1-SERB-HealingMethod

1. Osnovne osobine duhovnih iscelitelja

Ovaj članak predstavlja nastavak članka – Kako rade metode duhovnog isceljivanja pomoću predmeta.

Znanje sadržano u ovom članku rezultat je duhovnog istraživanja.

Da bi osoba mogla da bude duhovni iscelitelj, njen duhovni nivo trebalo bi da bude preko 50%, mada je poželjno da bude preko 60%. Postoje određeni slučajevi kada osoba i s manjim duhovnim nivom može da iceljuje, a u članku ćemo objasniti potrebne kriterijume za to. Objasnićemo osnovni princip rada metoda duhovnog isceljivanja i kako neko može da isceljuje druge. Članak sadrži važne informacije kako za iscelitelje tako i za osobe kojima je potrebno isceljivanje.

2. Važnost duhovnog nivoa duhovnog iscelitelja

Duhovni nivo: Ako uzmemo u obzir da je duhovni nivo osobe koja je dostigla Bogospoznaju 100%, tada je duhovni nivo prosečne osobe u današnja vremena 20%. Oko 90% svetskog stanovništva ima duhovni nivo niži od 35%. Na duhovnom nivou od 70% osoba postaje Svetac.

Duhovni nivo duhovnih iscelitelja je značajan aspekt kojim se definiše:

 • koliko su sposobni da isceljuju druge,
 • koje metode isceljivanja mogu da koriste i
 • kojim vrstama Univerzalne energije imaju pristup.

3. Analogija isceljivanja kroz duhovne iscelitelje

Pokušaćemo da objasnimo isceljivanje kroz primer jednostavne analogije kao što je paljenje svetla. Prvi korak koji treba da napravimo kako bi se upalila sijalica je da pritisnemo odgovarajući prekidač. Struja tada poteče kroz žicu i na kraju sijalica zasvetli. Zavisno od toga koju sijalicu želimo da upalimo treba da pritisnemo odgovarajući prekidač. Slično tome, kod duhovnog isceljivanja različite metode donose različit rezultat. U svim slučajevima konačan rezultat isceljenja (sijalica koja svetli ili krajnji rezultat) se dobije putem pet Apsolutnih kosmičkih elemenata (Pančatatva).

2-SERB-Mechanism-of-Healing

Kod iscelitelja „prekidač“ može da bude pojanjemolitva, Reiki, lečenje Pranom, Odluka i Prisustvo. Zavisno o svojoj duhovnoj sposobnosti, iscelitelj može da pristupi raznim „prekidačima“ i da prenese energiju pacijentu kojem je potrebno isceljenje.

4. Važnost duhovnog nivoa duhovnih iscelitelja (žica)

Uporedili smo aspekt duhovnog nivoa sa kapacitetom duhovnog iscelitelja za pristup ili kanalisanje različitih nivoa Univerzalne energije.

Ljudi se sastoje od fizičkog tela (što uključuje pet čula), vitalnog tela (Prana-deha), uma, intelekta, suptilnog ega i duše. Um je centar emocija i misli, dok je intelekt centar rasuđivanja ili uzročno-posledične povezanosti događaja. Svako od tih tela je suptilnije (nematerijalno) od drugoga. Pogledajte članak, “Od čega se sastojimo?”.

Kako obavljanjem duhovne prakse ostvarujemo duhovni rast, tako se razgrađuje naših pet čula, um i intelekt. Pod time podrazumevamo početak usmeravanja našeg truda i razmišljanja prema realizaciji ili spajanju s Bogom. Ovim procesom možemo nadići naš lični um i intelekt i dobiti mogućnost pristupa Univerzalnom Umu i Intelektu. U dijagramu u nastavku prikazali smo u preseku duhovni pogled na dušu (atma) ili Božji princip u nama koja uz odgovarajuću duhovnu praksu zablista. Kao rezultat usvajamo Božanske vrline ( kvalitete) kao što su ljubav prema drugima bez očekivanja (priti), poniznost, smanjenje ega, itd.

3-SERB-Evolution

Sa gledišta duhovnih iscelitelja značajno je to što obavljanjem duhovne prakse njihova različita tela i omotači  počinju da se razgrađuju. Poželjno je da osoba ima duhovni nivo od minimum 50% da bi praktikovala isceljivanje jer na tom nivou um tragaoca počinje da se razgrađuje. Zbog toga može bolje da razume suptilni uzrok duhovnog problema, te ima pristup višim nivoima duhovne zaštite.

Tabela u nastavku prikazuje sposobnost pristupa ispoljenoj i neispoljenoj Božanskoj energiji zavisno od duhovnog nivoa. Neispoljena Božanska energija je puno snažnija.

 

Duhovni nivo Ispoljena (Sagun) energija Neispoljena (Nirgun) energija
60% 100 0
70% (Početni nivo Sveca) 70 30
80% 50 50
90% 20 80
100% 0 100

Sposobnost isceljivanja u početku nastaje zbog pristupa ispoljenoj (sagun) formi Božanske energije. Razgradnjom uma, intelekta i ega usled sve većeg nivoa duhovne prakse, sve više se pristupa neispoljenoj (nirgun) Božanskoj energiji. Na nivou od 90%  neispoljena energija omogućuje isceljivanje na neograničenom nivou.

