Satsang sa Svecima

Satsang sa Svecima

1. Uvod

Reč satsang sastavljena je od dva sloga ‘Sat’ i ‘Sang.’ ‘Sat’ znači Apsolutna Istina ili Božji princip. ‘Sang’ doslovno znači društvo. Pravo značenje reči satsang je ‘biti uvek u društvu s Bogom’ ili ‘biti utemeljen u Bogu’.

Kada živimo u društvu Svetaca, slušamo Njihove dragocene savete i sledimo ih u potpunosti, kaže se da smo na satsangu Svetaca.

Budući da Sveci predstavljaju Boga u ljudskom obliku, biti s Njima na satsangu ili družiti se s Njima, predstavlja jednu od važnijih vrsta satsanga.

 2. Bog i Sveci

Sveci su medijum putem kojeg se Bog otkriva, stoga je satsang sa Svecima isto što i satsang s Bogom. Sveci predstavljaju fontanu mudrosti i ako im dođemo sa stavom učenja, svakako ćemo imati dobrobiti.

Jedna od misija Svetaca je da vode ljude da dožive svoju Božansku prirodu  ili Blaženstvo. Božji princip ili Božanski princip u Svecima je suviše suptilan da bi ga većina tragaoca prepoznala, jer njihova moć suptilne spoznaje nije dovoljno razvijena za prepoznavanje Sveca. Zato se najviše tragaoca fokusira na spoljne osobine Svetaca, kao što su Njihovo ponašanje, pojava, govorne sposobnosti i slično. Budući da se spoljne karakteristike različitih Svetaca prirodno razlikuju, tragaoci se  najčešće zadržavaju na Njihovom upoređivanju i misle kako su neki Sveci moćniji od drugih. Ipak, da bi mogli svakome od Njih iskazati poštivanje i osigurati najviše duhovne dobrobiti posećujući ih ili primenjujući Njihove savete, važno je shvatiti da se Božji princip jednako ispoljava kroz sve Svece.

 3. Kako se ponašati u prisustvu Sveca

Društvo Svetaca je najviša vrsta fizičkog satsanga kojem možemo da prisustvujemo. Dobrobiti sa satsanga  zavisiće od našeg stava i ponašanja prema Svecu.

3.1  Svecu trebamo da pristupimo sa duhovnom emocijom (bhavom) da je On ili Ona sam oblik Boga. Zbog toga osoba treba da se ponaša s poštovanjem prema Svecima. Npr. kada sretnemo Sveca trebamo da iskažemo poštovanje spuštanjem glave na Njegove noge i predavanjem. Na taj način frekvencije Blaženstva koje se emituju iz stopala Sveca u najvećoj meri ulaze u telo kroz krunsku čakru (Bramarandru).

2.SERB_Satsang-of-Saints-subtle

 

3.2 U prisustvu Sveca možemo da što je više moguće pojemo Božje Ime. Svece zanima samo naša duhovna praksa i trud koji ulažemo u nastojanju da dođemo do Boga.

3.3 Osoba treba da govori ponizno, nikako glasno ni nasilno u društvu Sveca.

3.4 Nikada ne treba da se postavljaju pitanja čiji cilj je da se testira Svetac. Ako neko pokuša da testira Sveca to ukazuje na osećaj superiornosti u tragaocu čime se blokira stav učenja ili primanja  milosti od Svetaca.

3.5 Sveci nas uče na razne načine, putem reči, kroz aktivnosti, citate, humor, testove, duhovna iskustva i drugo. Osoba treba  da zadrži stav učenja kako bi upila Njihova učenja u najvećoj mogućoj meri. Treba ulagati iskren trud u učenje, razumevanje i spuštanje učenja u praksu. Sveci vode samo one koji žele da praktikuju naučeno.

3.6 Ponekad Sveci mogu da nas ukore ili izgrde, ali zbog toga ne smemo da se osećamo pogođenim ili uvređenim. To čine da bi nas ispravljali i treba da shvatimo da to rade s namerom da nas uče i često, da unište naš ego. Takve ispravke treba da proučavamo da bi iz njih učili i uvideli kako možemo da se popravimo. Svetac ukorava tragaoca samo u cilju  ostvarenja njegovog duhovnog rasta.

