Glavni istraživač;: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

Komentar o ograničenjima opreme koja se koristi u modernim istraživanjima

1. Uvod

Tokom korišćenja moderne opreme u istraživanjima zasnovanim na duhovnoj nauci, otkrili smo ograničenost same opreme kao sredstva istraživanja. Na primer, u eksperimentu u kom smo testirali uticaj vegetarijanske i nevegetarijanske hrane na Kundalini čakre tragalaca za Istinom koji imaju i onih koji nemaju ometanja od negativnih energija, ustanovili smo da kod 80% onih koji nemaju i 100% onih koji imaju ometanja negativnih energija, dolazi do poboljšanja aktivnosti čakri nakon konzumiranja nevegetarijanske hrane.

Zanimljivo je da iščitavanja, dobijena u Odeljenju za znanja iz suptilne dimenzije posredstvom šestog čula, pokazuju da su razlozi poboljšanja kod ove dve kategorije tragalaca potpuno različiti.

U slučaju tragalaca koji nemaju ometanja od negativnih energija, razlog povećanja aktivnosti čakri je borba protiv negativnih vibracija koje dolaze iz nevegetarijanske hrane.

Nasuprot tome, u slučaju tragalaca koji imaju ometanja od negativnih energija, centri crne energije u gornjim čakrama koje su napravili suptilni Mantrici (snažne negativne energije), aktivirali su se da bi upili osnovnu suptilnu tama komponentu iz nevegetarijanske hrane.

2. Objašnjenja Odeljenja za znanja iz suptilne dimenzije

Mrs. Anjali GadgilNaše Odeljenje za znanja iz suptilne dimenzije radilo je suptilnu analizu iščitavanja u svim eksperimentima. Suptilna analiza pokazuje da je povremeno, kao u gore opisanom primeru, uzrok iza dva slična čitanja dobijena modernom opremom dijametralno suprotan. Ipak, moderni naučni svet tumači ovakva slična iščitavanja kao slične događaje. Iz ove perspektive, Odeljenje za znanja iz suptilne dimenzije objašnjava ograničenja naučne opreme u istraživanjima i njihovu ulogu u svakodnevnom životu kao dijagnostičkih alata.

 

 

 

2.1 Samo duhovno uzvišena osoba može da razume uzrok koji se nalazi iza određenog iščitavanja

Oprema nam može dati informacije sa 30% tačnosti i pomoći nam da donesemo zaključke na grubom nivou, napr. da su čakre neaktivne. Međutim, razlog neaktivnosti čakri može znati samo duhovno uzvišena osoba.

Donošenje odluke samo na osnovu rezultata koje nam pruža oprema, isto je kao lečenje nečije bolesti na osnovu simptoma, ne uzimajući u obzir pravi uzrok bolesti koji je od presudnog značaja. Ako smo u mogućnosti da odredimo uzrok bilo kog problema, onda možemo da primenimo odgovarajuće lekove i da uklonimo  problem u potpunosti. Ako pronađemo uzrok koristeći informacije dobijene uz pomoć opreme i suptilne analize, možemo da primenimo  prikladne mere na odgovarajućim nivoima, tako da duhovni uzrok problema može biti potpuno uklonjen. Duhovna nauka preporučuje mere za isceljivanje koje imaju sposobnost da privuku Božansku svesnost (Čaitaniju) prema pacijentu. Božanska svesnost efikasno uklanja duhovni uzrok problema. Zbog toga, jedino duhovna nauka može da da duhovne mere isceljivanja koje su 100% efikasne za sve probleme. U suprotnom, ako se odluke donose samo na fizičkom nivou, oslanjajući se samo na modernu nauku, biće pogrešne i u većoj meri beskorisne.

2.2 Ograničenost opreme pri iščitavanju iz momenta u momenat

Ukupna satvikta (satva, duhovna čistota) u društvu se povećava usled aktivnog širenja Duhovnosti od tragalaca za Istinom što nepovoljno utiče na negativne energije. Kako bi se zaštitile, negativne energije se suprotstavljaju tragaocu ometajući ga rađa-tama komponentom. Usled  toga, njegovo telo postaje poput bojnog polja. Postoji bezbroj načina na koji njegovo fizičko telo, um i intelekt, mogu da  budu ometani u bilo kom trenutku.  Kako bi mu pomogli, idealno bi bilo zabeležiti vrstu ometanja i njegov rezultat u trenutku  kada se ometanje dogodio. Zbog toga je važno da se iščitavanja stalno rade. Rešenja treba da dajemo  shodno problemu u datom trenutku. Ovo je praktično nemoguće da se uradi korišćenjem moderne naučne opreme, jer je teško iščitati, bilo kojom opremom, značajne fluktuacije koje se događaju svake sekunde. Stoga je mogućnost pronalaženja uzroka problema u određenom trenutku vrlo umanjena, što dovodi do male verovatnoće pronalaženja rešenja i odgovarajućih mera. To je ograničenje moderne nauke.

Suprotno tome, duhovna nauka je sama po sebi kompletna ako osoba redovno radi duhovnu praksu, a duhovna energija koja se tako dobija deluje kao stalna duhovno isceljujuća mera. Pomaže osobi da prepozna i prevlada probleme sa kojima se susreće u svakom trenutku. Zbog toga je obavljanje duhovne prakse prema šest osnovnih principa duhovne prakse nezamenjivo, jer Božanska svesnost dobijena na taj način konstantno štiti osobu od rađa-tama uticaja.

3. Komentar Njegove Svetosti Dr. Atavlea

Danas nam je dostupna raznovrsna oprema koja može da otkrije uzroke fizičkih i mentalnih bolesti. Na primer, ultrazvuk abdomena može da otkrije da je uzrok jakih bolova kod pacijenta kamen u bubregu i tako da doprinese donošenju odluke o lečenju. Ovi uređaji mogu da daju samo informacije o bolesti na fizičkom nivou. Suptilne uzroke svake bolesti, na primer ometanje prouzrokovano jačim negativnim energijama, sudbina, itd.,  ne može da otkrije ni jedan moderni uređaj. Samo radeći duhovnu praksu i dobijajući znanje o regionima Univerzuma, sve do sedmog nivoa Pakla, možemo da saznamo sve uzroke problema. Stoga je obavljanje duhovne prakse najbolji lek za bilo koju bolest!

Umesto privremenog obavljanja duhovne prakse samo u svrhu duhovnog isceljivanja sa ciljem otklanjanja duhovnog uzroka problema, mnogo je korisnije da obavljamo  stalnu duhovnu praksu. Ako tako radimo, mogućnost pojave problema će ili biti zaobiđena ili će njegov intenzitet biti znatno smanjen ili ublažen.