Uzaludnost modernog istraživanja


 

Definicija ‘Istraživanja’:

 

Istraživanje je definisano kao sistem učenja  materijala i izvora sa namerom da se dokažu činjenice i donesu novi zaključci. (Engleski rečnik)

Istraživanje je definisano kao ljudska aktivnost osnovana na intelektualnoj aplikaciji u  istraživanju materije. Primarni cilj za primenjeno istraživanje je spoznaja, interpretacija i izgradnja metoda i sistema za unapređenje ljudskog znanja u širokom izboru naučnih materija našeg sveta i Univerzuma. Istraživanje može da koristi naučnu metodu, ali i ne mora. (Wikipedia, 2008)

1. Uvod u Istraživanje

Svakodnevno se troše milioni dolara na istraživanja iz raznih oblasti. Čovečanstvo koristi sve udobnosti i materijalna dostignuća kao rezultat tih istraživanja. Moderno istraživanje nas je učinilo samo svesnijim našeg okruženja i osiguralo nam čisto, suštinsko znanje koje je zauzvrat dovelo do nekih ključnih izuma i saznanja. Ti izumi i saznanja su promenili naš način života. Na primer:

 • Ne moramo da gledamo našu decu kako umiru od malarije, jer je medicina pronašla lek za to.
 • Telefon nam omogućuje komunikaciju sa porodicom, prijateljima i kolegama širom sveta.
 • Avionom za vrlo kratko vreme prelazimo ogromna rastojanja dok je našim dedovima i precima trebalo puno meseci da pređu tu istu razdaljinu.
 • Zahvaljujući naprednim poljoprivrednim tehnikama, prinosi na njivama su se veoma povećali.

Pa ipak, iz duhovne perspektive postoji određena beskorisnost u prethodno navedenim istraživanjima. U sledećem tekstu ćemo objasniti razloge ove smele izjave.

2. Nekoliko pojmova

Za početak je potrebno da razumemo neke duhovne pojmove:

1. Osnovni smisao života:

Ako pogledamo svoje živote, sve naše aktivnosti su u potpunosti u vezi sticanja nekog oblika sreće, ili smanjenja patnje. Mnogi od nas pokušavaju da dostignu sreću koristeći naših pet čula, uma i intelekta. Ovo može da bude zbog dobijanja novog prihoda, ostvarenja ljubavne veze, ili ulaženja u posao.

Na taj način mi utvrđujemo broj zemaljskih ciljeva u našem životu u potrazi za ovom neuhvatljivom srećom. Sledi tipična lista raznih stvari koje bi neko možda želeo da ostvari u svom životu:

 

Na žalost bez obzira na naš zemaljski trud, čak iako ispunimo ove ciljeve, trajna i najviša sreća ostaje nedohvatljiva kao i do sada.

Iz duhovne perspektive jedini smisao života je:

 • Da ispunimo našu sudbinu, tj. da izmirimo račun uzimanja i davanja koji imamo sa raznim ljudima.
 • Da duhovno napredujemo sa ciljem spajanja sa Bogom i konačnog izlaska iz neprestanog ciklusa rađanja i umiranja. Kada mi duhovno napredujemo i spajamo se sa Bogom, dostižemo iskustvo Blaženstva koji je kvalitet Boga. Blaženstvo je krajnja forma sreće. To je sreća najvišeg reda i ne zavisi ni od jedne spoljašnje stimulacije.

 

Duhovno napredovati znači da prevaziđemo-razgradimo 5 čula, um i intelekt i da se poistovetimo sa Božjim principom, ili dušom u nama. Ovo je glavna svrha našeg rođenja.

Pogledajte članak – Svrha života?

2. Maja (Velika Iluzija)

Maja, ili Velika Iluzija se odnosi na stvoren Univerzum. Iako mnogi od nas smatraju da je svet oko nas stvaran, to je greška, mada je verovanje da Maja predstavlja potpunu stvarnost ili istinu prirodno. Apsolutna Istina je Bog koji je nepromjenljiv i nalazi se u svemu i u svima nama kao duša. Maja nas obmanjuje u verovanju da je sve što osećamo sa naših pet čula, umom i intelektom istina.

