Kako se oblačimo? – Sari ili suknja

Da biste razumeli ovaj članak predlažemo vam da pročitate sledeće osnovne članke:

 • Satva, rađa i tama Tri osnovne suptilne komponente satva, rađa i tama su gradivne komponente cele kreacije. Nepoznate za moderne nauke, one prožimaju sve žive i nežive, opipljive i neopipljive stvari. Vibracije koje emituju različite stvari zavise od toga koja je u njima dominantna suptilna bazična komponenta. One utiču i na ponašanje svih stvari. Proporcija ovih komponenti u ljudskim bićima može biti promenjena samo duhovnom praksom.

1 Uvod – kako se oblačiti iz duhovne perspektive

Za većinu nas, izbor odeće generalno zavisi od prevladavajućeg modnog trenda, ličnog stila, udobnosti, prilike za koju se oblačimo i cene. Ali, da li ste znali da ono što oblačimo može da utiče na nas na duhovnom nivou? Kako je ovo malo poznata činjenica, ona obično nikada nije razlog zbog koga biramo ono što ćemo obući.

Čakre: Čakre su centri suptilne energije u Kundalini sistemu povezani sa suptilnim telom osobe. Oni leže pored kičme i usklađeni su sa suptilnim centralnim kanalom poznatim kao Sušumnanadi tj. centralnim kanalom Kundalini sistema.

Ima sedam glavnih Kundalini čakri i one pružaju suptilnu energiju za funkcionisanje telesnih organa, uma i intelekta.

Međutim, činjenica je da sve, uključujući i odeću, emituje jedinstvenu duhovnu vibraciju koja je kombinacija suptilnih komponenti satve, rađe i tame. Duhovne vibracije odeće zavise od faktora kao što su vrsta odeće, oblik, boja, dizajn, šavovi na odeći, kroj itd. Kako neki set odeće nosimo celog dana, vibracije koju ona emituje utiču na naše duhovno stanje koje nadalje može uticati na nas na fizičkom, psihološkom i/ili intelektualnom nivou. Kada je uticaj negativan, spolja se može ispoljiti kao letargija, nejasne misli, poremećeno stanje uma i povećanje mana ličnosti. Zbog nedostatka suptilnih sposobnosti, prosečna osoba nikada ne bi povezala ova negativna osećanja sa vrstom odeće koju nosi.

Putem istraživanja zasnovanog na duhovnoj nauci smo otkrili da je, od sve odeće koju žene nose širom sveta, sari od 9 jardi najviše satvik ili duhovno koristan (blisko ga prati sari od 6 jardi). Glavni razlog za to je to što sari od 9 jardi nije prošiven i zato što je umotan na odgovarajući način. Sa druge strane, suknja emituje više rađa-tama vibracija.

U ovom članku ilustrujemo naše nalaze i efekte koje suknja i sari od 6 jardi imaju na naše čakre u zavisnosti od našeg duhovnog stanja tj. da li smo pod uticajem negativnih energija (duhova) ili ne

2 O eksperimentu

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

 • Eksperiment je sproveden u februaru 2009. godine
 • Četiri ženske osobe koje su kao subjekti učestvovale u eksperimentu su bile tragateljke koje rade redovnu duhovnu praksu i bile su stare od 29 do 55 godina. Od njih četiri, tri su bile zaposednute negativnim energijama dok je jedna smatrana duhovno pozitivnom tj. nije bila pod uticajem negativnih energija. Utvrdili smo stanje ovih tragateljki očitavanjem pomoću razvijenog šestog čula.
 • Eksperiment je izveden korišćenjem DDFAO tj. instrumenta koji koristi tehniku elektrosomatografije. DDFAO meri flukutuacije električne aktivnosti u telu osobe posle  delovanja određenog stimulansa. On zatim interpretira rezultate da pokaže efekat na čakrama osobe.

Slika sarija

 • Procedura ovog eksperimenta se malo razlikovala od one opisane u našem uvodnom članku. To je zato što su kod eksperimenata vezanih za hranu i piće subjekti izloženi stimulusu u trenutku eksperimenta tj. oni ne konzumiraju bilo određenu vrstu hrane ili pića tokom eksperimenta. Međutim, tokom eksperimenta sa oblačenjem, subjekat stalno nosi nešto i onda je izložen određenoj vrsti stimulacije odećom.
 • U sledećem grafikonu smo prikazali kako je napredovao eksperiment.

