Spirituele hoofdredenen van moeilijkheden in het leven


Abstract: De spirituele dimensie beïnvloedt tot aan 80% van onze levens. Gemiddeld besluiten onze handelingen in het verleden, inclusief onze vorige levens, over 65% van de gevallen in onze leven in de vorm van het lot. Deze lot kenmerkt zich door verschillende elementen, zowel in de grofstoffelijke zone en in de spirituele zone. De elementen in de spirituele zone die voornamelijk onze lot beïnvloeden zijn spoken en subtiele lichamen (entiteiten) van onze overleden voorvaderen. Door het beoefenen van spirituele oefening dat aansluit op de zes basis-principes van spirituele oefening, absorberen we spirituele energie dat ons helpt om de invloed van deze spirituele factoren te overmeesteren.

Om dit artikel te begrijpen, is het aanbevolen dat u eerst de volgende artikelen bestudeert:

 • Wat is het Lot en wat is onze Eigen Wil?

 • Het lot en de regel van Karma
 •  

  •  

 

1. Inleiding

Zoals besproken in de vorige artikelen van deze sectie, is het zo dat de hoofdreden van iedere probleem hoogstwaarschijnlijk spiritueel in aard is. In dit artikel, zullen we onderzoeken wat deze spirituele hoofdredenen zijn en wat het principe is om deze hoofdredenen te overmeesteren. 

We zullen de spirituele hoofdredenen van problemen vanuit twee perspectieven uitleggen:

 1. De eerste is vanuit een perspectief van het ‘Pad van Actie’ (Karmayoga). Dit omvat het levenslot en onze eigen wil en ook de wet van geven-en-nemen dat een zeer grote invloed heeft op onze levens.

 2. De tweede reden gaat over de elementen in de spirituele wereld dat onze lot en handelingen verricht vanuit onze eigen wil beïnvloeden.

2. Vanuit het perspectief van het Spirituele Pad van Actie

Het Spirituele Pad van Actie gaat inherent over het beoefenen van Spiritualiteit volgens het principe dat ‘Zoals gij oogst, zal gij moeten plukken’. 

Als we eens zouden moeten nadenken over waarom we vreugde of verdriet in onze leven ervaren, dan is het volgens het ‘Pad van Actie’ (Karmayoga) zo dat, alle vreugde en verdriet en al de gebeurtenissen waar we in onze leven doorheen gaan ervaren worden door of onze lot of vanwege onze eigen wil.

Handelingen vanuit onze eigen wil: Sommige incidenten, gedachten, handelingen en gedragingen zijn volledig in onze controle. Dit zijn de handelingen waarin we onze verstand (gevoelens en emoties) en intellect (bekwaamheid om beslissingen te maken) gebruiken en op basis waarvan we uiteindelijk overeenkomstig de conditie van deze twee aspecten zekere handelingen verrichten. Als vuistregel, worden onze levens in de huidige tijden voor 35% beïnvloedt door onze eigen wil of eigen keuze.

Voorbestemde handelingen: Het gedeelte van onze levens dat besloten is door of onze daden vanuit vorige levens of daden vanuit het verleden van dit huidige leven en dat zich niet bevindt in de controle van onze eigen wil is voorbestemd. Als vuistregel, zijn alle grootschalige gebeurtenissen in onze leven voorbestemd. Deze gebeurtenissen omvatten geboorte, huwelijk, serieuze ongelukken en ziekten. In het huidige tijdperk, constitueren deze gevallen voor 65% van onze handelingen. Onze lot bepaalt ook hoe we op verschillende prikkelingen en omstandigheden reageren of het aanpakken.

Het lot waarmee we geboorte nemen is maar slechts een versplintering van onze verzamelde geef-en-neem account over al onze vorige geboortes. Middels onze lot, ‘betalen’ of ‘verdienen’ we de verdienstelijkheid van vorige daden en gedachten in vorige levens.

Iedere handeling van ons creëert of een account of settelt er een. Het kan ook een combinatie van beiden zijn oftewel gedeeltelijk settelen en gedeeltelijk creëren. Accounts kunnen positief of negtief zijn. Als we accounts settelen, is het voorbestemd en als we accounts creëren, is het vanwege handelingen vanuit onze eigen wil.

 • Als John Mary 5 ‘units’ van pijn geeft door vreemd te gaan met een andere dame, dan kan het zo zijn dat hij middels zijn handeling of een geef-en-neem account settelt of er juist een creëert of het kan ook een combinatie van beiden zijn.

