Istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci uz pomoć elektro – somatografske tehnike skeniranja

Glavni istraživač: Dr. Nandini Samant, MBBS, DPM

1. Uvod

SSRF – Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci koristi Biofidbek aparate za proučavanje delovanja različitih stimulansa na naše aure, energetske sisteme i čakre. Jedan od takvih aparata je DDFAO (Computer-Aided Screening and Functional Diagnosis).

2. Kako smo došli na ideju korišćenja DDFAO opreme?

Dr. Elvedina Manko, priznati homeopata iz Bosne, upoznala nas je sa osnovama elektro – somatografske tehnike skeniranja. Za vreme njenih poseta ašramu u Goi (Indija), 2008. i 2009.g. velikodušno nam je dala na korišćenje svoje DDFAO aparate za niz eksperimenata. Obučavala nas je na koji način da koristimo aparat, kako da analiziramo čitanja, a i sama je učestvovala u istraživanju. Sproveli smo 40 eksperimenata na 200 tragalaca iz celog sveta za vreme njihove posete ašramu u Goi i snimili 4000 čitanja.

3. Kako radi DDFAO?

DDFAO je medicinski aparat za snimanje rada različitih organa u ljudskom telu. Ovaj aparat omogućava pouzdana merenja impedansi u bio-elektro impulsima pomoću šest ravnih elektroda i tačno određuje neke parametre u telu, kao što su nivo pH i krvni pritisak pomoću visoko integrisanog elektronskog kola. DDFAO je integrisana tehnologija s mogućnošću tumačenja podataka pomoću načela neurofiziologije i automatski predlaže analizu rizika pacijenta za manje od 3 minuta (uključeno je i vreme očitavanja).

DDFAO meri električnu aktivnost tela, zapravo radi na istom principu kao poznati aparati EEG i EKG. Međutim, umesto da se skoncentriše samo na aktivnosti mozga ili srca, DDFAO primenjuje ovu tehniku ​​na celo telo, da bi se dobio ElektroSomatoGram (ili ESG).

DDFAO sačinjiva:

 • Uređaj za merenje smešten u plastičnoj kutiji.
 • Šest elektroda:
  • Dve samolepljive elektrode koje se postavljaju na čelo
  • Dve ploče za dlanove
  • Dve ploče za stopala
 • Računar koji pokreće softver

Elektrode se postavljaju na ruke, noge i čelo ispitanika. Kroz njih prolazi električna struja niske voltaže u telo ispitanika i tako se meri električna aktivnost tela. Zatim se pokretanjem različitih algoritama na računaru prikazuju očitavanja u grafičkom obliku.

4. Aspekti DDFAO-a koje koristi SSRF

Među različitim aspektima funkcionisanja tela koje DDFAO oprema ima mogućnost da analizira, skoncentrisali smo se na očitavanja Kundalini čakri.

Svesni smo da u telu postoje različiti funkcionalni sistemi na primer: kardio-vaskularni, disajni ili probavni sistem, itd. Osim toga postoji i suptilni energetski sistem, Kundalini sistem koji pruža energiju fizičkom i suptilnom telu. Svi sistemi, osim energetskog sistema, mogu se videti seciranjem ljudskog tela. Međutim, osobe sa razvijenim šestim čulom mogu da vide i Kundalini sistem. Baš kao što drugi sistemi imaju svoje centre, na primer, centar vaskularnog sistema je srce; energetski sistem takođe ima suptilne centre koji se zovu čakre. Postoji sedam Kundalini čakri koje su odgovorne za pružanje suptilne energije pojedinim organima u telu i njohovm funkcionisanju.

