Hoe werkt bidden?

How does prayer work?


Samenvatting

In dit artikel geven wij weer hoe bidden werkt. Er zijn twee manieren van bidden – voor wereldse profijt en voor spirituele groei. Overeenkomstig, worden onze gebeden beantwoord door verschillende aspecten van God. Spirituele onderzoek heeft aangetoond dat zelfs negatieve energieën gebeden kunnen beantwoorden dat leidt tot schade voor ons! Onze spirituele level is het enige meest belangrijke factor in ons te verzekeren dat onze gebeden worden beantwoord. Bidden voor wereldvrede, dat een edelmoedige gedachte is, is een gebed dat vaak hoogstwaarschijnlijk niet beantwoord wordt, vanwege een tekort in de kracht van het spirituele niveau van de mensen die ervoor bidden. Paradoxaal, de mensen die een verandering kunnen brengen door een enkelvoudig gebed zijn Heiligen, maar Zij zien de futiliteit van bidden omdat Zij volledg zijn uitgelijnd met God’s wil en zien dus niets verschillend van Hem. Tot slot, onze houding tijdens het bidden draagt ook bij tot het gebed dat wordt beantwoord.

 

1. Introductie over het mechanisme van bidden

Wanneer we te maken hebben met moeilijke of onoverkomelijke situaties in het dagelijkse leven, zoals het verlies van iets zeer kostbaars, een ongeneeslijke ziekte, een megagroot financieel probleem, etc., bidden we tot God of tot een aspect van Hem, ofwel ook bekend als een deity. Dit zijn gebeden met materiële ofwel wereldse verwachtingen.

Zoekenden naar God, van wiens voornamelijkste focus in het leven spirituele groei is, bidden ook regelmatig tot God maar niet alleen in moeilijke omstandigheden maar zelfs in dagelijkse situaties. Deze gebeden gaan dan niet over wereldse verwachtingen maar over de spirituele groei van de persoon en worden gedaan als een deel van zijn of haar spirituele oefening.

Dit artikel verheldert het mechanisme van hoe beide soorten gebeden worden beantwoordt.

Om dit artikel beter te begrijpen, lees alstublieft:

Het is belangrijk om op te merken dat wanneer we te maken hebben met een bepaald probleem of moeilijkheid in het leven, dat de hoofdoorzaak zowel fysiek, mentaal of spiritueel van aard kan zijn. Onderzoek dat gedaan is door SSRF laat zien dat tot 80% van onze problemen in het leven hun hoofdoorzaak hebben in de spirituele wereld. Het lot en overleden voorouderen zijn twee erg belangrijke factoren in de spirituele oorzaken van de problemen die we in ons leven ervaren.

2. Hoe worden gebeden beantwoord? Wat is het mechanisme?

2.1 Wie beantwoordt onze gebeden?

 • Het volgende diagram laat zien wie onze gebeden beantwoordt afhankelijk van het type gebed. In het algemeen, verschilt het gebed naar gelang het spirituele niveau van de persoon die het gebed doet. Bijvoorbeeld, een persoon met een spiritueel level van 30% zal vaker bidden voor materiële zaken. Een persoon met een spiritueel level van 50% zal vaker bidden voor spiritueel vooruitgang. Overeenkomstig, worden de gebeden beantwoordt door verschillende subtiele energieën in het Universum. Wat interessant om te weten is, is dat zelfs negatieve energieën onze gebeden kunnen beantwoorden, maar hierbij is het wel onvermijdelijk en geboden dat er schade plaats moet vinden om iemand vast te zetten onder hun macht door het vervullen van hun verlangens. Bijvoorbeeld, zoals wordt aangegeven in het diagram hieronder, een persoon die bidt voor de dood van een ander persoon zal geholpen worden door een negatieve subtiele energie van de 4e zone van de Hel. Gebeden voor wereldse profijt worden in het algemeen beantwoordt door lagere positieve energieën. Gebeden voor spirituele vooruitgang worden beantwoordt door hogere positieve energieën.

