Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci korišćenjem Biofidbek uređaja – DDFAO

Učinak molitve

Transkript videa

1. Uvod

Namaskar svima i dobro došli!

Već više od 25 godina proučavamo duhovnu dimenziju. Za razliku od uobičajenih istaživanja koja se izvode korišćenjem pet čula, uma i intelekta, istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci se može uraditi samo pomoću šestog čula. Putem razvijenog šestog čula koje je posledica redovne duhovne prakse, tragaoci za Istinom su u stanju da osete i vide duhovnu dimenziju i ispričaju nam ono što obična osoba ne može.

U poslednje vreme počeli smo da koristimo biofidbek uređaje koji su dosta usavršeni, kako bismo proučili efekat različitih uticaja na našu auru, energetski sastav i čakre (centar u telu kroz koji teče duhovna energija). Ovo je korisno, jer je pomoglo da i na materijalnom planu dokažemo istraživanja koja smo sa duhovne strane već obavili.

Jedan od takvih uređaja je i DDFAO (francuska skraćenica za “Kompjutersko skeniranje i funkcionalna dijagnoza“) koji čini oprema i kompjuterski programi za snimanje i funkcionalnu dijagnozu.

2. Kako funkcioniše DDFAO?

DDFAO se zasniva na istom principu na kome se zasnivaju i EEG (elektro-encefalogram) i EKG (elektro-kardiogram) uređaji, ali ne snima samo aktivnost mozga i srca već snima i električnu aktivnost u čitavom telu i beleži je kao ESG (ElektroSomatoGram).

Oprema koju DDFAO sadrži je

 • Uređaj za merenje u plastičnoj kutiji.

 • Šest elektroda:

  • Dve samolepljive elektrode koje se stavljaju na čelo

  • Dve ploče za dlanove

  • Dve ploče za tabane

  • Kompjuter koji pokreće softver

DDFAO biofeedback machine

Elektrode su zalepljene za dlanove, stopala i čelo, a zatim se u telo pušta veoma slaba struja kako bi izmerili električnu aktivnost tela. Posle primene različitih algoritama, rezultati se grafički prikazuju na kompjuteru. Jedan takav grafički prikaz predstavlja stanje naših čakri. O čakrama ćemo pričati malo kasnije u video snimku.

3. Eksperiment urađen korišćenjem DDFAO-a

DDFAO smo koristili kako bismo uradili različite eksperimente koji nam pomažu da shvatimo duhovni uticaj raznih aktivnosti koje obavaljamo svakodnevno, kao i njihov uticaj na naše čakre i duhovnu praksu.

Svaki dan se srećemo s ljudima, pričamo sa prijateljima i kolegama ali često nismo svesni koliki duhovni uticaj to ima na nas. Uz pomoć DDFAO-a možemo pokazati ovaj uticaj u zavisnosti od duhovnog stanja osobe sa kojom pričamo. Isto tako, uradili smo i brojne druge studije koje uključuju uticaj vegetarijanske i nevegetarijanske hrane, uticaj odeće koju nosimo, muzike koju slušamo, alkohola i voćnih sokova koje pijemo.

Kunḍalinī-Spiritual Energy System

Kundalini čakre su suptilni i nevidljivi centri koji održavaju ravnotežu suptilnih energija neophodnih za funkcionisanje raznih organa u čoveku. Funkcionisanje ovih čakri utiče na funkcionisanje organa koji su povezani sa određenom čakrom.

Postoji sedam glavnih čakri  koje su poređane duž kičme.

Sedam glavnih čakri tj. centara energije koje imaju različite osobine su:

Gornje četiri čakre koje polaze od regiona srca su:

 • Anahata čakra– koja se odnosi na žudnje

 • Višuda čakra – koja se odnosi na svetovne i duhovne emocije

 • Adnja čakra ( između obrva) – koja se odnosi na koncentraciju

 • Sahasrara čakra na temenu glave, koja se odnosi na iskustva Božjeg Principa

Tri donje čakre tj. tri čakre niže od nivoa pupka su:

 • Manipura čakra  (u nivou pupka) koja se odnosi na ono što volimo ili ne volimo

 • Svadištana čakra koja se odnosi na seksualne želje

 • Muladara čakra koja se odnosi na funkcije izlučivanja

Vidimo da se gornje četiri čakre odnose na duhovni rast, a donje tri na svetovne želje, ono što volimo i/ili ne volimo.

