Duhovno istraživanje pozdrava Namaskar (Namaste)

Osnovne informacije

Upoznajte se sa člankom o duhovnoj perspektivi pozdravljanja. On pruža bitne informacije za razumevanje ovog članka.

1. Uvod u pozdrav namaste ili namaskar

Namaskar, poznat i kao namaste, jeste oblik pozdrava uobičajen uglavnom na Indijskom potkontinentu. Upotrebljava se kao pozdrav pri dolasku i odlasku. Kada jedna osoba pozdravlja drugu sa namaskar, pozdrav je popraćen blagim naklonom, sa skupljenim  prstima, tako da se dlanovi dodiruju i prsti su usmereni prema gore. Uz to, osobi koja se pozdravlja izgovaraju se reči ‘namaste’ ili ‘namaskar’. Položaj ruku je poznat i kao Namaskar-mudra. (Mudra označava određeno kretanje ili položaj ruku.)

Zajedno s japanskim naklonom i mahanjem ruku poznat je kao oblik pozdrava bez fizičkog kontakta, a duhovna osnova je ono što ga razlikuje od svih drugih pozdrava. U ovom članku istražujemo njegovo duhovno značenje kao i njegove dobrobiti za nas na duhovnom nivou.

2. Značenje pozdrava namaste ili namaskar

Namaskar‘ je Sanskrut reč nastala od druge Sanskrut reči ‘Namaha’, koja znači klanjati se. U našem članku ‘Od čega se sastoje ljudska bića’ objasnili smo da u svima nama postoji Bog (Božanski princip) poznat kao Duša. Pozdrav namaskar je priznanje i klanjanje Duše jedne osobe Duši druge osobe.

Iako su reči namaste i namaskar sinonimi, postoji duhovna razlika između njih. Namaskar je više satvik (satva-čistota) nego reč namaste.

3. Duhovno istraživanje o pozdravu namaskar (namaste)

3.1. Duhovne dobrobiti pozdrava namaskar (namaste)

Posle sprovedenog istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci o pozdravu namaskar (namaste), zaključili smo da on donosi najviše duhovne dobrobiti i da je taj način pozdravljanja druge osobe najviše satvik. Razlozi za to su sedeći:

 1. Namera  s kojom  se upućuje pozdrav
  • Obzirom da je ovakav pozdrav vezan za priznavanje Božanskog u drugome, pojačava duhovnu snagu i privlači Božansku svesnost (ili Čaitaniju). Ako se izvodi uz prisustvo duhovne emocije, gde se jedna osoba stvarno klanja Duši u drugoj, označava osećaj predavanja i zahvalnosti što pomaže duhovnom napretku.
  • Ukoliko se pri pozdravljanju pozdravom namaskar razmislja na način, “Ti si meni pretpostavljen, ‘ja’ sam ti podređeni; Ne znam ništa, Ti si sveznajući”,  takvo razmišljanje pomaže u smanjivanju ega i povećanju poniznosti.
 2. Sam položaj ruku
  • Pri položaju namaskar mudra, telo upija veću količinu Božanske svesnosti (ili Čaitanije). Dok se izgovaraju reči namaste ili namaskar, aktivira se Apsolutni element prostora (etra) (Akaštatva). Međutim, ako se reč izgovara zajedno sa mudrom, drugi element, Apsolutni element Zemlje (Prutvi-tatva) takođe biva aktiviran jer je mudra sama po sebi vezana za Apsolutni element Zemlje (Prutvi-tatva). Kada se istovremeno aktivira veći broj od pet Apsolutnih kosmičkih elemenata, privlači se više duhovne blagodati.

 3. Nedostatak fizičkog kontakta
  • Fizički kontakt olakšava i pospešuje protok suptilnih energija između dvoje ljudi. Obzirom na odsustvo fizičkog kontakta pri ovakvom pozdravu, smanjena je mogućnost negativnog uticaja jedne osobe na drugu.
  • Smanjen je uticaj negativnih vibracija koje utiču na osobe koje se pozdravljaju, jer je zbog duhovnog konteksta samog pozdrava povećana satva komponenta
  • Uz sve navedeno, treba znati da ovaj pozdrav može da emituje i negativne vibracije, posebno u slučaju ako zaposednuta osoba pozdravlja drugu  namaskar-pozdravom. Entitet unutar zaposednute osobe može da kroz vrhove prstiju izbacuje negativne vibracije na drugu osobu ili u okolinu. Međutim, u poređenju s drugim pozdravima koji se sastoje i od fizičkog kontakta, uticaj negativnog entiteta je znatno smanjen. Duhovna emocija  koja je prisutna dok se pozdrav izvodi, dodatno smanjuje i potencijalno eliminiše negativne vibracije u celini.

