Kako objašnjavamo efekat mera duhovnog isceljivanja?

Čitaocima se savetuje da primene bilo koju meru duhovnog isceljivanja po svom izboru i na svoju odgovornost.

1. Značaj šestog čula u tumačenju delovanja mera duhovnog isceljivanja

Ako nemamo veoma visoko razvijeno vančulno opažanje (ESP) ili šesto čulo, jako je teško da protumačimo specifično delovanje mera duhovnog isceljivanja. To je zbog toga što bez visoko razvijenog šestog čula (ESP), teško možemo da opažamo pravi uzrok iza našeg doživljaja i iskustva tokom duhovnog isceljivanja. Na primer, dve osobe koje su lečene Svetim pepelom (vibutijem) mogu da dožive potpuno različita iskustva.

 • Osoba koja je zaposednuta duhom će da oseća neprijatnost. Ustvari, duh koji zaposeda tu osobu će da oseća neprijatnost, jer Božanska svesnost (Čaitanija) koja se emituje iz Svetog pepela (vibutija) počinje borbu protiv negativne energije duha. Pošto je svest zaposednute osobe spojena sa svešću duha, osoba doživljava neprijatnost duha kao sopstvenu.
 • Osoba koja nema problem sa uticajem negativnih energija će da doživi osećaj lakoće zbog pozitivnih vibracija koje zrače iz Božanske svesnosti (Čaitanije) Svetog pepela (vibutija).

Postoji dodatni aspekt ovome, a to je da se snažniji duhovi mogu duže odupirati uticaju Božanske svesnosti (Čaitanije), pa to može da izgleda kao da preduzete mere ne deluju. Takođe, ovi duhovi mogu da stvore iluziju tako što će osobi da daju lažan osećaj da su mere delotvorne, ili da nisu.

Sledeća tabela pokazuje da postoje dva gledišta na to šta će osoba (koja je pod uticajem duha, ili je zaposednuta) da doživi tokom sesije duhovnog isceljivanja, viđeno pomoću suptilnog čula. Postoje dve svesti: tragaočeva svest i svest duha koji zaposeda tragaoca. Tokom ispoljavanja tj. kada zaposednutost počinje da biva vidljiva, ili se naglo ispoljava, svest duha dolazi u prvi plan. Ipak ovo može da varira od ispoljavanja do ispoljavanja u zavisnosti od toga čija svest je dominanatna. Samo osoba sa visoko razvijenom vančulnim opažanjem (ESP), ili šestim čulom može da raspozna da li je tragaočeva svest, ili svest duha u tom trenutku dominantna.

Na primer: Ako se osoba ispolji 70%, to znači da je svest duha 70% u prvom planu, a svest tragaoca samo 30% i negde je u pozadini. U ovakvom stanju, izgled te osobe se radikalno menja i ona se ponaša neuobičajeno. U takvom slučaju, ako bismo pogledali izraz duha (koji je sada vidljiv na tragaočevom licu) kada mu se prikaže pozitivan stimulans kao što je slika Božanstva, možemo da vidimo namrgođen, mračan pogled. Ovo se događa zbog toga što duh, u kome prevladava rađa-tama, ne može da podnese Božansku svesnost (Čaitaniju) koja zrači iz slike Božanstva. Ponekad duh može da koristi svoje rezerve crne energije, ili od drugih duhova višeg nivoa i da se pretvara da nije uznemiren duhovnim isceljenjem. To bi moglo da demoralizuje iscelitelja ako pomisli da ne uspeva da dopre do duha. Ipak, duh može da pruža otpor samo dotle dok traju rezerve crne energije koju crpi.

Ukratko, celi proces može da se predstavi kao borba dva špijuna u stripovima, igra mačke i miša. Igra koju duh igra sa isceliteljem je vrlo intenzivna. Samo iscelitelji sa visoko razvijenim šestim čulom mogu da prozru njihovu igru i predstavu i da se suprostave pokušajima duha.

2.  Ko može da vidi šta se stvarno događa tokom sesije duhovnog isceljivanja?

Pogledajmo ko sve može da oseti razliku između osobe i duha koji se ispoljava:

A. Osoba pod uticajem duha:

 • Duhovni nivo osobe koja je pod uticajem duha treba da bude iznad 50%. Posle ovog duhovnog nivoa osoba može da shvati koje su misli njene, a koje pripadaju duhu.

 • Ako je kontrola koju duh ima nad nekom osobom manja od 30%, onda je ta osoba u stanju da razlikuje koje su čije misli.

B. Duhovni iscelitelj:

 • Prosečan iscelitelj nije u stanju ni da primeti duha višeg nivoa, niti da razume nijanse suptilne bitke.

 • Ako je sam iscelitelj zaposednut duhom višeg negativnog nivoa (Mantrikom), njegova suptilna sposobnost, ili šesto čulo (ESP) se može povećati, iako je njegov duhovni nivo nizak. Mantrik višeg nivoa u iscelitelju može da kontroliše zaposednutost duhom u osobi kao da mu je taj duh podređen, odnosno sluga. Ovde se može dogoditi igra u kojoj Mantrik u iscelitelju može privremeno ukloniti duha iz osobe koja je zaposednuta samo da bi se on kasnije mogao da vrati.

 • Samo osoba

  • koja je iznad 70% duhovnog nivoa

  • ili koju direktno vodi Svetac,

može istinski da ustanovi šta se događa.

3. Delovanje isceljivanja u odnosu na crni omotač oko osobe

Da bi se zaštitili od neprijatnosti koju prouzrokuju mere duhovnog isceljivanja, duhovi, ili suptilna tela preminulih predaka stvaraju omotač crne energije oko sebe i oko osobe koja je zaposednuta. Omotač od crne energije služi kao štit.

Nakon izlaganja merama duhovnog isceljivanja, koliko će brzo entitet da oseti neprijatnost (koja se ispoljava kao neprijatnost osobe koja je zaposednuta), zavisi od toga koliko je gust i izdržljiv zaštitni omotač. Osoba koja je pod uticajem duha u manjoj meri i/ili je u pitanju slabiji entitet, obično ima tanji omotač crne energije oko sebe. Prema tome, može se lakše probiti ova barijera i stići do duha/entiteta. Dakle, osoba koja je pod slabijjim uticajem duha nižeg nivoa iz Čistilišta (Buvaloka), doživljava neprijatnost ubrzo posle primene mera. Tada je moguće da se sve neprijatnosti kod te osobe ublaže u roku od 3-4 meseca duhovnim merama isceljivanja.

Ali osobe koje su pod uticajem duhova/entiteta, a koje ne osećaju neprijatnost prilikom primene duhovnih mera isceljivanja verovatno imaju gušći i izdržljiviji omotač crne energije oko sebe. Verovatno je veća i duhovna snaga duha/entiteta koji stvara probleme. Posle konstantnog izlaganja duha merama duhovnog isceljivanja, osoba počinje da oseća neprijatnost tek kroz nekoliko meseci. Osoba ipak može da skrati ovo vreme tako što će da upotpuni mere duhovnog isceljivanja duhovnom praksom koja je u skladu sa šest osnovnih principa kao i sa satvik načinom života.