Faktori koji utiču na delotvornost sredstava za duhovno isceljivanje

Čitaocima se preporučuje da primenjuju bilo koje od sredstava za duhovno isceljivanje prema sopstvenom slobodnom izboru.

Faktori koji utiču na delotvornost sredstava za duhovno isceljivanje su različiti i zavise od mnogih aspekata. Međusobni odnos ovih različitih aspekata je složen, ali je uspešnost duhovnog isceljivanja u suštini određena kvalitetom i kvantitetom duhovne prakse te osobe. Samo osoba sa visoko razvijenim vančulnim opažanjem ili šestim čulom može zaista da razume ulogu svakog od ovih aspekata u problemu neke osobe.

Slede različiti aspekti:

1. Osoba koja ima problem

A. Sudbina osobe

Brzina i razmere isceljenja osobe zavise od toga da li je problem koji se otklanja posledica blage, srednje, ili teške sudbine. U slučaju teške sudbine, gde neko mora da pati određeni period, osobi koja ima problem neće ni pasti na pamet da krene na duhovno isceljivanje, ili joj ono neće biti dostupno. Čak i ako je neko uputi na to, ona može da bude tvrdoglava i kaže da u to ne veruje. Pogledajte tabelu o uticaju sudbine na mogućnost izlečenja pomoću različitih načina duhovnog isceljivanja.

B. Duhovna praksa i duhovni nivo osobe

Duhovni nivo osobe i duhovna praksa koju ona obavlja su najvažniji faktori koji odlučuju o tome kolika je zaštita koju osoba ima od Boga. Čak i ako je duhovni nivo osobe nizak a njena želja za Bogospoznajom velika, Bog pomaže u prevazilaženju problema, jer problem može da postane prepreka u njenoj duhovnoj praksi. Pod prevazilaženjem sudbine smatramo to da se problem potpuno otklanja, ili se umanjuje njegovo dejstvo, ili osoba dobija snagu da ga podnese i tako se odvaja od njega.

Oni među nama koji obavljaju duhovnu praksu

Imaju veće šanse da ranije, u potpunosti i trajno dobiju korist od sredstava za duhovno isceljivanje.

C. Vera u sredstvo za duhovno isceljivanje

Oni koji imaju veru u sredstvo za duhovno isceljivanje dobijaju od nje dobrobiti brže i kompletnije nego oni sa manje, ili nimalo vere. Međutim, čak i oni neverni dobiju neku dobrobit od sredstava za duhovno isceljivanje.

D. Redovnost i intenzitet obavljanja duhovne prekse

Redovnost i intenzitet obavljanja duhovne prakse odlučuju o brzini isceljenja.

E. Koliko se naučno, ili precizno primenjuje sredstvo za duhovno isceljivanje

Ukoliko se sredstvo za duhovno isceljivanje ne primeni na duhovno ispravan način, efikasnost će se smanjiti, ili čak postati neznatna. Ovo naglašava značaj proučavanja duhovne nauke koja je u osnovi sredstava za duhovno isceljivanje i njihove adekvatne upotrebe.

F. Koliko je brzo posle pojave problema primenjeno sredstvo za duhovno isceljivanje 

Što je sredstvo za duhovno isceljivanje brže primenjeno, posle pojave problema koji stvarni uzrok ima u duhovnoj dimenziji, to će biti bolji rezultat.

G. Da li je sredstvo za duhovno isceljivanje primenjeno na svoju ruku, ili na osnovu saveta Sveca  

Isto sredstvo za duhovno isceljivanje donosi mnogo bolje rezultate ako ga preporuči Svetac, nego ako ga primenimo na svoju ruku. To je zato što kad ga preporuči Svetac, Njegova odluka stoji iza sredstva za duhovno isceljivanje. Isto tako, ako je Svetac preporučio upotrebu određenog sredstva za duhovno isceljivanje, trenutna primena tog saveta u praksi ima ogroman uticaj na krajnji ishod.

H. Količina omotača crne energije oko osobe koja ima problem

Što je veći omotač crne energije oko osobe, potrebno je više vremena da sredstvo za duhovno isceljivanje donese rezultate. U stvari, u početku sredstvo deluje tako da smanji crni omotač da bi efekat sredstva za duhovno isceljivanje mogao dopreti do osobe.