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

Korak 1: Određivanje početne vrednosti tokom nošenja suknje

Prvo smo pitali sve tragateljke koje su učestvovale u ovom eksperimentu da obuku suknju i majicu. Zatim smo snimili početne vrednosti koje odgovaraju njihovim Kundalini čakrama  skeniranjem uz korišćenje DDFAO opreme. Zatim smo svaku od njih zamolili da obuče sari.

Korak 2: Otkrivanje efekta sarija

Kada su subjekti nosili sari 3-4 sata, uradili smo drugo očitavanje i primetili značajne flukutuacije u vrednostima.

Korak 3: Dostizanje platoa kada je u pitanju efekat sarija.

Nastavili smo da snimamo očitavanja da budemo sigurni da je efekat sarija dostigao plato. Jednom kada je dostignut plato efekat, zamolili smo subjekta da opet obuče suknju i majicu.

Korak 4: Očitavanja su počela da se vraćaju na početne vrednosti

Kako smo nastavili da snimamo, primetili smo da se očitavanja vraćaju ka početnim vrednostima.

Korak 5: Kraj eksperimenta

Kada su se očitavanja približila početnim vrednostima, završavali smo eksperiment.

2.1 Primer eksperimenta sprovedenog da bi se video efekat nošenja sarija i suknje

Pogledajmo primer očitavanja Subjekta 3 da bismo bolje razumeli prethodno opisanu proceduru. Molimo vas kliknite na „play“ dugme da biste videli prezentaciju slajdova. Kako prolazite kroz slajdove videćete promene u očitavanjima čakri kako je eksperiment napredovao.

 

 

Ovde je važno napomenuti da je primećena značajna promena u vrednostima očitavanja koje je zabeležio DDFAO. To govori u prilog toga da odeća koju izaberemo da nosimo može da ima trenutni i primetan efekat na naše čakre, a time i na naše opšte dobro stanje.


2.2 Zapažanja prikupljena eksperimentom

U eksperimentima u kojim smo koristili tehniku elektrosomatografskog skeniranja smo primetili da čakre rade u dve grupe. Četiri gornje čakre generalno reaguju na stimulanse na isti način, dok tri donje reaguju kao zasebna grupa. Zato smo sakupili i grupisali rezultate eksperimenta prema gornje četiri i donje tri čakre.

U sledećoj tabeli smo predstavili efekte nošenja sarija i suknje na dve grupe čakri.

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

U ovom grafikonu smo predstavili trajanje efekta stimulansa. Ružičasta polja pokazuju koliko je bilo potrebno vremena da čakre svakog od subjekata dostignu efekat platoa dok su nosile sari. Siva polja pokazuju koliko je vremena trebalo da čakre subjekata dostignu vrednosti svojih početnih očitavanja dok su nosile suknju.

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

2.3 Analiza rezultata

Analiza rezultata duhovnog eksperimenta je sasvim drugačija od običnog eksperimenta moderne nauke. Da bi se analizirali rezultati eksperimenta koji je duhovne prirode, važno je razumeti uticaje na duhovnom nivou. To se može postići samo uz pomoć razvijenog šestog čula. Radi toga smo pokazali prethodnu tabelu sa DDFAO očitavanjima tragaocima iz SSRF odeljenja za znanje o duhovnoj dimenziji koji imaju razvijenu sposobnost suptilne analize. Postavili smo im pitanja do kojih smo došli posmatranjem i tražili njihovu pomoć u razumevanju, šta se zapravo dogodilo na suptilnom nivou. Njihovi odgovori su nam omogućili da shvatimo koji su razlozi za određena zapažanja i da razumemo različite varijante koje određuju krajnji rezultat. U nastavku su navedena naša pitanja i njihovi odgovori.

Q1. Zašto je na četiri gornje čakre u slučaju Subjekta 1 (koji je bio duhovno pozitivan) zabeležena povećana aktivnost?

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

Ćetna je onaj deo Božanske svesnosti koji upravlja fizičkim i mentalnim funkcijama i aktivira pet vitalnih energija u telu.

Odgovor: U sariju dominira satva i zbog toga se smatra satvik odećom. Kontakt sa satva-preovlađujućim vibracijama iz sarija aktivira ćetanu Subjekta 1. Kao rezultat, za kratko vreme se kroz njeno telo proširila satva komponenta.

