših misli i osećanja kojih smo svesni.

 • Podsvesnog uma: Sadrži sve potrebne utiske da se ispuni sudbina (Prarabda) u sadašnjem životu. Misli iz podsvesnog uma ponekad dođu do svesnog uma kao odgovor na neki spoljašnji stimulans, a ponekad i bez njega. Na primer, kada se tokom jednog dana pojave slučajne i nepovezane misli o nekom nejasnom događaju iz detinjstva.

 • Nesvesnog uma: Ovog dela uma smo potpuno nesvesni. Sadrži sve utiske vezane za akumulirani račun uzimanja i davanja.

Podsvesni i nesvesni um zajedno se nazivaju Čita.

Ponekad se takođe pozivamo na aspekt mentalnog tela kao telo želja, ili Vasanadeha. To je aspekt uma koji sadrži sve impresije želja.

Molimo vas, pogledajte članke ‘Zašto radimo to što radimo i  Internet prezentaciju pod istim nazivom kako biste razumeli funkcionalnu strukturu uma.

Fizički organ povezan sa mentalnim telom je mozak.

6. Intelekt

Kauzalno telo (Karandeha) ili telo intelekta se bavi procesom donošenja odluka i sposobnošću rasuđivanja. Fizički organ vezan za telo intelekta je mozak.

7. Suptilni ego

Suptilni ego ili nadkauzalno telo (Mahakarandeha) je krajnja suptilna ‘opna’ našeg neznanja jer nam pruža osećaj da smo odvojeni od Boga.

8. Duša

Duša je Božji princip u nama, naša istinska priroda. Ona je glavna komponenta suptilnog tela koje je deo Vrhovnog Božjeg principa sa kvalitetima Apsolutne Istine (Sat), Apsolutne svesnosti (Čit) i Blaženstva (Anand). Na Dušu ne utiču usponi i padovi u životu. Ona je u večnom stanju Blaženstva. Ona gleda životne uspone i padove u Maji  ili ‘Velikoj iluziji’ iz aspekta posmatrača. Duša je iznad tri osnovne suptilne komponente, međutim ostatak naše svesnosti kao što su fizičko i mentalno telo su sačinjene od njih.

9. Suptilno telo

Suptilno telo je definisano kao deo našeg bića, ili svesti koje ostavlja naše fizičko telo u trenutku fizičke smrti. Sastoji se od mentalnog tela, kauzalnog tela ili intelekta, nadkauzalnog tela ili suptilnog ega i Duše. Kada nastupi fizička smrt, napuštamo fizičko telo, a vitalna energija se oslobađa nazad u Univerzum.

Ovde su navedeni neki aspekti suptilnog tela:

 • Suptilni čulni organi: Pod suptilnim čulnim organima podrazumevamo suptilni aspekt naših pet organa koji mogu da opažaju suptilni svet. Na primer, možemo da osetimo suptilni miris jasmina bez stimulansa koji bi prouzrokovao da ga osetimo. Miris može da doživi samo jedna osoba, ne i svi prisutni u prostoriji. Ovo je detaljnije objašnjeno u članku – Šta je šesto čulo?

 • Suptilni motorički organi: Pod suptilnim motoričkim organima podrazumevamo suptilne aspekte naših fizičkih motoričkih organa poput ruku, jezika, itd. Svaka je aktivnost najpre podstaknuta suptilnim motoričkim organima, a  onda proizvedena i motoričkim organima u fizičkoj dimenziji.

10. Neznanje

Svi naši aspekti osim Duše su deo Maje ili Velike iluzije. To nazivamo Neznanje ili Avidija koja, kada se bukvalno prevede, znači nedostatak znanja. Reč neznanje ili Avidija proizlazi iz činjenice da se identifikujemo sa fizičkim telom, umom i intelektom, a ne sa našom istinskom prirodom odnosno Dušom ili Božjim principom u nama.

 

Nature of God, Maya and Humans

Neznanje je izvor nezadovoljstva. Čovek se veže za novac, svoju kuću, porodicu, grad, državu, itd. Što je veća vezanost za bilo koju osobu ili predmet, veća je i verovatnoća nezadovoljstva koji može da proizađe iz same te vezanosti. Čak i idealni socijalni radnik može da bude vezan  za društvo u kome radi. Čak i Svetac može da bude vezan za Svoje poklonike. Najveća vezanost koju ima svako je vezanost za samog sebe, za sopstveni um i telo. Čak i najmanja neudobnost ili bolest nas čine nesrećnim i zbog toga bi trebali postepeno da smanjujemo vezanost za sebe i da počnemo da prihvatamo bol i bolest kao deo života. To naravno možemo da učinimo sa dubljim razumevanjem da sreću i nesreću u životu proživljavamo u skladu sa našom sudbinom. Isto tako, da samo identifikovanjem sa Dušom možemo da doživimo  trajno Blaženstvo.

Duša i neznanje zajedno čine otelovljenu dušu. Neznanje za ljudska bića ima dvadeset komponenti – fizičko telo, pet čulnih organa, pet suptilnih motoričkih organa, pet vitalnih energija, svesni um, Čit, telo intelekta i ego. Obzirom da se funkcije komponenti suptilnog tela odvijaju neprekidno, pažnja otelovljene duše je usmerena na njih umesto na Dušu, tj. umesto na duhovno Znanje, usmerena je na Neznanje.