How answers what type of prayers?
 • Op het moment dat we een gebed doen met verwachtingen naar God of tot een specifieke deity, zoals het vragen om een baan, of om een bepaalde ziekte te overkomen, worden onze gebeden, zoals eerder aangegeven, beantwoordt door lagere positieve energieën. Laten we eens het voorbeeld nemen van een persoon die intensief heeft gebeden voor een baan. Als het in de persoon’s lot is om zonder een baan te leven voor vijf jaar lang, dan zullen de lagere positieve energieën het gebed beantwoorden door deze periode van vijf jaar te verplaatsen naar ergens verder in de toekomst. Dat betekent dat de persoon dus alsnog door een fase zal moeten gaan waarin hij dan werkeloos zal zijn. (Dit komt, doordat ongeacht wat er ook maar mag zijn, we allemaal onze lot moeten ondergaan en dit kan alleen overkomen worden door spirituele oefening.)

 • Sommige hogere positieve energieën helpen ook om de wereldse situatie van een zoekende te verbeteren als het een obstakel vormt in zijn of haar spirituele groei.

2.2 Hoe worden gebeden beantwoord?

 • Als een persoon bidt, herinnert hij God erg intensief en voert aldus een uiterst persoonlijke dialoog met Hem over dingen die hem erg bezig houden of erg dierbaar zijn. Vanwege de wet van reflex actie, voelt God zich ook naderbij tot hem of haar.

 • Gebeden hebben de capaciteit om de deity principes (aspecten van God) in het Universum te activeren. De meest subtiele frequencies worden opgewekt wanneer we dankbaarheid tonen in onze gebeden. Deze frequencies hebben de capaciteit om niet alleen de deity te activeren maar Hem ook te verroeren, op deze manier wordt het deity principe vlotter geactiveerd. Deze activatie van het deity principe (aspect van God) resulteert in de vervulling van onze gebeden. Deities vervullen onze verlangens op basis van de kracht van onze toewijding. Zie het artikel over wie is een deity?

  Voorbeelden van gebeden met dankbaarheid:

  • O God, laat mij alstublieft deze baan krijgen, ik heb het heel erg hard nodig. O God, accepteer alstublieft mijn dankbaarheid voor dat U mij de gedachte geeft om tot U te bidden.

  • O God, moge ik alle activiteiten gedurende deze hele dag doen als mijn spirituele oefening. O God, ik uit mijn dankbaarheid aan Uw Heilige Lotus Voeten voor het geven van de gedachte, en voor dat U dit gebed door mij laat voltooien.

 • Gebeden trekken subtiele heilige frequencies aan tot de persoon die bidt en als een resultaat, wordt de Raja-Tama dat een persoon omsingelt vernietigd. De omgeving dat een persoon omsingelt wordt daardoor relatief meer sāttvik. Op het moment dat het subtiele basis Sattva component in de omliggende omgeving verhoogt wordt, nemen de gedachten van een persoon af en worden deze ook sāttvik.

 • SheathsBidden verhoogt de fragmenten van het subtiele basis Sattva component in het elementaire preservatief van ons lichaam. Wanneer we dus dankbaarheid tonen aan God, vermeerderen en verhogen de frequencies van het subtiele basiscomponent Sattva zich in het preservatief van onze mentale lichaam. Dus, bidden in samenstelling met dankbaarheid, resulteert in spirituele zuivering van het preservatief van het vitale en mentale lichaam.

  Voor meer informatie over het vitale en mentale lichaam, verwijzen wij u naar het artikel “Waar bestaan we uit?

  Door spirituele zuivering van het preservatief van onze vitale en mentale lichaam, worden de impressies in het preservatief van beide types lichamen stap voor stap vernietigd. Naar gelang deze impressies verminderd worden, gaan gedachten over onszelf steeds meer weg en onze aantrekking tot wereldse dingen (Māyā) neemt daardoor steeds meer af. Dit leidt tot een vermeerdering in het verlangen naar God en een hunkering voor het verenigen met Hem. Ook omdat beide preservatieven gezuiverd zijn kunnen negatieve energieën het lichaam niet binnentreden.