4. Proučavanje efekta molitve korišćenjem  DDFAO Biofidbek uređaja

Koristeći  DDFAO tehniku, pokušali smo da proučimo efekat različitih aspekata duhovne prakse kao što je pojanje Božjeg Imena, prisustvovanje satsangu, ili Društvu Istine, ili boravak u društvu Svetaca i slušanje Njihovih predavanja, služenje Boga ili satseva, izgovaranje molitve, na ekperimentalnim uzorcima sa tragaocima za Istinom.

4.1 Postavljanje eksperimenta za molitvu

U ovom video snimku, korišćenjem Elektro-somatografske tehnike skeniranja koju koristi DDFAO, prikazaćemo učinak molitve na različite čakre. Ovi rezultati su bili dostupni u formi grafikona i numeričkih vrednosti. Koristeći ovu tehniku, označili smo biološka polja energije koja su povezana sa sedam Kundalini čakri tj. sa centrima energije u telu tragalaca za Istinom, i beležeći rezultate sedam čakri  tragalaca za Istinom pre i posle molitve.

4.2 Iskustva tragaoca za Istinom tokom izvođenja eksperimenta efekta molitve

Gospođa Šravani Parab, tragalac za Istinom u SSRF Ašramu u Goi, Indija, koja je učestvovala u eksperimentu, govori o svom stanju pre i posle molitve.

Posljednjih 10-12 dana osećala sam velika ometanja od negativnih energija. Moja pranšakti (vitalna energija) se znatno smanjila. Osećala sam fizičke probleme kao što su bolovi u telu i glavobolje.  Bila sam i psihički uznemirena, jako iritabilna i dobijala sam suicidne (samoubilačke) misli. Zbog toga sam se osećala jako loše. Takođe nisam bila u stanju da radim satsevu. Tokom ovog perioda, bila sam skenirana DDFAO-om.

Posle skeniranja, molila sam se Njegovoj Svetosti  Dr. Atavleu sa velikom žudnjom, “O Bože, ja nisam u stanju da se molim, da radim pojanje Božjeg Imena, niti da Ti na bilo koji način služim. Molim te, Ti uradi sve ovo kroz mene.” Zatim sam malo legla. Osetila sam da se neko kroz mene moli i radi pojanje. To je bio Njegova Svetost Dr. Atavle lično! Ovo je trajalo sledeća 3 sata. Posle ove molitve moje stanje se poboljšalo. Bolovi u telu su nestali. Moja vitalna energija se povećala na 80-90%. Iritabilnost je skroz nestala. Posle toga, skeniranje (na DDFAO-u) je ponovljeno.

Sledi prikaz kvantitativne analize i linijski dijagrami bio-energetskih polja u telu koji su povezani sa sedam čakri, koji su dobijen putem skeniranja pre i posle molitve.

Stanje čakri gospođe Šravani Parab pre molitve

DDFAO chart of Mrs. Shravani Parab before prayer

Skeniranje pre molitve je obavljeno u  12.33 č. popodne, a posle molitve u 17.31 č. popodne. Linijski grafikoni rezultata su sledeći:

Na Y osi su označene numeričke vrednosti. Brojevi ispod vrednosti 0 na Y osi su negativne (minus), a one iznad su pozitivne (plus). Linije sa leva na desno su čakre označene od 1 do 7, i one redom pokazuju stanje bio-energetskih polja sedam čakri počevši od Muladar  čakre sa leve do Sahasrare  čakre  na temenu glave sa desne strane. Informacije koje se vide na dijagramima su takođe prikazane u brojevima.

Važnost ovih informacija o Kundalini čakrama je da su ovih sedam čakri centri energije i igraju značajnu ulogu u preciznom podešavanju suptilnih energija koje protiču suptilnim telom. Ove čakre upijaju suptilnu crnu energiju kao i pozitivnu energiju ili Čaitaniju (Božansku svesnost) iz okoline i prenose je kroz telo.

Pogledajmo sada linijski dijagram koji pokazuje stanje čakri gospođe Šravani pre i posle molitve.

Stanje čakri gospođe Šravani Parab posle molitve
DDFAO Chart of status of chakras after prayer for Mrs. Shravani Parab

Gornji deo ekrana pokazuje linijski dijagram stanja pre molitve, a donji deo pokazuje linijski dijagram stanja posle molitve.

Pokušaćemo da objasnimo stanje sedam čakri kroz očitavanja uređaja.