2. Uzročni faktori

1.  Snaga suptilnog tela preminulog pretka, ili duha koji deluje na osobu

Ukoliko je snaga suptilnog tela preminulog pretka, ili duha  koji deluju na osobu manja, ali su odgovorni za određeni problem, sredstvo za duhovno isceljivanje će brzo i potpunije osobu izlečiti od problema. Kada inicijalno izgleda da je osoba imuna na sredstvo za duhovno isceljivanje, razlog upravo može biti da je snaga suptilnog tela pretka, ili duha velika i da oni tada mogu da se neko vreme odupiru efektima sredstva za duhovno isceljivanje.

2.  Pojedinačni, ili višestruki uzročni faktori

Ukoliko problem ima pojedinačni duhovni uzročni faktor, onda se problem prilično efikasno uklanja sredstvom za duhovno isceljivanje. Na primer, ako osoba koja ima ekcem zbog neprijatnosti koje stvaraju suptilna tela preminulih predaka počne da poje Šri Gurudev Data, ekcem može nestati za nedelju dana kao što se i dogodilo u slučaju polaznika jedne od naših radionica u Melburnu. Ali da je isti slučaj iskomplikovan uticajem duha,  sredstvo za duhovno isceljivanje možda ne bi dalo tako brze rezultate.

3. Ukoliko je uzrok fizički, ili psihološki

Ako je uzrok problema potpuno fizički ili psihološki, efekat sredstva za duhovno isceljivanje možda neće biti tako dramatičan kao kad je uzrok u duhovnoj dimenziji. Na primer, osoba koja ima bolest zavisnosti zbog problema sa suptilnim telima preminulih predaka može da se oslobodi  zavisnosti za nedelju dana kao u slučaju polaznika naše radionice u Dubaiu. Da je njegova zavisnost imala psihološki ili fizički uzrok, rezultat lečenja ne bi bio tako uspešan.

Međutim, i posle svega rečenog, čak i ako je uzrok u potpunosti fizički i psihološki, sredstvo za duhovno isceljivanje donosi korist osobi. Ono deluje tako što povećava efikasnost fizičke i psihološke terapije. Isto tako, ono otklanja crni omotač ako ga je bilo oko osobe i time poboljšava i opšte stanje osobe i njen odgovor na konvencionalne tretmane.

4.  Da li je uzročni faktor akutan ili hroničan

Ako je problem koji je delovao samo jednom nastao zbog duhovnog uzroka, onda je efekat sredstva za duhovno isceljivanje brži i kompletniji za kraće vreme. Ali, ako uzročni faktor deluje stalno, onda i sredstvo za duhovno isceljivanje mora biti primenjivano u kontinuitetu dok god je aktivan uzročni faktor.

Uzmimo kao primer osobu koja je počela čudno da se ponaša posle posete kući zaposednutoj duhovima i gde je na nju delovala crna energija. Njoj će biti bolje posle kratke primene sredstva za duhovno isceljivanje.

Ali, ukoliko je nju zaposeo duh u toj kući i ako je počela čudno da se ponaša, morala bi da primeni sredstvo za duhovno isceljivanje duže vreme da bi nestali simptomi problema, a mnogo, mnogo duže da bi se oslobodila zaposednutosti.

3. Problem

1.  Jedan, ili više problema

Ako osoba ima jedan problem, na primer ekcem zbog uticaja duha, on će da nestane brže nego da ima višestruke probleme, kao na primer ekcem i još i čudno ponašanje, itd. 

2.  Povratno ili nepovratno učinjena šteta

Brzina i razmere efekta sredstva za duhovno isceljivanje, zavisi i od toga da li je učinjena povratna ili nepovratna šteta. Na primer, ako je usled uticaja duha učinjena nepovratna šteta na bubrezima osobe, ona će morati intenzivno da primeni sredstva za duhovno isceljivanje višeg reda. Povratna oštećenja telesnih organa su moguća, ali osoba mora da obavlja intenzivnu duhovnu praksu uporedo sa primenom sredstava za duhovno isceljivanje višeg reda.

