Testirajte svoje šesto čulo (ESP)

 

Postoji suptilni, neopipljivi svet koji je beskrajno prostran u poređenju sa celim opipljivim svetom za koji znamo. Ovaj suptilni svet veoma utiče na naš život. Zato je neophodno da ga upoznamo. S obzirom da je ovaj svet u suptilnoj dimenziji, ne možemo da ga opažamo svojim fizičkim čulnim organima, umom i intelektom. Možemo da ga opažamo samo putem šestog čula. Ovaj deo vebsajta treba da pomogne čitaocima da testiraju i treniraju svoje šesto čulo i prate razvoj svog šestog čula.

1. Šta je to suptilni eksperiment za testiranje šestog čula (ESP)?

Naše šesto čulo (ESP) predstavlja sposobnost da opazimo suptilnu dimenziju, ili suptilni svet. Suptilni eksperiment je sredstvo da testiramo i vežbamo da koristimo svoje šesto čulo (ESP).

Suptilnu dimenziju ili suptilni svet definišemo kao svet koji je izvan razumevanja pet čula, uma i intelekta. Suptilni svet se odnosi na nevidljivi svet anđela, duhova, raja, pakla, itd. koji možemo da opažamo samo putem šestog čula (ESP).

2. Šta je cilj ovog dela vebsajta?

Svi smo navikli da koristimo svojih pet čula, um i intelekt da bismo analizirali i opažali podražaje. To je zato što je ceo naš obrazovni sistem usmeren ka tome da nas nauči da koristimo samo svojih pet čula, um i intelekt u analiziranju situacija i rešavanju problema. Moderna nauka uglavnom ignoriše suptilnu dimenziju i šesto čulo, jer ne može da dokaže njeno postojanje korišćenjem tradicionalnih merenja i alata za analizu.

Rezultat toga je da odrastemo:

 • Nesvesni postojanja suptilne dimenzije ili suptilnog sveta.
 • Nespremni da koristimo šesto čulo da bi doživeli svet koji je izvan vidljivog sveta.

U ovom delu pokušavamo da ohrabrimo upotrebu šestog čula u društvu. Kroz ponovno učenje kako da koriste svoje šesto čulo (ESP) ljudi mogu da dožive suptilnu dimenziju, ili suptilni svet.

3. Šta je cilj suptilnog eksperimenta?

Eksperiment (u modernoj nauci) se sprovodi da bi se dobilo dublje razumevanje fizičkog, ili psihološkog aspekta subjekta koji razmatramo.

Suptilni eksperiment se sprovodi da bi se steklo dublje razumevanje detalja suptilnog aspekta nekog subjekta. Ti suptilni aspekti uključuju:

 • Preovlađujuću suptilnu osnovnu komponentu (satva, rađa, tama) u subjektu
 • Uticaj pozitivnih, ili negativnih energija iz suptilne dimenzije, ili suptilnog sveta
 • Sposobnost subjekta da privuče, ili emituje Božanske, ili negativne energije, itd.

Ovi aspekti su izvan bilo kog kulturološkog uticaja, ili kulturoloških predrasuda. Molimo vas pročitajte članak o tri suptilne osnovne komponente.

Hajde da uzmemo primer sveće i vidimo kako se menja naša perspektiva zavisno od medijuma koji koristimo da bismo nešto doživeli.

 

sesto culo - primer testa

4. Zašto je važno poznavati duhovnu dimenziju?

Većini čovečanstva ogromni i neopipljivi svet koji ne možemo da spoznamo pomoću naših pet čula, uma i intelekta, je uglavnom nepoznat. Taj svet je poznat i kao suptilni svet, suptilna dimenzija, svet duhova, duhovni region, ili duhovna dimenzija. On uključuje svet anđela, duhova, raja, pakla, itd. Opipljivi, ili poznati svet, kako ga većina nas zna, veoma je mali u poređenju sa suptilnim neopipljivim svetom. Zapravo, veličina poznatog sveta u odnosu suptilni svet je jedan na prema beskonačno.

duhovni svet - fizicki svet

Taj suptilni svet u velikoj meri utiče na naš život i to i pozitivno i negativno. Mnogi problemi i teškoće u našem životu nastaju zbog štetnih uticaja iz suptilnog sveta. Naše neznanje i nesposobnost da opazimo i utičemo na suptilni svet čini nas bespomoćnom žrtvom ovih štetnih efekata. To nas lišava i mogućnosti da unapredimo svoj život duhovno. Pošto suptilni svet utiče na sve aspekte i faze u našem životu, znanje o njemu nam pomaže da donesemo ispravne odluke koje nam pomažu da budemo srećniji, zadovoljniji, uspešniji, itd. i štiti nas od njegovog štetnog uticaja.

