Da li je potreban celibate za duhovni rast?

1. Uvod – ‘celibat’ nasuprot ‘seksu’ u odnosu na duhovni napredak

Tema o seksu obavijena je društvenim normama i moralnim tabuima. Mnoge religije postavljaju razna ograničenja svojim sledbenicima kada je seks u pitanju, a ponekad seksualni čin izjednačavaju sa grehom. Imaju li seks i Duhovnost vezu sa duhovnim napretkom? Mogu li seks ili masturbiranje da naruše duhovni napredak? O ovoj temi postoje različita gledišta.

Mnogi članci govore o temama poput duhovnog rasta kroz tantric seks. Neki ljudi smatraju tantric seks magičnim eliksirom koji će da im podari duhovni rast iako uživaju u seksualnim zadovoljstvima. S druge strane, neki duhovni putevi zagovaraju celibat kao osnovni preduslov za duhovni napredak. Neke glavne religije sveta zahtevaju od svojih sveštenika da slede celibat. Pomaže li ovako ograničenje sveštenicima u njihovom duhovnom rastu? Mnogo ljudi nam postavlja praktična pitanja o seksu i masturbiranju putem SSRF-ove opcije ‘postavite pitanje’. Žale se na prekomerne seksualne misli i nagone i pitaju može li to da bude smetnja na njihovom duhovnom putu. U ovom članku istražujemo temu seksa i Duhovnosti sa stanovišta duhovnog napretka.

2. Osnovni duhovni koncepti u razumevanju odnosa između celibata i duhovnog napretka

Smisao života je dvostruk:

  1. Proći sudbinu i račun uzimanja i davanja sa kojim smo rođeni
  2. Rasti duhovno prema Bogospoznaji

Većina ljudi živi životom uspona i padova kojima upravlja sudbina sa kojom su rođeni. Aktivnosti i misli prosečne osobe usmerene su uglavnom na svetovni život. Velika većina ljudskog društva teži da dostigne sreću kroz razne stvari kao što su: posao, talenti, novac, moć, odnosi i drugo. Između svih svetovnih aktivnosti, seksualna aktivnost je ona koja po pravilu daje najviše svetovne sreće. U njoj se osoba u potpunosti unosi u iskustvo, fizičko i emocionalno. Nažalost, kod svetovnih iskustava šta god znači nekome sreća, može da nanese bol i tugu kada toga više nema. Prema tome, sreća koju izazove neki  izuzetno zadovoljavajući susret, prestaje kada se on završi.

Sa druge strane, mali je procenat svetskog stanovništva poznatog kao tragaoci. Oni  traže nešto više od onoga što nudi materijalni svet. Duhovnim rečnikom, oni tragaju za najvišim iskustvom: Bogospoznajom ili kako da postanemo jedno sa Bogom (Univerzalnim umom). Kada dostigne ovako duhovno stanje, tragalac dobija trajno iskustvo blaženstva i mira, što je daleko više od sreće i ne zavisi od spoljašnjih okolnosti. Na početku duhovnog putovanja tragaocima je iskustvo Bogospoznaje samo ideja, apstrakcija. Tragaoci praktikuju Duhovnost uz nagoveštaj da ih takvo iskustvo očekuje. Kad počinju duhovnu praksu, često dobijaju pozitivna duhovna iskustva koja su daleko veća u odnosu na trud koji ulažu. Bog ih tako ohrabruje i motiviše da ne posustanu i  da zadrže stabilan um. Kako tragaoci dalje ulažu trud u duhovnu praksu, sve više osećaju Božansko. Budući da praktikuju Duhovnost dobijaju vrhunska i dugotrajna pozitivna iskustva, pa privlačnost svetovnog života (i vezanost za njihovih pet čula, um i intelekt) i sve što on nudi (uključujući i seksualna iskustva) postepeno počinje da gubi uticaj na tragaoce.

Za bolje razumevanje članka molimo vas da pobliže upoznate sledeće članke i duhovni koncept:

Uzimajući u obzir rečeno do sada, pogledajmo koja pitanja ljudi najčešće postavljaju o seksu, uzdržavanju od seksa, celibatu i duhovnom  rastu.

