Efekat pojanja u duhovno čistom okruženju

1. Pozadina i svrha eksperimenta

 1. Prema smernicama Njegove Svetosti Paratpar Gurua Dr Atavlea, tragaocima se savetuje pojanje “Om Namo Bagavate Vasudevaja |”, pojalice koja se odnosi na Božanstvo Sri Krišne. Ova pojalica je posebno pogodna za duhovni rast i zaštitu u današnje vreme, sve do 2025. godine.
 2. Dr Pradip B. Dešpande je počasni profesor hemijskog inžinjeringa na Univerzitetu Luisvil. Takođe je predsednik i direktor poduzeća Six Sigma & Advanced Controls, Inc., čiji je i osnivač. Posetio je Centar za istraživanja zasnovan na duhovnoj nauci i Ašram 17. januara 2015. godine, jer je bio fasciniran duhovnim  istraživanjem u Centru i pojavom Božanskih čestica u prostorijama Ašrama.
 3. Sa sobom je doneo GDV kameru Bio-well, instrument koji pokazuje stanje energetskog polja i čakri neke osobe. Koristeći ovaj instrument, bio je planiran eksperiment sa nekoliko tragalaca.
 4. Svrha eksperimenta je bila provera efikasnosti pojanja “Om Namo Bagavate Vasudevaja |” na tragaocima dok su bili u sobi za duhovno isceljivanje u Ašramu. U toj sobi je boravio Njegova Svetost Dr Atavle, osnivač Maharši Univerziteta za Duhovnost od decembra 2006. do juna 2007. godine. Predmeti koje je koristio kao što su orman i ogledalo ostali su u sobi. Soba ima veoma pozitivnu energiju jer predmeti koje koriste Sveci visokog duhovnog nivoa kao što je Njegova Svetost Dr Atavle, sadrže vrlo visoku pozitivnu energiju, koja predstavlja duhovnu dobrobit za druge. Sveci višeg duhovnog nivoa kažu da je pojanje u ovoj sobi tri puta efikasnije u odnosu na druga uobičajena mesta.

2. Postavljanje eksperimenta za testiranje efikasnosti pojanja u duhovno pozitivnoj prostoriji

 • Zamolili smo svakog tragaoca koji je učestvovao u eksperimentu da dođe jedan po jedan na očitavanje GDV kamerom Bio-well. To je bilo početno očitavanje.
 • Nakon tog očitavanja, zamolili smo ih da odu u sobu za duhovno isceljivanje u Ašramu i pojaju 40 minuta. Ovo 40-minutno pojanje bilo bi jednako  dvosatnom pojanju u bilo kom drugom prostoru.
 • Pobrinuli smo se da soba za duhovno isceljivanje u Ašramu bude prazna i samo po jedan tragalac pojao je u dato vreme. Time je osigurano da tragalac koji je učestvovao u eksperimentu nije pod uticajem vibracija od strane drugog tragaoca. Jedini stimulans bilo je pojanje i posebna duhovna priroda sobe za isceljivanje u Ašramu.
 • Po završetku njihove sesije pojanja, obavili smo drugo očitavanje na istom uređaju kako bi videli efekat 40-minutnog pojanja u sobi za duhovno isceljivanje u Ašramu.

3. Zapažanja o dejstvu pojanja Božjeg Imena

U nastavku je primer Bio-well GDV slika koje upoređuju nezdravu i zdravu osobu. Primeri poređenja energetskih polja nezdrave i zdrave osobe prikazani su na levoj strani, a stanje čakri nezdrave i zdrave osobe dati su na desnoj strani.

Efekat pojanja u duhovno čistom okruženju

Očitavanja u eksperimentu pokazala su značajna odstupanja pre i posle 40-minutnog pojanja. U nastavku dole prikazana su dva takva očitavanja tragalaca koji su učestvovali u eksperimentu.

Očitavanje tragaoca 1 – koji nema duhovna ometanja

Duhovno ometanje : znači da osoba ima negativne vibracije. Uzrok tome su duhovni razlozi npr. kada je osoba pod uticajem ili zaposednuta negativnim energijama, problemi sa precima, itd. Ako su negativne vibracije više od 50% ometanje se smatra teškim. Od 30% do 49% je srednje, a manje od 30% je blago ometanje.

