1. Вовед

Според својата духовна сила во растечкиот редослед, Ѓакин е петиот по хиерархија кај духовите. Неговата релативна сила е 1000. (Ве молиме прочитајте го написот ‘Видови на духови‘). Иако неговата духовна сила е иста како онаа на Женскиот гоблин (Хадал), ние сепак го класифициравме помеѓу духовите од повисоките редови по хиерархија кај духовите. Причината за ова е затоа што Женските гоблини работат под Џакините. Околу 2% од светската популација е под влијние или запоседнато од Џакините во денешно време, па се до 2025 година. Со оглед на тоа дека, релативно само мал процент на луѓе со под влијание на овој вид на духови, дадовме само еден краток преглед на нивните основни карактеристики.

2. Цртеж заснован на суптилното знаење на Ѓакин

MKD_Jaakhin

Ве молиме имајте во предвид дека ова е само еден груб водич бидејќи духовите можат да заземат или примат било која форма во зависност од тоа што се обидуваат да постигнат.

3. Главни карактеристики на Ѓакините

  • Тие се експерти во познавањето на мантри. Со помош на мантрите тие врзуваат суптилни тела или преземаат контрола над суптилните тела со употреба на мантри и ги присилуваат да обавуваат различни активности.
  • Однапред прават избор и одлучуваат кои суптилни тела треба да работат за нив и тоа врз основа на нивното однесување (кои се сега суптилни тела), додека биле живи на Земјата.
  • Женските гоблини работат под водство на Ѓакините. Тие на Ѓакините им даваат информации за мртвите лица.

4. Духовни мерки

  • Пеење на Божјото Име според религијата на раѓање или според советот на Светец е лекот да со добие олсенување од нарушувањата предизвикани од Ѓакините. Пеењето треба да се комбинира заедно со прогресивно повисоки нивоа на духовна пракса како што се СатсангСлужење на Вистината – Сатсева итн.

Забелешка: духовното ниво на духовниот исцелувач мора да биде најмалку 20% повеќе од духот што влијае или го запоседнало (опседнало) лицето кое што тој се обидува да го исцели. Кога едно лице се третира со надворешни духовни мерки, лицето се чувтствува подобро за некое време, но за да се ослободи од ова влијание (вознемирување, нарушување), (кое, во многу случаи, не следи од многу претходни раѓања/животи) трајно, важно е да се обавува духовна пракса и да се генерира постојана и трајна позитивност најпрво во нас. Тогаш лицето веќе не е зависно од надворешни извори на исцелувачка енергија. Само духовна пракса гарантира трајно исцелување.