3.2. Duhovne frekvencije izazvane pozdravom namaskar (namaste)

Na sledećem crtežu prikazane su duhovne frekvencije koje se oslobađaju između dve osobe prilikom pozdravljanja namaskar pozdravom. U ovom primeru, osoba koja se pozdravlja je na duhovnom nivou od 30%, dok je osoba koja prima pozdrav na duhovnom nivou od 50%.

Crtež zasnovan na duhovnom  znanju nacrtala je gđica Prijanka Lotlikar pomoću visoko razvijenog šestog čula. Crtež je proverio  i potvrdio Njegova Svetost Dr. Đajant Atavle. Posle provere pomoću visoko razvijenog šestog čula utvrđeno je da je crtež 80% tačan. (Zadržati 80% tačnosti u crtežu zasnovanom na duhovnom znanju je veliki uspeh. Ukoliko se ne bave intenzivnom duhovnom praksom, suptilni umetnici ni približno ne mogu da zadrže toliki procenat tačnosti Apsolutne Istine u suptilnoj slici.)

Spiritual vibrations associated with Namaskar or Namaste

Tabela u nastavku daje objašnjenje šta se nalazi iza svake frekvencije na prethodnoj slici. Za bolje razumijevanje pročitajte članak o čakrama.

Br. Pojašnjenje
1 Kada jedna osoba pozdravlja drugu s osećajem “Klanjam se Duši u Tebi” tada se unutar njega stvara prsten duhovne emocije bhav
1A Tamo gde postoji duhovna emocija ili bhav postoji i Zajedništvo s Bogom i lakše su dostupne Božje misli
1B Kao rezultat toga prsten duhovne emocije (bhav) stvara se oko osobe koju se pozdravlja
2 To zauzvrat privlači tok Božanskog principa ili Božje Moći
2A Prsten Božanskog principa je kreiran i aktiviran
3 Gde se nalazi Božanski princip, privučen je i protok Blaženstva (Anand-a).  Blaženstvo je tip suptilne energije koja donosi osećaj najveće sreće nezavisno od dešavanja
3A To stvara i aktivira prsten Blaženstva (Anand-a) oko osobe koja pozdravlja
3B Pozdravljena osoba takođe upija protok Blaženstva (Anand-a)
3C Kao rezultat stvara se i aktivira prsten Blaženstva (Anand-a) i oko pozdravljene osobe
3D Dolazi do aktivnosti i emisije čestica Blaženstva (Anand-a) u okolinu
4 Protok Božanske svesnosti  je takođe privučen osobi koja pozdravlja
4A Zato se oko nje stvara prsten Božanske svesnosti
4B Božanska svesnost  emituje se u okolinu
4B2 Pozdravljena osoba takođe upija Božansku svesnost  od osobe koja ju pozdravlja
4C Protok Božanske svesnosti  takođe je direktno privučen pozdravljenoj osobi
4D Prsten Božanske svesnost  se stvara oko pozdravljene osobe
4E Dolazi do aktivnosti i emisije čestica Božanske svesnosti , zbog čega se stavra duhovna dobrobit i za okolinu

3.3 Uputstva koje treba da imamo na umu prilikom pozdrava namaskar (namaste)  

 • Oči bi trebalo da bidu zatvorene prilikom namaskar pozdrava

  Zatvaranje očiju za vreme namaskar pozdrava upućenog Bogu ili nekoj osobi, olakšava proces ‘pogleda’ unutar sebe i pogleda Boga unutar nas samih odnosno fokusiranja na Dušu (Boga) unutar druge osobe.

 • Ne držite nikakav predmet prilikom namaskar pozdrava

  Za vreme izvođenja namaskar pozdrava ako se bilo kakav predmet drži u rukama, obično prsti i vrhovi prstiju nisu ravni. Kao rezultat toga, ograničen je protok satva  komponente kroz vrhove prstiju. Satva komponenta poslata prema osobi koja izvodi namaskar, udara u predmet i vraća se nazad. Osim toga, ako je predmet u ruci sadrži dominantno rađa ili tama komponente i ako dodiruje čelo ili prsa prilikom pozdrava namaskar, onda rađa-tama  komponente mogu da uđu u osobu koja izvodi namaskar.

4. Zaključak

 • Od svih pozdrava, Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci podržava namaskar (namaste) kao oblik pozdrava koji je najviše satvik i bilo bi dobro da bude prihvaćen i da se koristi u što je moguće većoj meri.
 • Čak ako i ne postoji takav način pozdrava u određenoj kulturi, osoba ipak može mentalno pozdraviti drugu osobu sa namaskarom.
 • Da bismo bili u mogućnosti da izvedemo namaste (namaskar) sa duhovnom emocijom, važno je da redovno radimo duhovnu praksu. Samo duhovnom praksom može da se u osobi probudi duhovna emocija (bhav).