4.1 Povezanost Kundalini čakri sa radom pojedinih organa u telu

Sedam Kundalini čakri su deo suptilnog tela osobe. Regulisanje i protok suptilne energije kroz suptilno telo vrši se posredstvom ovih sedam čakri. Upijanje suptilne energije iz okoline, kao njen prenos u telo i van njega se takođe obavlja preko čakri. Zato je, funkcionisanje tih čakri utiče na funkcionisanje organa koji su povezani sa tom čakrom kao i na funkcionisanje centara u suptilnom telu. Zbog toga to utiče na ljudsko ponašanje i druge aspekte života. Sledeća tabela prikazuje telesne organe koji korespondiraju Kundalini čakrama kao i osnovne osobine pojedinca povezane sa svakom čakrom.

Čakra br. Kundalini čakra Organ u telu povezan sa Kundalini čakrom Povezane osobine
1. Muladar Polni organi, mokraćna bešika, debelo crevo i prostata
2. Svadištan Gušterača, tanko crevo, bubrezi i polni organi Telesne žudnje
3. Manipur Jetra, žučna kesa, slezina, želudac Centar „volim – ne volim“
4. Anahat Srce, pluća, timus, sistem krvnih sudova Žudnja
5. Višuda Štitnjača, grlo, glasnice, jednjak Svetovne i duhovne emocije
6. Adnja Prednji deo mozga, hipofiza, levo oko, nos, uho i nervni sistem Koncentracija
7. Sahasrar Stražnji deo mozga, epifiza i desno oko Iskustvo Božanskog Principa

Dakle, gornje četiri čakre su povezane sa duhovnim rastom, dok su donje tri čakre povezane sa svetovnim željama.

4.2 Zašto smo odabrali očitavanja Kundalini čakri?

S obzirom da Kunḍalini čakre pružaju suptilnu energiju za fizičko i suptilno funkcionisanje tela, stanje Kunḍalini čakri nam pruža predstavu o funkcionisanju pojedinca. Jednostavno rečeno, optimalno funkcionisanje Kunḍalini čakri znači optimalno funkcionisanje pojedinca; povećana aktivnost ili neaktivnost Kunḍalini čakri bi reflektovala odgovarajući problem u funkcionisanju osobe. Prema tome, svaki podsticaj koji poboljšava funkcionisanje čakri je pozitivan podsticaj iz perspektive tog pojedinca. S druge strane, svaki podsticaj koji smanjuje aktivnost čakri ili ih previše aktivira je negativan, odnosno nepovoljan. Upravo iz tih razloga smo odabrali DDFAO očitavanje Kunḍalini čakri da bismo proverili rezultat različitih stimulansa.

4.3 Nazivi koje se pojavljuju pri skeniranju putem DDFAO opreme u skladu sa odgovarajućim Kundalini čakrama

Nazivi koji se javljaju u čitanju Odgovarajuća Kundalini čakra
1. Bazična Muladar-čakra
2. Sakralna Svadištan-čakra
3. Pupčana Manipur-čakra
4. Srčana Anahat-čakra
5. Grlena Višuda-čakra
6. Čeona Adnja-čakra
7. Krunska, čakra na temenu glave Sahasrar-čakra

4.4 Različiti načini dobijanja informacija o Kundalini čakrama i njihova značenja

DDFAO oprema nam pruža informacije o statusu sedam Kunḍalini čakri u brojčanom obliku, kao i u obliku grafikona u boji.

Odnos boja u grafikonu sedam Kunḍalini čakri i numeričkih vrednosti, kao i informacije o aktivnosti čakri su prikazane u sledećoj tabeli:

Redni broj Boja Brojčana vrednost Aktivnost
1. Crvena +61 do +100 Jako povećana aktivnost
2. Žuta +21 do +60 Srednje povećana aktivnost
3. Zelena -20 do +20 Normalna aktivnost
4. Svetlo plava -21 do -40 Blaga neaktivnost
5. Srednje plava -41 do – 60 Srednja neaktivnost
6. Tamno plava -61 do -100 Velika neaktivnost

Sledi primer grafičkog prikaza očitavanja čakri.

Svaka kolona prikazuje očitavanje jedne od sedam čakri Kundalini duhovnog energetskog sistema. Na primer, kolona broj 1 na osi x označava status Muladarčakre, a kolona broj 7 na desnoj strani označava status Krunske čakre ili Sahasrar čakre.

