1-BG-spiritual-research---objecives

1. Определение нa Духовната наука и духовното изследване

Преди да погледнем на целите на духовното изследване, нека първо да разгледаме следните определения от духовна перспектива.

1.1 Значението на “духовното”

Оксфордския речник определя духовното като прилагателно

 • Свързано с или засягащо човешкия дух, за разлика от материалните или физически неща.
 • Свързано с религиозната принадлежност или религиозните вярвания.

Определение на Духовното: Фондацията за Изследване на Духовната Наука (SSRF) определя понятието “духовно” като всички елементи отвъд границата на петте сетива, ума (т.е. нашите чувства, емоции и желания) и интелект (т.е. вземането на решения и способност  за разсъждения)

1.2 Наука и духовната наука

Според Оксфордския речник думата “наука” произхожда от Латинската дума “scientia” и от “scire”, която означава “да се знае”. Като съществително речника определя понятието “наука” като

 • Интелектуална и практическа дейност която обхваща системно проучване на структурата и поведението на физическото и природния свят чрез наблюдение и експеримент.
 • Систематично организиран масив от знания по всеки въпрос.

Определение за наука: Фондацията за  Изследване на Духовната Наука (SSRF) заедно с горното определение разширява обхвата на думата “наука” да включва физически, природен и духовен свят. Тя счита науката като онова, което може да се преживее отново и отново от цялата раса, пол, религия, националност и т.н. при същите експериментални условия.

Наричаме духовната наука (т.е. Духовността ) “наука”, защото:

SSRF определя думата "неосезаем свят" или "духовно измерение", кат свят, които е отвъд разбирането на петте сетива, ума и интелекта. Неосезаемия свят се отнася до невидимия свят на ангелите, духовете, рая и т.н., които могат да се възприемат само чрез нашето шесто чувство.
 • Духовното измерение е също толкова систематично и логично като това на физическия свят.
 • Причината за всичко, което става в духовното или неосезаемо измерение се забелязва точно както във физическия или осезаем свят.
 • Причинно-следствената връзка е толкова истина в неосезаемото измерение,  колкото и във физическия свят. Духовното изследване се основава на разбирането на тези неосезаеми и нематериални “причини”.
 • Принципите, свързани с духовното измерение могат да бъдат тествани отново и отново с необходимите инструменти. Точно както изследователските инструменти са различни за физиката и биологията, такъв е и случаят с Духовната наука. В духовното изследване, основният инструмент, необходим за анализ и измерване е силно развита способност за неосезаемо възприятие, по-известно като шесто чувство (EСП).

1.3 Изследване и духовното изследване

Оксфордския речник дефинира “изследване”, като систематично изследване на материали и източници, за да се установят фактите и да се достигне до нови заключения. Докато изследването на едно явление от духовна перспектива е също толкова систематично, но не е в същото измерение както научните изследвания, извършвани в съвременните науки.

Духовното изследване е изследване на духовното измерение или духовния свят с помощта на развито шесто чувство (ЕСП). Духовно измерение е това, което не може да се възприеме чрез нашите пет сетива, ума и интелекта. То включва света на рая, ада, ангели, духове, аури, духове и т.н.

Духовното изследване е свързано главно с това, което е известно като четвърто и пето измерение. Времето е четвърто измерение и невидимото пространство е пето измерение.

Духовното изследване на четвъртото измерение е проучване на предишни животи, за да разберете събитията или актовете по това време, които сега допринасят за положителни или отрицателни събития в този живот. Например, духовното изследване може да разкрие дали хората са вършили духовна практика в предишни животи, което е допринесло за успеха си в този живот.

Духовното изследване на петото измерение е проучване базирано върху фините положителни и отрицателни региони на Универсума, за да намерим първопричините за проблемите в живота ни. Например, “духовното изследване на петото измерение в живота на Луис” разкри, че еднa неoсезаема вещица е била духовната първопричина за неговите прекомерни сексуални мисли.

Духовни изследвания също могат да се провеждат в първите три измерения за поставяне на съвременните науки в правилна посока, където разбирането на учените и изследователите е ограничено за различни субекти. Когато се вземе помощ от духовното изследване за подпомагане на научните изследвания, тогава всички изследвания се оказват ползотворни и много години или дори цял живот на усилия в грешна посока могат да бъдат спасени.

2. Намерението и целта на духовното изследване

Духовното измерение може да бъде причина за до 80% от проблемите в живота ни. Това е статистика, която е обоснована на нашето изследване на духовното измерение от 1985 г. насам, както и проучване на факторите, които допринасят за проблемите в живота. Какво означава това за нас е, че ако не вземем под внимание духовното измерение в намирането на корената причина за нашите проблеми и въпроси в живота, ние потенциално пропускаме 80% от историята.

Вижте статията “Коренни причини за проблемите в живота“.

Целта на SSRF духовното изследване е:

 1. Oбучение на обществото за духовното измерение и как то се отразява в живота ни.
 2. Осигуряване средства за хората да:
  1. Разберат и се насладят на духовното измерение
  2. Разбиране и преодоляване на проблемите, когато причината е духовна по своята същност
  3. Постигане на вечно щастие