 • Kao što možete videti u tablici, Muladara čakra pre molitve je bila  -1  a posle molitve  -29.

 • Svadištana čakra  pre molitve je bila -2 a posle molitve -23.

 • Manipura čakra (pupak) pre molitve je bila +2 a posle molitve -21.

 • Anahata  čakra  pre molitve je bila +1 a posle molitve povećala se na +14.

 • Višuda  čakra pre molitve je bila -29 a posle molitve -3.

 • Adnja čakra (između obrva) pre molitve je bila -44 a posle molitve se povećala na -11.

 • Sahasrara  čakra  pre molitve je bila -19 a posle molitve +6.

 Tablica na ekranu pokazuje razliku stanja svih sedam čakri pre i posle molitve.

Kao što možete videti, postoji jasna razlika u očitavanju pre i posle molitve koje je gospođa Parab osetila.

Ovde smo prikazali samo jedan primer efekta intenzivne molitve na osobu.

5. Ključna zapažanja u ovom eksperimentu

 • Očigledno je da su četiri čakre na gornjim delovima tela, Sahasrara čakra, Adnja čakra, Višuda čakra i Anahata čakra; postale aktivnije posle molitve. Aktiviranje ovih čakri pospešuje duhovnu praksu, jer su one odnose na učenje i koncentraciju.

 • Čakre u nižim delovima tela – Manipura čakra, Svadištana čakra i Muladara čakra postale su manje aktivne posle molitve.

 • U ovom slučaju, smanjenje aktivnosti donjih čakri je ustvari pozitivan znak. Ovi centri su povezani sa svim što volimo i ne volimo i sa žudnjama u svetovnom smislu. Kada osoba radi duhovnu praksu, intenzitet onoga što volimo i ne volimo se smanjuje, a time i žudnja osobe, koja inače troši mnogo mentalne energije. Osoba se lakše fokusira na duhovnu praksu i samo je utrošena ona količina energije koja je neophodna za rad organa koje te čakre potpomažu. Kao što možete videti, kod gospođe Parab postoji jasna razlika u očitavanju pre i posle molitve. Gornje čakre su postale aktivnije, dok su donje čakre postale manje aktivne, ili neaktvne.

5.1 Objašnjenje zasnovano na duhovnoj nauci u vezi razlika u dobijenim rezultatima

Pogledajmo sada duhovnu nauku iza razlike u dobijenim rezulatima. Gornje četiri čakre su povezane sa duhovnom praksom i sa satva komponentom, dok su donje tri čakre povezane sa Velikom Iluzijom, ili Majom i gde preovladava rađa-tama. Kako biste razumeli više o  satvi, rađi i tami, molimo vas pročitajte članak ‘Šta su suptilne komponente satva, rađa i tama’.

Čakre imaju 90% uticaja na um i samo 10% uticaja na fizičko telo, stoga čak i ako donje čakre postanu manje aktivne, ili neaktivne, a njihov uticaj je uglavnom na um – rađa-tama misli, ili misli „volim – ne volim“ se smanjuju i konačno nestaju kada osoba dostigne viši duhovni nivo. Zbog toga gornje čakre mogu da obavljaju više zadataka, ili više duhovne prakse na bolji način. Kako gornje čakre postaju aktivnije kroz duhovnu praksu, to se satva komponenta sve više povećava. Mi smo ovde prikazali samo jedan primer efekta intenzivne molitve na osobu.

6. Zaključak

Pogledajmo sada ključna otkrića u ovom eksperimentu:

 • Jasno je da četiri čakre u gornjim delovima tela – Sahasrara, Adnja čakra, Višuda  čakra i Anahata čakra  postaju aktivnije posle molitve. Aktivnost ovih čakri pospešuje duhovnu praksu, jer se odnose na učenje i koncentraciju.
 • Čakre u donjim delovima tela – Manipura čakra, Svadištana  čakra i Muladara čakra postaju manje aktivne posle molitve.

Osoba se lakše fokusira na duhovnu praksu i troši se samo ona količina energije koja je neophodna za održavanje organa koje te čakre potpomažu.

Nadamo se da ste dosta naučili iz ovog videa koji je samo začetak istraživanja raznih mogućnosti eksperimenata koji se mogu izvesti kako bi se poboljšalo naše opšte stanje kao i duhovna praksa, da bismo shvatili pravi cilj našeg života, što je Bogospoznaja.