Četiri gornje Kundalini čakre su osetljivije na satva komponentu nego tri donje čakre. Zbog toga su one u kratkom vremenu upile satva komponentu i počele da je skladište u telu. Kako ova tragateljka nije pod uticajem negativnih energija nije bilo otpora procesu upijanja pozitivne energije. Satva komponenta je zato brzo akumulirana u njene četiri gornje čakre zbog čega su se one aktivirale.

Ovo ukazuje na značaj nošenja odeće kojom dominira satva.

Q2. Posle presvlačenja iz sarija u suknju i majicu, zašto DDFAO očitavanja sa četiri gornje Kundalini čakre jedne od tri tragateljke koja ima ometanja negativnih energija i jedine tragateljke koja nema ometanja negativnih energija pokazuju smanjenu aktivnost?

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

Odgovor: U suknji dominira tama. Kao opšte pravilo, kada nosimo odeću kojom dominira tama, to smanjuje aktivnost Kundalini čakri tj. daje negativna DDFAO očitavanja. Kontakt sa tama komponentom lišava ljudsko telo Ćetane i smanjuje njegovu sposobnost da upija satva komponentu.

Sada pogledajmo razloge za smanjenje kod ove dve tragateljke, jedne koja nije pod uticajem negativne energije i druge koja jeste.

 1. Tragateljka koja nema ometanja negativnih energija (Subjekat 1): Tok tama komponente u njeno telo je doveo do koncentrisanja ometajućih vibracija u njenom telu. Ovo je počelo da pruža otpor satva orijentisanoj aktivnosti koja se odvijala kroz medijum čakri. Kao posledica, njeno telo je počelo da gubi satva komponentu. To je dovelo do smanjene aktvnosti njenih čakri i one su postale pasivne.
 2. Tragateljke sa ometanjima negativnih energija (Subjekat 3): Nošenje suknje kojom dominira Tama je nadalje povećalo postojeća ometanja negativnih energija kod ovih tragateljki. Zato su  njihove čakre postale još neaktivnije.
Ovo ukazuje na značaj nošenja odeće kojom dominira satva.

Q3.  Zašto se aktivnost donje tri čakre kod dva subjekta povećala posle nošenja sarija

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

Odgovor: Obe tragateljke slede duhovni Put akcije (Karmajoga). Tri donje čakre su u najvećoj meri odgovorne za obezbeđivanje duhovne energije za fizičke akcije. Kao rezultat, kod tragalaca koji slede ovaj put, ove donje čakre brzo reaguju na povećanje satva komponente. Zbog toga se posle nošenja sarija, zbog efekta satva  prevazilazećih talasa koji zrače iz njega, povećala aktivnost donje tri čakre kod tragateljki koje slede Put akcije.

Ovo pokazuje da rezultati mogu varirati u zavisnosti od duhovnog puta. U zavisnosti od duhovnog puta tragaoca, različite čakre mogu biti aktivnije.

Q4. Zašto je dvema tragateljkama bilo potrebno mnogo više vremena da se vrate u svoje početno stanje posle nošenja suknje u poređenju sa vremenom posle nošenja sarija?

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

Odgovor: Ovome doprinosi nekoliko razloga.

 • Obe tragateljke su već imale na sebi omotač od debelog sloja suptilne ometajuće energije jer su bile pod uticajem negativne energije. Nošenje suknje je samo dodatno pomoglo održanju ovog omotača negativnih ometanja. Nošenje sarija bi imalo suprotan efekat na omotač. Zbog toga bi efekat sarija na takve objekte trajao kraće nego efekat suknje.
 • Kada je u atmosferi visoka proporcija rađa-tama komponente (kao što je to u današnje vreme), i telo postaje duhovno zagađeno. Ako u ovom stanju nosimo odeću koja privlači i prenosi tama komponentu, njen uticaj duže traje.
 • Kombinovani efekat odeće, duhovnog stanja osobe i okruženja određuje trajanje efekta.
Ovo posebno ističe da je u današnje vreme, zbog preovlađujuće rađa-tame u ljudima i okruženju, preduzimanje aktivnosti koje uvećavaju satva komponentu veoma važno.

Q5. Posle nošenja sarija DDFAO očitavanja na četiri gornje Kundalini čakre kod svih tragateljki sa ometanjima od negativnih energija su pokazala smanjenu aktivnost. Međutim, u slučaju Subjekta 3, smanjenje je bilo izraženije nego kod ostalih. Koje je objašnjenje duhovne nauke iza toga?