Isceljivanje koje rade Sveci na nivou Odluke i Prisustva obavlja se samo prema Božjoj volji. Kako se kod Svetaca u velikoj meri događa razgradnja raznih tela, Oni su u stanju da razumeju Božanske misli i da deluju u skladu s tim.

Pogledajte članke Mehanizam delovanja odluke kao moći Univerzuma i Hijerarhija moći u Univerzumu.

5. Rizik isceljivanja kod nižeg duhovnog nivoa

Ako osoba ima jaku želju može da obavlja isceljivanje i na duhovnom nivou od 40%. Međutim, osobe ovog duhovnog nivoa sposobne su da iscele samo pojedinca od uticaja duhova nižeg nivoa. Uz ovako ograničenu sposobnost postoji niz opasnosti koje mogu da nastanu prilikom pokušaja isceljivanja koje radi iscelitelj nižeg duhovnog nivoa.

 • Osoba može da padne pod uticaj duhovnih ometanja od osobe koju pokušava da isceli.
 • Ako je osoba koju isceljuje zaposednuta  negativnim energijama višeg nivoa, takve negativne energije mogu ozbiljno da utiču na iscelitelja. Iscelitelj može da bude ometan negativnom energijom.
 • Takođe, iscelitelji nižeg duhovnog nivoa imaju ograničenu energiju, pa im je potrebno više vremena za prevazilaženje ometanja na suptilnom nivou i isceljivanje.
 • Rezultati isceljivanja mogu da budu ispod očekivanja i time se smanjuje vera u duhovno isceljivanje. Kao rezultat pacijent može da pati od depresije jer se isceljivanje ne odvija prema očekivanjima.
 • Na nižem duhovnom nivou ego će se kod iscelitelja vrlo verovatno povećati, što je vrlo štetno s duhovnog gledišta. Negativne energije mogu da iskoriste viši nivo ega duhovnih iscelitelja za ometanje i zaposedanje iscelitelja.
 • Ako osoba isceljuje zbog svetovnog priznanja,  vremenom može da postane meta negativnih energija.

Iscelitelji koji su duhovno pozitivni obavljaju isceljivanje nesebično bez naglaska na materijalnu dobit. S druge strane, iscelitelji sa visokim egom koji isceljuju zbog moći i novca, neizbežno postaju zaposednuti negativnim energijama.

Po pravilu, 30% iscelitelja je duhovno pozivitno, dok je 70% pod uticajem negativnih energija.

Izvor: Duhovno istraživanje SSRF-a.

6. U kojem procentu ova tri modela mogu da iscele s obzirom na probleme prouzrokovane sudbinom?

Tri modela isceljivanja:

 1. Isceljivanje uz pomoć neživih predmeta
 2. Isceljivanje kroz osobe (iscelitelja)
 3. Isceljivanje kroz Svece

Zavisno o sudbini, pojedinac proživljava različite količine sreće ili patnje u životu. Kao što smo ranije spomenuli, siguran način za prevazilaženje sudbine ili barem umanjenje bola prouzrokovane njome, je praktikovanje Duhovnosti prema šest osnovnih principa duhovne prakse.

Tabela u nastavku prikazuje intenzitet problema s kojima se pojedinac može suočiti u životu,  kako tri modela isceljivanja mogu da pomognu u ublaživanju problema, odnosno isceljivanje pomoću predmeta, osoba i Svetaca.

Problemi u životu i načini duhovnog isceljivanja

Mali Srednji Veliki
Problemi u životu
Je li intenzitet mali, srednji ili veliki? 10% 40% 70%1
% svetskog stanovništa s problemima prema intenzitetu u 2006. godini 30% 60% 10%
Kako može da pomogne duhovno iscjeljivanje?
Isceljivanje uz pomoć neživih predmeta 30% 10%2 10%
Isceljivanje kroz osobe 50% 30% 30%
Isceljivanje uz pomoć Svetaca 70% 50% 50%

Fusnote:

 1. 100% se odnosi na probleme koji prouzrokuju preranu smrt
 2. Uzmimo za primer: kako tumačiti ovu tabelu, samo 10% problema sa srednjim intenzitetom može da se ublaži isceljivanjem pomoću neživih predmeta.

7. Koji su bitni faktori za pristup duhovnim energijama?

 • Glavni, odlučujući faktor ima li neko sposobnost isceljivanja zavisi od njegovog duhovnog nivoa. Osobe na većem duhovnom nivou imaju veću mogućnost duhovnog isceljivanja.
 • Redovna duhovna praksa povećava duhovni nivo pojedinca. Duhovni nivo je stečen zahvaljujući obavljanoj duhovnoj praksi u ovom ili prethodnim životima.
 • Želja iscelitelja da isceljuje je sekundarni faktor koji utiče na povećanje njegove sposobnosti isceljivanja.

Pročitajte sledeći članak na ovu temu – Kako duhovni iscelitelj treba da postupa pri isceljivanju?