Maja može biti shvaćena kao Univerzum opažajnog dualiteta, sočivo niže realnosti koje je postavljeno preko jedinstva Bramana koji je Vrhovni Princip Boga.

Sve u Maji je podložno promeni, tj. sve u njoj se odvija kroz kreaciju, održavanje i destrukciju. Sve u Maji je bez Blaženstva, a onaj koji je bez Blaženstva, ne može da bude večan. Samo je Bog večan i Blaženstvo je iskustvo povezano sa Božjim principom. Ako baziramo našu sreću na bilo šta u Maji, naša sreća je uvek kratkotrajna, isto kao što je promena stvarna priroda Maje. Zbog toga će naša sreća biti usmerena na cilj koji se stalno menja.

S druge strane, duša ili princip Boga u nama je večan i nije podložan promeni. Jednom kada prevaziđemo, ili se uzdignemo iznad naših pet čula, uma i intelekta i iskusimo povezanost sa dušom, mi doživljavamo Blaženstvo.

3. Istinsko Znanje

Istinsko Znanje ili Znanje zasnovano na duhovnoj nauci je znanje koje se odnosi na iskustvo Božjeg principa. On ima sopstveni unutrašnji sjaj. Ima u sebi kvalitet da odagna tamu i neznanje o Istini. Istina je kada doživljavamo da smo svi deo Božjeg principa,a ne pojedinci u Maji.

3. Zašto je istraživanje neuspešno?

Sada ćemo pogledati zašto je moderno istraživanje neuspešno.

Nije usklađeno sa osnovnim smislom života: Jednom kada smo shvatili da je osnovni smisao života spoznaja Boga, ili nastojanje da iskusimo dušu unutar nas, tada sav naš trud mora da bude usklađen sa tim. Nažalost sva istraživanja vođena u današnje vreme su usko povezana sa Majom (Velikom Iluzijom) i nisu usmerena na iskustvo Božjeg principa, ili duše u svima nama. Zbog toga nas taj tip istraživanja ne vodi do Apsolutne Istine koja je iskustvo Božjeg principa u svima nama. Ono je zato štetno, jer nije usklađeno sa osnovnim smislom života.

 • Promoviše Maju: Sva istraživanja sprovedena u današnje vreme samo potkrepljuju stanovište da je Maja stvarnost. Zbog toga nas to odvraća od Istine da je Bog jedina stvarnost.
 • Povećava zavisnost od Maje: Istraživanja vode do saznanja koja samo povećavaju zavisnost od naših pet čula, uma i intelekta. To još više čini naš ego jačim. Mnoge izume koje smo odobravali sada nam štete na globalnom nivou – plastični otpad, genetski modifikovana hrana, atomska bomba, itd.
 • Ne uzima u obzir duhovnu dimenziju: Moderna istraživanja ne uzimaju u obzir duhovnu dimenziju koja je glavni uzrok naših problema u životu. Na primer, preko 90% razloga za bolesti zavisnosti ima uzrok u duhovnoj dimenziji.  Molimo vas pogledajte članak – Istraživanje zavisnosti zasnovano na duhovnom istraživanju.
 • Duhovna praksa može da poboljša istraživanje: Ako neko ostvari jedinstvo sa Bogom kroz duhovnu praksu, tada može da dobije odgovore, brzo i lako, na bilo koje pitanje od Univerzalnog Uma i Intelekta. Ovo bi uštedelo milijarde dolara u resursima i vremenu istaživanja.

Neko bi mogao da kaže da je zahvaljujući modernoj nauci pronađena  vakcina protiv  velikih boginja i da je mnogim ljudima donela olakšanje i sreću. To je istina, ali sreća i stanje uma  u ovom slučaju su privremenene. Po našoj sudbini mi moramo da  iskusimo određenu količinu sreće, ili patnje koja je jedinstvena za svakog od nas. Ove jedinice sreće, ili patnje su nezavisne od bilo kog otkrića, ili izuma od moderne nauke. Ako osoba mora da prođe kroz određenu količinu nesreće zbog sudbine, tada je sva otkrića ili izumi neće spasiti bola. Bol prouzrokovan sudbinom je duhovni problem. Jedino što ublažava sudbinu, ili daje snagu da izdržimo, je duhovna praksa.

