Kontrola migrene/žestoke glavobolje sredstvima za duhovno isceljivanje

SSRF objavljuje ove analize slučaja sa namerom da svojim čitaocima pruži usmerenje u vezi sa problemima koji se javljaju na fizičkom ili psihološkom nivou, a koji mogu da imaju svoj stvarni uzrok u duhovnoj dimenziji. Kada je koren problema duhovne prirode primetili smo da uključivanje mera duhovnog isceljivanja daje najbolje rezultate. SSRF savetuje nastavak konvencionalne medicinske terapije zajedno sa merama duhovnog isceljivanja kod lečenja fizičkih i psihijatrijskih bolesti. Čitaocima se savetuje da probaju bilo koju od mera duhovnog isceljivanja prema svom nahođenju.

Uvod

Aparna Gude, diplomirani farmaceut iz Indije, imala je probleme sa migrenoznim glavoboljama još od svojih ranih tinejdžerskih godina. Probala je sve konvencionalne lekove kako bi otklonila ove glavobolje, ali bezuspešno. Konačno, zahvaljujući Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF), shvatila je da je u osnovi uzroka njenih glavobolja uticaj negativnih energija. To saznanje se desilo tek posle upotrebe različitih sredstava za duhovno isceljivanje koji su doprineli da konačno uspostavi kontrolu nad svojim glavoboljama. Ova studija slučaja nam daje uvid u način na koji duhovi kreiraju suptilnu mrežu da bi izazvali migrenozne glavobolje. Istovremeno, ponudili smo i objašnjenje o načinu pravljenja i upotrebe sredstava za duhovno isceljivanje, koja su osmišljena tako da prevaziđu bolest neutralizacijom štetnih efekata ove suptilne mreže, do njenog konačnog uništenja.

1. Aparnin problem hroničnih migrenoznih glavobolja

Aparna

Aparnine glavobolje su počele kada je imala 13 godina. Migrenozni napadi su počinjali na zadnjem delu glave, na mestu gde se glava spaja sa kičmenim stubom, a onda bi jurnuli na gore ka levoj ili desnoj strani glave, nastavljajući da menjaju stranu naizmenično. To se redovno dešavalo svake dve nedelje. Glavobolje su obično trajale po tri dana i bile praćene mučninom i povraćanjem. I najmanji šum ili zrak svetlosti bi pojačavali glavobolju. Intenzitet im je bi bio tako žestok da je morala samo da leži, nesposobna da bilo šta radi. Za vreme migrenoznih glavobolja, Aparna bi postajala izuzetno prgava, zahtevajući mnogo pažnje i podrške od svoje majke.

2. Početni tretman hroničnih migrenoznih glavobolja

Da bi otklonila problem hroničnih migrenoznih glavobolja Aparna je konsultovala mnoge lekare, koristila razne lekove poput Novalgina, Migranila, antacida, sredstava za smirenje poput Alprazolama, itd. Koristila je takođe i neke alternativne terapije kao što je Homeopatija, ali su i one dale samo delimično olakšanje od bola.

3. Olakšanje od hroničnih migrenoznih glavobolja

 1997., nekih sedam godina od početka pojavljivanja migrenoznih glavobolja, Aparna se priključila SSRF-u preko jednog poznanstva. Odmah je započela duhovnu praksu pod vođstvom SSRF-a. Počela je da poje Ime porodičnog Božanstva. Uz to je takođe pojala i Ime Boga Date kako bi prevladala probleme sa preminulim precima. Tada je shvatila da je od njene duhovne prakse imala i neke prateće koristi. Činilo se da se smanjila učestalost žestokih migrenoznih glavobolja. Sada ih je umesto na svakih 15 dana, imala tek jednom u svaka dva do tri meseca. Međutim, intenzitet je kao i pre bio isti.

4. Pojačanje intenziteta migrenoznih glavobolja

Aparna je uronila u duhovnu praksu. Aktivno je pomagala drugima da razumeju Duhovnost, i dala sve od sebe da je širi. 2004-te, kako je Aparna intenzivirala svoju duhovnu praksu širenja Duhovnosti u društvu,  počela je da trpi uticaje negativnih energija.

Cilj ovih uticaja je bio da se ona zaustavi u širenju Duhovnosti, jer je svojom duhovnom praksom širenja Duhovnosti doprinosila povećanju suptilne satva komponente u društvu. Ovo povećanje suptilne satva komponente bilo je vrlo neprijatno za duhove, jer su oni  u osnovi suptilna tama  komponenta i ne mogu da opstanu u satvik okruženju.

Iznenada, bez ikakvog vidljivog razloga,  intenzitet njenih glavobolja se pojačao. Glavobolje su počele da traju i po 5-6 dana, a učestalost pojavljivanja je postala konstantna. Jedan određeni uticaj je čak bio izuzetno žestok.

