Spavanje - različiti položaji

1. Spavanje

Svako od nas bi voleo da zna koji način spavanja je najbolji da bi se probudili odmorni. Na kvalitet spavanja utiče više faktora. Jedan od faktora je i položaj u kojem spavamo. Svi mi imamo neki uobičajen položaj za spavanje u kome se osećamo ugodno dok spavamo. Svesni smo da položaj u kojem spavamo ima uticaj na naše fizičko zdravlje. Isto tako, ima mnogo psiholoških tumačenja položaja u kojima spavamo. U ovom članku ćemo objasniti, iz duhovne perspektive, kako da dobro spavamo. Objasnićemo koji je položaj najbolji za spavanje i zašto. Objasnićemo i šta se zaista događa u suptilnoj dimenziji za vreme svakog od različitih položaja, tako da pomoću tih informacija možemo doneti odluku kako da kvalitetno spavamo i u kom položaju to možemo postići.

Na samom početku treba da razumemo da:

  •  Iz duhovne perspektive, spavanje je u osnovi stanje najbliže osnovnoj suptilnoj tama komponenti koja označava inerciju i neznanje.To znači da se za vreme spavanja osnovna suptilna tama komponenta u našem telu povećava.
  •  Za vreme spavanja, naša duhovna praksa je inertnija i zato smo duhovno najranjiviji kad spavamo. Zbog toga smo u snu najpodložniji uticajima duhova.

Potrebno nam je i osnovno razumevanje sistema Kundalini energije u telu.

Kundalini je sistem duhovne energije u telu. Sastoji se od 7 glavnih centara ili čakri, 3 glavna kanala – Sunčevog (Desni kanal ili Pingala nadi), Mesečevog (Levi kanal ili Ida nadi) i Centralnog (Sušumna nadi) kanala kao i nebrojeno manjih kanala.

Sledeći  prikazani dijagram je prikaz neaktivnog Kundalini sistema energije u čoveku.

Spavanje-kundalini sistem

Molimo vas da pogledate dijagram čakri u odnosu na fizičko telo čoveka.

Energija potrebna za telesne i mentalne funkcije čoveka teče kroz Sunčev i Mesečev kanal. Energija koja teče kroz Centralni (Sušumna) kanal je potrebna za duhovni rast čoveka.

Sunčevim kanalom (Pingala nadi) preovlađuje rađa komponenta dok je kod Mesečevog kanala (Ida nadi) preovlađujuća satva komponenta. Energija naizmenično teče kroz Ida i Pingala kanal i smenjuje se svakih 3-4 minuta. Iako se tok energije često smenjuje, obzirom da se  Ida i Pingala ukrštaju  preko tela, obe strane tela primaju adekvatnu količinu energije oba tipa. Na ovaj način se održava ravnoteža između ove 2 vrste  energetskih tokova.

U toku promene sa Sunčevog na Mesečev kanal, kod ljudi nižeg duhovnog nivoa dolazi do kratkotrajne aktivnosti Centralnog kanala koja traje 1-2 sekunde. Iako je aktiviranje Centralnog kanala veoma korisno, ovako kratko aktiviranje je relativno zanemarljivo iz ugla koristi po čoveka na nižem duhovnom nivou. Sa povećanjem  duhovnog nivoa, povećava se i dužina aktivnosti Centralnog kanala. Kada je osoba na  duhovnom nivou od preko 55%, ovaj kanal je aktivan duže od 1-2 minuta što je korisno za duhovni rast osobe.

Aktiviranje kanala zavisi i od položaja pri spavanju. Najviše se aktivira kanal koji se nalazi na strani tela suprotnoj od one na kojoj spavamo. Kada spavamo na leđima, kod ljudi  čiji je duhovni nivo iznad 55%, aktivira se Centralni kanal (Sušumna). Kod ljudi čiji je duhovni nivo niži, u snu se ne aktivira ni jedan kanal.

Nekada se, prema potrebi tela, aktivira Sunčev ili Mesečev kanal. Na primer, posle obroka se uglavnom aktivira Sunčev kanal da bi se pospešilo varenje hrane.

Sunčev kanal se aktivira i u stanjima povišene emotivnosti. Kada se emocije smanje, aktivira se Mesečev kanal. Međutim, kada dolazi do brzih i čestih promena emotivnih stanja, dolazi i do brzih i neregularnih promena u aktivnosti oba kanala obzirom da  Sunčev kanal preovlađuje. Zato se narušava ravnoteža obe vrste energetskih tokova rađe (akcija, strast) i satve (čistota). Kod emotivne osobe ovi usponi i padovi emocija se nastavljaju čak i u snu u podsvesnom umu, jer su impresije u podsvesnom umu aktivne i za vreme sna.

Pogledajte članak – Duhovna priroda uma.

2. Položaj za spavanje 1 – spavanje na leđima

Kad spavamo na leđimaChetanaa


  • Ćetna (princip Božanske svesnosti koji upravlja funkcijama našeg uma i tela) u ćelijama našeg tela postaje neispoljena i inertna
  • Naše telo je najviše izloženo regionu Pakla (Patalu) jer je veći deo tela okrenut ka tlu.

