Kako poboljšati osećaj za umetnost

1. Primeri satvik umetnosti i njeno upoređivanje sa uobičajenom umetnošću

Napomena: Da bi bolje razumeli ovaj članak, preporučujemo vam da počnete čitajući naš članak o Satvi, rađi i tami.

Ako postoji jedna stvar koja ujedinjuje umetnike, to je da oni žele da poboljšaju svoj osećaj za umetnost da stvore bolje umetničko delo. Svaki umetnik želi da se razvije u svom izabranom stilu i polju i da se potrudi kroz svoju umetnost. Umetnici koriste razne tehnike za to, uključujući i posmatranje okruženja, saradnju sa drugim umetnicima, jednostavnu praksu i još mnogo toga. Međutim, postoji čitava dimenzija umetnosti koju većina umetnika ne istražuje, a koja poboljšava duhovnu čistoću njihove umetnosti. U ovom članku mi raspravljamo status kvo, tj. dosadašnje stanje u svetu umetnosti i kriterijume koje koristimo za procenu umetnosti.

Kao što je pomenuto u uvodnom članku iz ove oblasti, tema bilo koje slike treba da bude satvik i da ima neku duhovnu svrhu. To znači da tema treba ili da poveća satviktu u okruženju ili pomogne posmatraču da raste duhovno. Shodno tome, takve teme u umetnosti mogu uključiti sliku božanstva, portret Sveca, naslovnu stranu duhovnog teksta, tekstualni uzorak koji je satvik itd. Slikanje prelepe scene ili portreta poznate osobe koja je prosečnog duhovnog nivoa, iako može biti estetski prijatno, nema vrednost iz duhovne perspektive. Međutim, ako bi scena uključivala mesto bogosluženja koje je probudilo privrženost u posmatraču, onda bi takva slika bila smatrana satvik i bila bi u skladu sa duhovnom namenom života. Zbog toga, ovo ograničava obim tema o kojima umetnici treba da razmišljaju šta da slikaju. U narednom odeljku navode se neki kriterijumi koje umetnici mogu razmotriti pre nego što započnu umetnički projekat kako bi se osiguralo da je satvik i u skladu sa duhovnim ciljem života. Ovi kriterijumi pokazuju kako umetnik treba da razmišlja pre nego što pokuša uraditi bilo kakvo umetničko delo.

2. Kriterijumi za satvik umetnost

Prvi kriterijum koji treba uzeti u obzir prilikom stvaranja umetničkog dela je namera. Umetnici mogu imati razne namere kada se bave umetničkim poslom, ali se namera obično svodi na potrebu izražavanja sebe, zagovaranja vizije, potrebu za uvažavanjem i / ili nekim materijalnim dobitkom. Međutim, iz duhovne perspektive, najvažnije je da umetnik zadrži nameru da napreduje duhovno stvaranjem umetničkog dela i da smanji ego. Kada se umetnost stvara kao duhovna praksa, umetnik dobija  uputstva o tome kako stvoriti umetničko delo od duhovnog učitelja. Kada je umetnost stvorena na ovaj način, ona emituje duhovnu čistotu i umetnik shvata da je samo zahvaljujući duhovnom učitelju bilo  moguće napraviti umetničko delo. To izaziva zahvalnost u umetniku, što pomaže u smanjivanju aspekta ega podvojenosti ili osećanju da je umetnik napravio umetničko delo. Tako stvaranje umetnosti kao deo nečije duhovne prakse smanjuje ego. U kasnijim fazama umetnika direktno vodi Bog i umetnik shvata da jedino Bog stvara umetnost, što takođe umanjuje podvojenost.

Drugi kriterijum koji treba razmotriti jeste koja je svrha umetničkog dela. Generalno, umetnici stvaraju umetnost da komuniciraju idejom ili kao oblik samoizražavanja. To može  uputiti političku, duhovnu ili filozofsku poruku, stvoriti osećaj lepote (estetike) ili izazvati snažne emocije u posmatraču. Da bi umetničko delo bilo usklađeno sa duhovnim ciljem života, svrha umetničkog dela treba da bude povećanje duhovne čistote u društvu, povećanje predanosti kod sledbenika kao i da inspiriše druge da nastave da napreduju duhovno.