“To je bilo u aprilu 2004-te. Bila sam u Varanasi centru SSRF-a zbog moje turneje po Severnoj Indiji u cilju širenja Duhovnosti. Dok sam bila tamo, imala sam jedan od svojih najgorih ometanja. Trajao je 13 dana sa nesmanjenim intenzitetom. Ležala sam u agoniji, a tragaoci u ašramu su morali da se brinu o meni. 14-tog dana, po prvi put mi je sinulo da bih o tome trebalo da razgovaram sa  Njegovom Svetošću Dr. Atavleom. Nazvala sam Ga i razgovarali smo. U roku od prvih 5 minuta našeg telefonskog razgovora, moja glavobolja je izčezla u potpunosti i ja sam mogla da nastavim sa svojim uobičajenim dužnostima.”

Sveci imaju visoku koncentraciju satva komponente i Božanske svesnosti. Aparna je, sa druge strane, bila teško ometana od duha, koji je u osnovi sačinjen od tama komponente. Kada je osoba u kontaktu sa Svecem, bilo u direktnom kontaktu ili putem telefona ili misli, ona dolazi u dodir sa tom visokom satva komponentom, koja bude prenesena na nju. Tada u samoj osobi momentalno poraste satvikta.

Ovaj porast satvikte u Aparni bio je dovoljan da savlada,

  • vlast koju je duh koji ju je ometao imao nad njom,
  • mučnu glavobolju prouzrokovanu tim.

5. Duhovna analiza migrenoznih glavobolja

Tragaoci u Odeljenju SSRF-a za znanje o suptilnoj dimenziji, koji imaju visoko razvijeno šesto čulo dijagnostifikovali  su da su migrenozne glavobolje izazvane od Mantrika i negativne energije. Mantrik je kreirao brojne centre crne energije duž celog Aparninog tela – kao što je prikazano na dijagramu .

 

picture1

Ovi centri su pomogli u održavanju protoka crne energije iz regiona Pakla kroz njeno telo. Mantrik je takođe postavio suptilne dijagrame na zadnjem delu Aparnine glave, palcima i petama oba stopala. Ovi suptilni dijagrami bili su specijalno kreirani za upijanje i prenošenje crne energije. Suptilni dijagrami na stopalima su bili u obliku suptilnih demonskih ornamenata kao što je prikazano na slici.

Picture2

Preko suptilnih dijagrama (jantri) na Aparninim petama, Mantrik bi uspostavio vezu sa nižim regionima Pakla. Preko njih, on bi emitovao crnu energiju u obliku trnovitog žbuna.

Mantrik je delovao preko različitih centara crne energije, stvarajući spiralne kalemove crne energije oko krvnih sudova, da bi izazvao migrenozne glavobolje. Na dijagramu koji sledi, pokazali smo šta je tragalac sa visoko razvijenim šestim čulom video u Aparninom vaskularnom sistemu.

Picture3

Krvni sudovi u mozgu su bili pogođeni na sličan način, što je prikazano na sledećoj slici.

brain

Kalemovi crne energije su bili jaki, elastični i crni. Ovi kalemovi naizmenično su grčili i opuštali krvne sudove izazivajući vazokontrakciju. Vazokontrakcija je suženje krvnih sudova. Kada se suze krvni sudovi, protok krvi je umanjen i usporen. Efekat ovih vazokontrakcija je bio najizraženiji u predelu glave. Zbog toga bi Aparna osećala kucajuću bol, i mogla je da oseti pulsiranje krvnih sudova. Bol je bio nepodnošljiv, a intenzitet se naizmenično povećavao i smanjivao.

Suptilna analiza koja je urađena pomoću visoko razvijenog šestog čula, takođe je pokazala da su prostaglandini koji su bili sakriveni u Aparninom mozgu služili i kao skladište negativne energije i da su neprekidno emitovali crnu energiju.Prostaglandini su imali ulogu hemijskih prenosnika. Delovali su na samom nivou ćelije gde su sintetizovani. Jedna od funkcija im je aktiviranje inflamatorne reakcije, proizvođenje bola i groznice.

Slika koja sledi prikazuje kako su prostaglandini u predelu mozga ispunjeni crnom energijom. To dovodi do povećanja bola migrenozne glavobolje, jer oni deluju na receptore u mozgu.

postlanding

6. Duhovni tretman Aparnine migrenozne glavobolje

U osnovi svakog duhovnog tretmana je da se inicira povećanje suptilne satva komponente u ometanoj osobi, i istovremenim smanjenjem suptilne  tama komponente.