 • Aan de andere kant is het zo dat als John, Mary een splinternieuwe auto geeft, dat kan het ook met deze handeling zo zijn dat hij of een geef-en-neem account settelt of er een creëert of het is een combinatie van beiden.

Zonder een hoog geactiveerde zesde zintuig, zullen we nooit komen te weten welke van onze handelingen nou accounts settelen of creëren. Alleen een persoon die het spirituele level van een Heilige heeft bereikt kan door middel van Zijn of Haar zesde zintuig zeer accuraat achterhalen of een account gecreëerd of gesetteld wordt.  

In het geval van John en Mary, als het account van vreemdgaan gesetteld zou zijn, kon het of gecreëerd zijn in een vorige leven of in het huidige leven waarin Mary een gelijkwaardige hoeveelheid van verdriet aan John zou hebben toegbracht. Onnodig om te vertellen, kan het settelen van negatieve accounts ons een hoop pijn bezorgen in onze leven.

Dit is de verklaring voor gevallen waarbij we ‘goede’ mensen door situaties heen zien gaan waarover we het gevoel krijgen dat deze ‘goede’ mensen het niet verdienen. Behoorlijk vaak horen we de uitdrukking, ‘het is God’s manier’ of ‘het is een mysterie’. In de werkelijkheid, is er geen mysterie. Alles dat er gebeurt, gebeurt voor een reden en wordt beheerst door de wet van geven-en-ontvangen (karma), het lot en onze eigen wil.

 • Onwetendheid over het factor van het lot en het geef-en-neem account leidt tot mensen in nadelige situaties waarbij ze wanhopig in huilen uitbarsten, ‘Wat heb ik gedaan om dit te verdienen?’

 • Soms kan dit leiden tot het verwijten van God of het verlies van vertrouwen in God of in de deugdzaamheid van het leven.

 • In de meeste gevallen, weten mensen niet hoe ze moeten omgaan met of het hetgeen te overmeesteren wat hen overkomt dat veroorzaakt is door hun eigen vroegere daden. Dit komt omdat mensen niet onderricht zijn over het principe van het lot. (Zie punt 4)

 • Als ze wel onderricht zouden worden over de wet van geven-en-nemen zouden ze op zijn minst een filosofische inzicht hebben over de gevallen waarin dingen verkeerd zijn gegaan ondanks hun beste inspanningen.

 • Ook zouden ze voorzichtig worden met niet nog verdere negatieve karma te creëren.

In tegenstelling hiertot, geeft het settelen van positieve karma ons een aangename verrassing. Dat is waarom we soms vinden dat vanzelfsprekend totaal niet-verdiende mensen een loterij winnen of een goede levensstijl genieten zonder er echt voor hoeven te werken. Het begrijpen van de wetenschap en het principe ontrafelt al dit soort gebeurtenissen.

We hebben allemaal vele levens geleefd voor onze huidige geboorte. In de tijd van onze eerste geboorte, werd 100% van onze levens bepaalt door handelingen vanuit onze eigen wil. Het was net alsof we een vel blanco papier of een schone conditie hadden. Vervolgens, na verloop van tijd, naar gelang we onze vele levens leidden en de keuzes die we maakten, activeerden we geef-en-neem accounts. We worden weer en weer geboren om deze accounts te settelen. Het volgende diagram laat zien hoe we met de tijd mee meer en meer accounts creëren. Deze accounts worden uiteindelijk aan onze totale account toegevoegd dat we moeten settelen als onze lot in de verschillende navolgende geboortes die we nemen.

In een eerdere artikel, beschreven we de volgende gemiddelde uiteenzetting van de hoofdoorzaken van problemen in het leven.

Hoe relateert deze uiteenzetting tot het voorbestemde gedeelte van onze leven versus het gedeelte van onze leven waarin onze eigen wil doet gelden? Het volgende tabel laat ons de verhouding zien.

Annotaties (gebaseerd op de nummers in het rood in het tabel hierboven):

 1. Een voorbeeld van dit is waarin een persoon ‘A’ gewaarschuwd wordt dat het water van een bijzondere locatie gecontamineerd is en gekookt moet worden voordat het gedronken kan worden. Maar vanwege over-confidentie over zijn fysieke fitheid, zegt hij dat hij alle soorten bacteriën kan verteren en drinkt dus toch het water. Als hij daarna diarree ontwikkelt, kan het als zelf-veroorzaakt worden beschouwt en dus in een handeling vanuit eigen wil resulteren.