3. Može li osoba da napreduje kroz tantrikseks?

Tantrik seks je termin koji je postao vrlo popularan na zapadu. Ipak, ljudi su za njega zainteresovani pre svega zbog zadovoljavanja svog seksualnog života. Zapravo, u tantrik seksu učesnici se uče da praktikuju seks u cilju negovanja/kanalisanja/ očuvanja seksualne energije za duhovno isceljivanje i/ili duhovni rast. To je najbolje da se sprovodi prema smernicama duhovnog vođe na nivou Gurua. Nažalost, u današnje vreme takozvani Gurui (učitelji) koji podučavaju ovaku praksu nisu pravi Gurui. Istraživanje koje se temelji na duhovnoj nauci utvrdilo je da vrlo mali broj ljudi, možda 1/1000 može da ostvari duhovni napredak koristeći ove tehnike. Većina ljudi nazaduje jer ove tehnike po pravilu povećavaju vezanost za pet čula, um i intelekt i za svetovni život. Zbog toga oni koji istinski teže duhovnom rastu po pravilu ne slede ove tehnike.

4. Treba li tragaoc da se suzdržava od seksualnih aktivnosti i da bude u celibatu?

Pre svega, treba da imamo na umu da suzdržavanje od seksa ili celibat nisu preduslovi da bi se započela duhovna praksa. Ali na duhovnom putu tragaoca postoji nekoliko stajališta koja treba da uzmemo u obzir pri odgovoru na ovo pitanje.

  1. Sklonost seksualnim aktivnostima
  2. Energija koja se oslobađa kroz seks
  3. Duhovni put

1. Sklonost seksualnim aktivnostima 

Duhovni rast u osnovi znači prevazilaženje svojih pet čula, uma i intelekta i iskušavanje/poistovećivanje sa Dušom ili Božanskim principom u sebi. To znači da se odvajamo od svog nižeg “ja” (fizičkog tela, psiholoških osećanja i intelekta) i poistovećujemo sa svojim višim “ja”, odnosno Dušom čije su vrline (kvaliteti) Apsolutna Istina, Apsolutna svest i Blaženstvo. Čak i kad osoba ima želju za duhovnim napretkom, stalno podsticanje i nedopuštanje odvajanja od svetovnih želja može da stvori prepreku na njenom duhovnom putovanju. Obuzetost seksualnim aktivnostima takođe može da veže osobu za svetovne želje i time postane prepreka u duhovnom rastu.

Važno je reći da ulaganjem istinskog truda u duhovnu praksu, uz obavljanje pravilne duhovne prakse, vezanost za svetovni život opada samo po sebi, bez ulaganja dodatnog truda u cilju smanjenja vezanosti. Ako je vezanost  za seks izražena za rešenje pogledajte Tačku 8 – Šta tragalac treba da uradi ako on/ona imaju sklonost ka seksu ili izražene seksualne misli

2. Energija koja se oslobađa kroz seks

Postoji mišljenje da seksualna aktivnost dovodi do smanjenja vitalne energije koja bi  mogla da se koristi za duhovni rast. Zapravo, to nije tačno. Vitalna energija se koristi  za razna kretanja, namerna ili nenamerna. Ali više od bilo koje fizičke aktivnosti, um  je najviše koristi. Kada je tragalac u pitanju, nakon seksa, on ili ona mogu da nastave sa svojom duhovnom praksom. Ne dolazi do značajnijeg gubitka vitalne enrgije koja bi mogla da spreči tragaoca da nastavi sa duhovnom praksom.

Ponekad ljudi pokušavaju da kontrolišu ejakulaciju prema smernicama nekih jogija.  Suzdržavanje od seksualnih potreba na ovaj način ne preporučuje se za prosečnog tragaoca jer može da ga učini nezadovoljnim ili da mu čak poveća seksualne misli. Kada osoba sebi dopusti ejakulacijiu ili orgazam, njegove ili njene seksualne misli najčešće opadnu i tada mogu da nastave sa duhovnom praksom sa obnovljenim entuzijazmom.

3. Duhovni put tragaoca

Duhovni put koji tragalac sledi može isto tako da bude odlučujući faktor za značaj celibata u njegovom životu. Na duhovnom putu poput Hata Joge (Put namerne čvrstine) praktikovanje celibata može biti važnije, jer je to priroda puta.

Opet, celibat nema važnost za tragaoca koji praktikuje druge puteve kao što su Put Bogoljublja (Bhaktiyoga), Put znanja (Dnyanyoga) ili Put milosti Gurua  (Gurukrupayoga).

