Naučna analiza Božanskih čestica

Rezime

 1. Baba Centar za atomska istraživanja (BARC), Odeljenje za istraživanje prirodne okoline: Božanske čestice ne sadrže nikakve metale.
 2. Baba Centar za atomska istraživanja (BARC), Odeljenje za razvoj proizvoda: Božanske čestice ne sadrže nikakve metale.
 3. Indijski Institut za obrazovanje u oblasti nauke i istraživački centar, Kalkuta, Odeljenje fizičkih nauka: Ove Božanske čestice su heksagonalne, ali nisu kristali. One nisu nastale od jednog ili više poznatih metala.
 4. Indijski Institut tehnologije, Mumbaj: Ove Božanske čestice su napravljene od ugljenika, azota i kiseonika.

Da biste razumeli o nastanku Božanskih čestica, molimo Vas pročitajte naš članak Božanske čestice – spontana materijalizacija i njihova analiza.

1. Uvod – opis boje i oblika Božanskih čestica

1.1 Božanske čestice nepravilnog oblika

Boja: Većina Božanskih čestica koje su pronašli tragaoci su bile zlatne i srebrne boje. U manjoj meri su nađene i Božanske čestice braon, crvene, ružičaste, plave, zelene boje paunovog pera, narandžaste i indigo boje. Dvoje-troje tragalaca je našlo Božanske čestice koje su bile zlatne sa jedne, a braon sa druge strane. Neki tragaoci su našli Božanske čestice koje su imale izgled kristala. Posebna osobina ovih Božanskih čestica je to što gledane iz različitih uglova imaju drugačije boje.

Veličina: Njihova uobičajena veličina je 0,5 mm.

1.2 Božanske čestice koje se pojavljuju u tankom sloju

Boja: Tragaoci su na slici Njegove Svetosti Baktarađ Maharađa, Gurua Njegove Svetosti Dr. Atavlea i na dnevnim duhovnim novinama pronašli Božanske čestice zlatne boje koje su se pojavile u tankom sloju.

Oblik: Ponekad se pojedinačne Božanske čestice međusobno povežu i formiraju sloj koji liči na pokoricu. U tom slučaju su pojedinačne Božanske čestice veoma, veoma tanke u poređenju sa Božanskim česticama nepravilnog oblika. Veličina im je kao vrh igle, znači oko 0,1 mm.

1.3 Božanske čestice oblika žice

Boja: Do sada je jedino Njena Svetost Lola Vezilić iz Evrope našla Božanske čestice oblika žice. Bile su zlatne, srebrne, ružičaste i zelene boje paunovog pera.

Oblik: Ove žice imaju prečnik konca za šivenje. Duge su otprilike 10 do 15 cm.

2. Zaključci naučne analize Božanskih čestica

Da bi se shvatila prava priroda Božanskih čestica, one su podvrgnute testovima u „Baba Centru za atomska istraživanja“ (BARC), Mumbaj, na Odeljenju za fizičke nauke „Indijskog instituta za obrazovanje u oblasti nauke i istraživanja“, Kalkuta, i „Indijskom institutu tehnologije (IIT), Mumbaj. U nastavku su predstavljeni zaključci ovih testova.

2.1 Božanske čestice svih boja su šestougaone, ali nemaju strukturu kristala

2.2 Božanske čestice spadaju u kategoriju „Neorganskih materija“ i nisu metali

 1. Božanske čestice se ne rastvaraju u Aqua regia (mešavina jednog dela koncentrovane azotne kiseline i 3 dela hlorovodonične kiseline). (Metali se rastvaraju u Aqua regia). To znači da Božanske čestice ne sadrže nijedan od poznatih metala.
 2. U „analizi elemenata“ koju je sproveo BARC i IIT pronađeno je da Božanske čestice ne sadrže zlato, srebro ili bilo koji drugi metal. One zato nisu klasifikovane kao metali u kategoriju neorganskih materija.
 3. Koncentrovana azotna kiselina nije imala nikakav efekat na Božanske čestice. (Sve organske materije se rastvaraju u koncentrovanoj azotnoj kiselini). Ovo dokazuje da Božanske čestice nisu organska materija.
 4. Božanske čestice su stavljene u Agua regia na 24 sata, a onda je rastvor Aqua regia proceđen kroz filter papir. Čestice koje su ostale na filter papiru su zagrevane gasnim plamenikom do temperature od 700 do 800 stepeni Celzijusa 45 minuta. Posle toga, one su izgubile boju, ali su zadržale isti sjaj.
 5. Božanske čestice svih drugih boja sem zlatne sadrže elemente ugljenika, azota i kiseonika. Iako sve Božanske čestice sadrže najveću proporciju ugljenika, one ne sadrže vodonik. Zbog toga Božanske čestice nisu organske materije. One su klasifikovane kao nemetali u kategoriju neorganskih materija.