5. Kako nam učestvovanje u suptilnom eksperimentu pomoću šestog čula pomaže?

Učestvovanjem u suptilnom eksperimentu pomoću šestog čula:

 • Dobijamo iskustvo iz prve ruke o postojanju suptilne dimenzije. Počinjemo da razumevamo da postoji nešto što je izvan opažanja naših pet čula, uma i intelekta.
 • Otkrivamo kakva je naša sposobnost da opazimo suptilnu dimenziju pomoću šestog čula
 • Vežbamo da koristimo svoje šesto čulo
 • Učimo sve više i više o duhovnoj dimenziji putem svog šestog čula
 • Ako smo započeli duhovnu praksu, možemo da koristimo ove testove da bismo proverili svoj napredak. Jedan od efekata duhovne prakse je aktiviranje šestog čula. Što je viši duhovni rast ili duhovni nivo to je veća sposobnost opažanja duhovne dimenzije putem šestog čula.

6. Kako da izvedemo suptilni eksperiment pomoću šestog čula?

Izvežbani smo da opažamo svet uz pomoć svojih pet čula vida, sluha, ukusa, dodira i mirisa; uma i intelekta. Filteri kroz koje opažamo ljude, situacije i stvari su bazirani na različitim faktorima. Oni uključuju:

 • Kulturološka sklonost
 • Prethodna iskustva
 • Period života, na primer, način na koji bi osoba gledala na situaciju kao majka, razlikovao bi se od načina na koji bi na nju gledala kao devojka.

Ovi filteri utiču na naše razmišljanje i rasuđivanje, ali oni se menjaju u odnosu na vreme, mesto, itd. U prethodnom primeru sa svećom, neko bi kulturološki naginjao ka tome da sveću smatra kao dobar izbor koji koristi uz molitvu. Da imamo visoko razvijeno šesto čulo, naše rasuđivanje bi uzelo u obzir mnogo više parametara koji su apsolutni (nepromenljivi), kao što se vidi iz suptilnog pogleda na sveću. Kada u proceni stvari koristimo svoje šesto čulo, manja je mogućnost da ćemo napraviti grešku. Pogledajmo u nekoliko primera kako se to dešava.

 

Primer 1:

David i Džon diskutuju o tome da pokrenu zajednički posao. David ne poznaje Džona dugo. Gledajući Džona, David oseća da je Džon veoma profesionalan, zaista zna svoj posao i da će biti dragocen u zajedničkoj firmi. Međutim, da David ima razvijeno šesto čulo, gledao bi da li je Džon osoba sa preovlađujućom suptilnom komponentom satve, rađe ili tame. Da je opazio da je Džon tamasik osoba, David bi znao da bi Džon uprkos svom profesionalizmu u dobrim vremenima, potonuo veoma nisko u lošim vremenima. Kao rezultat toga, Davida ne bi zavarali površni aspekti Džona, kao njegova elokventnost, ili nivo znanja itd. i odlučio bi da ne uđe u posao sa njim.

 

Primer 2:

 

Stiv daje svojoj verenici Kim zlatnu ogrlicu koja je porodično nasleđe od njegove prabake koja je nedavno umrla. Kim je polaskana ovim postupkom i zaklinje se da će je nositi kao znamenje njihove ljubavi.

Ono što Kim ne zna je da je Stivova prabaka veoma vezana za ogrlicu i opseda je. Takođe, ona ne odobrava Kim kao izbor za Stiva. Kao posledica toga, vibracije iz ogrlice su uznemiravajuće. Kim ne zna da je zapravo ogrlica uzrok niza problema koji su počeli da se ređaju u njenom životu. Da Kim ima razvijeno šesto čulo (ESP) odmah bi bila u stanju da opazi uznemirujuće vibracije iz ogrlice i ne bi je nosila.

