Tehnika Polikontrastne Interferentne Fotografije (PIP)

1. Uvod u PIP

Napori u proučavanju energetskog polja (aure) oko objekata ili ljudi, uz pomoć mašina ili specifičnih tehnika, odvijaju se već decenijama. 1939. godine, ruski pronalazač Semion Kirlian i njegova supruga Valentina razvili su Kirlian fotografiju za koju se verovalo da snima auru oko objekata. Nakon dugogodišnjeg istraživanja Kirlian fotografije, Hari Oldfild, biolog iz Velike Britanije, koji je postao istraživač energetskog polja, 1980-ih godina je razvio sistem za snimanje energetskog polja, nazvan polikontrastna interferentna fotografija (PIP).

Polikontrastna interferentna fotografija (PIP) je proces video snimanja energetskog polja. Ova tehnologija otkriva obrasce svetlosti koji nisu vidljivi golim okom. Oldfild je mislio da ljudsko energeskto polje možda ometa fotone koji su energetski paketi svetlosti. Razmišljao je da bi ambijentalno (u okruženju) svetlo bilo ometano energetskim poljem u oba slučaja: i kada se incidentni zrak usmeri ka objektu i kada se reflektovani zrak odbije od objekta. Razvio je računarski program za analizu različitih intenziteta svetlosti koje se reflektuju od osobe ili predmeta koji se skeniraju. PIP softver može razlikovati mnogo različitih nivoa i kvaliteta svetlosti.

PIP je striktno neinvazivno sredstvo za analizu koje se može koristiti za otkrivanje nevidljivog svetla koje nije vidljivo golim okom. Hari Oldfild je verovao da budućnost dijagnostikovanja bolesti u medicini leži u pronalaženju efikasnog skenera koji može videti neravnotežu u energetskom polju a ne bolesti u fizičkom telu. Koristio je razne boje kalibrirane u mašinu; svakoj od tih boja je dato posebno značenje a korišćene su za prikazivanje pozitivnih vibracija kao i područja poremećaja u bio-polju. Ova informacija zatim može biti korišćena na razne načine zavisno od obučenosti i iskustva istraživača ili praktičara. Ovaj instrument je stekao veliku popularnost kod istraživača koji pokušavaju shvatiti kako je energetsko polje osobe kontrolni znak njenog budućeg zdravlja.

2. Prilagođavanje PIP tehnologije za duhovno istraživanje

Na početku, imajte na umu da je osnovna metoda SSRF-a za duhovno istraživanje duhovne dimenzije i suptilnih energija kroz razvijeno šesto čulo.

Međutim, od 2007. godine, koristeći prednosti napredovanja biofidbek instrumenata, Maharši Univerzitet za Duhovnost (MAV) i SSRF koriste takve instrumente za proučavanje efekata različitih stimulansa na aure i energetska polja živih i neživih objekata. Neki biofidbek instrumenti mogu kod ljudi meriti njihove čakre. Ovo je od velike koristi jer pomaže da se fizički podrži i dokaže istraživanje koje smo mi već sproveli duhovnim putem.

U Centru za duhovno istraživanje, uspešno smo koristili PIP tehnologiju na ljudima, kako bi shvatili kako se njihovo bio polje /  energetsko polje menja kada je izloženo različitim stimulansima.

Slede različiti aspekti u kojima je PIP korišćen za pružanje drugačijeg pogleda na suptilne energije.

 • Satvik način života : Ovo je područje istraživanja koje se bavi različitim izborima koje svakodnevno činimo, te kako svaku odluku ili izbor možemo učiniti više satvik (duhovno čistom). PIP pokazuje kako različiti objekti koje neko svakodnevno koristi mogu uticati na bio polje te osobe. U duhovnom smislu, svaki stimulans ima mogućnost da utiče na proporciju Satva, Rađa i Tama suptilnih komponenti u osobi, što zauzvrat utiče pozitivno ili negativno na njeno bio polje. Pogledajte poglavlje “Vodič za život na satvik način”.
 • Duhovno isceljivanje : Maharši Univerzitet za Duhovnost i SSRF su osmislili raznolike i jeftine metode samoisceljivanja. Eksperimenti se sprovode kako bi se proučavala efikasnost takvih metoda samoisceljivanja na različitim osobama koje mogu i ne moraju biti pod uticajem duhovnog ometanja.
 • Duhovni fenomeni : U Centru za Duhovno istraživanje i Ašramu, istraživački tim nailazi na duhovne fenomene koji izazivaju promene u živim i neživim objektima. PIP tehnologija pomaže u obezbeđivanju dugačijeg pogleda kako bi se razjasnilo da li je uticaj ovih fenomena pozitivan ili negativan.
 • Duhovna praksa : Proučava se efekat različitih duhovnih praksi, kao što je pojanje Božjeg imena i uklanjanje ličnih mana (PDR).

2.1 Infrastruktura i podešavanje PIP tehnologije u Centru za duhovno istraživanje, u Goi, u Indiji

Kao što je predloženo u PIP priručniku , duhovni istraživački tim je dizajnirao prostor u Centru za duhovno istraživanje koji je potpuno prilagođen za korišćenje PIP tehnologije. Slede neke karakteristike prostorije kao i briga koja je preduzeta da bi se postiglo standardno okruženje.