 2. Hier is persoon ‘A’ voorbestemd om diarree te krijgen omdat het voor hem voorbestemd was om door een zekere hoeveelheid van leed te gaan resulterend uit een zonde vanuit een vorige leven. In dit geval, zou zijn intellect volgens zijn lot werken. Zelfs ondanks het feit dat hij gewoonlijk risico-vermijdend is, kan het voorbestemde geval zich op een aantal verschillende manieren voordoen:

  • Hij zou plotseling over-confidentie ontwikkelen en uit zijn gewoonlijke karakter treden om het water toch te drinken.

  • Er zou niemand zijn om hem over het water te adviseren en derhalve drinkt hij onbewust het vervuilde water.

 3. Een andere voorbeeld is van het romantisch verwikkeld raken met een andere persoon die een geschiedenis heeft van geweld en alcoholisme ondanks gewaarschuwd te zijn hierover en beter te weten. Als resultaat, wordt de persoon lichamelijk misbruikt.

 4. Dit is vanwege een foutieve oordeel omdat het intellect vanwege het voorbestemde geval functioneert dat plaats moet vinden. Dit is een van de redenen waarom sommige mensen trouwen zelfs ondanks het feit dat iedereen om het koppel heen gemakkelijk kan zien dat het koppel terecht zal komen in een echtscheidingssituatie of vele jaren van verdriet en pijn.

  Zie het artikel over ‘Het mechanism van handelen van het geef-en-neem account en waarom we soms de dingen doen die we doen?

 5. Soms kan iemand een huis kopen of huren en erin komen te verblijven dat door een spook wordt beheerst. Zelfs ondanks het feit dat vrienden hem over het lot vertellen dat zijn voorvaderen was overkomen, slaat hij maar geen acht op hun advies en trekt zich in het huis in. Dit kan de spook kwaad maken die als gevolg hiervan de persoon kan beïnvloeden of in bezit kan gaan nemen.

Kortom, het lot is net als een alomtegenwoordige wolk over onze levens dat beïnvloedt hoe we denken, handelen en reageren.

3. De elementen in de spirituele dimensie die ons kunnen beïnvloeden

Onbekend voor het merendeel van de mensheid, bestaat er een subtiele en ontastbare wereld voorbij het bevattingsvermogen van onze vijf zintuigen, geest en intellect. Deze wereld wordt verschillende namen toegekend zoals de subtiele wereld, subtiele dimensie, wereld van ‘spirits’, spirituele rijk of spirituele dimensie. Het omvat de wereld van engelen, spoken, de Hemel (Swarga), de Hel (Patal) etc. De tastbare of bekende wereld waar de meeste van ons bekend mee zijn is erg klein in vergelijking tot de subtiele ontastbare wereld. In feite, de grootte van de bekende wereld in vergelijking tot de subtiele wereld is in de ratio van een op de oneindigheid. Deze subtiele wereld beïnvloedt onze leven tot aan een zeer ernstige mate. De kern-elementen in de subtiele wereld die onze levens beïnvloeden zijn subtiele lichamen (doorgaans bekender als ‘spirits’) van onze voorvaderen die overleden zijn en spoken. 

De impact van de subtiele wereld op onze levens kan erg verschillend zijn afhankelijk van onze spirituele profiel, dat spirituele level en de inspanningen die we nemen om spiritueel te groeien en anderen te helpen om hen spiritueel te doen groeien omvat.

Het volgende tabel laat het effect van verschillende elementen van de subtiele wereld zien op twee type mensen met erg verschillende spirituele profielen.

 • Spiritueel profiel 1: Een persoon op de 20% spirituele level die geen enkele spirituele oefening doet.

 • Spiritueel profiel 2: Een persoon op de 50% spirituele level die bewust of onbewust spirituele oefening doet dat aansluit op de zes basis-principes van spirituele oefening en voor het welzijn van het helpen van de samenleving om de mensheid spiritueel te doen groeien.

Deze verschillende elementen beïnvloeden onze levens in alle dimensies zoals de fysieke, psychische, financiële, sociale, educatieve, etc. en zijn de spirituele hoofdredenen van moeilijkheden in onze levens.