 

Na isti način, kada radimo suptilni eksperiment da testiramo svoje šesto čulo, važno je da zanemarimo fizičke, psihološke i intelektualne uticaje. Umesto toga treba da pokušamo da opazimo suptilne neopipljive vibracije koje se šire iz objekta. Ovo su koraci koje treba pratiti prilikom izvođenja suptilnog eksperimenta:

 • Očistite um pojanjem Božjeg Imena prema religiji vašeg rođenja, ili se samo usredsredite na svoje disanje. Radite to 2-3 minuta da dostignete neki nivo koncentracije.
 • Usmerite pažnju na sliku i trudite se da opazite kako slika, ili objekat utiče na vas na suptilnom neopipljivom nivou.
 • Zabeležite svoje očitavanje subjekta i svih nijansi u svom iskustvu tokom eksperimenta. Na primer, na početku možete osetiti nemir koji može dovesti do glavobolje sa neprijatnim pulsirajućim osećajem u zadnjem delu glave.

Vaše očitavanje tokom eksperimenta može biti pozitivno, negativno ili neutralno.

 • Prijatan osećaj ili vibracija tokom eksperimenta može biti: usporavanje ritma disanja, prijatna svežina, lepo toplo osećanje, prijatan osećaj lakog pritiska, smanjenje broja misli, bolji kvalitet pojanja, osećanje mira, zadovoljstva ili sreće, vizija ili mentalna slika bele svetlosti, itd. Nezavisno od toga šta je specifično iskustvo, osnovni osećaj treba da bude prijatnost i pozitivnost. To je osećaj kada želimo da se iskustvo nastavi.
 • Neprijatan osećaj tokom eksperimenta može biti: teško disanje, glavobolja, bol, mučnina, neprijatna hladnoća, osećaj stezanja ili neprijatan pritisak, negativne misli, vizije objekta u tamnim, crnim tonovima, vizije čudnih ili nakaznih figura itd. Ovde je osnovni osećaj neprijatnost ili negativnost. Osećamo da ne želimo da se to iskustvo nastavi.
 • Neutralno iskustvo tokom eksperimenta bi bilo u slučaju da ne doživimo nikakvu promenu u osećajima dok gledamo u sliku/predmet.

7. Faktori koji utiču na očitavanja u suptilnom eksperimentu

Kad počnemo da testiramo svoje šesto čulo u eksperimentima šestog čula vrlo često možemo da dobijemo pogrešna očitavanja, sve dok ne izgradimo sposobnost prepoznavanja putem šestog čula. U nastavku su faktori koji utiču na očitavanja tokom eksperimenta koja dobijamo dok radimo suptilni eksperiment:

 1. U kojoj meri je razvijena nečija sposobnost šestog čula (ESP) da opaža suptilnu dimenziju
 2. Duhovni nivo osobe
 3. Duhovno stanje osobe u trenutku kada izvodi eksperiment
 4. Uticaj negativne energije na osobu koja izvodi eksperiment. Na primer, osoba može da doživi neprijatan osećaj dok posmatra objekat zbog duha koji ju je zaposeo. Duhu će negativne vibracije biti prijatne, a pozitivne neprijatne. Zaposednuta osoba ne može da razazna tokom eksperimenta da li su misli i osećanja koje ima njena ili od duha koji ju je zaposeo. Primećeno je da sa redovnom duhovnom praksom, zaposednuti ljudi razvijaju sposobnost da razlikuju svoje misli od misli duha koji ih je zaposeo. Što je veća moć duha potrebno je više vremena da se svest zaposednute osobe odvoji od svesti duha.
 5. Psihološka vezanost za subjekat koja zamagljuje jasnoću i mogućnost tačnog suptilnog očitavanja tokom eksperimenta i utiče na očitavanje nezavisno od toga da li je ono tačno ili netačno. Primećeno je da ljudi dobiju tačan rezultat u eksperimentu kada su im oči zatvorene. Međutim, kad ponove eksperiment sa otvorenim očima, dobiju pogrešno očitavanje. To pokazuje snagu koju na očitavanja putem šestog čula imaju psihološki i intelektualni uticaji.

