Božanske promene na telu Sveca zbog Njegove misije i vremena

Neizmerno smo zahvalni Bogu i Božjem Principu što smo svedoci ovih Božanskih promena na Njegovoj Svetosti Dr. Atavleu i što učestvujemo u istraživanju zasnovanom na duhovnoj nauci o ovom jedinstvenom duhovnom događaju.

1. Božanske promene kod Njegove Svetosti Dr. Đajanta Balađi Atavlea zbog Njegove misije Inkarnacije

Definition of an incarnation or Avatar of God U ranijem članku smo objasnili kako se zbog visokog duhovnog nivoa Njegove Svetosti Dr. Atavlea, na Njegovom fizičkom telu dešavaju Božanske promene. Božanske promene uključuju pojave kao što su širenje različitih mirisa sa Njegovog tela, promena boje noktiju na prstima ruku, kože i kose i pojava znaka Om na Njegovom telu. U ovom članku ćemo se osvrnuti na posebne razloge zbog kojih se ove Božanske promene ispoljavaju na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea

Dok smo dobijali Božansko znanje o promenama na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea, nekoliko puta je ponovljeno da se Božanske promene dešavaju zato što se Bog jednim svojim delom inkarnira u obliku Njegove Svetosti Dr. Atavlea zbog Njegove misije. U ovom članku ćemo se osvrnuti na to kao na misiju inkarnacije Njegove svetosti Dr. Atavlea. U sledećem delu smo to opisali sa više pojedinosti.

Kako su Božanske promene po prirodi suptilne, moderna nauka može da nam pomogne da razumemo samo mali deo promena. Samo mali broj aspekata Božanskih promena na telu može da se razume uz pomoć fotoaparata, naprave koju je izumela nauka. Važno je da shvatimo da moderna nauka može da pruži samo delić informacija kada se radi o duhovnim fenomenima

2. Neki specifični razlozi Božanskih promena kod Njegove Svetosti Dr. Atavlea

2.1 Misija Njegove Svetosti Dr. Atavlea

Božanske promene koje se pojavljuju na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea su u skladu sa potrebama vremena i posledica su Njegovog prihvatanja misije Inkarnacije. Shodno tome, Njegove Božanske telesne promene su postale fizički dokaz da je On Inkarnacija u sadašnjoj eri.

Misija Inkarnacije Njegove Svetosti Dr. Atavlea je počela devedesetih godina publikovanjem prvog Svetog teksta koji je On sastavio. Počeo je da objavljuje Svete tekstove kada  Mu je Njegov Guru Njegova Svetost Baktarađ Maharađ rekao da objavljuje knjige o Duhovnosti koje će čovečanstvo lako razumeti. Misija Inkarnacije Njegove Svetosti Dr. Atavlea je vezana za pisanje Svetih tekstova to jest Božanskog Znanja. Karakteristike Njegove Svetosti Dr. Atavlea su izrazita radoznalost i prenošenje Duhovnog Znanja koje je On primio radi dobrobiti čovečanstva.

Žuto je boja najvišeg izvora Znanja u Univerzumu i misija Njegove Svetosti Dr. Atavlea je postala jedno sa izvorom Znanja. To znači da je Njegova misija da prima Znanje, da Ga razume i širi po celom svetu. Kao rezultat toga, žuta boja je najzastupljenija na Njegovoj koži, kosi i noktima.

2.2 Božanske promene vezane za zaštitu tragalaca

Iako većina nas toga nije svesna, svet se nalazi usred gigantske suptilne bitke između snaga dobra i zla. Ova bitka koja se do sada dešavala uglavnom na suptilnom nivou, a uskoro će da se proširi na fizičku dimenziju tj. na svet u kome živimo. Čovečanstvo će se suočiti sa prirodnim katastrofama i ratom koji će da ima do danas neviđeni nivo razaranja i ogroman broj žrtava

Sveci  Paratpar Gurui na najvišem duhovnom nivou kao što je Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle deluju kao svetionici duhovne pozitivnosti koji štite ravnotežu dobra nasuprot zlu na Zemlji i drugim suptilnim regionima postojanja. Pozitivna duhovna energija koja kroz Njih teče štiti tragaoce. Kako je Njegova Svetost Dr. Atavle jedno sa Univerzumom, i Njegovo telo je veoma osetljivo na promene u Univerzumu. To se delimično reflektuje kroz fizičke promene na Njegovom telu. Borba dobra protiv zla koja se trenutno dešava u Univerzumu reflektuje se i na Njegovom telu. Njegovo telo je zapravo postalo bojno polje koje pokazuje znake negativnih napada i Božanskih intervencija. Tako, kad god se na Njegovom telu pojave promene, kao što je recimo širenje prijatnog mirisa sa Njegovog tela, one su posledica automatskog odgovora na promene u Univerzumu.