4. Sredstvo koje se upotrebljava za duhovno isceljivanje

1.  Vrsta sredstva za duhovno isceljivanje

Duhovna praksa koja je u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse je najbolje sredstvo za duhovno isceljivanje.

Među sredstvima za duhovno isceljivanje, ona koja su povezana sa višim kosmičkim elementima donose rezultate brže nego ona koji su povezana sa nižim.

Na primer, sredstvo za duhovno isceljivanje upotrebom mirisa odgovara najnižem kosmičkom elementu tj. elementu Apsolutne Zemlje. Ovo sredstvo je niže od sredstva slane vode, koje odgovara elementu Apsolutne Vode.

2.  Da li sredstvo za duhovno isceljivanje da koristimo na osnovu specifične dijagnoze, ili slučajnim izborom

Primena sredstva za duhovno isceljivanje posle postavljanja specifične dijagnoze o tome šta je uzročni faktor daje brže i kompletnije rezultate. To je zato što sa korišćenjem visoko razvijenog vančulnog opažanja, ili šestog čula, možemo specifično da dijagnostifikujemo pravi uzročni faktor, ili faktore i tačan mehanizam delovanja koji je uzrok problema. Ovo nam otvara put ka izboru odgovarajućeg sredstva za duhovno isceljivanje što donosi brze, kompletnije i trajne rezultate. Međutim, ako je neko odabrao odgovarajuće sredstvo za duhovno isceljivanje nasumičnim izborom, ili na svoju ruku, manja je verovatnoća da će ono biti 100% efikasno. To je zato što je šesto čulo kod većine ljudi u društvu nerazvijeno i ne može da postavi preciznu dijagnozu uzročnog faktora. Posledica toga može da bude da neće biti pronađeno adekvatno sredstvo za duhovno isceljivanje. Čak i tada, samom primenom sredstva za duhovno isceljivanje popravljamo naše šanse za otklanjanje problema.

3.  Upotreba pojedinačnih, ili više sredstava

Sredstva za duhovno isceljivanje donose više koristi kad se primenjuju zajedno. Na primer, nanošenje Svetog pepela, tretman slanom vodom i pojanje Božjeg Imena će dati bolji rezultat nego posebna primena bilo kog od navedenih sredstava.

4.  Dostupnost supstanci koje se koriste kao sredstva za duhovno isceljivanje

Dostupnost svih predmeta i ispravnost supstanci potrebnih za duhovno isceljivanje osigurava bolje rezultate. Na primer, kod gomutre (kravlji urin) kao sredstva za duhovno isceljivanje, upotreba svežeg kravljeg urina od krava koje se prirodno hrane će dati bolje rezultate nego od krava koja se umetno hrane. 

5.  Snaga supstanci koje se koriste kao sredstvo za iscjeljivanje

Efikasnost sredstava za duhovno isceljivanje je određena i čistotom i snagom supstanci koje se koriste za pripremu sredstva za duhovno isceljivanje. Na primer, ako se Sveti pepeo koristi kao sredstvo za duhovno isceljivanje, Sveti pepeo koji se dobija sagorevanjem mirišljavih štapića Fondacije za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) na oltaru će biti jači nego pepeo dobijen sagorevanjem drugih mirišljavih štapića na oltaru.

6.  Količina crnog omotača (avrana) na supstancama koje se koriste kao sredstva za duhovno isceljivanje

Sve supstance koje se koriste kao sredstva za duhovno isceljivanje kao što su vibuti (Sveti pepeo), Sveta voda itd. dobijaju omotač od rađa-tame ako se drže u tom okruženju. Duhovi u sobi, ili duhovi koji deluju na osobu mogu da stvore omotač od svoje crne energije preko sredstava za isceljivanje. U oba slučaja, efikasnost supstance za duhovno isceljivanje se time umnogome smanjuje. Zato treba da vodimo računa da se supstance čuvaju u satvik (duhovno čistom) okruženju kao što je oltar, daleko od uticaja rađa-tame kao što je kontakt sa osobom pod uticajem duhova, itd. Preporučuje se i primena mera za pročišćavanje ovih supstanci pre svake upotrebe u duhovnom isceljivanju. Ovo može da se uradi jednostavno molitvom Bogu da pročisti supstancu, ili prskanjem sa razblaženom gomutrom (kravljim urinom), ili Svetom vodom itd.