Nemojte se obeshrabriti ako ne uspete da dobijete tačan rezultat prvi put. Vremenom i redovnom duhovnom praksom, vaše šesto čulo će početi da se razvija.

Pročitajte članak Započnite svoje duhovno putovanje.

8. Nijanse odgovora ili percepcije

 1. Osoba sa slabo razvijenim šestim čulom – je u stanju samo da razazna da li je suptilna energija vezana za objekat pozitivna, ili negativna.
 2. Osoba sa srednje razvijenim šestim čulom – je u stanju da opazi malo više suptilnih aspekata objekta, kao na primer da opaža frekvencije, boje, vrsta energija koje su vezane za objekat, ali je opažanje i dalje zamagljeno.
 3. Osoba sa visoko razvijenim šestim čulom – je u stanju da pruži preciznu informaciju o različitim suptilnim aspektima objekta, kao što su tip energije, snaga energije, vremenski faktor vezan za tu energiju, itd.

Kada osoba ima veoma razvijenu sposobnost šestog čula (ESP), ona može odrediti sve više i više detalja o suptilnom aspektu subjekta. U sledećim člancima navodimo više informacija:

 9. Kako bi trebalo da koristimo šesto čulo (ESP)?

Razvijeno šesto čulo je dar sa kojim su neki ljudi rođeni zahvaljujući duhovnoj praksi u prethodnim životima. Kad neko ima tu sposobnost, ona se najbolje koristi kada je samo sredstvo za duhovnu praksu. To zauzvrat potpomaže duhovnom razvoju ka Spoznaji Boga, kao krajnjem cilju duhovnog rasta. Nadalje, poželjno je koristiti šesto čulo po uputstvima uzvišenog duhovnog učitelja (Gurua).

Na primer, možemo da koristimo šesto čulo kada biramo koji kauč da kupimo. Namera bi bila da uzmemo kauč koji će emitovati pozitivne satva vibracije koje će doprineti boljoj atmosferi u kući koja je pogodna za Duhovnost. To će zauzvrat podržati duhovnu praksu kod kuće. Kauč koji je tamne boje uglavnom emituje neprijatne vibracije, kad se uporedi sa kaučom svetle boje koji emituruje prijatne vibracije.

Zato je duhovno ispravno koristiti šesto čulo da odredimo:

 • Da li energija objekta pogoduje nečijoj duhovnoj praksi ili,
 • Da se zaštitimo od loših efekata negativne energije koju subjekat emituje.

Sreli smo mnoge vidovnjake koji koriste svoje šesto čulo da savetuju ljude oko različitih zemaljskih pitanja. Oni se kreću od onih koji odgovaraju na pitanja kao što je, „Kada ću naći dečka?“ do „Da li da uđem u ovaj posao?“. Iz čisto duhovne perspektive, upotreba šestog čula za čisto svetovne stvari se smatra zloupotrebom.

10. Šta se dešava kada osoba koja je vidovita zloupotrebljava šesto čulo?

 • Dolazi do postepenog opadanja vidovnjačkih sposobnosti i osoba može u potpunosti da izgubi svoju sposobnost. To se obično dešava tokom perioda od 30 godina.
 • Vidovnjak postaje meta Mantrika (snažnija negativnih energija). Mantrici na početku daju neke tačne informacije o budućnosti, toliko da zadobiju poverenje osobe. Međutim, oni kasnije postepeno počinju da daju pogrešne informacije i zavode vidovnjake i ljude koje oni vode. U takvim slučajevima, njihova vidovnjačka sposobnost traje duže i čak može da izgleda da su napredovali. Ali ta sposobnost vidovnjaštva ne proizlazi iz vrlina te osobe, već iz činjenice da Mantrik kontroliše/vodi vidovnjaka. U tim slučajevima, redak dar sposobnosti šestog čula koji osoba ima i koji je mogao biti iskorišćen za spoznaju Boga protraći se na nevažne stvari. Zajedno sa tim, s vremenom vidovnjak često potpada pod potpuni uticaj Mantrika. Većina vidovnjaka je u vezi sa suptilnim telima za koja postoji velika verovatnoća da će ih zavesti i pružiti im pogrešne informacije dok daju odgovor.

11. Lista suptilnih eksperimenata

Kliknite ovde  za listu suptilnih eksperimenata

lista-suptilnih-eksperimenata