Karmajoga

1. Upoznavanje sa duhovnim putem Akcije ili Karma joge

Samo ime Karma joga ili put Akcije asocira na socijalne radnike, radnike koji se bave milosrđem ili volontere. Ipak, obzirom da se u većini slučajeva dešava da se humanitarnim radom bave ljudi iz emotivnih razloga ili zbog slave i publiciteta, to se ne moze smatrati putem Akcije ili  Karma joge u pravom smislu te reči.

Neki ljudi smatraju da svakodnevno vršenje dužnosti i pošteno i ispravno rađenje svog posla samo po sebi predstavlja Karma Jogu ili put Akcije. Ali, ovo takođe nije tačno, npr. rađenje na ovaj način ne potpomaže njihov duhovni razvoj.

Dakle, šta je zapravo put  Akcije ili Karma joga?

2. Neki osnovni koncepti

Pre nego što se pozabavimo detaljima puta Akcije ili Karma joge, trebalo bi da razumemo neke osnovne principe.

2.1 Zakon Karme

Prema duhovnoj nauci, za svaku akciju ili delo koje učinimo beremo plodove. Plod je forma zasluge ili nedostatak zavisno od toga kakvo je delo učinjeno, odnosno od računa davanja i uzimanja sa osobom ili osobama koje su uključene u samo delo.

 • Zasluge nam donose sreću, a greške nam donose nesreću i to je  proporcionalno intezitetu dobrih ili loših dela koje smo počinili.
 • Niko ne može pobeći od posledica svojih akcija.
 • U slučaju da u plodovima svojih akcija ne uživamo ili ne propatimo u ovom životu (ovo se dešava u većini slučajeva) onda  moramo da se rodimo ponovo kako bi prošli kroz ono što smo i zaslužili. Kada se ovo desi onda moramo da čekamo da okolnosti na Zemlji budu povoljne kako bi prošli kroz sudbinu. Zapravo, čekamo da se ponovo na Zemlji rode ljudi sa kojima imamo račun davanja i uzimanja i da je vreme na Zemlji povoljno za tip života kroz koji moramo da prođemo. Na primer ako treba da prođemo kroz težak period zbog grehova koje smo nakupili onda moramo i da čekamo period da se rodimo u vreme kada je generalno teško na Zemlji.
 • Razumljivo je da niko ne bi želeo da se podvrgne posledicama loših dela koje je učinio. Sa druge strane, zašto neko ne bi želeo dobrobit od zasluga? Jedan od razloga što ne bi uživali u zaslugama jeste taj da, uživanjem u plodovima zasluga tokom ovog ili tokom narednih života, izazivamo dalje zasluge ili loša dela.
  Righteousness (Dharma)

  To bi nas zarobilo u beskrajni ciklus rađanja i umiranja i sve to kao posledica nedovršenog računa davanja i uzimanja sa ljudima iz našeg okruženja. U današnje vreme, kada je na Zemlji Darma (Pravičnost) u osetnom padu, nivo loših zasluga sa kojima smo rođeni i mogućnost sticanja dodatnih u ovom životu, prilično su visoke. Otuda je život osobe prosečnog duhovnog nivoa više ispunjen nesrećom nego srećom. Zbog toga bivamo usisani u vrtlog trajnog nezadovoljstva sa relativno kraćim periodima sreće koja je manjeg inteziteta.

 

2.2 Krija ili Kruti

Krija su one akcije koje činimo i koje nemaju ni dobre ni loše zasluge. Generalno govoreći ovo su naše nenamerne i bezvoljne radnje kao što su treptanje, kijanje itd.

2.3 Karma

“Karma” doslovno znači akciju ili delo koje je učinjeno sa namerom. Međutim, imajte na umu da se reč “akcija” ili “delo” ne ograničava samo na fizičke akcije kao što su hodanje, razgovor, smeh, itd, već obuhvata i sve radnje 5 čulnih organa, 5 motornih organa, uma i intelekta. Iz duhovne perspektive, karma se odnosi na one akcije koje za posledicu imaju dobre ili loše zasluge. Međutim, čak i nenamerna dela, npr. ako slučajno naletimo na nekoga na ulici i ako mu udarcem nanesemo neku blagu štetu, time ćemo dobiti lošu zaslugu. Ipak 80 % od obima grehova koje smo zaradili zavisi od namere.
(Imajte na umu da reč “Karma” koja se ovde koristi nije sinonim sa karmom koja označava sudbinu.)