  Zie het artikel over Hoe chanten helpt om de impressies in onze geest te zuiveren.

 • Als we bidden, accepteren we onze onvermogen om een probleem zelfstandig te verhelpen en aldus zien we onszelf als onbeduidbaar, waardoor onze ego zich vermindert in sterkte. Met een afname in ego is er een tijdelijke groei in spirituele level. Dit veroorzaakt een tijdelijke verhoging in het subtiele basis Sattva component. Als we dankbaarheid tonen, wekt het nederigheid in ons op, dat zelfs een nog groter positief effect heeft op onze spirituele level. Hierdoor wordt onze eenheid of band met God alleen maar sterker. Deze stijging in het subtiele basis Sattva component hetzelf verhoogt onze capaciteit om problemen te tolereren en te overweldigen.

3. Wanneer werken onze gebeden?

In ons leven, gebeuren 65% van de dingen die ons overkomen vanwege onze lot. Voorbestemde gebeurtenissen zijn die gebeurtenissen waar we geen controle over hebben. Zie het artikel over het lot en handelen vanuit eigen wil.

Voorbestemde gebeurtenissen, zowel goed als kwaad, zijn onvermijdelijk in het leven. Kwade voorbestemde gebeurtenissen kunnen bijvoorbeeld een ziekte zijn of een slecht huwelijk. De gemiddelde persoon bidt tot God wanneer er slechte gebeurtenissen plaatsvinden in zijn of haar leven. Zo een persoon bidt tot God voor bevrijding van het slechte voorval. Echter, we ervaren dat onze gebeden niet altijd worden beantwoord. Zie het artikel: Het lot als een spirituele hoofdoorzaak van moeilijkheden in het leven.

Dus, wat is de wet hierbij? Wanneer overschrijdt een gebed een slecht voorbestemd voorval zodat met behulp van een gebed, de gebeurtenis hetzelf niet gebeurt of dat we op zijn minst ervan beschermd worden?

De vuistregel is:

 • Als het gebed sterker is dan de intensiteit van het voorbestemde voorval, dan zal het gebed worden beantwoord.

 • Als de intensiteit van het lot sterker is dan het gebed, dan zal het gebed gedeeltelijk worden beantwoord of zelfs helemaal niet eens.

4. Wat bepaalt de effectiviteit van een gebed?

De volgende factoren bepalen de effectiviteit van een gebed:

 • Spiritueel level van de person die het gebed doet – hoe hoger het spirituele level, hoe effectiever het gebed.

 • Kwaliteit van het gebed – of het gebed mechanisch is, oprecht, of met spirituele emotie (bhāv).

 • Voor wie we bidden (namelijk voor onszelf of voor anderen) – De nodige spirituele kracht vereist is veel hoger als we voor anderen willen bidden. Hoe meer mensen in de samenleving zijn getroffen door een bepaalde gebeurtenis, hoe hoger onze spirituele kracht moet zijn om het gewenste resultaat te bereiken. Alleen Heiligen van een hogere orde kunnen veranderingen in de samenleving permitteren.

 • Ego – Lagere ego draagt bij aan de effectiviteit van onze gebeden.

 • Welke lichaamshouding (mudrā) tijdens het bidden passen we toe? Dit wordt een belangrijke overwegingspunt of factor voor de meerderheid van de samenleving, omdat de voorgenoemde factoren veel minder aanwezig zijn in de meeste mensen.

4.1 Het spirituele level van een persoon en gebeden

Het spirituele level van een persoon is een van de meest bepalende factoren in de effectiviteit van een gebed.