Mnogo dugoročniji i efikasniji lek za bilo koju vrstu uticaja od duhova, dobija se duhovnom praksom. Duhovna praksa daje efekte jedino ako je u skladu sa 6 osnovnih principa duhovne prakse, i pritom se neprestano uvećava kvantitativno i kvalitativno. Na ovaj se način podiže duhovni nivo i istovremeno povećava nivo satva komponente u samoj osobi.

notes

Duhovna praksa i duhovni lekovi nisu isto. Duhovna praksa pomaže osobi da raste duhovno, dok duhovni lekovi pomažu da se prevaziđe određeno oboljenje. Oni nam omogućavaju brz oporavak kao i da duhovna energija nakupljena našom duhovnom praksom bude upotrebljena za naš duhovni razvoj, umesto za odbranu od ometanja iz duhovnih dimenzija.

Srećom, Aparna je iza sebe imala već duži vremenski period ozbiljnog bavljenja duhovnom praksom. Uz to Njegova Svetost Dr. Atavle je vodio i nadgledao duhovni tretman njenog oboljenja za vreme jednog od njenih migrenoznih napada. On je prvo usmerio duhovni tretman na olakšvanje od bolova u glavi, a zatim na uklanjanje nevidljivog uzroka glavobolje.

1. Brojalice: On je zahtevao od nje da prvo ponavlja pojalicu sa brojevima, od 5 ka naviše- 10, 15, 20 itd. do 50, u trajanju od 5 minuta. Bila je to vrsta tretmana pojanjem brojeva određena konkretno za Aparnin slučaj. To joj je momentalno donelo olakšanje od bolova i stabilizovalo i oslabilo glavobolju. Tabela koja sledi pokazuje efekte brojalice  na migrenoznu glavobolju pre (Figura 1) i posle (Figura  2) pojanja.

chart

2. Mudre: Obzirom da je glavobolja stabilizovana, Njegova Svetost Dr. Atavle je savetovao Aparni da uradi neke specifične položaje (mudre). Specifičan položaj ruku je koristila usklađeno sa pojanjem Božjeg Imena.Ti specifični položaji (mudre) uključuju i pozicije kao što su  držanje skupljenih svih 5 prstiju uprtih u predelu  između obrva, itd.

“Radeći ovo, moja glavobolja je popuštala kako je određeni položaj – mudra umanjivao crnu energiju u mojoj glavi. Primenom ove mere glavobolja se umanjila za nekih 10%.”

3. Mudre za  stopala:

“Tada mi je savetovao određeni duhovni lek za uticaj na centre u mojim stopalima. Pri tom, specifičan položaj ruku sam koristila zajedno sa pojanjem kako bi se koncentrisala pozitivna energija u centrima crne energije. Snagom ovih lekova, suptilni trnoviti žbun je uništen, a i lučenje prostaglandina je zaustavljeno. To je bol uklonilo u potpunosti.”

Ovakav efekat mudri je opisan u tabeli koja sledi.

chart2

“Svi moji dotadašnji lekovi su ukinuti, a ja od tada nisam imala glavobolju. Ako se pojavi nekada u budućnosti, sada sam opremljena da se izborim sa njom, jer sam naučila kako da koristim određena duhovna sredstva da je izečim.”

7. Neki univerzalni duhovni tretmani migrenoznih glavobolja

Duhovni tretman prethodno opisan  je bio primeren Aparninom slučaju. Svaki  slučaj je za sebe, tako da je teško dati univerzalan lek za sve slučajeve gde su duhovi ili preci uzrok migrene.

Ipak, evo par stvari koje možete da učinite ako patite od hroničnih migrenoznih glavobolja koje ne možete da ublažite konvencionalnim lekovima.

  1. Počnite sa duhovnom praksom. Ponudili smo vam duhovnu praksu koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse. Detalje o tome možete pročitati u odjeljku ‘Započnite svoje duhovno putovanje’.

  2. Ponavljanje zaštitne pojalice “Šri Gurudev Data” omogućava da se zaštitite od predaka.

  3. Slana voda kao duhovni lek.

  4. Pojanje za glavobolje izazvane duhovima.

Sve ove korake bi trebalo raditi svakodnevno. Koraci 3 i  4 mogu se prekinuti par meseci posle potpunog prestanka glavobolje. Ali korake 1  i  2 je najbolje nastaviti do kraja života, jer su oni najbolja zaštita za osetljivost na duhove. U ovom slučaju osetljivost, tj. ranjivost je očigledna zbog migrenozne glavobolje koju konvencionalni lekovi nisu mogli da izleče.

Duhovna prakse pojanja Božjeg Imena “Šri Gurudev Data” koja je  zaštitna pojalica, takođe nam pruža zaštitu kada naši različiti problemi u životu imaju uzroke duhovne prirode, a oni mogu da dostignu i do 80%. Osim toga, dobrobiti duhovne prakse su objašnjeni u našem odeljku Duhovno istraživanje trajne sreće’.