Treći ključni kriterijum jeste da li je umetnost napravljena prema duhovnoj nauci o umetnosti. Postoji duhovna nauka koja uređuje kako naslikati predmet umetničkog dela na duhovno čist način. Na primer, satvik dizajn se može odabrati prilikom odabira dizajna na komadu tkanine. Još jedan primer može biti slikanje božanstva uz nastojanje da se božanstvo nacrta na takav način da podseća na njegov stvarni oblik. Stvaranje umetnosti pod vođstvom duhovnog učitelja pomaže kako bi se osiguralo da je umetnost stvorena prema duhovnoj nauci o umetnosti. Pored toga, kako umetnik povećava svoju duhovnu praksu, razvija se i njegovo šesto čulo što omogućava umetniku da oseti duhovne vibracije iz umetnosti koju stvara. Ovo pomaže umetniku da shvati iz prve ruke važnost stvaranja umetnosti prema duhovnoj nauci o umetnosti.

Prema duhovnoj nauci, iako je Bog jedan, on se ispoljava  (manifestuje) na brojne načine da ostvari različite funkcije u poznatom i nepoznatom Univerzumu. Na primer, postoji oblik Boga koji je odgovoran za znanje, zaštitu, zdravlje itd. Prema duhovnoj nauci, svaki oblik Boga ima jedinstvene osobine i poznat je kao božanstvo. Prema tome, svako božanstvo je specifičan Božanski princip.

Jedna od najtežih vrsta umetnosti  je crtanje slike božanstva. To je zato što je božanstvo vrlo suptilno po prirodi i teško je sagledati oblik božanstva. Crtanje slike božanstva je najbliže što neko može vizuelno da predstavi Boga. Da bi se sagledao i precizno nacrtao oblik božanstva potrebno je veoma razvijeno  šesto čulo i konstantno vođstvo duhovnog učitelja.

Na Maharši univerzitetu za Duhovnost (MAV), tragaoci, umetnici su stvorili, ručno i digitalno, različite duhovno čiste slike Božanstva, imajući gore navedene kriterijume na umu. Mnoge duhovne prednosti dobijene stvaranjem duhovno čiste slike navedene su u nastavku.

3. Slikanje lika božanstva sa pravom duhovnom namerom

Slika božanstva napravljena sa pravom svrhom ima potencijal da duhovno koristi posmatraču i okolini. Ako je slika božanstva stvorena prema duhovnoj nauci umetnosti prema uputstvima duhovnog učitelja, onda se dobijaju sledeće koristi.

  • Slika božanstva privlači i upije princip i energiju Božanstva.
  • Slika božanstva takođe emituje duhovno čiste vibracije u okolinu.
  • To povećava duhovnu čistotu u okruženju.
  • Duhovna čistoća slike pomaže povećanju vere i predanosti sledbenika. Zbog vere i  posvećenosti sledbenika, princip Božanstva  je privučen na sliku u većoj meri.
  • Uznemirujuće energije u okruženju eliminišu se zbog pozitivne energije slike.

Brojne digitalne slike Božanstva su napravljene u Centru za duhovno istraživanje i Ašramu. Na  tim digitalnim slikama  primećene su gore navedene prednosti. Pored toga, zbog visoke razmere prisutnosti principa Božanstva  u ovim slikama, neke su preuzele realne osobine, i one su navedene u nastavku.

4. Digitalne slike postaju živopisne

Kada se napravi digitalna slika prema duhovnoj nauci o umetnosti, ona postaje pozitivnija (satvik). U slučaju digitalne slike božanstva, princip Božanstva se apsorbuje na sliku i počinje da dobija realne osobine. Slede neke od karakteristika koje su uočene u digitalnim slikama Božanstva koje su nacrtali tragaoci-umetnici.

  1. Oči božanstva prate posmatrača.
  2. Dok se posmatrač pomera oko slike, čini se da se božanstvo pokreće sa posmatračem i da je stalno okrenuto ka njemu.
  3. Različiti posmatrači opažaju različite izraze božanstva. Ovo zavisi od duhovne emocije (bav) i predanosti posmatrača.
  4. Posmatrači digitalnih slika Božanstva (nacrtanih od strane tragalaca-umetnika) opažaju  pokret unutar slike. Na primer, kretanje kose, ornamenata, disanje itd.
  5. Posmatrači  takođe osećaju pozitivnu energiju sa ovih slika. Na primer, posmatrači  osećaju da su privučeni ka slikama, doživljavaju duhovno isceljivanje ili imaju različita duhovna iskustva gledajući slike itd.