3.7 Kada posećujemo Sveca ne treba da imamo nikakva očekivanja, naročito svetovne prirode, čak i kada neki Sveci odgovaraju na to ili daju svoj blagoslov za svetovne stvari. Važno je doći kod Sveca sa duhovnim stavom kako bi primili savete i milost za obavljanje duhovne prakse, radije nego da primimo blagoslov samo za materijalnu dobit.

3.8 Osoba treba da koristi svaku priliku za služenje Svecu, jer je to prilika služenja ispoljene forme Boga. Kao što je i širenje Duhovnosti (što predstavlja služenje neispoljene forme Boga), služenje Sveca takođe je važno za naš duhovni rast.

4. Dobrobiti od satsanga sa Svecima

4.1 Dobijanje milosti i pojedinačnih saveta za duhovnu praksu

Sveci su oličenje ljubavi bez očekivanja i Njihova jedina briga je duhovni napredak tragalaca koji imaju jaku želju za Bogom. Sveci vode tragaoce pojedinačno tokom satsanga. Oni znaju tačno što je kom tragaocu potrebno za njegov duhovni napredak i prema tome daju savete primerene duhovnom nivou tragaoca. Tragaoc koji poslušno spušta u praksu sve što mu Sveci kažu, obasut je Njihovom milošću i napreduje na duhovnom putu.

Za brži napredak u Duhovnosti važno je obaviti sve što Svetac od nas traži i to odmah i bezuslovno. Poslušnost znači trenutno, potpuno i bezuslovno prihvatanje i izvršenje datih saveta. Najviše dobrobit se dobije kada je poslušnost potpuna. Tragaoc na početku svoje duhovne prakse ne može da praktikuje potpunu poslušnost; zbog toga treba da se trudi da posluša najviše što može. Ako neko i ne razume ili se ne slaže sa savetima, ili možda oseća da ih ne može spustiti u praksu, osoba ih svejedno treba poslušati samo zato jer je to rekao Svetac. Na taj način um tragaoca se razgrađuje i tragalac može da se poveže s Univerzalnim umom i Bogom te iskusi više Blaženstva.

4.2 Upijanje Božanske svesnosti

Sveci su skladišta Božanske svesnosti (Čaitanije). Samom Njihovom prisutnošću ljudi koji dolaze u kontakt s Njima, Njihovo okruženje i predmeti u Njihovoj blizini napune se satviktom. Mnogi predmeti koje koriste Sveci iz SSRF-a pokazuju pozitivne suptilne promene.

Tokom satsanga sa Svecima atmosfera se napuni satviktom, pa prisutni tragaoci upijaju satviktu i Božansku svesnost od Svetaca. Kao rezultat druženja sa Svecima i satvikta u tragaocima takođe se povećava dok borave u Njihovom društvu.

4.3 Duhovno isceljivanje

Primećeno je da se tokom satsanga sa Svecima tragaoci zaposednuti negativnim energijama ispoljavaju. To se događa jer negativna energija ne može da podnese povećanu satviktu koju emituju Sveci. Borba se odvija između satvikte iz Sveca i rađatame iz negativne energije, a posledica toga je ispoljavanje entiteta koji je zaposeo osobu. Kada se takav entitet ispolji, on gubi svoju crnu energiju što povratno donosi korist tragaocu.

4.4 Nakupljeni račun i sudbina poništavaju se milošću Sveca

Kada god posetimo Sveca, treba da koristimo priliku za žrtvovanje. Budući da su Sveci ispoljeni oblik Boga, žrtvovanje imetka Svecima ili Njihovoj misiji širenja Duhovnosti, smanjuje nečiji nakupljeni račun (sančit) i povećava sposobnost podnošenja sudbine (praradba). Stoga osoba treba da ponudi Svecu sve što može, s osećajem zahvalnosti što je dobila mogućnost za to i bez ega da ona pomaže Svecu ili Njegovoj misiji.

4.5 Ostvaruje se duhovni napredak

Najvažnije od svega što se događa kada smo na satsangu sa Svecima je naš duhovni rast, koji se odvija zbog svega što smo prethodno spomenuli. Stoga tragaoc treba da uloži najveći mogući trud u praktikovanju Duhovnosti kako bi zaslužio milost da bude u društvu Sveca.