5. Duhovni iscelitelj

1.  Duhovni nivo i snaga iscelitelja

Od presudnog je značaja da svi iscelitelji koji se bave primenom sredstava za duhovno isceljivanje imaju duhovni nivo od najmanje 50%. Na ovom nivou je počela razgradnja uma, te iscelitelj ima pristup Univerzalnoj energiji Volje (Ića Šakti). Pošto ima pristup ovoj suptilnoj energiji, njegov kapacitet za duhovno isceljivanje je veoma uvećan.

Iscelitelji na duhovnom nivou manjem od 50% pored minimalnih kapaciteta za duhovno isceljivanje izlažu se i riziku da budu zaposednuti jačim duhovima. Time i oni koji koriste njihove usluge takođe dolaze u opasnost da budu pod uticajem ili zaposednuti nekim entitetom.

Kod duhovnog isceljivanja kao što je duvanje vibutija (Svetog pepela), samo 5% rezultata ima taj duhovni lek dok 95% rezultata zavisi od iscelitelja koji upotrebljava vibuti (Sveti pepeo).

2.  Znanje i razumevanje lečenja

Ponekad iscelitelji imaju nasleđene duhovne sposobnosti za lečenje, ili uče duhovno iseljivanje od roditelja, ili vodiča. Ako iza konkretnog lečenja, ili opšteg lečenja ne stoji čvrsto znanje i razumevanje duhovne nauke, onda kapacitet duhovnog lečenja iscelitelja postaje uveliko ograničen.

3.  Suptilna osećajna i motorička sposobnost

Iscelitelji sa visoko razvijenom vančulnim opažanjem imaju veću mogućnost da dijagnostifikuju problem zajedno sa uzročnim faktorom. U suštini ovo pomaže da se otkrije uzročni entitet. Isto tako pomaže da se pažljivo planira specifični duhovni lek.

Iscelitelji sa visoko razvijenom motoričkom sposobnošću mogu uspešno da uoče i savladaju moćnije duhove.

4.  Milost duhovnog Učitelja

Duhovni lek koji primenjuje iscelitelj a koji ima milost Gurua, ili Sveca deluje brže i daje kompletnije rezultate nego isti lek koji primenjuje iscelitelj sa istim iskustvom i nivoom, ali bez milosti Gurua ili Sveca. To je zato što iscelitelj sa milošću Gurua ili Sveca ima podršku Božanske energije. Zbog toga su njegove isceliteljske moći mnogo jače.

 5. Zaposednutost moćnijim duhovima može pojačati isceljivanje

Ponekad je i sam iscelitelj zaposednut moćnijim duhom kao što je Mantrik. Ovo se najčešće događa kad:

  • je duhovni nivo iscelitelja manji od 50%

  • iscelitelja ponese slava, moć i novac

  • iscelitelj radi na svoju ruku bez nadzora Sveca, ili Gurua

  • iscelitelj pokušava da izleči, ili istera duha koji poseduje više duhovne snage od samog iscelitelja

U takvim slučajevima čini se da ti iscelitelji daju bolje rezultate nego što je njihov kapacitet. Ovo može da se učini kao prednost, ali u realnosti duh koji zaposeda iscelitelja stavlja puno crne energije u osobu koju leči, a  izgleda kao da je odstranio problem.

6. Drugi faktori

1. Satvikta našeg okruženja

Duhovni lek napravljen u satvik okruženju daje brže i bolje rezultate, jer nije izgubljena energija u nadvladavanju rađa-tame u okruženju. Takođe se savetuje da se odstrane svi rađa-tama uticaji u kući te da se preduzmu mere da se kuća očisti.

2.  Životni stil osobe

Satvik osoba dobija korist od duhovnog leka puno brže od osobe koja nije satvik, iako problem može biti isti.