Šta mogu da učinim da se zaštitim od problema sa suptilnim telima preminulih predaka?

Da bi se neko oslobodio problema koje izazivaju suptilna tela preminulih predaka, predlažemo pojanje zaštitne pojalice ‘Šri Gurudev Data. Ova pojalica predstavlja ime Božanstva Date, jednog od principa Boga. Pojalicu treba da pojemo  tokom dana zajedno sa pojanjem Božjeg Imena prema religiji rođenja.

Pojanje Imena božanstva Date je vrsta pojanja koje se preporučuje za prevazilaženje specifičnih duhovnih problema tj. problema koje prouzrokuju suptilna tela preminulih predaka. Sa druge strane, pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja je kao opšti duhovni lek za sveukupan duhovni rast. Pojanje imena božanstva Date osigurava zaštitu, ali ne i duhovni rast.

Da bismo vam ovo pojasnili, napravićemo poređenje. Pojanje imena božanstva Date je kao uzimanje dodatne doze vitamina C kada smo prehlađeni. Vitamin C uzima se zajedno sa uobičajenom dozom tableta multivitamina za održanje dobrog zdravlja (što predstavlja pojanje Božjeg Imena prema religiji rođenja).

Kada ponavljamo pojanje zaštitne pojalice Šri Gurudev Data, privlačimo Božansku energiju povezanu sa Imenom božanstva Date i kao rezultat osećamo dobrobit na sledeći način:

  1. Suptilni zaštitni omotač se razvija oko nas, štiteći nas od prepreka koje stvaraju suptilna tela naših preminulih predaka.
  2. Pomaže da se poništi račun uzimanja i davanja koji imamo sa našim precima i na taj način se smanjuje njihov uticaj na nas.
  3. Pruža suptilnim telima naših preminulih predaka pomoć koja im je potrebna da bi nastavili svoje putovanje dalje u suptilni svet.

Ipak, stepen dobrobiti zavisi od kvantiteta i kvaliteta našeg pojanja koji, osim drugih faktora, zavisi i od našeg duhovnog nivoa.

Preporučljivo je da pojemo  zaštitnu pojalicu ‘Šri Gurudev Data’ svakodnevno u zavisnosti od ozbiljnosti problema. Kako je ovo pojanje namenjeno uklanjanju prepreka u životu, najbolje je da se radi ujutru, jer tako osigurava neophodnu duhovnu zaštitu za taj dan. Tokom ostatka dana može da se poje Božje Ime prema religiji rođenja.

Preporučujemo da pojanje Imena Šri Gurudev Data bude proporcionalno ozbiljnosti ometanja koje osećamo zbog problema sa suptilnim telima preminulih predaka. Ovo je zasnovano na istraživanju i znanju dobijenom pristupom Univerzalnom Umu i Intelektu kroz medijum veoma razvijenog šestog čula (ESP).

  1. U slučaju kada čovek ne oseća, neprijatnosti ili oseća samo blage neprijatnosti, može da poje 1 do 2 sata svakodnevno da bi se izbegli takvi problemi u budućnosti.
  2. U slučajevima kada su neprijatnosti umerenog intenziteta, treba pojati 2 do 4 sata svakog dana.
  3. Ako su neprijatnosti ozbiljnije prirode, čovek mora da poje Šri Gurudev Data pojalicu 4 do 6 sati dnevno.

Napomena: Prikazani kvantitet preporučenog pojanja se nedavno povećao. Povećano trajanje pojanja se preporučuje s obzirom na porast broja problema koje danas prouzrokuju suptilna tela preminulih predaka i negativne energije kako sada, tako i u vremenima koja dolaze.

Molimo vas, pročitajte članak, ‘Šta su problemi sa suptilnim telima preminulih predaka’ da bi razumeli vrste neprijatnosti/problema koje imamo. U sledećoj tablici su prikazani neki pokazatelji ozbiljnosti problema.

Vrsta Primer
Blagi Problemi sa kožnim bolestima, bračne svađe
Umereni Razvod, mentalno zaostala deca
Ozbiljni Pobačaji, smrt u detinjstvu

Napomena: Ako su teškoće ozbiljne, čoveku bi se takođe moglo savetovati da obavlja određene duhovne obrede. Informacije o ovim obredima će biti objavljene kasnije u člancima koji slede.