Analiza Božanskih čestica u BARC-u

Analysis of Divine particles

[kliknite da otvorite]

2.3 Njihove hemijske formule u odnosu na proporciju osnovnih sastojaka – ugljenika, azota i kiseonika

Chemical formula of Divine particles

 • Božanske čestice su nov entitet: Prethodno pomenute hemijske formule Božanskih čestica potvrđuju da one nisu slične nijednoj poznatoj čestici. Ovo potvrđuje da su one nešto novo.
 • Upoređivanje proporcije gradivnih elemenata Božanskih čestica sa sastavom tla, atmosfere i ljudskog tela: Procenat ugljenika u Božanskim česticama je 54% do 72%, azota ima 0 do 20%, a procenat kiseonika je 22% do 31%.
 • Upoređivanje sastava tla i Božanskih čestica: Glavni sastojci tla su silicijum-dioksid i glinica. Tlo sadrži i okside drugih metala. Proporcija ugljenika u tlu je manja od 1% dok je sadržaj ugljenika u Božanskim česticama veći od 50%. Slično tome, procenat azota u tlu je zanemarljiv, dok je njegovo učešće u Božanskim česticama od 0 do 20%. Ovo dokazuje da ove čestice nisu stvorene u zemlji i onda prenesene na telo Njegove Svetosti Dr. Atavlea, tragalaca ili njihovih stvari ili u okruženje.
 • Upoređivanje atmosfere i Božanskih čestica: Atmosfera sadrži 78% azota i 21% kiseonika, ali je sadržaj ugljenika zanemarljiv. Međutim, sadržaj ugljenika u Božanskim česticama je preko 50%. To dokazuje da nije moguće prirodno stvaranje Božanskih čestica od elemenata koji sačinjavaju atmosferu. Ono je moguće samo Božjom namerom ili Njegovim planom.
 • Upoređivanje ljudskog tela i Božanskih čestica: Ljudsko telo u osnovi ima 65% kiseonika, 18% ugljenika, 10% vodonika i 3% azota. Procenat vodonika u Božanskim česticama je 0%. Međutim, ako se uporedi sastav tla, atmosfere i ljudskog tela sa sastavom Božanskih čestica, vidi se da su gradivni elementi Božanskih čestica slični onima koji se nalaze u sastavu ljudskog tela.

Prve čestice su viđene na telu Njegove Svetosti Dr. Atavlea. Kasnije su viđene i na telu Svetaca i tragalaca. Ove čestice su ispoljavanje  grupisane Božanske svesnosti koja se emituje iz tela duhovno uzvišenih osoba, odnosno ispoljavanje grupisane bio energije na koži.

Analiza Božanskih čestica od Indijskog instituta tehnologije

Zlatne Srebrne Koralno crvene Crvene Zelene

[Kliknite na svaku boju da biste videli]

3. Hemijski sastav šljokica koje se nalaze na tržištu

Šljokice su male čestice (otprilike 1 mm2) koje mogu da reflektuju svetlost. U njihovoj izradi se koriste kopolimerske plastike, aluminijumska folija, titanijum-dioksid (TiO2), oksidi gvožđa (FeO, Fe2O3) i boje sa metalnim, neonskim ili drugim elementima koje mogu da reflektuju različite boje.

Božanske čestice nemaju niti jedan sastojak šljokica koje se mogu naći na tržištu. Iako šljokice izgledaju kao Božanske čestice, njihov sjaj je različit. Božanske čestice blistaju i oko njih postoji aura.

4. Ispitivanje Božanskih čestica viskom je pokazalo da sadrže pozitivnu energiju

5. Reakcije naučnika

Božanske čestice su predstavljene na XVII Konferenciji „Indijskog aerobiološkog1društva“ u Puneu (Indija), 18. decembra 2012. godine. Na skupu je bilo 178 naučnika. Dole su neki od njihovih reakcija.

 • Dr. D.N. Patil, profesor biologije, BJS Koledž, Vagholi, Pune: „Vaše analize Božanskih čestica će dati veliki doprinost razvoju nauke u Indiji“.

 • Gđa. Dipa Krušnamurti, profesor, MACS Koledž (povezan sa MIT), Pune: „Dobila sam objašnjenje Duhovnosti na naučnom jeziku. Želela bih da saznam više o ‘Božanskim česticama.’

 • Dr. S. Debnat, mikrobiolog, Đorhat, Asam: „Neophodno je istraživanje ‘Božanskih čestica‘. Ova tema je probudila mnogo radoznalosti. Njeno istraživanje će zasigurno doneti pozitivne rezultate.“

 • Dr. A. H. Rađasab, šef Odeljenja post-diplomske nastave i istraživanja (Botanika), Gulbarga, Karnataka: ‘Božanske čestice’ su dobra tema. Hajde da sporovedemo istraživanje o njima“.

 • Dr. Sudam Đogdand, Odeljenje botanike, Jašavantrao Mohite Koledž, Pune: „Kao efekat Božanskih čestica, povećan je entuzijazam i efikasnost rada. Apelujem na aerobiologe da sprovedu istraživanje da utvrde šta je izvor ovih Božanskih čestica, odakle se emituju, kako se prenose, kakve sve postoje i koji su njihovi efekti.“

 • Prof. Anurada Đape-Kulkarni, profesor, Jašavantrao Mohite Koledž, Brati univerzitet, Pune: „Tema Božanskih čestica je sama po sebi Božanska. Samo kvalifikovani pojedinci treba da se bave njihovim istraživanjem. Proučiću sve informacije o ‘Božanskim česticama’ koje mi pružite.

 • Dr. Sureka Katkar, šef Odeljenja botanike, Institut nauke, Nagpur: „Obavićemo istraživanje na temu ‘Božanskih čestica’. Ova tema budi radoznalost. Ako se Duhovnost i nauka udruže, to će emancipovati celo čovečanstvo“.

1Aerobiologija –grana biologije koja se bavi izučavanjem organskih čestica