Na kraju, kao odgovor na pitanje, tragaoci koji praktikuju Duhovnost ne trebaju da se kontrolišu ili sile na odricanje od seksa ili masturbacije. Duhovnom praksom osoba se uzdigne iznad svetovnih interesa kada dostigne Božansko, što je ispunjava daleko više od onog što mogu da pruže svetovna zadovoljstva.

5. Može li potiskivanje seksualnih aktivnosti da dovede do nepoželjnih efekata kod tragaoca?

Potiskivanje seksualnih potreba kod prosečne osobe može da izazove razne nepoželjne efekte, jer može da se ispolji na drugi način i da dovede npr. do teskobe, depresije, nesanice i slično. Ali to se ne događa kada je u pitanju tragalac. Kod tragaoca potreba za seksom postepeno nestaje (kanališe se) sa duhovnom praksom. Kada tragalac započne odgovarajuću duhovnu praksu (svaku praksu u skladu sa 6 osnovnih principa duhovne prakse) osvedoči se njenim dobrobitima. Neke od njih su: stabilnost uma, smanjenje želja i osećaj unutarašnjeg mira, bez obzira na životne okolnosti. Ove dobrobiti dopiru daleko u prevazilaženju njegovih ili njenih svetovnih želja, pa time i seksualnih potreba.

Ako osoba nema jaku osnovu duhovne prakse, čak kada je i sveštenik u pitanju, potiskivanje seksualnih potreba može da dovode do negativnih osećanja i da ima nepoželjne efekte.

6. U kojoj fazi svog duhovnog putovanja bi tragalac trebao da potisne svoje seksualne aktivnosti?

Tragalac ne treba da se suzdržava od seksualnih aktivnosti u bilo koje vreme na svom duhovnom putu. Kada je neko stalan i iskren u svojoj duhovnoj praksi, njegov ili njen duhovni nivo raste. Napredovanjem na duhovnom nivou seksualne potrebe spontano se smanjuju i zato ne utiču na duhovni napredak tragaoca.

7. Može li masturbacija da ometa duhovni rast?

Masturbacija je zdravi odušak za zadovoljenje seksualnih želja, posebno kod neoženjenih osoba. Ona ne ometa duhovni rast ni na koji način. Učestalost seksualnih potreba može da se razlikuje od osobe do osobe i zavisi od godina i duhovnog nivoa. Na naprednijem  duhovnom nivou, smanjuje se sama po sebi.

Zapravo, mastubacija pruža neke dobrobiti. Čin masturbacije manje zaokuplja nego seks sa partnerom. Osoba je manje uključena na fizičkom i mentalnom nivou. Takođe, osoba može da masturbira u bilo koje vreme i da nastavi sa duhovnom praksom, ne mora da čeka nekoga kao kada ima seks sa partnerom.

8. Šta tragalac treba da uradi ako on/ona imaju sklonost ka seksu i izražene  seksualne misli?

Bez obzira koji duhovni put neko sledi, vežbanje procesa uklanjanja mana (PDR)  je važan korak za smanjenje mana  ličnosti. On ubrzava duhovni rast osobe. Ovaj proces,  uz korišćenje autosugestija, predstavlja jednostavan, ali moćan alat za prevazilaženje  mana ličnosti, poput  zavisnosti.

Stalnost u duhovnoj praksi vremenom automatski smanjuje želje osobe. Molimo vas, da imate na umu da duhovna praksa treba da bude u skladu sa šest osnovnih principa duhovne prakse da bi bila efikasna. Što je um više zaokupljen satvik (satvik)  aktivnostima, brže će da se oslobodi svih zavisnosti (uključujući zavisnost od seksa i prekomernih seksualnih misli).

Često zavisnosti mogu da budu prouzrokovane neispunjenim željama duhova preminulih predaka. Za zaštitu od problema koje izazivaju preminuli preci, preporučujemo pojanje zaštitne pojalice Šri Gurudev Data ( ‘Shrī Gurudev Datta).

9. Zaključak – da li je celibat potreban za duhovni napredak?

Ni celibat, ni kontrola seksualnih potreba nisu potrebni za duhovni napredak. Kontinuirano praktikovanje Duhovnosti uz veliku želju, pomaže tragaocu da duhovno napreduje i iskusi Božansko. Time se, automatski smanjuje potreba za svetovnim željama, pa time i za seksom. Zapravo, svetovna iskustva su beznačajna u poređenju sa  iskustvom Božanskog.