Annotaties:

 1. Dit omvat leed veroorzaakt door spoken of voorvaderen. Een persoon die geen enkele spirituele oefening doet en die zich op de 20% spirituele level bevindt loopt meer risico om beïnvloedt te worden door voorvaderen. Dit is omdat de hogere order spoken de persoon op de 20% spirituele level als inconsequent beschouwen en van geen spirituele bedreiging voor hen. Zie het artikel over ‘Waarom bemoeilijken onze voorvaderen ons?’ Aan de andere kant, loopt een persoon die streeft naar het doen van spirituele oefening voor zichzelf en voor de samenleving grotere risico om door spoken aangevallen te worden.

 2. De toegenomen aanval hier is vanwege het feit dat deze persoon bijdraagt aan een toename in het Sattva component in de samenleving door mensen te helpen spiritueel te doen ontwikkelen. Het is belangrijk om op te merken dat effectieve spirituele oefening bewust of onbewust moet voldoen aan de zes basis-principes van spirituele oefening.  Alleen dan is het competent om daadwerkelijk zuiverheid in de samenleving te activeren. Spoken zijn Raja en Tama overheersend en aldus verhindert door de toegenomen zuiverheid in de samenleving. Zie het artikel over het objectief van spoken.

 3. Vanwege gestegen spirituele oefening zijn de drempelwaarde levels/verdedigingsmechanismen van een persoon op de 50% spirituele level tegen een aanval hoger. Als resultaat zijn ze beter in staat om met de aanval van spoken om te gaan en ze te tolereren, ondanks dat ze zelfs meer aangevallen worden.

 4. Lagere level negatieve entiteiten met 30% spirituele energie kunnen een persoon op de 50% spirituele level niet verontrusten vanwege de bescherming die zij in staat zijn te verkrijgen van God. Aan de andere kant, zijn mensen met een lagere spirituele level kwetsbaar voor aanvallen van zelfs lagere-level spoken. Zie het artikel over ‘Tot welke mate verschaft het spirituele level een beschermende omhulsel tegen spoken?’

 5. Soms kunnen positieve energieën ook problemen in onze leven veroorzaken. Dit kan wellicht dwaas lijken maar het kan het beste begrepen worden door middel van een simpele analogie. Soms als een student een hoop potentie heeft en niet studeert volgens zijn of haar capaciteit, kunnen zijn of haar ouders of leraar hem of haar ‘arrest’ geven en hem of haar forceren om te studeren. Het ‘arrest’ kan misschien een probleem lijken voor de student maar het helpt ook om hem of haar meer betrokken te maken met zijn of haar studies. Dus ook, creëren positieve energieën soms problemen in onze leven om ons te stoppen en na te denken en sporen ons aan om te informeren over de spirituele dimensie en spirituele oefening.

 6. Zowel een belemmering van het Kundalini (systeem van stroming van spirituele energie) en een afname van de Vitale energie (Prana-shakti) worden doorgaans veroorzaakt door spoken. De kwestie over Kundalini is alleen relevant voor zowel zoekers als niet-zoekers op de spirituele level van 20%, de Kundalini bevindt zich in een inactieve positie in de Muladhar-chakra, oftewel het center van spirituele energie op de bodem van de ruggengraat.

 7. Factoren inbegrepen in deze sectie beïnvloeden ons als volgt.

  • Voeding: Oudbakken, ingeblikte of conservenblik voedsel en niet-vegetarisch voedsel bevatten de subtiele basis Raja-Tama componenten in een grotere mate. Het wordt makkelijker voor spoken om een persoon aan te vallen via de consumptie van zulke Raja-Tama overheersende voedsel.

  • KledingSynthetische kleding bevatten een overmate van het subtiele Raja-Tama basis-component. Zwarte en donkere nuances trekken, absorberen en zenden ook het subtiele basis Raja-Tama component tot een grotere gradatie uit. Hierdoor wordt het makkelijker voor spoken om personen die zulke kleren dragen te beïnvloeden.

  • Tijd: Een bijzondere tijd kan wel of niet gunstig zijn voor een persoon. Bijvoorbeeld, een zakenman lijdt aan giganstische schadeposten ondanks al de andere variabelen zoals bijvoorbeeld de participatie of coöperatie van het personeel, technologie, inlegkapitaal, etc. die geschikt zijn en vrij van enige aanval door subtiele lichamen van overleden voorvaderen of spoken. In dit geval is het, het effect van de tijd-factor.

  • Collectieve zondenAls een land, samenleving of ras gruweldaden heeft begaan naar anderen wordt het aansprakelijk gehouden om hetgeen te verdienen wat bekend is als collectieve zonden. Hierbij is het zo dat of een bijzondere individu deel heeft genomen of partijdig is geweest naar de gruweldaad, immaterieel is. Zwijgen is gelijk aan verantwoordelijk zijn. Met verloop van tijd, moet de gehele populatie gelijkwaardig collectief komen te lijden, of nog in hetzelfde geboorte of anders wel in een andere geboorte.

