Satsang sa Svecima

1. Uvod

Riječ satsang sastavljena je od dva sloga ‘Sat’ i ‘Sang.’ ‘Sat’ znači Apsolutna Istina ili Božji princip. ‘Sang’ doslovno znači društvo. Stoga je izravno značenje riječi satsang ‘biti uvijek u društvu s Bogom’ ili ‘biti utemeljen u Bogu’.

Kada živimo u društvu Svetaca, slušamo Njihove dragocjene savjete i slijedimo ih u potpunosti, kaže se da smo na satsangu Svetaca.

Budući da Sveci predstavljaju Boga, biti s Njima na satsangu ili družiti se s Njima, predstavlja jednu od važnijih vrsta satsanga.

 2. Bog i Sveci

Sveci su medij putem kojeg se Bog otkriva, stoga je satsang sa Svecima isto što i satsang s Bogom. Sveci predstavljaju fontanu mudrosti i ako im dođemo sa stavom učenja, svakako ćemo imati dobrobiti.

Jedna od misija Svetaca je voditi ljude prema iskustvu istinske Božanske prirode ili Blaženstva. No, Božji princip ili Božanski princip u Svecima je suviše suptilan da bi ga većina tragatelja prepoznali, jer njihova moć suptilne spoznaje nije dovoljno razvijena za prepoznavanje Sveca. Zato se najviše tragatelja usredotočuje na vanjske osobine Svetaca, kao što su Njihovo ponašanje, pojava, govorne sposobnosti i slično. Budući da se vanjske karakteristike različitih Svetaca prirodno razlikuju, tragatelji najčešće zastanu na Njihovom uspoređivanju i misle kako su neki Sveci moćniji od drugih. Ipak, da bi mogli svakome od Njih iskazati poštivanje i osigurati najviše duhovne dobrobiti posjećujući ih ili slijedeći Njihove savjete, važno je shvatiti da se Božji princip jednako iskazuje kroz sve Svece.

 3. Kako se ponašati u prisutnosti Sveca

Društvo Svetaca je najviša vrsta fizičkog satsanga kojem možemo prisustvovati. Dobrobiti sa satsanga dobiti ćemo ovisno o našem stavu i ponašanju prema Svecu.

3.1  Svecu trebamo pristupiti sa duhovnom emocijom (Bhav) da je On ili Ona sam oblik Boga. Stoga se osoba treba ponašati s poštovanjem prema Svecima. Npr. kada sretnemo Sveca trebamo iskazati poštovanje spuštanjem glave na Njegove noge i predavanjem. Na taj način frekvencije Blaženstva koje se emitiraju iz stopala Sveca u najvećoj mjeri ulaze u tijelo kroz krunsku chakru (Brahmarandhra).

2-CRO-Satsang-of-Saints-subtle

3.2 Možemo što je više moguće pojati Božje Ime u prisustvu Sveca.  Svece zanima samo naša duhovna praksa i trud koji ulažemo u nastojanju da dođemo do Boga.

3.3 Osoba treba govoriti ponizno, nipošto glasno ni odrješito (napadno) u društvu Sveca.

3.4 Nikada ne treba postavljati pitanja kojima Njih testiramo. Ako netko pokuša testirati Sveca to ukazuje na osjećaj superiornosti u tragatelju čime se blokira stav učenja ili primanja  milosti od Svetaca.

3.5 Sveci nas uče na razne načine, putem riječi, kroz aktivnosti, citate, humor, testove, duhovna iskustva i drugo. Osoba treba zadržati stav učenja kako bi upila Njihova učenja u najvećoj mogućoj mjeri. Također treba ulagati iskreni trud u učenje, razumijevanje i spuštati učenja u praksu. Sveci vode samo one koji žele prakticirati naučeno.

3.6 Ponekad nas Sveci mogu ukoriti ili izgrditi, no zbog toga se ne smijemo osjećati pogođenim ili uvrijeđenim. To čine kako bi nas ispravljali i trebamo shvatiti da to rade s namjerom da nas uče i često, unište naš ego. Takve ispravke trebamo proučavati da bi iz njih učili i uvidjeli kako se možemo popraviti. Svetac ukorava tragatelja samo u cilju  ostvarenja njegovog duhovnog rasta.