 • Voor zoekenden boven het spirituele level van 60% is bidden niet vereist. Zij handelen vanuit de spirituele emotie met de gedachte van ‘Laat alles gebeuren volgens God’s wil.’ Zij ervaren ook eigenlijk dat alles in hun leven gebeurt en wordt verschaft door God’s genade. Hun geest is constant in een toestand van dankbaarheid aan God. Als deze staat eenmaal bereikt is, is bidden niet meer nodig.

 • Gebeden van mensen die lager zitten dan 30% spirituele level, missen de potentie en het hoogste dat zij kunnen krijgen is enkel psychisch profijt. Dit komt doordat de afscherming van ego te hoog en te sterk is om hun gebeden de specifieke deity principe daadwerkelijk te laten bereiken, laat staan Hem verroeren.

 • Aldus zien we dat bidden het meest effectief werkt voor mensen tussen het spirituele level van 30-60%.

Zie het artikel over ‘Uitsplitsing van de wereldbevolking naar gelang het spirituele level’.

Van tijd tot tijd, horen we een oproep van sommige mensen om samen te komen en om te bidden voor wereldvrede, of voor een ruimhartige onderneming zoals vermindering in de opwarming van de aarde. Gezien vanuit een perspectief van eigenlijke resultaten, is dit op zijn best een psychologische inzet. Dit is omdat grote wereldgebeurtenissen een sterke spirituele basis hebben en alleen overwonnen kunnen worden door spirituele inzet van hogere ontwikkelde wezens zoals Heiligen van een hogere order. Zelfs als miljoenen mensen (van een gemiddelde spirituele level) bijeenkomen en hetzelfde gebed doen voor een grote verandering in de wereld, is het vergelijkbaar tot een grote hoeveelheid insecten die een rotsblok proberen omhoog te tillen.

Aantekening: Sommige mensen denken misschien dat als Heiligen de opwarming van de aarde kunnen veranderen, waarom Zij er dan niet voor zorgen dat er wereldvrede komt of dat er een vermindering in de opwarming van de aarde ontstaat? De onzinnigheid is dat terwijl Heiligen de spirituele kracht hebben om grote wereldgebeurtenissen te beïnvloeden, Zij de spirituele emotie hebben dat alleen God weet wat het beste is. Ook omdat zij zich in een ‘observerende status’ begeven (sākshibhāv), bemoeien ze zich van nature niet met God’s plan en zijn dus volledig in lijn met Zijn plan. Zij hebben het volledige bewustzijn dat volgens God’s plan, alles gebeurt naar gelang het individuele en collectieve lot. (Voorbestemde gebeurtenissen zijn die gebeurtenissen in onze levens die plaatsvinden als een gevolg op onze vroegere handelingen, van deze huidige geboorte of van onze vorige geboorten.)

5. Wat is de beste lichaamshouding voor om te bidden?

Via spirituele onderzoek, heeft SSRF de volgende lichaamshouding (mudrā) geïdentificeerd dat het meest gebruikelijk is om maximale zuivere energie te verkrijgen via het doen van gebeden.

De volgende subtiele diagrammen laten de twee stages in deze lichaamshouding (mudrā) zien en ook wat er eigenlijk gebeurt op een spiritueel niveau op het moment dat iemand dus eigenlijk bidt.

5.1 Verhelderingsfase 1 van de lichaamshouding (mudrā) tijdens het bidden

Stage 1 of prayer posture

De eerste fase in deze mudrā is om onze handen te vouwen voor het gebed met onze duimen zachtjes tegen elkaar aangedrukt en hiermee dan onze Ādnyā-chakra te raken. Het is het beste om te beginnen met bidden nadat we onszelf in deze positie hebben gebracht.

Als we onze hoofd buigen in deze houding telkens als we willen bidden, ontwaakt het de spirituele emotie van overgave in ons. Dit zorgt ervoor dat de geschikte subtiele frequencies van deities in het Universum ontwaakt worden. Deze zuivere frequencies treden in ons binnen via onze vingertoppen die de functie hebben van ontvangers in deze context. Deze zuivere frequencies zijn dan gekanaliseerd in ons lichaam via de duim tot de Ādnyā-chakra. Het resultaat is een verhoging in de positieve spirituele energie in ons, waardoor we ons lichter beginnen te voelen, of opgelucht vanwege het feit dat er symptomen van fysieke en mentale stress wordt vernietigd.