Bio-energetsko polje: Na dijagramu ispod prikazano je energetsko polje tragaoca (bez ometanja) i on pokazuje očitavanje polja pre (slika  levo) i posle (slika desno) 40- minutnog pojanja ”Om Namo Bagavate Vasudevaja |” u sobi za duhovno isceljivanje u Ašramu. Primetićete da energetsko polje osobe na levoj slici ima praznine i oštrije vrhove. Ova slika predstavlja energetsko polje osobe pre pojanja. S druge strane, desna slika koja prikazuje stanje energetskog polja osobe posle pojanja, izgleda mnogo zdravije. To znači da nema praznina i gustoća polja je relativno ravnomerna u poređenju sa prethodnim očitavanjem.

Efekat pojanja u duhovno čistom okruženju

Čakre:

Kod njihovog analiziranja važno je kako softverski program prikazuje čakre. Položaj i veličina su dva parametra koja se koriste da pokažu stanje čakri. Idealan položaj kod zdrave osobe (fizički i mentalno) jesu čakre poređane duž zamišljene vertikalne središnje linije i idealne su veličine tj. ni velike ni male. Kada je osoba mentalno i/ili fizički neuravnotežena, čakre nisu uravnotežene i manje su u odnosu na idealnu veličinu. Ova mala veličina čakri ukazuje na nedostatak energije.

Pored toga, tačan položaj čakri prikazan na grafičkim izveštajima GDV uređaja je neznatno drugačiji u poređenju sa položajem u koji ih je postavio SSRF u članku o čakrama. Tri drugačije postavljene čakre su:

Čakra Položaj na GDV dijagramu Položaj  prema SSRF
Adnja Sredina čela Između obrva
Manipura Solarni pleksus Pupak
Svadištana Pupak Smeštena oko 2,5cm ispod početka stidnih dlačica

U nastavku pogledajte dva grafička prikaza čakri tragaoca (bez ometanja) koji je učestvovao u eksperimentu. Pošto  tragalac ima viši duhovni nivo, većina čakri je već uravnotežena, sa izuzetkom dve i to Višude (grlene) i Muladare (bazične) čakre. Ali i tu se, posle samo 40 minuta pojanja u duhovno ispunjenom okruženju, vidi da su se sve čakre tragaoca skoro u potpunosti poravnale. Veličina čakri je takođe porasla i približila se idealnoj.

Efekat pojanja u duhovno čistom okruženju

U odnosu na veličinu

Veličina označava energiju u džulima (x 10-2)
Čakre Pre Posle Razlika
Muladara-čakra 3.77 4.60 0.83
Svadištana-čakra 3.18 4.07 0.89
Maṇipura-čakra 3.70 4.17 0.47
Anahata-čakra 3.97 3.90 -0.07
Višuda-čakra 3.73 4.65 0.92
Adnja-čakra 3.55 3.74 0.19
Sahasrara-čakra 4.14 3.79 -0.35
Prosek 3.72 4.13 0.41

Gore prikazani brojevi su izraženi u džulima (x 10-2) i 5 džula (x 10-2) se smatra idealnim.

 • 5 od 7 veličina čakri se popravilo prema idealnoj velilčini
 • Ukupna energija se povećala za 0.41 džul (x 10-2)

U odnosu na poravnanje

Poravnanje govori o uravnoteženom stanju čakri, koje utiče na fizičku, psihološku i duhovnu dobrobit. Što su čakre više usredsređene prema centru, više su uravnotežene.

Poravnanje (%)
Čakre Pre Posle Razlika
Muladara-čakra 42.69 96.55 53.86
Svadištana- čakra 99.30 99.98 0.68
Maṇipura- čakra 96.57 98.56 1.99
Anahata- čakra 99.66 97.15 -2.51
Višuda- čakra 45.73 99.96 54.23
Adnja- čakra 99.88 94.63 -5.25
Sahasrara- čakra 99.19 99.97 0.78
83.29 98.11 14.83

Vidimo veliku razliku u poravnanju.

 • Uravnoteženost se popravila kod 5 čakri od 7. Muladara-čakra i Višuda-čakra koje su bile prilično neusklađene, došle su u potpuni sklad
 • Anahata-čakra i Adnja-čakra su samo neznatno manje usklađene
 • Poravnanje se ukupno poboljšalo za 14.83%

Ukupni zaključak u izvještaju o parametrima dobijen putem GDV opreme takođe je pokazao poboljšanje kod istog tragaoca.

Parametar Skala Pre Klasifikacija Pre Posle Klaasifikacija Posle Razlika (Pre – Posle)
Ometanje 0-10 3.20 Normalna 2.95 Normalna -0.25
Energija 0-100 46.78 Normalna 49.54 Normalna 2.76
Uravnoteženost 0-100 90.70 Normalna 97.01 Normalna 6.31

Ovo pokazuje da se ukupno ometanje smanjilo, dok su energija i uravnoteženost porasli.

