Progresivne promene na predmetima usled pozitivne energije

1. Uvod

Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci je od 2000. godine istraživala brojne slučajeve u kojima su se predmeti promenili ili u kojima se spontano materijalizovala duhovna energija. Uzroke ovih promena nije moguće objasniti konvencionalnim metodama. Naše duhovno istraživanje je otkrilo da su se promene na ovim predmetima desile kao posledica ispoljavanja negativne ili pozitivne duhovne energije.

Tri predmeta koja su se promenila usled pozitivne energije je koristio Njegova Svetost Dr. Atavle. Posmatrajući ova tri predmeta posle nekog vremena, primetili smo da se promene nastavljaju.

U ovom članku dajemo objašnjenje ovog fenomena progresivnih spontanih promena usled delovanja pozitivne duhovne energije. Objavili smo i foto-galeriju ovih predmeta.

2. Značaj ove studije

U ranijem članku smo objasnili značaj proučavanja spontanih promena ili Božanskih materijalizacija.

Kada se proces promene nastavlja tokom dužeg vremenskog perioda, na primer duže od jedne godine, on postaje sve zanimljiviji. Proučavajući ovakve fenomene ne samo da shvatamo Božansku prirodu predmeta i uzroke promena, već možemo da razumemo i proces koji prouzrokuje te progresivne promene.

Pored toga što dokazuju da postoje pozitivne energije, ovi predmeti nam govore i da pozitivna promena do koje je dovela satvikta Sveca najvišeg reda, nastavlja da se značajno dešava kako vreme prolazi. To nam, iz duhovnog ugla, objašnjava značaj predmeta koje koriste Sveci.

3. Zašto se promena nastala ispoljavanjem pozitivne energije nastavlja kako vreme prolazi

Svetac je duhovno čista sveta osoba. Zbog toga Njegovo fizičko telo (stuladeha) postaje idealan medijum za materijalizaciju pozitivne energije. U predmetima koje su koristili Sveci preovladava satva jer se u njih prenosi pozitivna duhovna energija Sveca. Što su duže Sveci koristili određeni predmet u njima ima više Božanske svesnosti (Čaitanija), Božanskog principa, pozitivnosti itd.

Nastavak materijalizacije pozitivne energije takođe zavisi od uzroka promene. Sveci najvišeg reda kao što je Njegova Svetost Dr. Atavle deluju na nematerijalizovanom (nirgun) nivou i kada oni koriste predmet, nematerijalizovani Božji princip teče kroz njih i deluje na predmet. Pored toga, ovakvi Sveci nastavljaju da napreduju ka nematerijalizovanom nivou. Zanimljivo je da i materijalizacija pozitivne energije koja se javila u predmetu kojeg je koristio takav Svetac, tokom vremena sledi isti put napredovanja ka nematerijalizovanom nivou.

4. Dobrobiti od predmeta koji se progresivno menjaju usled delovanja pozitivne duhovne energije

Ovi predmeti (čak i njihove fotografije) koji nastavljaju da se menjaju tokom dužeg vremenskog perioda, predstavljaju veliki izvor pozitivne energije. Prosečna osoba teško može da ima dobrobit od pozitivne energije na suptilnom nivou, ali lakše može da upije suptilnu energiju iz fizički,  materijalizovanih oblika.

Ovi predmeti neprestano emituju pozitivnu energiju u prostor (vastu) ili u okruženje i tako imaju uticaj na nas. Zbog rađe i tame u okruženju, suptilni ometajući omotač se svakodnevno stvara oko nas. Kada se povećaju rađa i tama, raste inercija koja dovodi do ometanja i prepreka u duhovnoj praksi. Kada dođemo u kontakt sa tako pozitivnim predmetima koji emituju satva vibracije, rađa i tama se dezintegrišu, smanjuje se ometajući omotač i to pomaže našoj duhovnoj praksi. Naučili smo i da se kroz ove predmete dešava duhovno isceljivanje.

Iako samo pomoću razvijenog šestog čula možemo rasuditi da li je neko iskustvo pozitivno ili negativno, neki znakovi koji ukazuju na to da je iskustvo pozitivno su – osećanje entuzijazma posle gledanja u predmet, doživljaj stanja bez misli, osećaj Blaženstvadoživljaj mirisa bez ikakvog spoljnjeg izvora, osećaj mira itd. Kada osoba sa ometanjima od negativnih energija dođe u kontakt sa takvim predmetima mogu se primetiti sledeći znakovi – učestalo podrigivanje, zevanje, manjak vitalne energije (Prana-šakti) i materijalizovanje entiteta koji je zaposeo osobu, jer taj entitet ne može da podnese duhovnu čistotu predmeta.

Efekti ovih pozitivnih predmeta su najvidljiviji na osobama koje imaju jaka ometanja od negativnih energija. Kada su došle u kontakt sa ovim predmetima, snažno se materijalizovao negativni entitet koji ih je zaposeo. To se dogodilo zato što negativna energija ne može da podnese duhovnu čistotu ovih predmeta. Suptilna analiza, zasnovana na znanju o duhovnoj dimenziji,  je pokazala da dođe do suptilnog rata između pozitivnih vibracija koje emituje predmet i negativnih vibracija koje emituje entitet koji je zaposeo osobu. Zbog ogromne pozitivnosti, negativna energija entiteta se smanjuje i osoba postaje pozitivnija.

U Fondaciji za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci čuvamo ovakve pozitivne predmete. Koristimo ih u duhovnom centru za duhovno isceljivanje tragalaca (sadaka) sa velikim ometanjima od negativnih energija i za proučavanje pozitivnih promena na njima. Kako se u ovim predmetima povećava pozitivnost, oni će biti od koristi čovečanstvu u godinama koje dolaze. Oni su kao sedišta pozitivne energije i održavaju satva komponentu u okruženju.

Ponekad Sveci daruju ovakve predmete tragaocima ili pojedincima. Time daju tragaocima duhovnu energiju za sprovođenje Božje misije. Ti predmeti su napunjeni Energijom Njihove odluke (sankalpa-šakti) potrebnom za misiju. Sveci deluju u skladu sa Božjom voljom (Išvareća) i zato se ovi pozitivni predmeti koriste da daju pozitivnost potrebnu za misiju i pruže zaštitu od negativnih energija koje ometaju ostvarenje misije.

Ukratko, ovi pozitivni predmeti su veoma značajni za tragaoce i sve ostale koji se ozbiljno bave duhovnom praksom. Prema ovim predmetima treba da osećamo ogromnu zahvalnost i da ih dobro čuvamo. Neki ljudi možda neće moći da razumeju njihov značaj ili mogu imati nedoumicu o tome da li su promene pozitivne ili negativne. U takvima slučajevima najbolje je konsultovati duhovno naprednu osobu.

5.Doživite sami pozitivnu energiju

Radi boljeg razumevanja možete pogledati našu galeriju i sami doživeti ove predmete. Možete i poslati svoja iskustva putem opcije “Pošaljite komentar“.

2-SERB-Gallery