5.2 Verhelderingsfase 2 van de lichaamshouding (mudrā) tijdens het bidden

Stage 2 of prayer posture

Nadat we ons gebed afronden, is het belangrijk dat we de volgende lichaamshouding (mudrā) aannemen zoals weergegeven in het diagram hierboven. Dit betekent dat we onze handen dusdanig in het midden van onze ribbenkast brengen zodat de polsen dit center raken in tegenstelling tot meteen onze handen te laten zakken op het moment dat we besluiten het gebed af te ronden. Dit helpt om het Zuivere Bewustzijn van een deity principe vollediger te absorberen. Dus, aanvankelijk, wordt het Zuivere Bewustzijn van het deity principe dat binnentrad via de vingertoppen nu ook doorgevoerd naar het center in het midden van de borstkast, de zitplaats van de Anāhat-chakra. Net als de Ādnyā-chakra, absorbeert de Anāhat-chakra sattvik frequencies. Door onze polsen onze borstkast aan te laten raken wordt de Anāhat-chakra geactiveerd dat ons helpt in het absorberen van meer sattvik frequencies. Op het moment dat het geactiveerd is, ontwaakt de Anāhat-chakra een zoekende’s spirituele emotie en devotie.

In dit stadium van de lichaamshouding tijdens het bidden (mudrā), zullen we zelfbezinnig moeten zijn en nadenken over de ervaring van in het aanwezig zijn in God’s aanwezigheid.

5.2.1 Correcte houding van het hoofd tijdens het bidden

Correct posture when praying
Final prayer position

Opmerkingen:

 • Het lichaam moet gebogen zijn en niet recht.

 • De vingers moeten evenwijdig staan tegen het voorhoofd. De vingers moeten niet gespannen zijn maar ontspannen.

 • De vingers moeten elkaar raken, in tegenstelling tot uit elkaar gespreid.

 • De duim moet lichtjes het gebied aanraken van de Ādnyā-chakra.

 • De handen moeten zachtjes tegen elkaar gedrukt worden met een klein beetje ruimte tussen de handpalmen. In het geval van zoekenden boven de 50% spiritueel level, is er geen ruimte vereist tussen de palmen.

5.3 Bidden met spirituele emotie

Het volgende diagram laat zien wat er gebeurt als een persoon met 50% spiritueel level bidt met spirituele emotie. Het belangrijkste punt om te noteren is dat de mensen in de omgeving ook profijt hebben van het Zuivere Bewustzijn dat door de persoon die bidt verkregen wordt. (Zie het gedeelte van het diagram dat laat zien dat 5% van de frequencies van Zuiver Bewustzijn (Chaitanya) zich verspreidt buiten het lichaam.)

5.4 Is het nodig om iedere keer dat we willen bidden deze houding aan te nemen?

Als iemand zich op een hoger spiritueel level bevindt (boven 50%), worden subtiele (ontastbare) frequencies direct ontvangen middels het Brahmārandhra hetzelf. De Brahmārandhra is een subtiele opening boven de Sahasrār-chakra (volgens de spirituele wetenschap van Kunḍalinī yoga) dat toegang heeft tot de Universele Geest en Intellect. Deze subtiele opening is dicht in mensen met een lager spiritueel level. De primaire factor dat helpt in het openen van de Brahmārandhra is een lager level van ego. Wanneer we ons begeven in deze fase van spirituele groei, wordt de noodzaak van het doen van bidden met de lichaamshouding (mudrā) zoals hierboven uitgelegd, steeds minder en minder.

Maar, als een persoon tussen het spirituele leven van 50% en 80% zijn of haar gebed doet met de aanbevolen lichaamshouding (mudrā), dan krijgt hij of zij het profijt van aanvullende Zuivere Bewustzijn. Deze aanvullende profijt is 30% meer in het geval van een persoon dat zich bevindt op een spiritueel level van 50% en het wordt evenredig steeds minder naar gelang het spirituele level van de persoon omhoog gaat.