Kako se oblačimo? - Sari ili suknja

Odgovor:

 • Elementi kojima dominira satva kao što je sari, imaju efekat duhovnog isceljivanja na tragaoce sa ometanjima negativnih energija. Kao rezultat, omotač suptilne ometajuće energije na njima se smanjuje. Generalno, negativne energije više funkcionišu kroz one čakre u kojima su stvorile centre ometajuće energije. Posle kontakta sa elementom u kome preovlađuje satva, satva komponenta iz tog elementa se prenosi u telo. Centri ometajuće energije u tragaocima se aktiviraju i počinju da se opiru prenosu pozitivne energije u telo. U ovom procesu, kada se smanji snaga ovih centara ometajuće energije, njihova sposobnost da funkcionišu kroz medijum ometajućih vibracija se takođe smanjuje. To se ogleda u očitavanjima DDFAO opreme kao smanjena aktivnost ovih čakri.
 • Nošenje sarija povećava dominaciju satve u poređenju sa nošenjem suknje. Kao rezultat nošenja sarija, omotač suptilne ometajuće energije na čakrama sve tri tragateljke sa ometanjima je smanjen. Zbog toga čakre nisu mogle da funkcionišu uz pomoć ometajućih vibracija. Drugim rečima, u njihovim telima je smanjeno funkcionisanje negativnih energija. (Da su subjekti nastavili da nose sari duži vremenski period i sa kontinuiranim nošenjem, aktivnost čakri bi se povećala.)
 • Negativna energija koja zaposeda osobu 3 je izgubila značajnu količinu energije u svojoj borbi sa satva preovlađujućim vibracijama koje zrače iz sarija. Zbog toga su četiri gornje čakre u njenom telu pokazale veću proporciju smanjene aktivnosti.
Svako je pogođen uticajem negativnih energija ili suptilnih tela preminulih predaka u nekom trenutku svog života. Istraživanje zasnovano na duhovnoj nauci je pokazalo da je do 30% svetske populacije zaposednuto negativnim energijama. Kada nosimo odeću u kojoj preovlađuje satva, to ima isceljujući efekat na naše čakre i pomaže u borbi protiv negativnih energija.

3. Zaključci eksperimenta o tome da li oblačiti sari ili suknju

3.1 Dobrobiti dominacije satve posle nošenja sarija

 • Kako četiri gornje čakre počnu da upijaju i skladište satva komponentu iz sarija u telo, aktivnost ovih čakri se povećava. Kao rezultat, osobom počne da preovlađuje satva.
 • Aktivnost tri donje čakre se povećava kod tragateljki koji nemaju ometanja negativnih energija i onih koji slede Put akcije.

3.2 Štetan efekat tama komponente u suknji

 • Koncentracija tama komponente u telu: Kontakt sa tama komponentom iz suknje vodi njenoj koncentraciji u telu. To smanjuje aktivnost četiri gornje čakre  i osobom počne da preovlađuje tama.
 • Povećanje postojećih ometanja kod tragalaca koji imaju ometanja negativnih energija smanjuje aktivnost njihovih donjih čakri: Kontakt sa suknjom u kojoj preovlađuje tama dalje povećava ometanja osoba koje imaju ometanja negativnih energija. Zbog toga se aktivnost njihove tri donje čakre još smanjila.
 • Osobe sa ometanjima negativnih energija već imaju veliki procenat suptilnog omotača ometajućih vibracija. Nošenje suknje doprinosi održavanju ovog omotača. Zato efekat nošenja suknje kod ovih pojedinaca traje duže nego efekat nošenja sarija.

4 Rezime –Kako se oblačiti- sari ili suknja?

Iz ovog eksperimenta možemo da vidimo kako naš način oblačenja može da utiče na nas prilično dramatično. Kada nemamo razvijenu sposobnost šestog čula veoma je teško opažati ovaj efekat. Međutim, kada smo videli trenutni odgovor čakri koji je izmeren DDFAO opremom, imamo vizuelni dokaz da odeća koju nosimo značajno utiče na nas. Zahvaljujući ovom eksperimentu možemo da vidimo da je važno da znamo koja odeća može štetno da deluje na nas, a koja nam donosi dobrobit. Samo sa redovnom duhovnom praksom možemo razviti našu sposobnost šestog čula. Tokom vremena naše šesto čulo se izoštrava tako da može da nas vodi  u donošenju dnevnih odluka. Kao rezultat, naše odluke nam donose dobrobit i pozitivno utiču na okruženje.