 • Prostorija je namenjena samo PIP eksperimentima i ne koristi se u druge svrhe.
 • Cela prostorija je okrečena belim matiranim završnim slojem da bi se izbegao uticaj drugih vrsta obojenog svetla.
 • Sav nameštaj u predelu koji se koristi za testiranje/ispitivanje objekata obojen je u belo.
 • U prostoriji se ne koristi drugo svetlo osim izvora svetlosti punog spektra (FSL). Spoljašnje svetlo je potpuno blokirano. Svetlo punog spektra je usmereno prema predmetu koji se meri/analizira, kako je navedeno u PIP priručniku.
 • Koristi se poluprofesionalna video kamera sa fiksnim objektivom Panasonic P2 – HPX250.
 • U prostoriji je kompjuter kompatibilan sa PIP softverom.

2.2 Opšta metodologija za korišćenje PIP tehnologije u eksperimentima

 • Osvetljenje tokom eksperimenta je standardizovano i vodi se briga da nema oscilacije svetla. Standardizovani uslovi obezbeđuju postojanost skeniranja objekta. Ovo omogućava bolje poređenje raznih očitavanja iste osobe, na primer pre i posle tretmana određenim stimulansima.
 • Regulisano okruženje, kao što je spomenuto u paragrafu 2.1. takođe svodi na minimum bilo kakve spoljašnje uticaje u eksperimentu.
 • Samo jedan iskusni operator (koji nosi beli mantil) se nalazi u prostoriji tokom PIP očitavanja.
 • Sva podešavanja kamere (kao što su ekspozicija i rastojanje), koja su jednom postavljena na početku, ne menjaju se ni u kom slučaju tokom eksperimenta. Kamera se održava na horizontalnom nivou prema ciljanoj površini.
 • Za objekat koji se skenira određuje se standardni položaj.
 • Prvo se radi osnovno očitavanje, a to je skeniranje prostorije bez predmeta koji će biti skeniran u svrhu eksperimenta. Kasnije, u okvir kamere se uvode objekti za naknadna očitavanja. Ovo pomaže u upoređivanju efekta svakog objekta sa prvobitnim čitanjem, te istraživački tim može proučavati njegov uticaj na okolinu.
 • Pre svakog novog očitavanja/promene skeniranog objekta okruženje se vraća u stanje početnog očitavanja. Ovim se izbegava preklapanje/uticaj prethodnog objekta.
 • Analiza rezultata se izvodi u kasnijoj fazi nakon eksperimenta. Ovo je standardna operativna procedura koju duhovni istraživački tim prati prilikom korišćenja PIP tehnologije u Centru za istraživanja zasnovano na duhovnoj nauci i Ašramu u Goi, u Indiji.

2.3 Vodič za boje na PIP slikama

Svaki PIP skener proizvodi sliku koja ima različite boje u sebi. Ove boje su kalibrirane u softver i registrovane u PIP priručniku (izdanje iz 2007. godine) i svaka od njih je dobila moguće tumačenje. U tabeli dole, sa desne strane, prikazano je tumačenje ovih boja prema PIP priručniku. Pojedine boje su identifikovane kao pozitivne ili negativne. U nekim slučajevima, boja može imati i negativno i pozitivno značenje, a njeno tumačenje se prepušta osobi koja analizira PIP sliku.

U odnosu na boje PIP slika, duhovni istraživački tim u MAV-u i SSRF-u je išao u detalje i izneo precizno tumačenje svake boje sa stanovišta psiho-duhovne vibracije. Ova tumačenja su data dole na levoj strani tabele. Na primer, 4 nijanse zelene boje su zabeležene na PIP slikama. Priručnik PIP-a daje jednu vrstu tumačenja za zelenu boju uopšte i objašnjava kako može biti i pozitivna i negativna. Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci  identifikovao je duhovnu vibraciju povezanu sa svakom nijansom zelene boje, sa jasnim tumačenjem da li je ona pozitivna ili negativna.

Ova dalja i mnogo detaljnija kalibracija PIP boja preduzeta je na osnovu velikog iskustva tima u korišćenju instrumenta, uz razvijeno šesto čulo i uz pomoć iskusnih korisnika PIP tehnologije. Sve analize na PIP-u koje se sada preduzimaju imaju standardizovanu šemu boja, prikazanu na levoj strani tabele.

Tehnika Polikontrastne Interferentne Fotografije (PIP)

2.4 Analiza PIP slika

Prilikom analize PIP slika, boje na predmetu i stolu se ne uzimaju  u obzir, jer PIP tehnologija pre svega meri energetsko polje oko predmeta i osobe. Kada se pregleda snimak, senke na predmetu mogu zavarati. Obojena koža i obrisi tela takođe mogu dati pogrešne rezultate. Stoga je odlučeno da se predmeti i sto ne uzimaju u analizu. Pošto  je površina iza objekta ravan mat-beli zid, aura se jasno vidi i može se lako analizirati uz minimalna ometanja ili bez njih.

Tim za istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci osmislio je metod za merenje ukupne količine pozitivnih i negativnih vibracija u bilo kojoj datoj PIP slici. Mreža je podešena da prekrije PIP sliku pomoću softvera za uređivanje slika. Ovo olakšava procenu proporcije boja u svakom kvadratu mreže. Koristeći ovaj metod, procenat kojim se svaka boja menja između PIP slika može biti kvantifikovan.

Pripremljeni   su  grafikoni  da  sumiraju  i  sakupe promene  u  pozitivnim  i  negativnim bojama  na  PIP  slikama,  sa  svakom  promenom  stimulansa/objekta,  u  poređenju sa početnim očitavanjem.