Omdat de meeste mensen zich niet op een hoog spiritueel level bevinden, zijn ze niet in staat om Zuivere Frequencies middels het Brahmārandhra te verkrijgen. De meeste mensen (30-60% spiritueel level) zijn, echter, in staat om subtiele frequencies te verkrijgen middels hun vingertoppen (alhoewel in een veel mindere hoeveelheid), omdat onze vingertoppen erg gevoelig zijn voor het ontvangen en uitgeven van subtiele energie. Voor mensen op deze level, is het het beste dat zij de lichaamshouding zoals aanbevolen hierboven toepassen om een gebed te doen. Alle andere factoren blijven gelijkwaardig, door te bidden in de aanbevolen lichaamshouding, zal een persoon 20% extra effectiviteit toevoegen aan zijn of haar gebed in tegenstelling tot het niet gebruiken van deze mudra.

5.5 Vergelijkend effectiviteit van lichaamshoudingen tijdens het bidden

We worden aanschouwelijk gemaakt tot verschillende handbewegingen tijdens het bidden. Tijdens het doen van spirituele onderzoek in de verschillende handposities (mudrās) gerelateerd tot bidden, werden de volgende bevindingen opgemerkt in termen van voortvarendheid:

Efficacy of varioius prayer positions

Annotaties:

 1. 100% is het verkrijgen van volledige spirituele profijt, dat resulteert in Godsbewustzijn ofwel realisatie van God.

 2. Level van het gemanifesteerde deity principe, oftewel, hogere, gemiddelde of lagere level deity.

 3. Toegelaten percentage van het deity principe.

 4. Dit laat de mogelijkheid zien van negatieve energieën die zich kunnen bemoeien met het gebed om de zoekende’s vertrouwen in God te verminderen. De negatieve energieën bemoeien zich met het gebed zodat het gebed niet wordt beantwoordt, met het motief dat de zoekende’s vertrouwen in God verzwakt raakt.

Probeer een subtiel experiment uit voor uzelf, waarin u dan telkens hetzelfde gebed doet door iedere bovengenoemde lichaamshouding afzonderlijk te beoefenen.

In sommige gevallen, houden mensen de handen van elkaar vast en bidden dan gezamenlijk. Dit is ook een spirituele foutieve oefening omdat als de persoon naast ons geaffecteerd is door negatieve energie, het veel voorkomend is dat de zwarte enegie zich doorverbindt tot ons.

Zie het artikel over ‘Hoeveel van de wereldbevolking is geaffecteerd door negatieve energieën?’

6. Belangrijke samenvattende punten over het mechanisme van bidden

 • Het spirituele level van een persoon omschrijft in het algemeen of een persoon bidt voor spirituele groei of voor wereldse profijt. Afhankelijk van het type gebed, beantwoorden hogere level deities of lagere level deities iemand’s gebed.

 • De spirituele emotie waarmee iemand bidt heeft een positieve invloed op de effectiviteit van iemands’s gebed.

 • Afhankelijk van welke type mudrā is gebruikt, verschilt het profijt dat iemand verkrijgt door een gebed.

 • Alle andere dingen zijn gelijkwaardig, door de aanbevolen mudrā (lichaamshouding) toe te passen tijdens het bidden is de kans dat iemand’s gebed beantwoordt wordt 20% groter.

 • Gebeden gedaan door mensen met een laag spiritueel level voor dingen die van een grote invloed kunnen zijn op een groot gedeelte van de wereldpopulatie, zoals wereldvrede, of een afname in de opwarming van de aarde, hebben helaas geen effect.

 • De effectiviteit van iemand’s gebed versterkt zich als iemand zijn of haar dankbaarheid toont in combinatie met het bidden hetzelf.

Online tutorial on what is Spiritual research