Материјализација на духовите во Апсолутниот елемент Вода

Овие се цртежи засновани на суптилното-знаење кои покажуваат како дух (демон, ѓавол, негативна енергија, итн.) се материјализира претежно во Апсолутниот елемент Вода и како изгледаат кога се гледаат преку медиумот на високо развиено шесто сетило.

Изгледаат светло, транспарентно и течат во една насока. Духовите како Џакин, Гоблин, Вештерка (Четкин), Дух (Пишач) претежно се појавуваат во оваа форма кога се материјализираат во не-специфична форма (на пример, како човечката) во Апсолутниот елемент Вода.