  Spoken exploiteren al van dit soort factoren die ongunstig zijn voor een persoon om hem of haar via deze begane zonde aan te kunnen vallen. Ze maken zich niet druk om de niet-zoekers omdat zij in hun ogen immaterieel zijn.

 8. Het relevante punt is dat of we nu wel of geen spirituele oefening doen we altijd aangevallen worden. Op het eerste gezicht, kunnen we het idee hebben dat we door het doen van spirituele oefening verantwoordelijk zijn om meer aangevallen te worden door spoken. Dit is verwant aan de rijke en zeer rijke personen die meer getroffen raken door ontvoerders. Maar de rijke zijn ook beter geoutilleerd om met dit soort bedreigen om te gaan, ondanks al de voordelen genieten ze door rijk te zijn. Soortgelijk is het met spirituele oefening zo dat, desondanks we meer aangevallen worden omdat we toegang hebben tot overeenkomende hogere bescherming van God, we ook beter uitgerust zijn om ermee om te kunnen gaan. Mensen zonder spirituele oefening en daarmee minder spirituele energie, worden kwetsbaar voor iedere soort aanval door iedere soort spook. 

Dit kan ook begrepen worden middels het volgende analogie. Soms ondergaan we jaren van studie, dat misschien relatief pijnlijk kan zijn vergeleken met een andere persoon die zojuist het gymnasium heeft afgerond en alreeds salaris verdient, alhoewel een armzalige hoeveelheid. Terwijl wij vele uren opgesloten in huis besteden aan studeren, kunnen zij alreeds van hun leven aan het genieten zijn en voor de film gaan, etc. Maar vanwege deze akademische inspanningen, zijn we beter uitgerust om de bedrijfsladder op te klimmen of succes te hebben in onze gekozen sector. Met deze succes, verkrijgen we toegang tot voordelen en privileges waar anderen alleen maar over kunnen dromen. Hierbij komt er een verantwoordelijkheid omdat we de bekwaamheid hebben om mensen te helpen en verandering te kunnen brengen in de samenleving. Op dezelfde manier is het zo dat, ondanks dat we met spirituele groei aangevallen worden door spoken en negatieve energieën, we ook een variëteit van voordelen ervaren. We hebben enkele van deze voordelen besproken in onze sectie over de voordelen van spirituele oefening.

4. Het principe voor het overmeesteren van problemen waarvan de hoofdoorzaak spiritueel in aard is

Voor problemen waarvan de hoofdoorzaak in de spirituele dimensie ligt, kan alleen iets spiritueel de intensiteit ervan verminderen en het permanent verwijderen.

 1. Een specifieke spirituele geneeswijze is iets dat voornamelijk gebruikt wordt om een specifieke spirituele probleem te overmeesteren. In deze website, hebben we deze spirituele helingsmethoden besproken in onze sectie over spirituele heling. Ze dragen echter niet bij aan spirituele groei.

 2. Spirituele oefening dat voldoet an de basis-wetten van spirituele oefening activeert spirituele groei. Deze type van spirituele oefening verhoogt spirituele capaciteit of spirituele groei, dat ons in ruil beschermt en ‘isoleert’ van negatieve elementen in de spirituele dimensie.

5. Kort samengevat

Kort samengevat, zijn de kernpunten van dit artikel om aan te merken:

 • De volgende keer dat u een probleem in uw leven ziet ontwikkelen, onthoudt dan de oorzaak of lichamelijk, psychisch of spiritueel kan zijn. Er is een hoge waarschijnlijkheid dat de hoofdoorzaak spiritueel in aard is.

 • Alle grootschalige problemen zijn hoogstwaarschijnlijk voorbestemd dat een type van spirituele probleem is waar we vorige accounts mee settelen. Isolatie van het lot kan alleen verkregen worden middels spirituele oefening.

 • Onze voorvaderen en spoken kunnen problemen binnenin een familie creëren of beïnvloeden zoals fysieke ziektes, mentale ziektes, etc. Als we van een lagere spirituele level zijn, zijn we erg kwetsbaar voor hun aanvallen.

 • Doorstane spirituele oefening overeenkomstig de zes basis-principes van spirituele oefening is de enige effectieve manier om bescherming te verkrijgen van de spirituele dimensie.