Neki umetnici mogu namerno proizvesti neke od gore navedenih efekata u svojim slikama manipulisanjem svetlosti i senke kako bi stvorili iluziju perspektive. Međutim, tragaoci-umetnici sa Maharši univerziteta za Duhovnost (MAV) ne pokušavaju namerno napraviti takve efekte. Pa ipak, njihove slike  su stekle ove osobine realnosti.

Kada slika postane kao da je živa, ona daje dodatnu duhovnu korist. To je zbog toga što je to jedinstveni duhovni fenomen koji izaziva duhovnu emociju posmatrača. Postoji takođe i veća razmera principa Božanstva koja se emituje kada slike preuzmu realne životne kvalitete, što dodatno pročišćava posmatrača i životnu okolinu.

Prednosti satvik umetnosti  nisu ograničene na slike božanstava i primenjuju se na sve vrste umetnosti. Jedan primer, koji uključuje dizajn, dat je u nastavku.

5. Satvik tekstilni dizajn naspram tamasik dizajna

Primene stvaranja duhovno čistijih dizajna i umetničkih formi su mnoge. One mogu uključiti dizajn u vezi sa tekstilom, nakitom, odećom, tapaciranjem, posteljinom, itd. U ovom delu su prikazana dva primera dizajna na tkanini. Jedan prikazuje satvik dizajn (slika A), dok drugi prikazuje tamasik dizajn (slika B).

Kada su tragaoci bili zamoljeni  da izvedu suptilni eksperiment da bi se utvrdilo koji dizajn je emitovao više pozitivnih duhovnih vibracija, većina tragalaca  je ustanovila da slika A emituje pozitivne vibracije, dok slika B emituje negativne vibracije. Ovi nalazi su potvrđeni kroz razvijeno šesto čulo duhovnog istraživačkog tima.

Satvik dizajn je bio pripremljen od strane odeljenja za umetnost na Maharši univerzitetu za Duhovnost (MAV). Ima satvik boje kao što su svetlo plava i bela uz simetrični dizajn cveća. Oblik cveća takođe je satvik. Nasuprot tome, tamasik dizajn je asimetričan. Oblik šare je takođe nasumičan i emituje tama dominantne vibracije. Korišćene boje nisu komplementarne jedna drugoj.

Odeća je najbliža telu, tako da ima veliki uticaj na osobu na nivou vibracija. Osoba koja nosi odeću sa tamasik dizajnom  ceo dan će biti pod uticajem vibracija kojima prevladava tama. Sa druge strane, osoba koja nosi odeću sa satvik dizajnom će ceo dan osetiti prednosti njene pozitivnost. Neki od štetnih efekata sa kojima se osoba može suočiti kada nosi tama dominantnu odeću uključuju glavobolje, manju jasnoću misli, negativne misli itd. S druge strane, neke od prednosti koje se odnose na nošenje satva dominantne odeće uključuju osećaj lakoće, jasnoću misli, pojanje postaje dublje itd. Ovo je samo jedan primer kako dizajn može svakodnevno uticati na ljude. Svaki dizajn s kojim dolazimo u kontakt  utiče na nas na duhovnom nivou. Jasno je da bi satvik dizajni oko nas svima koristili duhovno.

6. Zaključak

Primene satvik umetnosti su brojne. Prethodna dva primera pokazuju kako  satvik umetnost  može da koristi ljudima u njihovom životu. U narednim člancima u ovom poglavlju ćemo pokriti proces kako tragaoci-umetnici u MAV-u praktično primenjuju ove principe prilikom kreiranja umetničkih dela kao i  neke  ključne principe koji su u osnovi satvik umetnosti. Mi smo svi pod uticajem umetnosti oko nas na duhovnom nivou, tako da svi možemo imati koristi od učenja ovih principa. Kao umetnik, osoba nije ograničena samo na stvaranje umetničkog dela koje je privlačno  čulima, već ona može aktivno doprineti povećanju duhovne čistote u društvu putem njegovog ili njenog umetničkog dela.