3.7 Kada posjećujemo Sveca ne treba imati nikakva očekivanja, naročito svjetovne prirode, čak i kada neki Sveci odgovaraju na to ili daju svoj blagoslov za svjetovne stvari. Važno je doći Svecu sa duhovnim stavom kako bi primili savjete i milost za obavljanje duhovne prakse, radije nego primiti blagoslov samo za materijalnu dobit.

3.8 Osoba treba koristiti svaku priliku za služenje Svecu, jer je to prilika služenja manifestirane forme Boga. Kao što je i širenje duhovnosti (što predstavlja služenje nemanifestirane forme Boga), služenje Sveca također je važno za naš duhovni rast.

4. Dobrobiti od satsanga sa Svecima

4.1 Dobivanje milosti i pojedinačnih savjeta za duhovnu praksu

Sveci su oličenje ljubavi bez očekivanja i Njihova jedina briga je duhovni napredak tragatelja koji imaju jaku želju za Bogom. Sveci vode tragatelje pojedinačno tijekom satsanga. Oni znaju točno što kojem tragatelju treba za njegov duhovni napredak i prema tome daju savjete primjerene duhovnoj razini tragatelja. Tragatelj koji poslušno spušta u praksu sve što mu Sveci kažu, obasut je Njihovom milošću i napreduje na duhovnom putu.

Za brži napredak u duhovnosti važno je obaviti sve što Svetac od nas traži i to odmah i bezuvjetno. Poslušnost znači trenutačno, potpuno i bezuvjetno prihvaćanje i izvršenje datih savjeta. Najviše dobrobit se dobije kada je poslušnost potpuna. Tragatelji na početku svoje duhovne prakse ne mogu prakticirati potpunu poslušnost; stoga se treba truditi poslušati najviše koliko mogu. Ako netko i ne razumije ili se ne slaže sa savjetima ili možda osjeća da ih ne može spustiti u praksu, osoba ih svejedno treba poslušati samo zato jer je to rekao Svetac. Na taj način um tragatelja se razgrađuje i tragatelj se može povezati s Univerzalnim umom i Bogom te iskusiti više Blaženstva.

4.2 Upijanje Božanske svjesnosti

Sveci su spremište Božanske svjesnosti (Chaitanya). Samom Njihovom prisutnošću ljudi koji dolaze u kontakt s Njima, Njihovo okruženje i predmeti u Njihovoj blizini napune se sattviktom. Mnogi predmeti koje koriste Sveci iz SSRF-a pokazuju pozitivne suptilne promjene.

Tijekom satsanga sa Svecima atmosfera se napuni sattviktom, pa prisutni tragatelji upijaju sattviktu i Božansku svjesnost od Svetaca. Kao rezultat druženja sa Svecima i sattvikta u tragateljima također se povećava dok borave u Njihovom društvu.

4.3 Duhovno iscjeljivanje

Primijećeno je da se tijekom satsanga sa Svecima tragatelji zaposjednuti negativnim energijama manifestiraju. To se događa jer negativna energija ne može podnijeti povećanu sattviktu koju odašilju Sveci. Borba se odvija između sattvikte iz Sveca i RajaTame iz negativne energije, a posljedica toga je manifestiranje entiteta koji je zaposjeo osobu. Kada se takav entitet manifestira, on gubi svoju crnu energiju što povratno donosi korist tragatelju.

4.4 Nakupljeni račun i sudbina poništavaju se milošću Sveca

Kada god posjetimo Sveca, trebamo koristiti priliku za žrtvovanje. Budući da su Sveci manifestirani oblik Boga, žrtvovanje imetka Svecima ili Njihovoj misiji širenja duhovnosti, smanjuje nečiji nakupljeni račun (sanchit) i povećava sposobnost podnošenja sudbine (prarabdha). Stoga osoba treba ponuditi Svecu sve što može, s osjećajem zahvalnosti što je dobila mogućnost za to i bez ega da ona pomaže Svecu ili Njegovoj misiji.

4.5 Ostvaruje se duhovni napredak

Najvažnije od svega što se događa kada smo na satsangu sa Svecima je naš duhovni rast, koji se odvija zbog svega što smo prethodno spomenuli. Stoga tragatelj treba uložiti najveći mogući trud u prakticiranje duhovnosti kako bi zaslužio milost da bude u društvu Sveca.