5. Metodologija

5.1 Izbor ispitanika za eksperiment

Ispitanici koji su učestvovali u ovom eksperimentu su tragaoci SSRF-a iz celog sveta koji su posetili ašram u mestu Goa (Indija). Podeljeni su u dve grupe – one sa i bez ometanja negativnih energija. Prisutnost duhovnih ometanja kod ispitanika utvrdili su tragaoci na visokom duhovnom nivou sa razvijenim šestim čulom.

5.2 Broj ispitanika u dve grupe

Kod većine eksperimenta, uz nekoliko izuzetaka, veličina uzorka na nivou svake grupe je bila 10 .

5.3 Briga o ispitanicima za vreme izbora

Medicinski tim u ašramu je utvrdio da tragaoci, koji su učestvovali u eksperimentu, nisu imali značajnih fizičkih ili mentalnih bolesti za vreme trajanja eksperimenta kao ni u skorašnjoj prošlosti.

5.4 Briga o ispitanicima pre skeniranja

 • Ispitanici su trebali da izbegavaju unos hrane najmanje tri sata pre eksperimenta.
 • Preduzete su mere opreza pre uključivanja elektroda, kao što su čišćenje i sušenje dlanova, stopala i čela ispitanika.
 • Vodila se briga da u ili na telu ispitanika ne bude prisutan nijedan metalni objekat poput pejsmejker-a (srčani stimulator), proteza, kontraceptivnih spirala u maternici, prstenja, narukvica, ručnih satova i sl.
 • Vodilo se računa da predmeti koji se svakodnevno koriste za duhovna isceljivanja, kao što su privesci i ostala slična sredstva budu sklonjeni. Međutim, slični predmeti koji su se našli na telu u vreme početnog očitavanja su zadržani tokom celog eksperimenta.

6. Objašnjenje pojedinih reči koje se koriste u eksperimentu i njihova važnost

6.1 Odsutnost ometanja negativnih energija

Odsutnost negativnih energija podrazumeva odsutnost centara u telu koji mogu da sadrže ometajuće vibracije. Šanse za ometanje negativne energije iz okoline na telo tragaoca koji nema ometanja negativnih energija su niske.

6.2 Prisutnost ometanja negativnih energija

Prisutnost ometanja negativnih energija podrazumeva prisutnost centara u telu koji mogu da sadrže ometajuće vibracije. Šanse za ometanje negativne energije iz okoline na telo tragaoca sa ometanjima su visoke.

6.3 Simptomi prouzrokovani ometanjem negativnih energija

Ometanja se mogu javljati u različitim oblicima na fizičkom, psihološkom i intelektualnom nivou.

Fizička ometanja

To se odnosi na različite simptome kao što su glavobolja, bol u telu, loša probava, bol u stomaku, itd. koji ne mogu da se ublaže lekovima. Međutim, uz duhovno isceljivanje ovi simptomi nestaju. Drugi primeri su gubitak svesti, nagli gubitak vida, sluha, gubitak govora, ukočenost tela, poteškoće u disanju, osećaj slabosti u mirovanju itd. iako je kod doktora ustanovljeno je da su nalazi  normalni. I u ovom slučaju simptomi nestaju uz duhovno isceljivanje pa možemo da zaključimo da nisu uzrokovani fizičkom ni mentalnom bolešću.

Psihološka ometanja

Problemi kao što su nedostatak poverenja, razdražljivost, napad besa zbog trivijalnih situacija, nedostatak entuzijazma, ideja o samoubistvu bez ikakvog povoda i sl. takođe mogu da budu posledica napada negativnih energija. Ovi problemi isto tako mogu da se ublaže duhovnim isceljivanjem.

Intelektualna ometanja

Problemi kao što su nemogućnost odlučivanja, poteškoće u razmišljanju i naglo povećanje grešaka u dnevnim aktivnostima, itd. mogu biti posledica ometanja negativnih energija.

