Duhovni uzroci zavisnosti

Opis: Uzroci zavisnosti nisu samo mentalni problemi. Nalazi istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci pokazuju da je suštinski uzrok zavisnosti u duhovnoj dimenziji. Predlažemo da pojedinci i porodice koje se bore sa zavisnošću pročitaju ovaj članak.

 

1. Uzroci zavisnosti prema modernim naukama

Kakvo je gledište modernih nauka o bolesti zavisnosti?

Ne postoji saglasnost u vezi sa etiologijom (uzrokom), prevencijom i lečenjem bolesti zavisnosti. Publikacija vlade SAD, ‘Teorije o upotrebi droga: Izbor savremenih pogleda’, iznosi ništa manje od 43 teorije za hemijsku zavisnost i najmanje 15 metoda lečenja!

Daćemo primer ove zbrke:

  • Mnogi ljudi smatraju zavisnost ‘bolešću’ poput kockanja i alkoholizma,

  • Drugi to smatraju naučenim modelom ponašanja usvojenim kao rezultat složene međuigre nasleđa i faktora okruženja.

  • Dok neki vode rasprave u korist genetskih uzroka, neka istraživanja pokazuju da, za razliku od većine uobičajenih bolesti poput tuberkuloze koja ima određeni uzrok (mikrobe) i određeni način lečenja sa kojim se svi slažu, ne postoji saglasnost o uzroku, ili pouzdanom načinu lečenja sa kojim bi se svi složili u pogledu zavisnosti.

Ovaj nedostatak saglasnosti među ekspertima prouzrokuje probleme u prevenciji i pristupu lečenju za mnoge bolesti zavisnosti. (Pogledati: Department of Applied Health Science, Indiana University, 2003)

Tako, sa jedne strane, imamo budžet od milijardu dolara da smanjimo zloupotrebu supstanci, a sa druge strane nema saglasnosti o uzroku zavisnosti. Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci SSRF) smatra da bi vlade sveta imale više uspeha u savladavanju bolesti zavisnosti kada bi svoja istraživanja usmerile na duhovne uzroke i duhovno isceljenje.

2. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci o uzrocima zavisnosti

2.1 Šta podrazumeva duhovno istraživanje zavisnosti?

Duhovno istraživanje zavisnosti podrazumeva istraživanje duhovnih uzroka zavisnosti putem visoko razvijenog i aktivnog šestog čula (ESP).

2.2 Ko može da postavi dijagnozu kroz duhovno istraživanje?

Dijagnoze određenih duhovnih uzroka zavisnosti može da da samo duhovno uzvišena osoba koja može da opaža suptilnu dimenziju. Duhovno uzvišenom osobom smatra se Svetac tj. osoba koja je na duhovnom nivou višem od 70%. Osoba sa aktivnim šestim čulom (ESP) može da vidi glavni uzrok, ali dok ne dostigne duhovni nivo od najmanje 60%, dijagnozu mora da potvrditi duhovno uzvišena osoba (Svetac) iznad 70% duhovnog nivoa.

Za detalje obratite pažnju na sledeće članke:

2.3 Vrste zavisnosti obuhvaćene duhovnim istraživanjem

Obim duhovnog istraživanja zavisnosti koje je sprovela Fondacija za istraživanja zasnovana na duhovnoj nauci (SSRF) obuhvata sve vrste zavisnosti.

2.4 Šta su uzroci zavisnosti

Granice ‘vidljivog sveta’ u poređenju sa ‘suptilnom duhovnom dimenzijom’ su u razmeri 1 : beskonačno. Metodom duhovnog istraživanja možemo da pogledamo u duhovnu dimenziju i dokučimo granice do kojih ona utiče na naše živote. Ipak, važno je da dodamo da suptilnost i varijacije raznih duhovnih faktora i njihova međuigra mogu da budu veoma složeni i komplikovani. Zbog toga čovek u najboljem slučaju može da dokumentuje do 80% doprinosa duhovnih faktora. Međutim, čak i sa ovim ograničenjem, samo uzevši u obzir duhovnu dimenziju, dokumentovano duhovno istraživanje u iznalaženju osnovnog uzroka nekog događaja ili pojave je mnogo potpunije nego uobičajena istraživanja.

Duhovno istraživanje za pronalaženje glavnog uzroka zavisnosti donelo je sledeće rezultate:

Uzrok zavisnosti

Prosečni procenat doprinosa zavisnosti1

Fizička zavisnost

30

Um i ego

302

Duhovni uzroci kao što su, zaposednutost duhom ili suptilnim telom preminulog pretka koji žele da osete dejstvo supstance koja izaziva zavisnost kroz osobu koju zaposedaju

403

Ukupno

100

Napomene:

  1. Brojevi u ovoj tabeli su samo prosečne vrednosti i mogu značajno varirati od slučaja do slučaja. Važna činjenica je da postoji velika verovatnoća duhovnog uticaja što je modernoj nauci danas nepoznato.