2.4 Akarma-karma (Neakcija-akcija)

 • Ovo je vrhunac duhovnog rasta ili najviši nivo koji je moguće da ostvarimo na duhovnom putu Akcije ili Karma joge.
 • To je moguće samo u slučaju duhovno uzvišenih osoba koje su na duhovnom nivou iznad 80%. Međutim, proces kada akcije postaju akarma-karma počinje na duhovnom nivou od 80% i postaje apsolutan samo na duhovnom nivou od 100%.
 • Dešava se čak da i dobrovoljne/namerne akcije postanu krija.
 • Primeri dela tipa “akarma karma” su akcije duhovno uzvišenih ljudi, koji su u potpunom zajedništvu sa Bogom . S obzirom se oni nalaze u stanju gde su potpuno izgubili svest o telu (odnosi se na to da se ide iznad svesti o svim telima to jest iznad fizičkog, mentalnog tela, uma i intelekta), plodovi njihovih akcija ne pripadaju njima. Takođe, budući da su ljudi na visokom duhovnom nivou spojeni i u stalnoj vezi sa Bogom, koja god dela da se dese kroz njih, ustvari su se desila samo prema Božijoj volji. Stoga sve njihove akcije se dešavaju kao neakcije.
 • Značaj dostizanja ovog duhovnog nivoa jeste u tome što je osoba oslobođena začaranog kruga posledica svojih akcija.
 • Obzirom da ljudi na visokom duhovnom nivou prestaju da se identifikuju sa svojih 5 čula, umom i intelektom, oni ne samo da ne gomilaju zasluge i loša dela , nego su i oslobođeni od celokupne sudbine i sančita (zbirni račun uzimanja i davanja koji je stvoren kao rezultat voljnih akcija). Otuda su oni oslobođeni iz ciklusa rađanja i umiranja .

3. Definicija duhovnog puta Akcije ili Karma joga

To je put duhovne prakse koji nam daje odgovore u vezi sa

 • Zašto činimo akcije ili dela?
 • Zašto nas naše akcije sputavaju i zarobljavaju?
  Maya/Great illusion
 • Kako da činimo akcije ili dela bez uplitanja u njihove posledice?
 • Koje akcije ili dela nas oslobađaju vezanosti za Maju, npr. ciklusa rađanja i umiranja?
 • Kakav je znacaj konstantnog činjenja dela čak i kada smo dostigli nivo Oslobođenja  (jevanmukta) i kada smo darovani Konačnim oslobođenjem (Moksa)?

 

4. Druge definicije Karma joge ili duhovnog puta Akcije

 • Činiti akcije ili dela na način koji će da nas dovede  do duhovnog rasta ili oslobođenja od ciklusa rađanja i umiranja, tj. Spoznaje Boga.
 • Činiti svaku akciju i svako delo, čak i takozvane svetovne i materijalne stvari, na takav način da se ne stvaraju nove impresije u našem umu, i time se oslobađamo zamki ovih impresija.
 • Činiti svaku akciju i svako delo pravično, bez ikakve vezanosti i očekivanja da dobijemo pohvale i zasluge za ova dela.
 • Činiti svaku akciju i svako delo sa stavom da to ne činimo mi, već da to radi Bog ili sila koja pokreće Univerzum, npr. činiti akcije bez osećaja da ja to radim. Jednostavno osećaj da ja radim znači imati svest da dela radimo mi, a ne Bog kroz nas.

(Na ovaj način, neko moze pomisliti da, ako se odreknemo osećaja da ja radim, to može  da znači neodgovornim ponašanjem ili smanjenjem truda. Ipak, treba da razumemo da nas put Akcije ili Karmajoge uči da činimo trud kao da je sve u našim rukama, ali da imamo na umu da to što će da se desi uopšte nije u našim rukama.)

 

5. Dobrobiti koje imaju tragaoci od drugih puteva duhovne prakse

Čak i tragaoci koji slede druge puteve, kao npr. put Meditacije ili Posvećenosti, imaju korist ako dopunjuju svoju redovnu duhovnu praksu sa Karmajogom.