7. Priroda eksperimenta i načini merenja

7.1 Utvrđivanje osnovnih podataka

Osnovni podaci poput imena, težine, visine i datuma rođenja zabeleženi su pre početka eksperimenta. Posle toga su obavljena osnovna očitavanja sedam Kundalini čakri ispitanika uz pomoć opreme za skeniranje. U nastavku teksta su prikazani podaci početnog očitavanja.

7.2 Ispitivanja uz pomoć opreme za skeniranje

Za vreme svakog eksperimenta, zapisi očitavanja su pažljivo čuvani. Zaključak o eksperimentu izrađen je na temelju tih čitanja. Da biste ovo bolje razumeli, molimo vas da pogledate očitavanja ispitanika pre i posle konzumiranja ne–vegetarijanske hrane u sledećoj tabeli.

Uticaj konzumiranja ne-vegetarijanske hrane na Kundalini čakre tragatelja
Opis Trajanje Čitanja Sahasrar Ādnijā Visuda Anāhat Manīpūr Svādistan Mūlādār
Stanje pre  konzumiranja ne- vegetarijanske hrane 0 Osnovna -35 -37 -32 -30 -15 -17 -13
Posle konzumiranja ne-vegetarijanske hrane 1 čas
30 min.
A1 -21 -12 -20 -20 -32 -35 -34
2 časa 45 min. A2 -18 -17 -16 -19 -32 -34 -13
4 časa 45 min. A3 -16 -33 -26 -2 -11 -28 -14
7 časova 32 min. A4 0 -5 -8 1 -32 -46 -39
18 časova 45 min. A5 -51 -50 -46 -44 -23 -30 -21
22 časa 45 min. A6 -51 -50 -46 -44 -23 -30 -21

Osnovna čitanja

Ova čitanja dobijena putem DDFAO opreme prikazuju stanje sedam Kundalini čakri pre izlaganja tragaoca dejstvu.

Očitavanja posle testiranja tragaoca na pojedine stimulanse

Nakon što je tragatelj izložen na određene stimulanse, uzima se prvo čitanje. To pokazuje u kojoj meri je stimulans uticao na osobu. Isto tako, vreme potrebno da se osoba vrati u normalno stanje je još jedan faktor koji nam pomaže u određivanju razmera uticaja stimulansa. Iz tog razloga, očitavanja ispitanika uzeta su svakih nekoliko sati posle eksperimenta.

Prvo skeniranje je urađeno u razdoblju od najmanje jednog do najviše četiri sata posle izlaganja ispitanika na bilo koji od dva stimulansa, kao što su konzumiranje ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane. Na primer, u prikazanoj tablici čitanja A1, A2, A3 itd. uzeta su u redovnim razmacima sve dok čitanja dobijena skeniranjem se nisu približila osnovnoj (početnoj) vrednosti.

Značajne promene

Stanje sedam Kundalini čakri prikazano je brojčano uz pomoć DDFAO opreme u obliku dva broja koji imaju “+” ili “-” predznak. Uticaj konzumiranja ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane na stanje sedam Kundalini čakri je vidljiv prema promenama u odgovarajućim podacima. Tamo gde je osnovno čitanje čakri bilo + / -30 ili manje, promena od 5 ili više smatra se ‘značajnom promenom’. Gde je osnovno čitanje čakri + / – 31 ili više, promena od 10 ili više smatra se ‘izuzetno velikom promenom’.

Kriterijumi za povratak u početno stanje posle izloženosti ispitanika stimulansu

 • Nema značajnih promena u osnovnom čitanju i čitanju nakon konzumiranja ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane.
 • Postizanje stanja onog čitanja u kojem barem četiri Kundalini čakre ne pokazuju izuzetno velike promene.
 • Smatra se da je postignuto osnovno stanje kada su oba prethodno navedena kriterijuma zadovoljena. Tada se smatra da su čakre vraćene u početno stanje i eksperiment je završen, npr., A6 (poslednje) čitanje u tablici.