Primer kako telo Njegove Svetosti Dr. Atavlea odgovara mirisom na promene u Univerzumu.

U borbi dobra protiv zla, ako Univerzum ometaju negativne energije, Inkarnirani princip u Njegovoj Svetosti Dr. Atavleu reaguje  tako što emituje Božanski miris razaranja (marak) iz Svojih prstiju. U tim prilikama doživeli smo emitovanje velikih količina mirisa razaranja iz Njegovih prstiju što je smanjilo narastajuću snagu negativnih energija u Univerzumu.

Miris spasenja (tarak) iz Njegovih prstiju nastavlja da blagosilja i štiti tragaoce. Zahvaljujući emitovanju talasa slatkog mirisa iz prstiju Njegove Svetosti Dr. Atavlea, tragaoci mogu da ostanu živi i da obavljaju svoju duhovnu praksu čak i kad ih ometaju snažne negativne energije.

Do sada se Božanska misija odvijala više na nematerijalizovanom (nirgun) nivou. Međutim, kako dolaze teška vremena, došlo je vreme da se misija Inkarnacije Njegove Svetosti Dr. Atavlea više ispoljava na fizičkom nivou. Zbog toga su i na Njegovom fizičkom telu počele da se javljaju promene. Kada je telo (kao telo Njegove Svetosti Dr. Atavlea) pod blagonaklonom nadzorom Boga, ono odbacuje uobičajen spektar boja fizičkog tela i poprima Božanski spektar boja. Božanske promene u potpunosti zavise od Boga i ispoljavaju se u uzvišenoj osobi u skladu sa potrebom Božanskog zadatka na Zemlji u odnosu na vreme i mesto. U tom slučaju „vreme“ se odnosi na teško vreme koje uskoro dolazi i kasnije na 2023. godinu kao period uspostavljanja ere obnovljene Duhovnosti u svetu. To duhovno razdoblje će trajati gotovo 1000 godina. Duhovno znanje koje objavljuje Njegova Svetost Dr. Atavle će da postane osnova duhovnog učenja u budućnosti.

3. Kao zaključak

Fizičke promene na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea će da se razlikuju u zavisnosti od toga da li ispunjava Svoju misiju na materijalizovanom (sagun) ili nematerijalizovanom nivou. Materijalizovana misija Njegove Svetosti Dr. Atavlea je da društvo podučava duhovnoj nauci i da ljude vodi u njihovoj duhovnoj praksi. Njegova nematerijalizovana misija je da se bori na suptilnom nivou sa snažnim negativnim energijama iz regiona Pakla (Patal), da otkloni prepreke koje one stvaraju u duhovnoj praksi tragalaca i na taj način širi Božansku svesnost (Čaitaniju) u okruženju i sprovodi Božansku nameru (sankalp) za duhovnu dobrobit čovečanstva.

Kada fizičko prisustvo Njegove Svetosti Dr. Atavlea pomaže duhovnoj praksi tragalaca na suptilnom nivou radi se o Njegovoj misiji na materijalizovanom-i-nematerijalizovanom nivou poznatom i kao sagun-nirgun. Kad Njegova Svetost Dr. Atavle ostane na nematerijalizovanom nivou i učini da se duhovna praksa tragalaca desi samo na osnovu Božanske namere (odluke), Njegova misija je na nematerijalizovanom-i-materijalizovanom nivou poznatom i kao nirgun-sagun. U zavisnosti od toga u kome se stanju nalazi, boje koje se vide na Njegovom telu se menjaju.

Podelili smo ovo znanje da bismo pomogli ljudima da bolje razumeju živote Svetaca visokog duhovnog nivoa. Međutim, najvažniji zaključak je da je sadašnje vreme izuzetno pogodno za duhovnu praksu. Iako će vremena uskoro postati veoma teška, tragaoci mogu ostvariti brz duhovni rast, jer je i Božji blagoslov mnogo veći. Pozivamo sve ljude koji su radoznali da saznaju više o duhovnoj dimenziji i Duhovnosti da iskoriste prednost sadašnjeg vremena i Božansku nameru Njegove Svetosti Dr. Atavlea i da redovno obavljaju duhovnu praksu.