 

Spavanje-duhovni nivoZbog kombinovanog efekta ovih faktora, ćelije u telu nisu u stanju da odbiju uticaje ometajućih vibracija iz regiona Pakla (Patala).

Efekat ovog položaja pri spavanju će zavisiti od duhovnog nivoa osobe.

Slučaj 1: Duhovni nivo ispod 55%

Spavanje - duhovni nivo 55%

Kod osobe sa duhovnim nivoom nižim od 55%, psihološke emocije su mnogo više zastupljene od duhovne emocije (Bhava). Zbog toga dolazi do učestalih, brzih smenjivanja aktivnosti oba kanala i stalne neuravnoteženosti u tokovima energije između Sunčevog (desnog kanala ili Pingale) i Mesečevog (levog kanala ili Ide) u  sistemu Kundalini energije u telu.

Kao što je opisano, kada osoba čiji je duhovni nivo niži od 55%i spava na leđima, njen Centralni kanal nije aktivan. Zbog njene emotivne prirode, tok energije u telu je neuravnotežen. Disbalans između oba toka energije Sunčevog i Mesečevog kanala može da utiče na brz prenos osnovnih suptilnih rađa-tama komponenti iz okoline u telo. Kada dođe do porasta osnovnih suptilnih rađa-tama komponenti, postoji veći rizik od uticaja negativnih energija iz regiona Pakla (Patala). Međutim, kada osoba duhovno uznapreduje do nivoa neispoljene duhovne emocije, onda može da kontroliše tokove energija. Do tada je najbolje da se izbegava spavanje na leđima jer je tada telo maksimalno izloženo tlu, a time i regionima Pakla (Patala).

U nastavku je crtež zasnovan na duhovnom znanju, o efektima spavanja na leđima ukoliko je osoba na duhovnom nivou od preko 55%.

Savet: Ako osoba iz nekog razloga mora da spava na leđima, rizik od ometanja može da se umanji upotrebom neke od duhovnih mera za otklanjanje ometanja, kao što su paljenje mirišljavih satvik štapića (kao što su SSRF-ovi mirišljavi štapići) pored kreveta pre odlaska na spavanje, držanje slike Boga ispod jastuka, duhovno pročišćenje sobe (posebno u blizini kreveta), tiho puštanje pojalice Božjeg Imena tokom noći, itd.

Slučaj 2: Duhovni nivo iznad 55%

Kad osoba duhovnog nivoa od preko 55% spava na leđima, njen Centralni kanal Kunḍalini Spavanje - tri energijesistema je aktiviran. Duhovna emocija (bhav) kod ove osobe je prilično visoka dok je uticaj emocija prilično smanjen. Kad je neko iznad duhovnog nivoa od 55%, prema potrebi ima kontrolu nad protokom suptilne osnovne rađa-tame u telu. Ovo se događa na nivou njegove neispoljene duhovne emocije (bhava). Razlog ove pojave je što ovakva osoba počinje sve više da funkcioniše na nivou Energije Duše (Atmašakti). Nasuprot njoj je Energija Uma kod ljudi koji su na duhovnom nivou manjem od 55%. Energija Duše održava ravnotežu između Sunčevog i Mesečevog kanala Kunḍalini sistema.

 

3. Položaj za spavanje 2 – spavanje na stomaku

Spavanje na stomaku

Spavanje na stomaku vrši pritisak na stomak. Ovaj pritisak podstiče tok suptilnih gasova ka naniže u pravcu  trbušne duplje. Ponekad, kada je velika količina ovih suptilnih gasova u grudima, ovi gasovi se kreću uzlaznim pravcem i izlaze iz tela kroz nos i usta. U toku oslobađanja ovih gasova, telo vrlo lako upija frekvencije osnovnih suptilnih rađa-tama komponenti iz okoline. Kada neko spava u ovom položaju, pokreti telesnih organa su usporeni, a prostori oko organa su aktivni zbog pritiska suptilnih gasova. Zbog toga je ubrzano oslobađanje suptilnih gasova iz organa i međuprostora između organa. Dok se ovo dešava, telo osobe je na suptilnom nivou posebno osetljivo na proces prenosa osnovnih suptilnih rađa-tama čestica. Zbog toga je osoba podložna uticajima duhova iz okoline i iz regiona Pakla (Patala).

 

U nastavku je crtež o efektima spavanja na stomaku, zasnovan na duhovnom znanju.

4. Položaj za spavanje 3 – spavanje na boku


Kod spavanja na boku, Sunčevi i Mesečevi kanali Kundalini sistema su uglavnom aktivni.

U nastavku je crtež o efektima spavanja na desnom boku, zasnovan na duhovnom znanju.

 

  • Mesečev kanal je aktivan kad osoba spava na desnom boku.

U nastavku je crtež o efektima spavanja na levom boku zasnovan na duhovnom znanju.

  • Sunčev kanal je aktivan kad osoba spava na levom boku.

Kada su aktivni ili Sunčev ili Mesečev kanal,


Ćetna u telesnim ćelijama je stalno aktivna. Zato se stvara manje osnovne suptilne tama komponente, a


Ćetna nas i brani od uticaja duhova.

5. Zaključak

Iz duhovne perspektive, ukoliko neko nije na duhovnom nivou od preko 55% najbolje je da spava okrenut na levi ili desni bok.