8. Izrada tabela za očitavanja

Sledeće tabele za očitavanja su izrađene za svaki eksperiment.

8.1 Uticaj stimulansa na aktivnost čakri

Iz ove tabele možemo zaključiti da li je određeni uticaj poboljšao ili smanjio aktivnost čakri.

8.2 Trajanje uticaja posle izlaganja subjekta na svaki set stimulansa

Iz tabele možemo zaključiti trajanje efekta pojedinog stimluansa.

9. Analiziranje zapažanja i doprinos u razumevanju od tragalaca koji imaju znanje o suptilnoj dimenziji

Posle završene analize zapažanja, prikazali smo ih odeljenju SSRF-a za znanje o suptilnoj dimenziji da daju svoj doprinos radi još boljeg razumevanja. Njihov doprinos nam je dao uvid za razumevanje važnog faktora koji bi trebalo uzeti u obzir tokom analiziranja promena u čakrama.

9.1 Gornje četiri i donje tri čakre deluju kao dve nezavisne grupe

Pitanje: Očitavanja gornje četiri čakre (Sahasrar, Adnja, Višuda i Anahat) pokazala su sličan uticaj kao i očitavanja donje tri čakre (Manipur, Svadištan i Muladar). Takođe su pokazali sličan uticaj posle  izlaganja pojedinim stimulansima.

Sledi grafički prikaz prema DDFAO očitavanja tragaoca, gospodina DG, nakon što je konzumirao ne-vegetarijansku hranu. Možemo videti da grafikoni koji prikazuju promene gornje četiri čakre (prikazani žutom bojom) i donje tri čakre (prikazani u sivoj boji) na kraju se kreću u istom smeru.

 

Koji su razlozi ovakvih promena u opažanjima?

Odeljenje za znanje o duhovnoj dimenziji:

 • Kod donje tri čakre preovladava Apsolutni element vatre (Teđ-tatva,), dok kod gornje četiri čakre preovladava Apsolutni element vazduha (Vaju-tatva).
 • Dakle, one su sagun – nirgun  (više sagun nego nirgun) i nirgun – sagun (više nirgun nego sagun). (sagun – materijalizovano nirgunnematerijalizovano).
 • Kako se krećemo od Muladar prema Manipur čakri, udeo Apsolutnog elementa vatre raste.
 • Donje tri čakre su inertne, odnosno više vezane na fizičko (grubo); dok su gornje četiri čakre suptilne.
 • Donje tri čakre su uglavnom povezane sa promenama na fizičkom telu.
 • Krećući se od Manipur čakre, udeo Apsolutnog elementa vatre se smanjuje dok se udeo Apsolutnog elementa vazduha povećava. Prema tome, ove gornje čakre utiču na suptilno telo – um i intelekt.

S obzirom da su donje tri čakre slične, isto tako su gornje četiri čakre slične, one funkcionišu i reaguju na stimulanse kao dve različite grupe.

Sledi primer pitanja koje smo postavili tragaocima koji imaju znanje u duhovnoj dimenziji:

Prilikom eksperimenta o uticaju konzumiranja ne-vegetarijanske i vegetarijanske hrane, jednom je tragaocu  trebalo 26 sati i 56 minuta da se vrati u početno stanje posle konzumiranja ne-vegetarijanske hrane, a 44 sata i 31 minuta da se vrati u početno stanje posle konzumiranja vegetarijanske hrane. Drugom tragaocu je trebalo 6 sati i 45 minuta za povratak u osnovno stanje posle konzumiranja ne-vegetarijanske hrane i 2 sata i 25 minuta za povratak na početno stanje posle konzumiranja vegetarijanske hrane. Koji je razlog različitih delovanja s obzirom da su oba tragaoca bez ometanja negativnih energija?

Razvijenim šestim čulom dobili smo odgovore o događanjima u duhovnoj dimenziji kod svakodnevnih aktivnosti kao što je  konzumiranje hrane. To nam daje uvid u duhovno ispravan stil života.

Podelićemo sa vama niz članaka o tim eksperimentima.