4. Ograničenja ‘Istraživanja’

 • Pruža samo trenutnu sreću: Reč ‘Istraživanje’ je povezano sa modernom naukom. Ono daje čoveku samo trenutnu sreću. Razlog toga je što ono obuhvata samo ono što  može da se shvati sa pet čula, umom i intelektom. Budući da su um i intelekt deo prolaznog tela, zbog toga je i ‘Istraživanje’ kratkotrajno.
 • Promenljivo: Svaki aspekt Maje prolazi kroz tri faze, stvaranje, održavanje i razgradnju. Svaki rezultat modernog istraživanja će zato biti ograničen na određeni period.

5. Prednosti praktikovanja Duhovnosti

 • Više u skladu sa osnovnom svrhom života: Praktikovanjem  Duhovnosti osoba dobija pristup Znanju duše i doživljava Blaženstvo i u skladu je sa osnovnom svrhom života.
 • Sticanje stvarnog znanja: Prema duhovnoj nauci Istinsko Znanje prevazilazi reč ‘Istraživanje’, to je traganje za večnim Božanskim Univerzumom i razumevanjem večne Božanske misli u njemu. Sticati Istinsko Znanje znači razumeti Univerzum, koji je izvan uma i intelekta i koji je lišen pojma i doživljaja “jastva”, ili ega. To razumevanje koje je puno Božanskog, pročišćava intelekt. Kada se “ja” razgradi doživljavamo unutrašnje Blaženstvo. Kada spoznamo Istinu o večnom životu, to je poznato kao spoznaja Istine.
 • Prevazilaženje problema u životu: Praktikovanjem Duhovnosti možemo prevazići probleme u životu gde je uzrok duhovne prirode. Do 80% naših životnih problema ima duhovni uzrok. Nijedna količina modernog istraživanje nas ne može da zaštiti od bola kroz koji moramo da prođemo zbog sudbine. Jedino što može da nam pomogne je duhovna praksa.
 • Mogućnost obavljanja istraživanja zasnovanih na duhovnoj nauci: Kada neko obavlja duhovnu praksu, njegovo šesto čulo se razvija. Kada neko postane duhovno razvijen, tada ima neometan pristup Univerzalnom Umu i Intelektu. Zbog toga je sposoban da obavlja istaživanja zasnovana na duhovnoj nauci. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci za razliku od modernog, uzima u obzir fizicke, psihičke i duhovne činjenice.
 • Duhovni razvoj: Ljudi koji su duhovno razvijeni žive vrlo jednostavan život bez koristi i izuma modernog istraživanja, pa ipak doživljavaju Blaženstvo kao rezultat njihove duhovne prakse.

 6. Poređenje između Istraživanja i Duhovnosti

Sledeća tablica nam pokazuje poređenje između istraživanja i praktikovanja Duhovnosti.

Aspekt

Istraživanje Praktikovanje Duhovnosti

Iskustvo

Ograničeno na pet čula, um i intelekt

Iskustvo Duše tj. Božjeg principa u nama

Vrsta znanja

Relativna znanja, vezano za vreme, mesto itd.

Apsolutno znanje kaje nas vodi razumevanju Boga

Ograničenje znanja

Zbunjuje pojedinca kroz mrežu reči

Nadilazi reči kako bi se iskusila Bogospoznaja

Dosada

Kada usvojimo znanje pojavljuje se dosada

Dosada se ne pojavljuje, jer se sve više i više doživljava Blaženstvo

Vrsta sreće

Pruža prolaznu sreću

Pruža Blaženstvo

Korist

Pomaže samo na Zemlji

Pomaže na Zemlji i u životu posle smrti

Izvor znanja

Generalno ograničeno sopstvenim intelektom

Konačno je, moguće pristupiti Univerzalnom Umu i Intelektu

U skladu sa osnovnim smislom života?

Nije u skladu.
Udaljava nas od osnovne svrhe života tj. spoznaje Boga i podstiče našu zavisnost od Maje

U skladu je sa osnovnom svrhom života