  2. Ovaj aspekt se odnosi na um i ego. Na primer, zbog pritiska vršnjaka ili samo da bi se pravio važan, tinejdžer može početi da koristi supstancu koja izaziva zavisnost. Ovo je još češće kod pušenja kada se time pokazuje da je neko „faca“.

  3. Udeo duhovnih uzroka može značajno varirati. Čak iako je bolest zavisnosti počela zbog psiholoških razloga, negativne energije mogu iskoristiti ovu slabost osobe da na nju utiču. Tako zavisnost koja je možda počela zbog fizičkog ili psihološkog razloga može brzo eskalirati u bolest zavisnosti sa duhovnim uzrokom. Ako ovo imamo na umu lakše ćemo razumeti nalaze nekoliko američkih nacionalnih istraživanja koja otkrivaju da bi 75-85% od ukupno 51 miliona pušača voleli da prekinu sa tom navikom, ali im to do sada nije polazilo za rukom (Izvor: Time časopis). Zavisnici nisu u stanju da se oslobode zavisnosti čak i ako to žele zbog uticaja koje negativne energije imaju nad njima.

Podela duhovnih uzroka: Među duhovnim uzrocima zavisnosti, suptilna tela preminulih predaka čine 30%, dok negativne energije ili duhovi predstavljaju uzrok u 70% slučajeva. Duhovi ili suptilna tela preminulih predaka zaposedaju ljude iz dva osnovna razloga:

  • Da zadovolje svoje žudnje za supstancom koja stvara zavisnost
  • Da bi stvarali nevolje osobi tako što će da je učine zavisnikom

Pročitajte članak, “Zašto bi moji preminuli i voljeni preci želeli da me povrede?“.

Ljudi sa mnogo zavisnosti mogu da budu pod uticajem više duhova/suptilnih tela preminulih predaka , ili pod uticajem samo jednog duha/suptilnog tela preminulog pretka sa više zavisnosti.

Ponovni povratak zavisnosti je veoma teška tema u oblasti bolesti zavisnosti i znak je neuspeha. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci pokazuje da je visoka zastupljenost duhovnih uzroka u problemu zavisnosti jedan od razloga niske stope uspešnih lečenja zavisnosti putem fizičkih ili psiholoških metoda.

  • Fizičko lečenje podrazumeva rehabilitaciju uz prekid upotrebe supstance i zatim odvikavanje uz lekove. Hemikalije kao što je metadon se koriste kao sigurnija zamena za prvobitno korišćenu supstancu.

  • Psihološko lečenje uključuje savetovanje, formalne i/ili neformalne psihoterapije itd. sa ili bez fizičkog lečenja.

Na osnovu podatka iz publikacije Alkohol i alkoholizam, do 46% alkoholičara se vrati piću šest meseci posle bolničkog lečenja, a oko 48% se vrati piću u okviru šest meseci posle rehabilitacije u programu otvorenog tipa. Kancelarija za nacionalnu politiku kontrole droga izveštava da je stopa dugoročnog oporavka od zavisnosti od metamfetamina možda manja od 10 % (Izvor: michaelshouse.com, Office of National Drug Control Policy, Alcohol and Alcoholism)

Čak i oni koji uspeju da se prvi put oslobode zavisnosti, u 75% se vraćaju alkoholizmu ili zavisnosti od heroina (Izvor: Time časopis).

2.5 Zavisnosti iz ugla sudbine i slobodne volje

Prema duhovnom Putu akcije (Karmajoga), sve naše akcije su ili određene sudbinom (nisu pod našom kontrolom) ili su posledica slobodne volje (u našoj kontroli). Kao opšte pravilo, u sadašnjoj eri, 65% naših akcija je određeno sudbinom i 35% su akcije slobodne volje. Međutim u slučaju zavisnosti, udeo elementa sudbine je mnogo veći. Važni događaji u životu kao što su rođenje, brak, teške nesreće i smrt su u potpunosti sudbinski određene, tj. udeo sudbine je 100%.

Stvarni udeo sudbine kod nekog zavisnika može sa sigurnošću da proceni samo osoba iznad duhovnog nivoa od 70% (tj. Svetac) ili neko sa veoma visoko razvijenim šestim čulom.

Obratite pažnju na članak “Duhovni uzroci problema u životu”.