Chú Niệm Giáo Trưởng (Gurumantra) hay tụng niệm Tên của Chúa Trời?

Tôi đã được truyền Chú Niệm Giáo Trưởng (Gurumantra) từ Giáo Trưởng của tôi, liệu tôi có cần tụng niệm Tên của Chúa Trời theo tôn giáo của mình không?

1. Định nghĩa về Chú Niệm Giáo Trưởng (Gurumantra)

Chú Niệm Giáo Trưởng (Gurumantra) là Tên của Chúa Trời, chú niệm (mantra), con số hoặc một từ được Giáo Trưởng (Guru) trao cho truyền nhân của Ngài để tụng niệm cho mục đích phát triển tâm linh của anh ta hướng tới việc nhận ra Chúa Trời. Trong hầu hết các trường hợp, một Chú Niệm Giáo Trưởng chứa đựng một Tên của Chúa Trời cụ thể dành riêng cho sự phát triển tâm linh của người truyền nhân..

Nhận ra Chúa Trời là trải nghiệm tâm linh cao nhất mà một người đạt được, nghĩa là khi anh ta trải nghiệm sự hợp nhất liên tục với Nguyên Tắc của Chúa Trời Tối Cao (Supreme God Principle) hoặc trải nghiệm sự Ban Phước (Ānand) liên tục.

Người truyền nhân là người có khoảng 55% mức độ tâm linh (spiritual level). Điệu này có nghĩa anh ta hy sinh hơn 55% thể xác, tâm trí và của cải cho tâm linh và có một khao khát mãnh liệt cho phát triển tâm linh. Tham khảo thêm sáu nguyên tắc căn bản của thực hành tâm linh (sixth basic principle of spiritual practice).

2. Sức mạnh tâm linh của Chú Niệm Giáo Trưởng

Hiệu quả của Chú Niệm Giáo Trưởng phụ thuộc vào mức độ tâm linh của người trao chú niệm.

Mức độ tâm linh của người truyền đạt (%) Lượng Ý Niệm Thần Thánh (Chaitanya) / năng lượng có trong chú niệm (%)
50% 2%
60% 10%
70% 80%
80% 90%
90% 100%
100% 100%

Như bạn có thể thấy ở bảng trên, chỉ khi người truyền Chú Niệm Giáo Trưởng có trên 70% mức độ tâm linh, nghĩa là Giáo Trưởng (Guru) hoặc một vị Thánh (Saint), thì Chú Niệm Giáo Trưởng mới có sức mạnh tâm linh thật sự. Khá thường xuyên, những người thiếu hiểu biết đi theo những hướng dẫn tâm linh từ những người không phải Thánh. Điều này chưa chắc là xấu. Như một quy tắc chung, một người chỉ có thể hiểu những hướng dẫn và đưa vào thực hành từ một người có 20% mức độ tâm linh hơn anh ta. Ví dụ một người có 50% mức độ tâm linh sẽ phù hợp nhất để hướng dẫn người có 30% mức độ tâm linh. Nếu một người thành tâm với thực hành tâm linh của anh ta và có khao khát mãnh liệt để phát triển tâm linh, thì Quy Luật Vũ Trụ không hiện hữu của Giáo Trưởng (unmanifest Guru Principle) hoặc Truyền Dạy Nguyên Tắc của Chúa Trời (Teaching principle of God) sẽ tạo ra những cơ hội phù hợp trong đời sống người tìm kiếm (gặp được người hướng dẫn tâm linh) để tạo điều kiện trong sự phát triển tâm linh..

3. Tôi đã được truyền Chú Niệm Giáo Trưởng (Gurumantra) từ Giáo Trưởng của tôi, liệu tôi có cần tụng niệm Tên của Chúa Trời theo tôn giáo của mình không?

Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào hoàn cảnh mà Chú Niệm Giáo Trưởng được truyền

1. Người truyền chú niệm có trên 70% mức độ tâm linh và truyền nhân có 55% mức độ tâm linh.

  • Trong trường hợp này, tốt nhất là người đó niệm Chú Niệm Giáo Trưởng. Sức mạnh tâm linh của một Chú Niệm Giáo Trưởng nằm ở sự quyết tâm của Giáo Trưởng truyền vào chú niệm.

2. Người truyền chú niệm có dưới 70% mức độ tâm linh và người được truyền chú niệm có khoảng 30-40% mức độ tâm linh

  • Trong trường hợp này, tốt nhất là niệm Tên mà người đó có nhiều niềm tin nhất có thể là Chú Niệm Giáo Trưởng hay Tên của Chúa Trời theo tôn giáo nơi sinh ra.
  • Một ưu điểm của tụng niệm Chú Niệm Giáo Trưởng, mặc dù được truyền bởi người có 50% mức độ tâm linh, là người đó tập luyện việc nghe theo người khác. Điều này giúp một người từ làm mọi việc theo ý mình (swēchhā) thành làm theo ý của người khác (parēchhā). Khi một người làm theo ý muốn của người khác, nó giúp giảm bớt cái tôi của ho. Nếu một người thực hành tụng niệm Chú Niệm Giáo Trưởng vời niềm tin trọn vẹn và với mong muốn mãnh liệt để phát triển tâm linh thì Quy Luật Vũ Trụ không hiện hữu của Giáo Trưởng (unmanifest Guru Principle) hoặc Truyền Dạy Nguyên Tắc của Chúa Trời (Teaching principle of God) sẽ mang một Giáo Trưởng (Guru) thật sự trên hành tinh trái đất đến với cuộc sống của họ.

Tham khảo về ý mình (swēchhā), ý của người khác (parēchhā) và ý của Chúa Trời (Īshwarēchhā) (swechha, parechha and Ishwarechha)

4. Một số điểm liên quan tới Chú Niệm Giáo Trưởng

  • Đôi khi các vị Thánh trao chú niệm cho một người để họ có thể vượt qua những vấn đề trong cuộc sống, khi nguồn gốc của nó nằm ở chiều tâm linh. Điều này nhằm xoá bỏ những chướng ngại trong thực hành tâm linh cho người mộ đạo. Đôi khi mọi người nhầm lẫn chú niệm này với Chú Niệm Giáo Trưởng. Nên nhớ rằng Chú Niệm Giáo Trưởng chỉ dành cho phát triển tâm linh hướng tới nhận ra Chúa Trời
  • Một số người kiên trì hỏi xin Giáo Trưởng cho một Chú Niệm Giáo Trưởng. Trong một số trường hợp, Giáo Trưởng sẽ trao Chú Niệm Giáo Trưởng cho người mộ đạo kiên trì. Những người mộ đạo này nên nhận thức được rằng chỉ khi khao khát và hi sinh của họ cho việc nhận ra Chúa Trời tương xứng với một người có 55% mức độ tâm linh, nếu không thì Chú Niệm Giáo Trưởng chỉ là một cái tên tượng trưng. Do đó việc có được Chú Niệm Giáo Trưởng bằng cách trả tiền thì đó cũng chỉ là một Chú Niệm Giáo Trưởng tượng trưng
  • Ngay cả khi một người được truyền Chú Niệm Giáo Trưởng từ Giáo Trưởng cho sự phát triển tâm linh, người đó cũng nên bổ sung thêm vào lời tụng niệm của mình với lòng phụng sự Sự Thật Tuyệt Đối (service unto the Absolute Truth (satsēvā)), hi sinh (sacrifice (tyāg)) và yêu thương mà không mong cầu gì lại từ người khác (love without expectation from others (prīti))