Očitavanje tragaoca 2 –  koji je bio pogođen duhovnim ometanjem

Bio-energetsko polje: U poređenju sa tragaocem 1, polje tragateljke pre pojanja ima puno više prekida i praznina zbog ometanja koje ona ima. Ipak, nakon 40 minuta pojanja došlo je do izuzetne pozitivne promene i bio-polje je postalo podjednako široko gotovo celom svojom površinom.

Efekat pojanja u duhovno čistom okruženju

Čakre: Položaj čakri pre pojanja pokazuje postojanje ozbiljne neuravnoteženosti čakri. To je uglavnom uočljivo kod osobe koja nije dobro. U ovom slučaju, putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci, znamo  da je to zbog duhovnog ometanja koje pogađa tragateljku. Tragateljka je bila a i sada je fizički u dobrom stanju, bez većih oboljenja. Međutim, posle 40- minutnog pojanja u sobi za meditacije u Ašramu, došlo je do značajnog uravnoteženja čakri.

Efekat pojanja u duhovno čistom okruženju

U odnosu na veličinu

Veličina označava energiju u džulima (x 10-2)
Čakre Pre Posle Razlika
Muladara-čakra 3.56 4.23 0.67
Svadištana-čakra 2.59 3.91 1.32
Maṇipura-čakra 4.00 4.22 0.22
Anahata-čakra 3.46 4.01 0.55
Višuda-čakra 3.56 3.51 -0.05
Adnja-čakra 3.75 4.23 0.48
Sahasrara-čakra 3.28 4.38 1.10
Prosek 3.46 4.07 0.61

Gore prikazani brojevi su izraženi u džulima (x 10-2), a 5 džula (x 10-2) se smatra idealnim.

 • 6 od 7 veličina čakri se popravilo prema idealnoj velilčini
 • Ukupna energija se poboljšala za 0.61 džul (x 10-2)

U odnosu na poravnanje

Poravnanje (%)
Čakre Pre Posle Razlika
Muladara-čakra 70.41 91.34 20.93
Svadištana-čakra 33.33 99.94 66.61
Maṇipura-čakra 78.81 38.00 -40.81
Anahata-čakra 34.48 98.97 64.49
Višuda-čakra 99.61 95.79 -3.82
Adnja-čakra 77.22 99.48 22.26
Sahasrara-čakra 92.75 96.68 4.23
69.52 88.64 19.13

Ovde vidimo veliku razliku u poravnanju.

 • Uravnoteženost se značajno poboljšala u 5 od 7 čakri
 • Maṇipura-čakra i Višuda-čakra su manje poravnane
 • Poravnanje je ukupno poboljšano za 19.13%

Ukupni zaključak u izvještaju o parametrima dobijen putem GDV opreme takođe je pokazao poboljšanje kod ove tragateljke.

Parametar Skala Pre Klasifikacija Pre Posle Klasifikacija Posle Difference (Pre – Posle)
Ometanje 0-10 3.19 Normalna 3.04 Normalna -0.15
Energija 0-100 46.17 Normalna 50.99 Normalna 4.82
Uravnoteženost 0-100 77.22 Ispod 91.02 Normalna 13.80

Parametri pokazuju da se ometanje neznatno smanjilo, dok su energija i uravnoteženost znatno porasli.

4. Zaključak o efikasnosti pojanja u duhovno čistoj prostoriji

 • Kod oba tragaoca, desile su se značajne pozitivne promene i to kod oba očitavanja, i aura i čakri, posle samo 40 minuta pojanja u duhovno pozitivnoj prostoriji za duhovno isceljivanje u Ašramu.
 • Ovo pokazuje važnost i efikasnost pojalice “Om Namo Bagavate Vasudevaja |” kao i važnost praćenja smernica Paratpar Gurua (Njegove Svetosti Dr Atavlea).
 • Ovo takođe pokazuje i važnost pojanja u duhovno čistom okruženju, jer ono deluje podsticajno na duhovnu praksu osobe. To je i razlog zbog čega se savetuju posete Svetim mestima za nečiju duhovnu praksu.
 • Dr Pradip B. Dešpande koji je rukovodio eksperimentom, bio je prilično zapanjen ovom promenom i rekao da je obično potrebno nekoliko meseci da bi do takve promene došlo. Svoju izjavu dao je na osnovu iskustva dobijenog obimnim istraživanjem uz korišćenje GDV Bio-Well kamere.